Cetak       Kongsi


Pembangunan Sektor Kewangan

Pusat Kewangan Islam Antarabangsa Malaysia

Malaysia menerajui pembangunan perbankan Islam, pasaran modal Islam dan takaful. Malaysia mempunyai sistem kewangan Islam yang kukuh dan komprehensif, berlandaskan rejim rangka kerja pengawalseliaan dan perundangan yang teguh yang dipacu oleh sektor perniagaan.  Malaysia merupakan salah satu hab global yang utama bagi kewangan Islam.