Cetak       Kongsi


Penerbitan

Laporan Kestabilan Kewangan dan Sistem Pembayaran 2008

Ref No: 03/09/11 (BN)

EMBARGO: Tidak boleh dicetak atau disiarkan sebelum jam 1800, Rabu 256 Mac 2009

Laporan Kestabilan Kewangan dan Sistem Pembayaran 2008

Semua dokumen di sini adalah dalam format PDF (Portable Document Format).

Perisian Adobe™ Acrobat™ Reader™ diperlukan untuk membaca dokumen-dokumen ini. Perisian tersebut boleh diperolehi secara percuma dari laman web Adobe™. [Dapatkannya]

Sekiranya anda sudah mempuyai perisian tersebut, pilih salah satu daripada yang berikut:

Buku Lengkap [PDF 3.13M]
Surat Penyampaian[PDF 43K]
Kandungan [PDF 45K]
Perutusan Gabenor [PDF 45K]
Ringkasan Eksekutif [PDF 45K]
 
Laporan Kestabilan Kewangan

Bab 1: Penilaian Risiko Sistem Kewangan [PDF 471K]

Bab 2: Pembangunan Sektor Kewangan [PDF 205K]

Bab 3: Rangka Kerja Pengawalan Kehematan dan Penyeliaan [PDF 172K]

 
Laporan Sistem Pembayaran
Bab 4: Sistem Pembayaran dan Penyelesaian [PDF 86K]


Tambahan [PDF 306K]


Kandungan


Perangkaan Penting Kewangan dan Sistem Pembayaran


Sistem Perbankan
A.1 Sumber dan Kegunaan Dana Sistem Kewangan [PDF 19K]
A.2 Sistem Perbankan: Pendapatan dan Perbelanjaan[PDF 22K]
A.3 Bank Perdagangan: Pendapatan dan Perbelanjaan [PDF 16K]
A.4 Bank Pelaburan: Pendapatan dan Perbelanjaan [PDF 20K]
A.5 Sistem Perbankan Islam: Pendapatan dan Perbelanjaan [PDF 17K]
A.6 Sistem Perbankan: Data Utama [PDF 27K]
A.7 Bank Perdagangan: Komitmen dan Kontingensi [PDF 27K]
A.8 Bank Pelaburan: Komitmen dan Kontingensi [PDF 27K]
 
Sektor Insurans
Sektor Insurans: Perniagaan Insurans Hayat
A.9 Insurans Hayat: Pendapatan dan Perbelanjaan [PDF 25K]
 
Sektor Insurans: Perniagaan Insurans Am
A.10 Pengunderaitan dan Hasil Kendalian [PDF 21K]
 
Sektor Takaful
Sektor Takaful: Perniagaan Takaful Keluarga
A.11 Pendapatan dan Perbelanjaan [PDF 21K]
 
Sektor Takaful : Perniagaan Takaful Am
A.12 Pengunderaitan dan Hasil Kendalian [PDF 18K]
 
Institusi Kewangan Pembangunan
A.13 Institusi Kewangan Pembangunan: Sumber dan Kegunaan Dana [PDF 23K]
A.14 Institusi Kewangan Pembangunan di bawah AIKP: Sumber dan Kegunaan Dana [PDF 21K]
A.15 Institusi Kewangan Pembangunan: Haluan Pinjaman [PDF 17K]
A.16 Institusi Kewangan Pembangunan di bawah AIKP: Haluan Pinjaman [PDF 17K]
A.17 Institusi Kewangan Pembangunan di bawah AIKP: Pinjaman Tak Berbayar dan Peruntukan Hutang Ragu dan Lapuk [PDF 20K]
A.18 Bank Pembangunan Malaysia Berhad [PDF 20K]
A.19 Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank) [PDF 34K]
A.20 Export-Import Bank of Malaysia Berhad [PDF 34K]
A.21 Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad [PDF 34K]
A.22 Bank Simpanan Nasional [PDF 34K]
A.23 Bank Pertanian Malaysia (Agrobank) [PDF 34K]
A.24 Institusi Kewangan Pembangunan: Data Terpilih [PDF 34K]
 
Sektor Isi Rumah
A.25 Sektor Isi Rumah: Penunjuk Terpilih [PDF 23K]
 
Sistem Pembayaran dan Penyelesaian
A.26 Penunjuk Pembayaran Asas [PDF 17K]
A.27 Penggunaan Pelbagai Instrumen Bukan Tunai: Jumlah dan Nilai Urus Niaga [PDF 17K]
A.28 Arahan Pembayaran dan Pindahan Sekuriti Melalui RENTAS: Jumlah dan Nilai Urus Niaga [PDF 17K]
A.29 Bilangan Terminal Pindahan Dana Elektronik Semasa Jualan (Electronic Fund Transfer at Point-of-Sale, EFTPOS) [PDF 25K]
A.30 Bilangan Kad dan Pengguna Instrumen dan Saluran Pembayaran [PDF 25K]
A.31 Jumlah Pengirim Wang Keluar dan Wang Masuk [PDF 25K]
A.32 Bilangan Peserta dan Pengeluar Instrumen [PDF 16K]
 

© Bank Negara Malaysia, 2009. Semua hakcipta terpelihara.