Print       Share


About the Bank

The Shariah Advisory Council of Bank Negara Malaysia (the SAC) 181st Meeting


The SAC in its 181st meeting on 27 October 2017 has made rulings on four Shariah issues related to ijarah contract as follows:

i. Practice of insurance coverage for ijarah financing.
ii. The party bearing the risk in cases where the takaful / insurance compensation is insufficient to cover the balance of the ijarah financing in the event of total loss.
iii. Types of damage that lead to termination of ijarah contract.
iv. The issue of force majeure in ijarah contract.

Please refer attachment for more information.

__________________________________

Keputusan Majlis Penasihat Shariah (MPS) Bank Negara Malaysia

MPS dalam mesyuarat ke-181 pada 27 Oktober 2017 telah membuat keputusan berhubung empat isu Syariah berkaitan dengan kontrak ijarah seperti yang berikut:

i. Amalan perlindungan insurans bagi pembiayaan ijarah.
ii. Pihak yang menanggung risiko sekiranya jumlah pampasan takaful / insurans tidak mencukupi untuk menampung baki pembiayaan ijarah dalam kes kerosakan keseluruhan (total loss).
iii. Jenis-jenis kerosakan yang boleh membawa kepada penamatan kontrak ijarah.
iv. Isu force majeure dalam kontrak ijarah.

Sila rujuk lampiran di sini untuk maklumat lanjut.