Print       Share


Garis Panduan

Akta Perkhidmatan Kewangan 2013

 

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

Akta 758

Akta Perkhidmatan Kewangan 2013

 


  Tarikh Persetujuan Diraja 18 Mac 2013  
  Tarikh diterbitkan dalam Warta 22 Mac 2013  

                                           
  Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi pengawalseliaan dan penyeliaan institusi kewangan, sistem pembayaran dan entiti berkaitan yang lain dan pengawasan pasaran wang dan pasaran pertukaran asing untuk menggalakkan kestabilan kewangan dan bagi perkara yang berhubungan, berbangkit atau bersampingan dengannya.  
  [30 Jun 2013, PU(B) 276/2013.
  kecuali seksyen 129 dan Jadual 9 berkuatkuasa 1 Jan 2015] PU(B) 552/2014.
  SUSUNAN FASAL  
  BAHAGIAN  I

PERMULAAN

 
1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa  
2. Tafsiran  
3. Penetapan perniagaan atau aktiviti tambahan oleh Menteri  
4. Penetapan perjanjian, urus niaga, transaksi atau orang tambahan oleh Bank  
5. Pengelasan, dan tafsiran sebutan kepada, perniagaan insurans  
  BAHAGIAN  II

OBJEKTIF PENGAWALSELIAAN DAN KUASA DAN FUNGSI BANK

 
6. Objektif pengawalseliaan  
7. Kuasa dan fungsi Bank  
  BAHAGIAN  III

PEMBERIKUASAAN DAN PENDAFTARAN

 
  Penggal 1

Perniagaan yang dibenarkan

 
8. Perniagaan yang dibenarkan dijalankan oleh orang yang diberi kuasa  
9. Permohonan bagi pemberikuasaan  
10. Pemberian lesen oleh Menteri  
11. Kelulusan oleh Bank  
12. Kehendak dana modal minimum atau lebihan aset berbanding liabiliti  
13. Syarat tambahan lesen atau kelulusan  
  Penggal 2

Sekatan atas urus niaga orang yang diberi kuasa

 
14. Orang yang diberi kuasa menjalankan perniagaan yang dibenarkan sahaja  
15. Orang yang diberi kuasa dan pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan dibenarkan menjalankan perniagaan kewangan Islam tertentu  
16. Penanggung insurans berlesen menjalankan perniagaan hayat atau am  
  Penggal 3

Perniagaan berdaftar

 
17. Perniagaan berdaftar dijalankan oleh orang berdaftar  
18. Orang berdaftar mematuhi standard  
  Penggal 4

Pejabat wakil

 
19. Kehendak bagi pejabat wakil  
  Penggal 5

Pembatalan, pembatalan pendaftaran, penyerahan balik atau pemberhentian perniagaan atau pengendalian

 
20. Alasan bagi pembatalan pemberikuasaan  
21. Alasan bagi pembatalan pendaftaran  
22. Penyerahan balik lesen atau pemberitahuan pemberhentian perniagaan atau pengendalian  
23. Kesan pembatalan, pembatalan pendaftaran, penyerahan balik, pemberitahuan pemberhentian perniagaan atau pengendalian, dan habis tempoh  
  Penggal 6

Perkara am

 
24. Bentuk penubuhan  
25. Penubuhan atau penempatan semula pejabat orang yang diberi kuasa  
26. Fi  
27. Penyiaran nama orang yang diberi kuasa dan orang berdaftar  
28. Pengemukaan diri sebagai orang yang diberi kuasa atau orang berdaftar  
29. Bertindak bagi pihak orang tidak berlesen  
  BAHAGIAN  IV

SISTEM PEMBAYARAN

 
  Penggal 1

Penetapan sistem pembayaran dan instrumen pembayaran

 
30. Penetapan dan pembatalan penetapan sistem pembayaran  
31. Penetapan instrumen pembayaran  
  Penggal 2

Kehendak bagi pengendalian sistem pembayaran dan pengeluaran instrumen pembayaran yang ditetapkan

 
32. Pemakaian Akta ini bagi sistem pembayaran  
33. Kuasa Bank untuk menentukan standard bagi sistem pembayaran  
34. Arahan kepada peserta sistem pembayaran yang ditetapkan  
35. Perkiraan pengendalian  
36. Kuasa Bank untuk memeriksa  
  Penggal 3

Kemuktamadan pembayaran dan perkiraan penghasilan bersih

 
37. Tafsiran  
38. Kuasa Bank mengeluarkan sijil kemuktamadan  
39. Pembatalan sijil kemuktamadan  
40. Pemakaian Penggal ini  
41. Perintah pemindahan yang dibuat selepas pelantikan pentadbir ketidaksolvenan  
42. Kemuktamadan pembayaran dan perkiraan penghasilan bersih  
43. Pengekalan hak  
44. Perintah ketidaksolvenan oleh mahkamah asing tidak diiktiraf  
45. Kehendak untuk memberitahu dalam keadaan ketidaksolvenan, dsb.  
  BAHAGIAN  V

KEHENDAK BERHEMAT

 
46. Tafsiran  
  Penggal 1

Standard perkara berhemat

 
47. Kuasa Bank untuk menentukan standard perkara berhemat  
48. Institusi, pengarah dan pegawai untuk mematuhi standard  
49. Pengendali sistem pembayaran berdaftar untuk mematuhi standard  
50. Had pendedahan pihak balas tunggal bagi orang berlesen  
51. Sekatan atas pembayaran dividen oleh orang berlesen  
52. Penyenggaraan aset di Malaysia oleh orang berlesen  
  Penggal 2

Tadbir urus korporat

 
53. Tafsiran  
54. Pengerusi, pengarah dan ketua pegawai eksekutif institusi  
55. Kehendak untuk menjadi pengerusi, pengarah, ketua pegawai eksekutif atau pegawai kanan  
56. Fungsi dan kewajipan lembaga pengarah  
57. Kewajipan pengarah  
58. Kewajipan untuk mendedahkan kepentingan dalam transaksi material atau perkiraan material  
59. Kehilangan kelayakan  
60. Kehendak layak dan sesuai  
61. Pemberhentian daripada jawatan  
62. Notis pemberhentian daripada jawatan  
  Penggal 3

Kehendak ketelusan

 
63. Tafsiran  
64. Penyenggaraan rekod perakaunan dan maklumat  
65. Pematuhan piawaian perakaunan yang diluluskan  
66. Penyiaran penyata kewangan  
  Penggal 4

Juruaudit

 
67. Pelantikan juruaudit oleh institusi  
68. Pelantikan juruaudit oleh Bank  
69. Kewajipan juruaudit  
70. Notis pemberhentian sebagai juruaudit  
71. Maklumat untuk diberikan kepada juruaudit  
72. Obligasi pelaporan juruaudit  
73. Perlindungan bersyarat dan kewajipan kerahsiaan  
  Penggal 5

Aktuari yang dilantik

 
74. Pelantikan aktuari oleh penanggung insurans berlesen  
75. Pelantikan aktuari oleh Bank  
76. Kewajipan aktuari yang dilantik  
77. Pemberhentian sebagai aktuari yang dilantik  
78. Notis pemberhentian sebagai aktuari yang dilantik  
79. Maklumat untuk diberikan kepada aktuari yang dilantik  
80. Perlindungan bersyarat dan kewajipan kerahsiaan  
  Penggal 6

Kumpulan wang insurans

 
81. Penubuhan dan penyenggaraan kumpulan wang insurans  
82. Kehendak yang berhubungan dengan kumpulan wang insurans  
83. Pengeluaran daripada kumpulan wang insurans  
84. Pengambilalihan risiko  
  Penggal 7

Subsidiari

 
85. Penubuhan atau pemerolehan subsidiari dan pemerolehan atau pemegangan kepentingan material dalam perbadanan  
  BAHAGIAN  VI

PEMUNYAAN, KAWALAN DAN PEMINDAHAN PERNIAGAAN

 
86. Pemakaian dan ketidakpakaian  
  Penggal 1

Kepentingan dalam syer orang berlesen

 
87. Pemerolehan kepentingan dalam syer menghendaki kelulusan  
88. Kawalan atas orang berlesen dilarang dalam beberapa hal  
89. Pelupusan kepentingan dalam syer menghendaki kelulusan  
90. Tatacara permohonan bagi seksyen 87, 88 atau 89  
91. Kuasa Bank untuk menentukan standard mengenai kesesuaian pemegang syer  
92. Pemegangan maksimum yang dibenarkan  
93. Pemberitahuan mengenai pemerolehan atau pelupusan kepentingan dalam syer orang berlesen  
  Penggal 2

Tindakan oleh Bank dalam keadaan kemungkiran

 
94. Perintah terhadap orang yang ingkar  
95. Peruntukan tambahan berhubungan dengan perintah di bawah subperenggan 94(2)(a)(v)  
  Penggal 3

Kepentingan dalam syer orang yang diluluskan

 
96. Tafsiran  
97. Pemerolehan kepentingan dalam syer orang yang diluluskan  
  Penggal 4

Pemindahan perniagaan, pembentukan semula atau penggabungan orang berlesen

 
98. Tafsiran  
99. Kelulusan dikehendaki bagi pembentukan semula atau penggabungan orang berlesen  
100. Kelulusan dikehendaki bagi skim pemindahan perniagaan  
101. Pemberitahuan skim pemindahan perniagaan  
102. Permohonan ke Mahkamah Tinggi bagi mengesahkan skim pemindahan perniagaan  
103. Bank menjadi pihak kepada prosiding  
104. Perintah yang dipohon oleh pemindah dan penerima pindahan  
105. Penyiaran perintah mahkamah di bawah seksyen 102  
106. Pembayaran balik perbelanjaan Bank  
107. Larangan pembayaran daripada kumpulan wang insurans  
  BAHAGIAN  VII

KUMPULAN KEWANGAN

 
108. Maksud Bahagian ini  
109. Seksyen 110 dan 111 tidak terpakai bagi orang berlesen  
110. Permohonan untuk menjadi syarikat pemegangan kewangan  
111. Kuasa Bank untuk menghendaki pengemukaan permohonan  
112. Kelulusan permohonan sebagai syarikat pemegangan kewangan di bawah seksyen 110 atau 111  
113. Bank boleh meluluskan lebih daripada satu syarikat pemegangan kewangan  
114. Perniagaan syarikat pemegangan kewangan  
115. Kehendak berhemat atas syarikat pemegangan kewangan dan subsidiari  
116. Kuasa untuk mengeluarkan arahan kepada syarikat pemegangan kewangan dan subsidiari  
117. Peruntukan am memperkatakan mengenai arahan  
118. Akibat kegagalan mematuhi arahan  
119. Peruntukan tambahan yang berhubungan dengan perenggan 116(3)(e)  
120. Kuasa untuk memecat pengarah atau ketua pegawai eksekutif syarikat pemegangan kewangan  
  BAHAGIAN  VIII

PELAKUAN PERNIAGAAN DAN PERLINDUNGAN PENGGUNA

 
  Penggal 1

Tafsiran

 
121. Tafsiran  
  Penggal 2

Pelakuan perniagaan, aduan, pertikaian, dsb.

 
122. Pemakaian  
123. Standard mengenai pelakuan perniagaan  
124. Pelakuan perniagaan dilarang  
125. Broker insurans yang diluluskan, penasihat kewangan yang diluluskan dan pengeluar instrumen pembayaran yang ditetapkan yang diluluskan untuk mengadakan akaun pelanggan  
126. Skim ombudsman kewangan  
  Penggal 3

Perkara insurans

 
127. Pemerolehan insurans di luar Malaysia  
128. Peruntukan yang berhubungan dengan polisi  
129. Pendedahan prakontrak dan representasi, dan remedi bagi salah nyataan  
130. Pembayaran wang polisi di bawah polisi hayat dan polisi kemalangan diri  
  Penggal 4

Maklumat dan kerahsiaan

 
131. Tafsiran  
132. Sekatan menyiasat secara khusus hal ehwal pelanggan tertentu  
133. Kerahsiaan  
134. Pendedahan yang dibenarkan  
  Penggal 5

Sekatan yang berhubungan dengan perlindungan pengguna

 
135. Pemakaian Penggal ini  
136. Deposit  
137. Sekatan atas menyetuju terima deposit  
138. Iklan bagi deposit  
139. Sekatan atas penggunaan perkataan tertentu  
  BAHAGIAN  IX

PASARAN WANG DAN PASARAN PERTUKARAN ASING

 
140. Kuasa Bank untuk menentukan standard atau mengeluarkan kod  
141. Pelakuan dilarang dalam pasaran wang dan pasaran pertukaran asing  
142. Perkiraan dengan pihak berkuasa penyeliaan berkaitan  
  BAHAGIAN  X

PENGEMUKAAN DOKUMEN ATAU MAKLUMAT

 
143. Pengemukaan dokumen atau maklumat kepada Bank  
144. Pengemukaan maklumat statistik, dsb.  
145. Kehendak kerahsiaan di bawah seksyen 143 dan 144 tidak terpakai  
  BAHAGIAN  XI

PEMERIKSAAN

 
146. Pemeriksaan orang yang diberi kuasa, dsb.  
147. Kewajipan untuk memberi akses kepada, dan mengemukakan dokumen, maklumat, dsb.  
148. Pemeriksaan ke atas orang lain  
149. Kehadiran di hadapan Bank  
150. Pemeriksaan atau penilaian oleh juruaudit atau aktuari  
151. Maklumat rahsia  
152. Pemeriksaan oleh pihak berkuasa penyeliaan luar negara berkaitan  
153. Pendedahan maklumat oleh Bank kepada pihak berkuasa penyeliaan luar negara berkaitan  
  BAHAGIAN  XII

ARAHAN PEMATUHAN

 
154. Tafsiran  
155. Hal keadaan bagi melaksanakan kuasa untuk mengeluarkan arahan  
156. Kuasa untuk mengeluarkan arahan kepada institusi  
157. Peruntukan am memperkatakan mengenai arahan  
158. Akibat daripada kegagalan mematuhi arahan  
159. Peruntukan tambahan yang berhubungan dengan perenggan 156(2)(b)  
  BAHAGIAN  XIII

CAMPUR TANGAN DAN TINDAKAN REMEDI

 
160. Pemakaian Bahagian ini kepada institusi anggota  
  Penggal 1

Pemecatan pengarah, ketua pengawai eksekutif atau pegawai kanan

 
161. Tafsiran  
162. Kuasa untuk memecat pengarah, ketua pegawai eksekutif atau pegawai kanan  
163. Peruntukan yang berhubungan dengan pemecatan  
  Penggal 2

Kuasa untuk melakukan campur tangan dan tindakan remedi

 
  Subpenggal 1 - Hal keadaan bagi melaksanakan campur tangan dan tindakan remedi  
164. Tafsiran  
165. Hal keadaan bagi pelaksanaan kuasa Bank  
  Subpenggal 2 - Pengambilalihan kawalan  
166. Tafsiran  
167. Kuasa untuk mengambil alih kawalan  
168. Kesan pengambilalihan kawalan  
169. Maklumat dan kemudahan  
170. Peruntukan tambahan yang berhubungan dengan pengambilalihan kawalan  
  Subpenggal 3 - Kuasa untuk melantik penerima dan pengurus  
171. Tafsiran  
172. Pelantikan penerima dan pengurus oleh Bank  
173. Pelantikan penerima dan pengurus oleh orang selain Bank  
174. Peruntukan berhubungan dengan pelantikan penerima dan pengurus  
  Subpenggal 4 - Pemindahan wajib perniagaan, aset atau liabiliti  
175. Tafsiran  
176. Perintah bagi pemindahan wajib perniagaan, aset atau liabiliti  
177. Peruntukan tambahan yang berhubungan dengan pemindahan wajib  
178. Obligasi berterusan  
  Subpenggal 5 - Peruntukan yang berhubungan dengan institusi perantaraan  
179. Penamaan institusi perantaraan  
180. Penyiaran notis  
181. Institusi perantaraan diberi kuasa untuk menjalankan perniagaan  
182. Institusi perantaraan tidak bertanggungan atas obligasi terdahulu berkenaan dengan pegawai  
183. Penangguhan berkenaan dengan institusi perantaraan  
184. Bantuan kewangan kepada institusi perantaraan  
  Subpenggal 6 - Penstrukturan semula modal syer  
185. Tafsiran  
186. Kuasa untuk mengurangkan modal syer institusi  
  Subpenggal 7 - Bantuan kewangan  
187. Tafsiran  
188. Bantuan likuiditi atau kewangan kepada institusi  
  Subpenggal 8 - Moratorium  
189. Tafsiran  
190. Permohonan bagi moratorium  
  Penggal 3

Penggulungan

 
  Subpenggal 1 - Peruntukan am mengenai penggulungan  
191. Tafsiran  
192. Pemakaian Akta Syarikat 1965 berhubungan dengan penggulungan institusi  
193. Bank membuat permohonan bagi penggulungan  
194. Sekatan atas penggulungan secara sukarela  
195. Penggulungan oleh Mahkamah Tinggi atas permohonan orang selain Bank  
196. Pelantikan dan saraan pelikuidasi  
197. Kawalan atas pelikuidasi  
198. Penyata hal ehwal  
199. Kesalahan oleh pegawai institusi  
  Subpenggal 2 - Peruntukan tertentu mengenai penanggung insurans berlesen  
200. Penilaian aset dan liabiliti  
201. Penamatan polisi insurans  
202. Penepian beban bukti ketat mengenai hutang  
203. Larangan terhadap pengeluaran polisi  
204. Penerusan perniagaan hayat  
  Subpenggal 3 - Keutamaan pembayaran dalam penggulungan  
205. Keutamaan pembayaran dalam penggulungan bank pelaburan berlesen  
206. Keutamaan pembayaran dalam penggulungan bank pelaburan berlesen yang menjalankan perniagaan perbankan Islam  
207. Pemakaian kumpulan wang insurans dalam penggulungan  
  Penggal 4

Peruntukan am berhubungan dengan tindakan yang diambil oleh Bank

 
208. Kuasa Bank untuk mengambil tindakan di bawah Bahagian ini  
209. Perjanjian kewangan yang layak  
210. Jawatankuasa Pentaksir  
  BAHAGIAN  XIV

KUASA BANK YANG LAIN

 
  Penggal 1

Pengawalseliaan institusi kewangan yang ditetapkan

 
211. Tafsiran  
212. Kuasa Menteri untuk menetapkan institusi kewangan  
  Penggal 2

Transaksi antarabangsa dan domestik

 
213. Tafsiran  
214. Langkah yang berhubungan dengan transaksi antarabangsa dan domestik  
215. Kuasa Bank untuk mengenakan levi atau caj  
216. Kuasa Bank, dengan kelulusan Menteri, untuk mengeluarkan arahan  
  Penggal 3

Hari kelepasan bagi orang berlesen

 
217. Kuasa Menteri untuk mengisytiharkan hari kelepasan bagi orang berlesen  
  BAHAGIAN  XV

PENGUATKUASAAN DAN PENALTI

 
  Penggal 1

Kuasa penyiasatan

 
218. Penyiasatan oleh Bank  
219. Pelantikan pegawai penyiasat  
220. Kuasa pegawai penyiasat  
221. Kuasa memasuki, menggeledah dan menyita dengan waran  
222. Kuasa memasuki, menggeledah dan menyita tanpa waran  
223. Senarai harta disita, dsb.  
224. Pelepasan harta yang disita, dsb.  
225. Pemeriksaan atas orang  
226. Halangan terhadap pelaksanaan kuasa pegawai penyiasat  
227. Kehendak menyediakan terjemahan  
228. Kuasa untuk memeriksa orang  
229. Penyampaian perintah atau notis secara am, dsb.  
230. Penyerahan dokumen perjalanan  
231. Agent provocateur  
232. Bantuan kepada pegawai polis atau pegawai awam lain  
233. Pegawai penyiasat disifatkan sebagai pekhidmat awam dan pegawai awam  
  Penggal 2

Tindakan pentadbiran

 
234. Kuasa Bank untuk mengambil tindakan  
235. Menyerah simpan amaun yang tidak diagihkan dengan Pendaftar Wang Tak Dituntut  
236. Kuasa Bank untuk menetapkan penalti monetari  
237. Permohonan bagi rayuan keputusan  
238. Jawatankuasa Semakan Penalti Monetari  
  Penggal 3

Tindakan sivil

 
239. Tindakan sivil oleh Bank  
240. Perintah oleh mahkamah  
241. Tindakan sivil untuk menuntut pampasan  
242. Perintah interim  
243. Pelanggaran perintah mahkamah  
244. Tiada aku janji tentang ganti rugi  
245. Tindakan lain  
246. Keterangan yang diperoleh daripada penyiasatan boleh digunakan dalam tindakan sivil  
  Penggal 4

Kesalahan jenayah

 
247. Pemenjaraan  
248. Kesalahan berhubungan dengan catatan dalam dokumen  
249. Kesalahan yang dilakukan oleh mana-mana orang yang bertindak dalam keupayaan rasmi  
250. Kesalahan oleh pekerja, dsb.  
251. Kesalahan boleh tangkap  
252. Kewajipan pegawai penyiasat untuk menyerahkan orang yang ditangkap kepada pihak polis  
253. Kuasa untuk mengkompaun  
254. Percubaan, persubahatan dan pakatan  
255. Pendakwaan  
  Penggal 5

Perkara am

 
256. Perlindungan berhubungan dengan pendedahan maklumat kepada Bank  
257. Peruntukan keterangan  
258. Kuasa Bank untuk menyiarkan maklumat  
  BAHAGIAN  XVI

PERUNTUKAN AM

 
259. Aku janji yang boleh dikuatkuasakan  
260. Peraturan-peraturan  
261. Peruntukan yang berhubungan dengan kelulusan, keizinan, standard, kod, penentuan, notis, kehendak, arahan atau langkah-langkah  
262. Peluang untuk membuat representasi  
263. Pengecualian  
264. Kuasa Menteri untuk meminda Jadual  
265. Keputusan Menteri adalah muktamad  
266. Kuasa Bank untuk mengeluarkan panduan  
267. Perlindungan terhadap guaman dan prosiding undang-undang  
268. Pemakaian Akta Syarikat 1965  
269. Pemakaian peruntukan tertentu Akta ini bagi entiti Labuan  
270. Kemungkiran atau pelanggaran tidak menjejaskan kontrak, perjanjian atau perkiraan  
  BAHAGIAN  XVII

PEMANSUHAN, KECUALIAN DAN PERALIHAN

 
271. Pemansuhan  
272. Kecualian dan peralihan  
273. Kecualian berkenaan dengan lesen yang diberikan di bawah Akta yang dimansuhkan  
274. Kecualian berkenaan dengan perniagaan kewangan Islam  
275. Peruntukan kecualian dan peralihan berkenaan dengan peruntukan khusus Akta Insurans 1996 yang dimansuhkan  
276. Penukaran kepada perniagaan insurans tunggal  
277. Sistem pembayaran ditetapkan disifatkan diperakui  
278. Kecualian berkenaan dengan kelulusan yang diberikan, pemberitahuan yang diberikan dan penetapan yang dibuat di bawah Akta Sistem Pembayaran 2003 yang dimansuhkan  
279. Kecualian berkenaan dengan kepentingan dalam syer  
280. Kecualian berkenaan dengan syarikat pemegangan kewangan  
281. Kecualian berkenaan dengan deposit yang disetuju terima oleh koperasi  
JADUAL 1    
JADUAL 2    
JADUAL 3    
JADUAL 4    
JADUAL 5    
JADUAL 6    
JADUAL 7    
JADUAL 8    
JADUAL 9    
JADUAL 10    
JADUAL 11    
JADUAL 12    
JADUAL 13    
JADUAL 14    
JADUAL 15    
JADUAL 16    
  BAHAGIAN  I

PERMULAAN

 
Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 1.     (1)     Akta ini bolehlah dinamakan Akta Perkhidmatan Kewangan 2013.  
     (2)    Akta ini mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Menteri melalui pemberitahuan dalam Warta dan Menteri boleh menetapkan tarikh yang berlainan bagi permulaan kuat kuasa bahagian yang berlainan atau peruntukan yang berlainan dalam Akta ini.  
Tafsiran 2.     (1)     Dalam Akta ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain—  
     “ajuster” ertinya seorang yang menjalankan perniagaan pengajusteran;  
     “ajuster berdaftar” ertinya orang berdaftar yang menjalankan perniagaan pengajusteran;  
Akta 759.    “akaun pelaburan” mempunyai pengertian yang sama yang diberikan kepadanya dalam subseksyen 2(1) Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2012 [Akta 759]; [sic]
Akta 372.
Akta 17.
Akta 553.
Akta 627.
   “Akta yang dimansuhkan” ertinya Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989 [Akta 372], Akta Kawalan Pertukaran Wang 1953 [Akta 17], Akta Insurans 1996 [Akta 553] dan Akta Sistem Pembayaran 2003 [Akta 627];  
     “aktuari yang dilantik” ertinya aktuari yang dilantik oleh penanggung insurans berlesen di bawah subseksyen 74(1) atau oleh Bank di bawah seksyen 75;  
     “anak” termasuklah anak tidak sah taraf, anak tiri dan anak yang diangkat di bawah mana-mana undang-undang bertulis Malaysia atau mana-mana tempat di luar Malaysia, atau di bawah suatu adat yang diiktiraf oleh suatu golongan, kategori atau perihalan orang di dalam atau di luar Malaysia;  
     “anggota” berhubungan dengan suatu pertubuhan perbadanan atau yang tidak diperbadankan yang ialah—  
  (a) suatu perbadanan, ertinya pemegang syer;  
  (b) suatu koperasi, ertinya anggota dalam koperasi itu;  
  (c) suatu perkongsian, ertinya pekongsi;  
  (d) mana-mana pertubuhan perbadanan lain yang mempunyai keanggotaan, ertinya suatu anggota pertubuhan itu; dan  
Akta 335. (e) suatu pertubuhan yang didaftarkan di bawah Akta Pertubuhan 1966 [Akta 335], ertinya suatu anggota pertubuhan itu;  
     “anuiti” ertinya hak kepada suatu siri pembayaran berkala pada lat tempoh satu tahun atau kurang di bawah suatu kontrak dengan penanggung insurans hayat;  
     “anuiti pasti” ertinya suatu anuiti yang jangka masa pembayaran berkala adalah ditentukan terlebih dahulu dan tidak bergantung kepada mati atau hidupnya pemunya polisi itu;  
     “arahan pembayaran” atau “arahan penyelesaian” berhubungan dengan suatu sistem pembayaran, termasuklah suatu arahan untuk memindahkan, menjelaskan atau menyelesaikan transaksi mengenai dana atau sekuriti, mengikut mana-mana yang berkenaan;  
     “badan berkanun” ertinya mana-mana pihak berkuasa atau badan, sama ada diperbadankan atau tidak diperbadankan, yang ditubuhkan, dilantik atau dibentuk oleh mana-mana undang-undang bertulis, tetapi tidak termasuk mana-mana pihak berkuasa tempatan;  
Akta 701.    “Bank” mempunyai pengertian yang sama sebagaimana yang ditakrifkan dalam subseksyen 2(1) Akta Bank Negara Malaysia 2009 [Akta 701];  
     “bank berlesen” ertinya seorang yang dilesenkan di bawah seksyen 10 untuk menjalankan perniagaan perbankan;  
     “bank pelaburan berlesen” ertinya seorang yang dilesenkan di bawah seksyen 10 untuk menjalankan perniagaan pelaburan perbankan;  
Akta 125.    “berkaitan”, berhubungan dengan suatu perbadanan, ertinya berkaitan mengikut pengertian seksyen 6 Akta Syarikat 1965 [Akta 125];  
     “broker insurans” ertinya seorang yang, sebagai kontraktor bebas, menjalankan perniagaan pembrokeran insurans dan termasuklah broker insurans semula;  
     “broker insurans yang diluluskan” ertinya seorang yang diluluskan di bawah seksyen 11 untuk menjalankan perniagaan pembrokeran insurans;  
     “broker wang yang diluluskan” ertinya seorang yang diluluskan di bawah seksyen 11 untuk menjalankan perniagaan pembrokeran wang;  
     “buku” mempunyai pengertian yang sama yang diberikan kepadanya dalam subseksyen 4(1) Akta Syarikat 1965;  
     “deposit” ertinya sejumlah wang yang disetuju terima atau dibayar atas terma yang di bawahnya ia akan dibayar balik sepenuhnya, dengan atau tanpa faedah atau apa-apa balasan berupa wang atau nilaian wang lain, sama ada bila dituntut atau pada suatu masa atau dalam hal keadaan yang dipersetujui oleh atau bagi pihak orang yang membuat pembayaran itu dan orang yang menyetuju terimanya, tetapi tidak termasuk wang yang dibayar secara bona fide  
  (a) sebagai suatu pendahuluan atau suatu pembayaran sebahagian di bawah suatu kontrak jualan, sewaan atau penyediaan harta atau perkhidmatan lain, dan hanya boleh dibayar balik sekiranya harta atau perkhidmatan itu tidak sebenarnya dijual, disewa atau disediakan selainnya;  
  (b) sebagai jaminan bagi pelaksanaan suatu kontrak atau sebagai jaminan berkenaan dengan apa-apa kerugian yang boleh disebabkan oleh ketidaklaksanaan suatu kontrak;  
  (c) tanpa mengehadkan perenggan (b), sebagai jaminan bagi penghantarserahan atau pemulangan apa-apa harta, sama ada dalam keadaan baik tertentu atau selainnya; dan  
  (d) dalam apa-apa hal keadaan lain, atau kepada atau oleh mana-mana orang lain, sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual 2;  
     “ditentukan” ertinya untuk menentukan secara bertulis melalui standard atau apa-apa bentuk lain, dan suatu kuasa untuk menentukan termasuklah kuasa untuk menentukan secara berlainan bagi orang, sistem pembayaran atau instrumen pembayaran yang berlainan atau golongan, kategori atau perihalan orang, sistem pembayaran atau instrumen pembayaran yang berlainan;  
     “ditetapkan” ertinya untuk ditetapkan melalui suatu perintah yang disiarkan dalam Warta, dan suatu kuasa untuk menetapkan termasuklah kuasa untuk menetapkan secara berlainan bagi orang, sistem pembayaran atau instrumen pembayaran yang berlainan atau kelas, kategori atau perihalan orang, sistem pembayaran atau instrumen pembayaran yang berlainan;  
Akta 56.    “dokumen” mempunyai pengertian yang sama yang diberikan kepadanya dalam seksyen 3 Akta Keterangan 1950 [Akta 56] dan termasuklah buku;  
     “dokumen konstituen” mempunyai pengertian yang sama yang diberikan kepadanya dalam subseksyen 2(1) Akta Bank Negara Malaysia 2009;  
     “ejen insurans” ertinya seorang yang melakukan semua atau mana-mana yang berikut:  
  (a) mensolisit atau mendapatkan cadangan insurans bagi pihak penanggung insurans;  
  (b) menawarkan atau mengambil alih untuk bertindak bagi pihak penanggung insurans dalam merundingkan suatu polisi; atau  
  (c) melakukan apa-apa tindakan lain bagi pihak penanggung insurans berhubungan dengan pengeluaran, pembaharuan atau penerusan suatu polisi;  
     “Gabenor” dan “Timbalan Gabenor” mempunyai pengertian yang sama yang diberikan kepada mereka dalam subseksyen 2(1) Akta Bank Negara Malaysia 2009;  
     “harta” ertinya apa-apa harta alih atau tak alih, sama ada ketara atau tidak ketara dan termasuklah—  
  (a) apa-apa hak, kepentingan, hakmilik, tuntutan, hak dalam tindakan, kuasa atau keistimewaan, sama ada sekarang atau masa hadapan, atau sama ada terletak hak atau kontingen, berhubungan dengan mana-mana harta, atau yang selainnya mempunyai nilai;  
  (b) apa-apa dokumen pemindahhakan yang disempurnakan bagi memindahhakkan, menyerahhakkan, menguntukkan, menyerahkan atau selainnya memindahkan atau melupuskan harta tak alih yang orang yang menyempurnakan dokumen pemindahhakan itu ialah tuan punya atau yang memiliki atau padanya orang itu berhak kepada suatu hak kontingen, sama ada bagi keseluruhan kepentingan atau bagi apa-apa kepentingan yang kurang;  
  (c) apa-apa sekuriti, termasuk apa-apa stok, syer, debentur dan dana;  
  (d) apa-apa surat cara boleh niaga, termasuk apa-apa nota bank, nota pembawa, bil Perbendaharaan, waran dividen, bil pertukaran, nota janji hutang, cek dan perakuan deposit boleh niaga; atau  
  (e) apa-apa gadai janji atau gadaian, sama ada di sisi undang-undang atau ekuiti, jaminan, lien atau sandaran, sama ada sebenar atau konstruktif, surat hipotekasi, resit amanah, tanggung rugi, aku janji atau cara lain menjaminkan pembayaran atau penjelasan suatu hutang atau liabiliti, sama ada sekarang atau pada masa hadapan, atau sama ada terletak hak atau kontingen;  
     “iklan” ertinya penyebaran atau penyampaian maklumat, pelawaan atau pensolisitan dengan apa-apa cara atau dalam apa-apa bentuk termasuk komunikasi lisan atau bertulis dengan cara cetakan, elektronik atau apa-apa media lain;  
     “individu” ertinya orang sebenar;  
     “institusi asing” ertinya suatu syarikat asing, yang bukan orang yang diberi kuasa atau orang berdaftar, yang menjalankan apa-apa perniagaan di luar Malaysia yang bersamaan, atau yang serupa, dengan perniagaan mana-mana orang yang diberi kuasa atau orang berdaftar, sama ada atau tidak orang itu mempunyai pejabat wakil yang diluluskan;  
     “institusi perantaraan” ertinya suatu pertubuhan perbadanan yang ditubuhkan atau diperoleh oleh Bank, dan dinamakan sebagai suatu institusi perantaraan di bawah subseksyen 176(1);  
     “instrumen pembayaran” ertinya apa-apa instrumen, sama ada yang ketara atau tidak ketara, yang membolehkan seorang memperoleh wang, barangan atau perkhidmatan atau untuk membuat apa-apa pembayaran;  
     “instrumen pembayaran yang ditetapkan” ertinya suatu instrumen pembayaran yang ditetapkan sebagai suatu instrumen pembayaran yang ditetapkan di bawah seksyen 31;  
     “insurans” termasuklah insurans semula;  
     “insurans semula” ertinya perlindungan insurans yang diambil oleh penanggung insurans dengan penanggung insurans kedua atas risiko, keseluruhan atau sebahagiannya, yang telah diterimanya dan termasuklah apa-apa perkiraan yang serupa oleh suatu cawangan penanggung insurans itu di Malaysia dengan cawangannya di luar Malaysia (ibu pejabat penanggung insurans itu adalah, bagi maksud ini, dikira sebagai suatu cawangan);  
     “kemudahan kredit” ertinya—  
  (a) pemberian apa-apa pendahuluan, pinjaman atau kemudahan lain dalam apa jua bentuk atau dengan apa jua namanya disebut;  
  (b) pemberian suatu jaminan; atau  
  (c) apa-apa urus niaga atau transaksi yang lain sebagaimana yang ditetapkan di bawah seksyen 4;  
     “kepentingan dalam syer” hendaklah ditafsirkan sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual 3;  
     “ketua pegawai eksekutif” berhubungan dengan—  
  (a) suatu pertubuhan perbadanan atau yang tidak diperbadankan, ertinya individu, walau bagaimanapun digelar, yang, sama ada secara individu atau secara bersesama dengan satu atau lebih orang lain, bertanggungjawab di bawah kuasa pengarah, bagi penjalanan perniagaan dan pentadbiran pertubuhan itu; atau  
  (b) seorang yang diberi kuasa yang ditubuhkan sebagai suatu cawangan di Malaysia, ertinya seorang pegawai yang terutamanya bertanggungjawab bagi perniagaan cawangan itu di Malaysia;  
     “komputer” mempunyai pengertian yang sama yang diberikan kepadanya dalam seksyen 3 Akta Keterangan 1950;  
Akta 502.    “koperasi” mempunyai pengertian yang sama yang diberikan kepadanya dalam seksyen 2 Akta Koperasi 1993 [Akta 502];  
     “kumpulan kewangan” ertinya syarikat pemegangan kewangan dan suatu kumpulan perbadanan berkaitan di bawah syarikat pemegangan kewangan itu yang terlibat terutamanya dalam perkhidmatan kewangan atau dalam perkhidmatan lain yang berkaitan dengan atau bagi maksud perkhidmatan kewangan itu yang termasuklah sekurang-kurangnya satu orang berlesen;  
     “kumpulan perbadanan” ertinya suatu kumpulan perbadanan yang berkaitan antara satu dengan lain;  
     “kumpulan wang insurans” ertinya suatu kumpulan wang insurans yang ditubuhkan dan disenggarakan di bawah seksyen 81;  
     “lesen” ertinya suatu lesen yang diberikan di bawah seksyen 10;  
     “liabiliti” termasuklah hutang atau tiap-tiap jenis tanggungan, sama ada sekarang atau masa hadapan, atau sama ada terletak hak atau kontinjen;  
     “mata wang asing” ertinya apa-apa mata wang selain ringgit;  
     “Menteri” ertinya Menteri yang pada masa ini dipertanggungkan dengan tanggungjawab bagi kewangan;  
     “orang” termasuklah seorang individu, mana-mana perbadanan, badan berkanun, pihak berkuasa tempatan, pertubuhan, kesatuan sekerja, koperasi, perkongsian dan mana-mana badan, organisasi, persatuan atau kumpulan orang yang lain, sama ada diperbadankan atau tidak diperbadankan;  
     “orang berdaftar” ertinya seorang yang berdaftar di bawah subseksyen 18(1);  
     “orang berlesen” ertinya seorang yang dilesenkan di bawah seksyen 10 untuk menjalankan suatu perniagaan berlesen;  
     “orang yang diberi kuasa” ertinya seorang yang dilesenkan di bawah seksyen 10 atau yang diluluskan di bawah seksyen 11 untuk menjalankan suatu perniagaan yang dibenarkan;  
     “orang yang diluluskan” ertinya seorang yang diluluskan di bawah seksyen 11 untuk menjalankan suatu perniagaan yang diluluskan;  
     “output komputer” ertinya suatu penyataan atau gambaran, sama ada dalam bentuk bertulis, bercetak, bergambar, filem, grafik, akustik atau yang lain—  
  (a) dikeluarkan oleh suatu komputer;  
  (b) ditayangkan pada skrin suatu komputer; atau  
  (c) diterjemahkan dengan tepat daripada suatu penyataan atau gambaran yang dikeluarkan sedemikian;  
     “pegawai” berhubungan dengan suatu pertubuhan perbadanan atau yang tidak diperbadankan, termasuklah mana-mana pekerja atau ketua pegawai eksekutif pertubuhan perbadanan atau yang tidak diperbadankan itu;  
     “pegawai kanan” ertinya seorang, selain ketua pegawai eksekutif atau pengarah, yang mempunyai kuasa dan tanggungjawab untuk merancang, mengarah atau mengawal aktiviti orang yang diberi kuasa, pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan atau syarikat pemegangan kewangan termasuk ketua pegawai operasi, anggota jawatankuasa pembuat keputusan dan orang lain yang menjalankan fungsi penting seperti pengurusan risiko, pematuhan, audit dalaman atau fungsi lain sebagaimana yang ditentukan oleh Bank di bawah seksyen 47;  
     “pejabat” merujuk kepada suatu tempat di mana atau yang apa-apa perniagaan mana-mana orang dijalankan, termasuk ibu pejabat di Malaysia, atau mana-mana pejabat lain, suatu cawangan, suatu agensi (kecuali agensi insurans dalam hal penanggung insurans berlesen), suatu tempat perniagaan bergerak, suatu tempat perniagaan diadakan dan disenggarakan hanya bagi satu tempoh terhad sahaja atau suatu terminal elektronik;  
     “pejabat wakil yang diluluskan” ertinya suatu pejabat wakil di Malaysia bagi institusi asing yang diluluskan oleh Bank di bawah subseksyen 19(4);  
     “pemberikuasaan” ertinya pemberian suatu lesen di bawah seksyen 10 atau pemberian suatu kelulusan di bawah seksyen 11;  
     “pemohon” ertinya—  
  (a) dalam Bahagian III dan Jadual 5, orang yang mengemukakan, bagi pihak dirinya sendiri atau melalui peguam, firma kesetiausahaan atau wakil yang diberi kuasa dengan sempurnanya yang lain, permohonan bagi pemberikuasaan di bawah seksyen 9;  
  (b) dalam Bahagian VI dan Jadual 6, orang yang mengemukakan, bagi pihak dirinya sendiri atau melalui peguam, firma kesetiausahaan atau wakil yang diberi kuasa dengan sempurnanya yang lain, permohonan bagi kelulusan di bawah Bahagian itu; atau  
  (c) dalam Bahagian VII, orang yang mengemukakan permohonan untuk menjadi syarikat pemegangan kewangan atau mencadangkan syarikat lain menjadi syarikat pemegangan kewangan;  
     “pemunya polisi” ertinya orang yang mempunyai hakmilik di sisi undang-undang kepada polisi dan termasuklah—  
  (a) jika polisi telah diserahkan, pemegang serah hak;  
  (b) jika suatu wakil pemunya polisi yang mati berhak terhadap penanggung insurans itu bagi manfaat polisi, wakil diri itu;  
  (c) berhubung dengan polisi yang memperuntukkan bagi pembayaran anuiti, penerima anuiti; dan  
  (d) jika di bawah polisi, wang kena atau kena dibayar, sama ada secara berkala atau selainnya, orang yang kepadanya wang itu kena atau kena dibayar;  
     “penanggung insurans” termasuklah penanggung insurans semula profesional;  
     “penanggung insurans asing” ertinya penanggung insurans yang diperbadankan di luar Malaysia;  
     “penanggung insurans berlesen” ertinya seorang yang dilesenkan di bawah seksyen 10 untuk menjalankan perniagaan insurans;  
     “penanggung insurans semula profesional” ertinya penanggung insurans semula yang dilesenkan untuk menjalankan perniagaan insurans semula semata-mata;  
     “penasihat kewangan yang diluluskan” ertinya seorang yang diluluskan di bawah seksyen 11 untuk menjalankan perniagaan nasihat kewangan;  
     “pendeposit” ertinya seorang yang berhak kepada pembayaran balik deposit, sama ada deposit itu telah dibuat olehnya atau mana-mana orang lain;  
     “pengarah” termasuklah mana-mana orang yang memegang jawatan pengarah, walau bagaimanapun digelar, bagi suatu pertubuhan perbadanan atau yang tidak diperbadankan, dan termasuklah—  
  (a) seorang yang mengikut perintah dan arahan pengarah atau pegawai badan itu akan lazimnya bertindak;  
  (b) seorang pengarah gilir atau ganti; atau  
  (c) dalam hal tertentu, tanpa mengehadkan yang disebut sebelum ini, dalam hal—  
  (i) suatu perbadanan, mempunyai pengertian yang sama yang diberikan kepadanya dalam subseksyen 4(1) Akta Syarikat 1965;  
  (ii) suatu koperasi, ertinya seorang anggota lembaga, atau badan pengelolaan lain, dengan apa cara sekalipun disebut, koperasi itu;  
  (iii) suatu badan berkanun, ertinya seorang anggota lembaga, jawatankuasa, majlis atau badan pengelolaan lain, dengan apa cara sekalipun disebut, badan berkanun itu;  
  (iv) suatu perkongsian, ertinya seorang rakan kongsi;  
  (v) suatu ketuanpunyaan tunggal, ertinya tuan punya tunggal itu; dan  
  (vi) mana-mana badan, persatuan atau kumpulan orang lain, sama ada yang diperbadankan atau yang tidak diperbadankan, ertinya mana-mana orang yang mempunyai arahan dan kawalan pengurusan hal ehwal dan perniagaannya;  
     “pengeluar” ertinya mana-mana orang, bertindak berseorangan atau di bawah suatu perkiraan dengan seorang yang lain, yang mengaku janji untuk bertanggungjawab bagi obligasi pembayaran berkenaan dengan instrumen pembayaran yang berbangkit daripada seorang pengguna yang diberikan atau menggunakan instrumen pembayaran itu;  
     “pengeluar instrumen pembayaran yang ditetapkan yang diluluskan” ertinya orang yang diluluskan di bawah seksyen 11 untuk mengeluarkan instrumen pembayaran yang ditetapkan;  
     “pengendali” ertinya mana-mana orang, bertindak berseorangan atau di bawah suatu perkiraan dengan seorang lain, bertanggungjawab bagi kaedah-kaedah, tatacara dan pengendalian suatu sistem pembayaran;  
     “pengendali suatu sistem pembayaran yang diluluskan” ertinya orang yang diluluskan di bawah seksyen 11 untuk mengendalikan suatu sistem pembayaran yang dinyatakan dalam perenggan 1 Penggal 1 Bahagian 1 Jadual 1;  
     “pengendali sistem pembayaran berdaftar” ertinya orang berdaftar yang mengendalikan sistem pembayaran yang dinyatakan dalam perenggan 9 Bahagian 2 Jadual 1;  
     “pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan” ertinya mana-mana orang yang mengendalikan sistem pembayaran yang ditetapkan;  
     “pengguna” ertinya mana-mana orang yang instrumen pembayaran yang ditetapkan telah dikeluarkan kepadanya atau mana-mana orang yang menggunakan instrumen pembayaran yang ditetapkan untuk mendapatkan wang, barangan atau perkhidmatan atau untuk membuat apa-apa bayaran;  
     “penyediaan pembiayaan” termasuklah—  
  (a) pemberian pinjaman wang;  
  (b) perniagaan pemajakan;  
  (c) perniagaan pemfaktoran;  
  (d) pembelian bil pertukaran, nota janji hutang, perakuan deposit, debentur atau surat cara boleh niaga lain; dan  
  (e) penerimaan atau penjaminan apa-apa liabiliti, obligasi atau kewajipan mana-mana orang;  
     “perbadanan” mempunyai pengertian yang sama yang diberikan kepadanya dalam subseksyen 4(1) Akta Syarikat 1965;  
Akta 720.    “Perbadanan Insurans Deposit Malaysia” ertinya Perbadanan Insurans Deposit Malaysia yang dirujuk dalam Akta Perbadanan Insurans Deposit Malaysia 2011 [Akta 720];  
     “perbadanan sekutu” ertinya suatu perbadanan yang tidak kurang daripada dua puluh peratus tetapi tidak lebih daripada lima puluh peratus syer mengundi perbadanan itu dipegang oleh perbadanan lain, yang perbadanan yang mula-mula disebut itu ialah perbadanan sekutu bagi perbadanan yang lain itu;  
     “perjanjian” ertinya suatu perjanjian sama ada formal atau tidak formal, lisan atau bertulis, nyata atau tersirat;  
     “perkhidmatan pemeroleh saudagar” ertinya suatu perniagaan pengendali sistem pembayaran yang membuat suatu kontrak dengan saudagar bagi maksud untuk menerima instrumen pembayaran bagi bayaran untuk barangan atau perkhidmatan;  
     “perkiraan” ertinya suatu perkiraan sama ada formal atau tidak formal, lisan atau bertulis, nyata atau tersirat;  
     “perniagaan berdaftar” ertinya mana-mana perniagaan yang dinyatakan dalam Bahagian 2 Jadual 1;  
     “perniagaan berlesen” ertinya perniagaan perbankan, perniagaan insurans atau perniagaan pelaburan perbankan;  
     “perniagaan hayat” ertinya perniagaan yang mengaku janji liabiliti di bawah polisi hayat;  
     “perniagaan nasihat kewangan” ertinya mana-mana yang berikut:  
  (a) menganalisis keperluan perancangan kewangan seorang yang berhubungan dengan suatu produk insurans;  
  (b) mengesyorkan suatu produk insurans yang sesuai kepada seseorang;  
  (c) mendapatkan suatu produk insurans daripada penanggung insurans berlesen untuk seseorang;  
  (d) mengatur suatu kontrak berkenaan dengan produk insurans untuk seseorang; atau  
  (e) apa-apa perniagaan, perkhidmatan atau aktiviti lain berhubungan dengan suatu perkhidmatan kewangan sebagaimana yang ditetapkan di bawah seksyen 3;  
     “perniagaan pemajakan” ertinya—  
Akta 212. (a) perniagaan mempakkan atau mensubpakkan harta alih atas sewaan bagi maksud kegunaan harta itu oleh penyewa atau mana-mana orang lain dalam apa-apa perniagaan, dagangan, profesion atau pekerjaan atau dalam apa-apa jua pun perusahaan komersial, perindustrian, pertanian atau ekonomi yang lain dan, jika pemberi pajak adalah pemunya harta itu, tidak kira sama ada mempakkan itu adalah dengan atau tanpa suatu opsyen untuk membeli harta itu, tetapi tidak termasuk perniagaan sewa beli yang tertakluk kepada Akta Sewa Beli 1967 [Akta 212] dan bagi maksud takrif ini, “harta alih” termasuklah apa-apa loji, jentera, peralatan atau catel lain yang dipasang atau akan dipasang pada bumi atau dilekatkan atau akan dilekatkan, secara tetap atau selainnya, pada apa-apa benda yang dipasang pada bumi; dan  
  (b) apa-apa perniagaan lain sebagaimana yang ditetapkan di bawah seksyen 3;  
     “perniagaan pembrokeran insurans” ertinya perniagaan mensolisit, merunding atau mendapatkan suatu polisi dengan penanggung insurans, atau pembaharuan atau penerusan polisi itu oleh seseorang, bagi pemunya polisi selain dirinya dan termasuklah pembrokeran insurans semula bagi penanggung insurans;  
     “perniagaan pembrokeran wang” ertinya perniagaan yang mengaturkan transaksi antara pembeli dan penjual dalam pasaran wang atau pasaran pertukaran asing sebagai pengantara dengan balasan fi brokeraj yang dibayar atau akan dibayar, tetapi tidak termasuk pembelian atau penjualan mata wang Malaysia atau mata wang asing sebagai prinsipal dalam pasaran itu;  
     “perniagaan pemfaktoran” ertinya—  
  (a) perniagaan bagi memperoleh hutang yang kena dibayar kepada mana-mana orang; dan  
  (b) apa-apa perniagaan lain sebagaimana yang ditetapkan di bawah seksyen 3;  
     “perniagaan pengajusteran” ertinya perniagaan mengenai penyiasatan sebab dan hal keadaan suatu kerugian dan menentukan kuantum kerugian itu berhubungan dengan tuntutan insurans atau takaful;  
     “perniagaan perbankan” ertinya—  
  (a) perniagaan—  
  (i) menyetuju terima deposit atas akaun semasa, akaun deposit, akaun simpanan atau akaun lain yang serupa;  
  (ii) membayar atau memungut cek yang dikeluarkan atau dibayar oleh pelanggan; dan  
  (iii) penyediaan pembiayaan; dan  
  (b) apa-apa perniagaan lain sebagaimana yang ditetapkan di bawah seksyen 3;  
     “perniagaan perbankan pelaburan” ertinya—  
  (a) perniagaan—  
  (i) menyetuju terima deposit atas akaun deposit; dan  
  (ii) penyediaan pembiayaan;  
Akta 671. (b) menjalankan apa-apa aktiviti yang dikawal selia yang dijalankan menurut Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal di bawah Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 [Akta 671]; dan  
  (c) apa-apa perniagaan lain sebagaimana yang ditetapkan di bawah seksyen 3;  
     “perniagaan yang dibenarkan” ertinya perniagaan berlesen atau perniagaan yang diluluskan;  
     “perniagaan yang diluluskan” ertinya mana-mana perniagaan yang dinyatakan dalam Penggal 1 Bahagian 1 Jadual 1;  
     “peserta” ertinya mana-mana orang yang dibenarkan oleh kaedah-kaedah yang mengelola sistem pembayaran untuk menghantar arahan pembayaran atau arahan penyelesaian kepada sistem pembayaran dan yang terikat dengan kaedah-kaedah yang mengelola sistem pembayaran itu;  
     “peserta pasaran” ertinya mana-mana orang yang—  
  (a) menerbitkan, menjual, membeli, membeli semula, meminjam, meminjamkan atau selainnya berurusan dengan mata wang atau instrumen kewangan yang lain yang diperdagangkan dalam pasaran wang atau pasaran pertukaran asing termasuk terbitan melalui kaunter yang harga, nilai, dan tanggungan pembayaran adalah didapati daripada, dirujukkan pada atau berdasarkan pada kadar faedah atau kadar pertukaran; atau  
  (b) mengatur transaksi dalam pasaran wang atau pasaran pertukaran asing sebagai suatu perantara,  
  sama ada bertindak sebagai prinsipal atau ejen, dan termasuklah mana-mana orang lain sebagaimana yang ditetapkan di bawah seksyen 4;  
     “polisi” ertinya suatu polisi insurans dan termasuklah suatu nota perlindungan atau suatu kontrak insurans, sama ada atau tidak terkandung dalam atau ditunjukkan oleh suatu instrumen dalam bentuk suatu polisi insurans, dan sebutan kepada—  
  (a) pengeluaran suatu polisi hendaklah ditafsirkan sebagai membuat suatu kontrak insurans, sama ada atau tidak suatu kontrak formal telah dikeluarkan; dan  
  (b) suatu polisi penanggung insurans termasuklah suatu polisi atau bon yang berkenaan dengannya penanggung insurans berada di bawah apa-apa liabiliti, sama ada polisi itu dikeluarkan oleh penanggung insurans atau liabiliti itu telah dipindahkan kepada penanggung insurans itu daripada penanggung insurans lain;  
     “polisi berkaitan pelaburan” ertinya suatu kontrak insurans atas hayat manusia atau anuiti yang faedahnya, secara keseluruhan atau sebahagiannya, akan diputuskan dengan merujuk kepada unit, nilai yang berhubungan dengan—  
  (a) pendapatan daripada harta apa-apa perihalan; atau  
  (b) nilai pasaran harta itu;  
     “polisi hayat” ertinya polisi yang pembayaran wang polisi diinsuranskan atas kematian atau kehidupan, termasuk peluasan perlindungan bagi kemalangan diri, penyakit atau keuzuran dan termasuklah anuiti tetapi tidak termasuk polisi kemalangan diri;  
     “polisi hayat sertaan” ertinya suatu polisi hayat yang memberikan suatu hak kepada pemunya polisi untuk menyertai dalam untukan, yang jumlah atau masa adalah pada budi bicara penanggung insurans, daripada aset suatu kumpulan wang insurans di bawah subseksyen 81(2);  
     “polisi kemalangan diri” ertinya polisi yang memperuntukkan faedah kewangan tetap atau faedah yang bersifat tanggung rugi, atau kedua-duanya, terhadap risiko mengalami kecederaan atau kematian orang yang diinsuranskan akibat suatu kemalangan atau menjadi tidak upaya akibat daripada penyakit;  
     “polisi Malaysia” ertinya polisi yang dikeluarkan di Malaysia oleh penanggung insurans berlesen dan yang adalah—  
  (a) polisi hayat yang alamat pemunya polisi, sebagaimana yang ditentukan dalam polisi atau mana-mana alamat lain yang kemudiannya diberitahu secara bertulis oleh pemunya polisi kepada penanggung insurans itu, adalah atau dahulunya alamat di Malaysia;  
Akta 53. (b) polisi am yang berhubung dengan risiko yang berbangkit di Malaysia, atau jika pemunya polisi ialah seorang pemastautin, atau menduduki perjawatan tetap di, Malaysia dalam pengertian Akta Cukai Pendapatan 1967 [Akta 53]; atau  
  (c) suatu kontrak insurans semula dengan penanggung insurans berlesen yang lain;  
     “premis” termasuklah apa-apa tanah, bangunan, struktur atau tempat;  
     “premium” ertinya amaun yang kena dibayar kepada penanggung insurans di bawah polisi sebagai balasan bagi obligasi yang diambil alih oleh penanggung insurans itu;  
     “risiko kepada kestabilan kewangan” mempunyai pengertian yang sama yang diberikan kepadanya dalam seksyen 29 Akta Bank Negara Malaysia 2009;  
     “risiko sistemik” berhubungan dengan sistem pembayaran yang ditetapkan, ertinya—  
  (a) risiko bahawa kegagalan peserta atau pengendali untuk menunaikan obligasi pembayaran atau penyelesaiannya akan menyebabkan peserta lain menjadi tidak upaya untuk menunaikan obligasi pembayaran atau penyelesaiannya apabila kena dibayar; atau  
  (b) risiko bahawa kegagalan peserta atau pengendali untuk menunaikan obligasi pembayaran atau penyelesaiannya boleh menyebabkan masalah likuiditi atau kredit ketara yang mungkin mengancam kestabilan sistem kewangan;  
     “saudara” berhubungan dengan individu, tertakluk kepada subseksyen (2), ertinya—  
  (a) suami atau isteri individu itu;  
  (b) abang atau adik lelaki atau kakak atau adik perempuan individu itu, atau kepada suami atau isteri individu itu;  
  (c) mana-mana orang yang mempunyai pertalian nasab langsung ke atas atau ke bawah dengan individu itu, atau dengan suami atau isteri individu itu;  
  (d) suami atau isteri kepada mana-mana individu yang disebutkan dalam perenggan (b) atau (c);  
  (e) mana-mana orang yang mempunyai pertalian nasab langsung ke bawah dengan individu yang disebutkan dalam perenggan (b) atau (d);  
  (f) mana-mana bapa saudara, emak saudara atau sepupu kepada individu itu, atau kepada suami atau isteri individu itu; atau  
  (g) mana-mana suami atau isteri, atau mana-mana orang yang mempunyai pertalian nasab langsung ke atas atau ke bawah dengan, individu yang disebut dalam perenggan (f);  
     “sistem pembayaran” ertinya apa-apa sistem atau perkiraan bagi pemindahan, penjelasan atau penyelesaian dana atau sekuriti;  
     “sistem pembayaran yang ditetapkan” ertinya sistem pembayaran yang ditetapkan sebagai suatu sistem pembayaran yang ditetapkan di bawah subseksyen 30(1);  
     “skim pemindahan perniagaan” ertinya suatu skim pemindahan bagi perniagaan perbankan, perniagaan perbankan pelaburan atau perniagaan insurans;  
     “standard” termasuklah apa-apa obligasi atau kehendak sebagaimana yang ditentukan oleh Bank di bawah Akta ini dan standard itu boleh mengandungi apa-apa peruntukan yang memberikan tafsiran, bersampingan, tambahan, berbangkit dan peralihan sebagaimana yang Bank berpendapat wajar;  
     “subsidiari” mempunyai pengertian yang sama yang diberikan kepadanya dalam seksyen 5 Akta Syarikat 1965;  
     “syarikat” mempunyai pengertian yang sama yang diberikan kepadanya dalam subseksyen 4(1) Akta Syarikat 1965;  
     “syarikat asing” mempunyai pengertian yang sama yang diberikan kepadanya dalam subseksyen 4(1) Akta Syarikat 1965;  
     “syarikat awam” mempunyai pengertian yang sama yang diberikan kepadanya dalam subseksyen 4(1) Akta Syarikat 1965;  
     “syarikat pelaburan” mempunyai pengertian yang sama yang diberikan kepadanya dalam subseksyen 319(1) Akta Syarikat 1965;  
     “syarikat pemegangan” mempunyai pengertian yang sama yang diberikan kepadanya dalam seksyen 5 Akta Syarikat 1965;  
     “syarikat pemegangan kewangan” ertinya syarikat yang—  
  (a) memegang suatu agregat lebih daripada lima puluh peratus kepentingan dalam syer orang berlesen, atau mempunyai suatu agregat kepentingan dalam syer sebanyak lima puluh peratus atau kurang tetapi mempunyai kawalan ke atas orang berlesen; dan  
  (b) mendapat kelulusan Bank menurut subseksyen 112(3) untuk menjadi syarikat pemegangan kewangan orang berlesen itu;  
     “syer” berhubungan dengan perbadanan, ertinya syer yang diterbitkan oleh perbadanan itu dan termasuklah stok kecuali terdapat perbezaan antara stok dan syer yang dinyatakan secara jelas atau tersirat;  
     “syer mengundi” mempunyai pengertian yang sama yang diberikan kepadanya dalam subseksyen 4(1) Akta Syarikat 1965;  
     “tahun kewangan” mempunyai pengertian yang sama yang diberikan kepadanya dalam subseksyen 4(1) Akta Syarikat 1965;  
     “tarikh yang ditetapkan” berkenaan dengan mana-mana peruntukan di bawah Akta ini, ertinya tarikh yang ditetapkan oleh Menteri di bawah subseksyen 1(2) sebagai tarikh mula kuat kuasa peruntukan itu;  
     “terbitan” ertinya mana-mana perjanjian, termasuk suatu opsyen, swap, kontrak niaga hadapan atau kontrak hadapan, yang harga pasaran, nilai, penghantaran atau obligasi pembayarannya berpunca daripada, dirujuk kepada atau berdasarkan, tetapi tidak terhad kepada, sekuriti, komoditi, aset, kadar (termasuk kadar faedah atau kadar pertukaran) atau indeks;  
     “terminal elektronik” ertinya suatu alat elektronik, dikendalikan oleh atau bagi pihak orang yang diberi kuasa atau orang berdaftar, melaluinya seorang itu boleh memulakan suatu pemindahan dana elektronik, dan termasuklah suatu terminal tempat-jualan, mesin pengeluar automatik atau mesin deposit wang tunai atau mesin deposit cek;  
     “tuntutan insurans” ertinya tuntutan bagi pembayaran suatu amaun yang harus dibayar di bawah polisi;  
Akta 759.    “tuntutan takaful” mempunyai pengertian yang sama yang diberikan kepadanya dalam subseksyen 2(1) Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2012; [sic]
     “wakil penasihat kewangan” ertinya individu, walau bagaimanapun digelar dalam penggajian langsung, bertindak bagi atau melalui perkiraan dengan penasihat kewangan yang diluluskan, yang menjalankan bagi penasihat kewangan itu apa-apa perkhidmatan yang berhubungan dengan perniagaan penasihat kewangan;  
     “wang elektronik” ertinya mana-mana instrumen pembayaran, sama ada ketara atau tidak ketara, yang—  
  (a) menyimpan dana secara elektronik sebagai tukaran kepada dana yang dibayar kepada pengeluar itu; dan  
  (b) berupaya untuk digunakan sebagai suatu cara untuk membuat pembayaran kepada mana-mana orang selain pengeluar itu;  
     “wang polisi” termasuklah apa-apa faedah, sama ada kewangan atau tidak, yang dijamin oleh polisi.  
  Saudara  
     (2)    Bagi maksud takrif “saudara” dalam subseksyen (1)—  
  (a) pengangkatan mana-mana orang oleh seorang yang lain di bawah mana-mana undang-undang bertulis Malaysia atau mana-mana negara, wilayah atau tempat di luar Malaysia, atau di bawah mana-mana adat yang diiktiraf oleh mana-mana golongan orang di Malaysia atau di mana-mana negara, wilayah atau tempat di luar Malaysia, hendaklah dikira sebagai mewujudkan antara pengangkat dan orang yang diangkat itu pertalian semula jadi yang sama seperti pertalian pengangkatan, dan pertalian lain yang berhubungan dengannya hendaklah diputuskan dengan sewajarnya; dan  
  (b) sebutan dalamnya mengenai sesuatu pertalian termasuklah, jika berkaitan, suatu pertalian seibu atau sebapa.  
  Kawalan  
     (3)    Bagi maksud Akta ini, seseorang hendaklah dianggap mempunyai kawalan atas orang berlesen atau perbadanan jika orang itu—  
  (a) mempunyai kepentingan lebih daripada lima puluh peratus syer dalam orang berlesen atau perbadanan itu; atau  
  (b) melainkan jika dibuktikan sebaliknya—  
  (i) mempunyai kuasa untuk memilih, melantik, memecat atau menahan daripada pemilihan, pelantikan atau pemecatan, atau menyebabkan dipilih, dilantik, dipecat atau ditahan daripada dipilih, dilantik atau dipecat, suatu majoriti pengarah orang berlesen atau perbadanan itu;  
  (ii) mempunyai kuasa untuk membuat atau menyebabkan dibuat keputusan berkenaan dengan perniagaan atau pentadbiran orang berlesen atau perbadanan itu, dan menguatkuasakan keputusan itu atau menyebabkan keputusan itu dikuatkuasakan; atau  
  (iii) adalah seorang yang arahannya, petunjuknya atau kehendaknya diikuti oleh pengarah, ketua pegawai eksekutif atau pegawai kanan orang berlesen atau perbadanan itu mengikut kelaziman atau di bawah obligasi, sama ada formal atau tidak formal, untuk bertindak,  
  dan frasa “dikawal” atau “pengawal” hendaklah ditafsirkan dengan sewajarnya.  
  Bertindak bersama-sama  
     (4)    Bagi maksud Akta ini—  
  (a) “orang yang bertindak bersama-sama” ertinya orang yang, menurut suatu perjanjian, perkiraan atau persefahaman, bekerjasama untuk—  
  (i) memperoleh secara bersesama atau berasingan kepentingan dalam syer suatu perbadanan bagi maksud mendapatkan atau menggabungkan kawalan perbadanan itu; atau  
  (ii) bertindak secara bersesama bagi maksud menjalankan kawalan atas suatu perbadanan; dan  
  (b) tanpa mengehadkan keluasan perenggan (a), orang yang berikut hendaklah dianggap sebagai orang yang bertindak bersama-sama, melainkan jika dibuktikan sebaliknya:  
  (i) suatu perbadanan dan perbadanan berkaitan dan sekutunya;  
  (ii) suatu perbadanan dan mana-mana pengarahnya, atau ibu atau bapa, anak, abang atau adik lelaki atau kakak atau adik perempuan mana-mana pengarahnya, atau suami atau isteri kepada mana-mana pengarah atau mana-mana saudara yang sedemikian, atau mana-mana amanah berkaitan;  
  (iii) suatu perbadanan dan apa-apa kumpulan wang pencen yang ditubuhkan olehnya;  
  (iv) seorang dan mana-mana syarikat pelaburan, kumpulan wang unit amanah atau mana-mana kumpulan wang lain yang pelaburan orang itu diuruskan atas dasar budi bicara;  
  (v) seorang dan kliennya yang adalah suatu perbadanan, jika orang itu menguruskan atas dasar budi bicara dana kliennya dan mempunyai sepuluh peratus atau lebih kepentingan dalam syer klien itu; atau  
  (vi) seorang yang mempunyai atau mengawal dua puluh peratus atau lebih syer mengundi suatu perbadanan yang tergolong dalam subperenggan (i) dan mana-mana ibu, bapa, anak, abang atau adik lelaki atau kakak atau adik perempuan orang itu, atau isteri atau suami orang itu atau mana-mana saudaranya, atau mana-mana amanah berkaitan berserta dengan satu atau lebih orang yang tergolong dalam subperenggan (i).  
  Perjanjian kewangan yang layak  
     (5)    Bagi maksud Akta ini—  
  (a) “perjanjian kewangan yang layak” ertinya—  
  (i) suatu perjanjian induk berkenaan dengan satu atau lebih transaksi kewangan yang layak yang di bawahnya sekiranya hal tertentu yang ditentukan oleh pihak-pihak kepada perjanjian itu berlaku—  
  (A) transaksi yang disebut dalam perjanjian itu tamat atau boleh ditamatkan;  
  (B) nilai penamatan transaksi di bawah subperenggan (i) dikira atau boleh dikira; dan  
  (C) nilai penamatan transaksi di bawah subperenggan (i) adalah bersih atau boleh bersih, supaya suatu amaun bersih kena dibayar,  
    dan jika suatu perjanjian adalah juga berkenaan dengan satu atau lebih transaksi yang bukan transaksi kewangan yang layak, perjanjian itu hendaklah disifatkan sebagai perjanjian kewangan yang layak hanya berkenaan dengan transaksi yang adalah transaksi kewangan yang layak dan apa-apa penguatkuasaan yang dibenarkan oleh pihak-pihak mengenai hak mereka di bawah perjanjian itu;  
  (ii) suatu perjanjian yang berhubungan dengan cagaran kewangan, termasuk perjanjian sokongan kredit pindah hakmilik, berkenaan dengan satu atau lebih transaksi kewangan yang layak di bawah suatu perjanjian induk yang disebut dalam subperenggan (i); atau  
  (iii) mana-mana perjanjian lain sebagaimana yang ditetapkan di bawah seksyen 4;  
  (b) “transaksi kewangan yang layak” ertinya—  
  (i) suatu terbitan, sama ada akan diselesaikan melalui pembayaran atau hantar serah; atau  
  (ii) suatu perjanjian beli semula, beli semula songsang atau jual beli balik berkenaan dengan sekuriti;  
  (c) “cagaran kewangan” ertinya mana-mana yang berikut yang tertakluk kepada suatu kepentingan atau hak yang menjamin pembayaran atau pelaksanaan suatu obligasi berkenaan dengan perjanjian kewangan yang layak atau yang tertakluk kepada perjanjian sokongan kredit pindah hakmilik:  
  (i) wang tunai atau yang bersamaan dengan wang tunai, termasuk surat cara boleh niaga dan deposit tuntutan;  
  (ii) sekuriti, suatu akaun sekuriti atau suatu hak untuk memperoleh sekuriti; atau  
  (iii) perjanjian niaga hadapan atau akaun niaga hadapan;  
  (d) “perjanjian sokongan kredit pindah hakmilik” ertinya suatu perjanjian yang di bawahnya hakmilik kepada harta telah diperuntukkan bagi maksud menjamin pembayaran atau pelaksanaan suatu obligasi berkenaan dengan perjanjian kewangan yang layak.  
     (6)    Apa-apa sebutan dalam Akta ini kepada “Akta ini”, “Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013” atau “Akta Bank Negara Malaysia 2009” hendaklah, melainkan jika dinyatakan sebaliknya dengan nyata, disifatkan termasuklah sebutan mengenai apa-apa kaedah, peraturan, perintah, pemberitahuan atau perundangan subsidiari lain yang dibuat di bawah Akta ini, Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 atau Akta Bank Negara Malaysia 2009, mengikut mana-mana yang berkenaan.  
Penetapan perniagaan atau aktiviti tambahan oleh Menteri 3.    Menteri boleh, atas syor Bank, menetapkan—  
  (a) apa-apa perniagaan atau aktiviti sebagai suatu tambahan kepada takrif—  
  (i) “perniagaan perbankan”;  
  (ii) “perniagaan perbankan pelaburan”;  
  (iii) “aktiviti perantaraan kewangan”;  
  (iv) “perniagaan pemfaktoran”; atau  
  (v) “perniagaan pemajakan”,  
    dan apabila ditetapkan, takrif yang ditambah itu hendaklah disifatkan sebagai suatu bahagian penting Akta ini dari tarikh permulaan kuat kuasa penetapan itu, atau dari apa-apa tarikh kemudian sebagaimana yang ditentukan dalam perintah itu; dan  
  (b) apa-apa perniagaan, perkhidmatan atau aktiviti berhubungan dengan suatu perkhidmatan kewangan sebagai perniagaan nasihat kewangan bagi maksud takrif “perniagaan nasihat kewangan” di bawah subseksyen 2(1).  
Penetapan perjanjian, urus niaga, transaksi atau orang tambahan oleh Bank 4.    Bank boleh, dengan persetujuan Menteri, menetapkan—  
  (a) mana-mana perjanjian berkenaan dengan suatu transaksi kewangan yang boleh dibuat oleh pihak dalam pasaran kewangan, selain suatu derivatif terselaras atau suatu perjanjian berkenaan dengan transaksi sekuriti yang dibuat di bawah kaedah-kaedah suatu bursa saham dan pusat penjelasan yang diluluskan sebagaimana yang ditakrifkan dalam subseksyen 2(1) Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 sebagai perjanjian kewangan yang layak bagi maksud takrif “perjanjian kewangan yang layak” dalam subseksyen 2(5);  
  (b) apa-apa urus niaga atau transaksi sebagai kemudahan kredit bagi maksud takrif “kemudahan kredit” dalam subseksyen 2(1); dan  
  (c) mana-mana orang lain sebagai peserta pasaran bagi maksud takrif “peserta pasaran” dalam subseksyen 2(1).  
Pengelasan, dan tafsiran sebutan mengenai, perniagaan insurans 5.     (1)     Bagi maksud Akta ini, perniagaan insurans hendaklah dibahagikan kepada dua kelas—  
  (a) perniagaan hayat, yang sebagai tambahan kepada semua perniagaan insurans berkenaan dengan polisi hayat hendaklah termasuk apa-apa jenis perniagaan insurans yang dijalankan hanya sebagai sampingan kepada perniagaan insurans hayat penanggung insurans; dan  
  (b) perniagaan am, yang ertinya semua perniagaan insurans yang bukan perniagaan hayat.  
     (2)    Bagi maksud Akta ini, insurans semula liabiliti di bawah polisi insurans hendaklah dikira tergolong dalam kelas dan perihalan yang sama dengan polisi insurans yang diinsuranskan semula.  
     (3)    Walau apa pun apa-apa jua dalam subseksyen (1) atau penentuan suatu polisi kepada suatu kumpulan wang insurans tertentu oleh penanggung insurans berlesen, sekiranya Bank berpuas hati bahawa mana-mana bahagian perniagaan penanggung insurans berlesen yang tergolong dalam suatu kelas atau perihalan tertentu perniagaan insurans patut dalam hal penanggung insurans berlesen itu dikira sebagai tergolong dalam kelas atau perihalan lain, Bank boleh mengarahkan bahawa ia dikira sedemikian bagi maksud Akta ini.  
     (4)    Bagi maksud Akta ini—  
  (a) aktiviti—  
  (i) melaksanakan suatu kontrak insurans; atau  
  (ii) menjalankan suatu kontrak insurans,  
    melalui perniagaan hendaklah menjadi suatu penjalanan perniagaan insurans;  
  (b) seorang adalah disifatkan melaksanakan, atau menjalankan, suatu kontrak insurans melalui perniagaan sekiranya dia—  
  (i) terlibat dalam apa-apa aktiviti dengan cara yang dengan sendirinya menjadi penjalanan suatu perniagaan;  
  (ii) mengemukakan dirinya sebagai sanggup dan berupaya untuk terlibat dalam aktiviti itu; atau  
  (iii) mensolisit dengan tetap orang lain untuk terlibat dengannya dalam transaksi yang menjadi aktiviti itu; dan  
  (c) suatu sebutan mengenai penjalanan perniagaan insurans termasuklah menjalankannya melalui ejen, atau sebagai ejen, tetapi “penanggung insurans” tidaklah termasuk ejen insurans atau pun dalam hal seorang yang merupakan kedua-dua penanggung insurans dan ejen insurans, apa-apa perniagaan yang dibuat oleh orang itu sebagai ejen insurans.  
     (5)    Bagi maksud Akta ini—  
  (a) Menteri boleh, atas syor Bank, menetapkan apa-apa perniagaan atau aktiviti sebagai perniagaan insurans;  
  (b) Bank boleh menentukan perniagaan atau aktiviti itu sebagai tergolong dalam kelas tertentu yang disebut dalam subseksyen (1) atau perihalan, perniagaan insurans; dan  
  (c) perniagaan yang dinyatakan dalam Jadual 4 tidak boleh dikira sebagai perniagaan insurans.  
  BAHAGIAN  II

OBJEKTIF PENGAWALSELIAAN DAN KUASA DAN FUNGSI BANK

 
Objektif pengawalseliaan 6.    Objektif pengawalseliaan utama Akta ini adalah untuk menggalakkan kestabilan kewangan dan bagi mencapai objektif ini, Bank hendaklah—  
  (a) memupuk—  
  (i) keselamatan dan kekukuhan institusi kewangan;  
  (ii) integriti dan keteraturan fungsi pasaran wang dan pasaran pertukaran wang asing;  
  (iii) keselamatan, kecekapan dan kebolehpercayaan sistem pembayaran dan instrumen pembayaran; dan  
  (iv) keadilan, kebertanggungjawaban dan pelakuan perniagaan institusi kewangan yang profesional; dan  
  (b) berusaha untuk melindungi hak dan kepentingan pengguna perkhidmatan dan produk kewangan.  
Kuasa dan fungsi bank 7.     (1)     Bank hendaklah menjalankan kuasa dan melaksanakan fungsi di bawah Akta ini dengan cara yang ia berpendapat paling wajar bagi maksud mencapai objektif pengawalseliaan Akta ini dan Gabenor hendaklah menjalankan apa-apa kuasa dan melaksanakan apa-apa fungsi Bank bagi pihaknya.  
     (2)    Kuasa dan fungsi Bank di bawah Akta ini adalah sebagai tambahan kepada, dan tidak mengurangkan, kuasa dan fungsi Bank di bawah Akta Bank Negara Malaysia 2009.  
     (3)    Bank hendaklah, dari semasa ke semasa, memaklumkan Menteri mengenai perkara yang berhubungan dengan penjalanan kuasanya dan pelaksanaan fungsinya di bawah Akta ini.  
     (4)    Bank boleh memberi kuasa kepada Timbalan Gabenor atau pegawai Bank untuk menjalankan apa-apa kuasanya atau melaksanakan apa-apa fungsinya di bawah Akta ini.  
     (5)    Bank boleh menubuhkan dan memberi kuasa kepada jawatankuasa yang mengandungi anggota sebagaimana yang Bank boleh putuskan bagi maksud menjalankan apa-apa kuasa atau melaksanakan apa-apa fungsi Bank di bawah Akta ini.  
     (6)    Bank boleh, sama ada secara amnya atau dalam hal tertentu, melantik seseorang, sama ada di dalam atau di luar Malaysia, yang bukan pegawai Bank—  
  (a) untuk memberikan apa-apa bantuan dalam menjalankan apa-apa kuasanya atau melaksanakan apa-apa fungsinya di bawah Akta ini; atau  
  (b) menjalankan apa-apa kuasanya atau melaksanakan apa-apa fungsinya bagi pihak dan atas nama Bank,  
  sebagaimana yang ditentukan oleh Bank.  
  BAHAGIAN  III

PEMBERIKUASAAN DAN PENDAFTARAN

 
  Penggal 1

Perniagaan yang dibenarkan

 
Perniagaan yang dibenarkan dijalankan oleh orang yang diberi kuasa 8.     (1)     Tiada seorang pun boleh menjalankan apa-apa perniagaan yang dibenarkan melainkan jika ia—  
  (a) dilesenkan oleh Menteri, atas syor Bank, di bawah seksyen 10 untuk menjalankan perniagaan perbankan, perniagaan insurans atau perniagaan perbankan pelaburan; atau  
  (b) diluluskan oleh Bank di bawah seksyen 11 untuk menjalankan apa-apa perniagaan yang dinyatakan dalam Penggal 1 Bahagian 1 Jadual 1.  
     (2)    Perenggan (1)(b) tidak terpakai, berkenaan dengan perniagaan nasihat kewangan, kepada orang yang dinyatakan dalam Penggal 2 Bahagian 1 Jadual 1.  
     (3)    Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan untuk tempoh tidak melebihi sepuluh tahun atau didenda tidak melebihi lima puluh juta ringgit atau kedua-duanya.  
Permohonan bagi pemberikuasaan 9.    Seorang pemohon bagi suatu lesen di bawah seksyen 10 atau suatu kelulusan di bawah seksyen 11 untuk menjalankan perniagaan yang dibenarkan hendaklah mengemukakan permohonan secara bertulis kepada Bank berserta dengan apa-apa dokumen atau maklumat sebagaimana yang ditentukan oleh Bank.  
Pemberian lesen oleh Menteri 10.     (1)     Dalam menilai suatu permohonan yang dibuat dengan sempurnanya di bawah seksyen 9 untuk menjalankan apa-apa perniagaan berlesen, Bank hendaklah mengambil kira semua faktor yang dinyatakan dalam Bahagian 1 dan Bahagian 2 Jadual 5 dan apa-apa perkara lain yang Bank berpendapat adalah berkaitan.  
     (2)    Apabila membuat suatu penilaian di bawah subseksyen (1) dan jika Bank berpuas hati bahawa pemohon itu boleh diberikan suatu lesen, Bank hendaklah membuat suatu syor kepada Menteri untuk memberikan suatu lesen di bawah subseksyen (4) dengan atau tanpa syarat.  
     (3)    Bank hendaklah memberitahu pemohon secara bertulis sekiranya Bank tidak membuat suatu syor kepada Menteri di bawah subseksyen (2).  
     (4)    Jika Bank membuat suatu syor menurut subseksyen (2), Menteri boleh memberikan suatu lesen kepada pemohon untuk menjalankan perniagaan perbankan, perniagaan insurans atau perniagaan perbankan pelaburan, dengan atau tanpa syarat.  
     (5)    Bank hendaklah memberitahu pemohon itu secara bertulis keputusan Menteri di bawah subseksyen (4).  
     (6)    Jika Menteri memberikan suatu lesen di bawah subseksyen (4), orang berlesen hendaklah memulakan perniagaan berlesennya dalam suatu tempoh atau mana-mana tempoh lanjut sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, atas syor Bank.  
Kelulusan oleh Bank 11.     (1)     Dalam menilai suatu permohonan yang dibuat dengan sempurnanya di bawah seksyen 9 untuk menjalankan apa-apa perniagaan yang diluluskan, Bank hendaklah mengambil kira semua faktor yang dinyatakan dalam Bahagian 1 Jadual 5 dan apa-apa perkara lain yang Bank berpendapat adalah berkaitan.  
     (2)    Bank boleh—  
  (a) meluluskan suatu permohonan untuk menjalankan apa-apa perniagaan yang diluluskan, dengan atau tanpa syarat, atau bagi suatu tempoh yang dinyatakan dalam kelulusan itu; atau  
  (b) menolak permohonan itu.  
     (3)    Orang yang diluluskan di bawah perenggan (2)(a) untuk menjalankan perniagaan pembrokeran insurans atau perniagaan nasihat kewangan hendaklah pada setiap masa mempunyai insurans atau takaful tanggung rugi profesional yang berkuat kuasa bagi suatu amaun sebagaimana yang ditentukan oleh Bank.  
     (4)    Bank hendaklah memberitahu pemohon itu secara bertulis keputusannya di bawah subseksyen (2).  
     (5)    Jika Bank meluluskan suatu permohonan di bawah perenggan (2)(a), orang yang diluluskan hendaklah memulakan perniagaannya yang diluluskan dalam suatu tempoh atau apa-apa tempoh lanjut sebagaimana yang ditentukan oleh Bank.  
     (6)    Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (3) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan untuk tempoh tidak melebihi lima tahun atau didenda tidak melebihi sepuluh juta ringgit atau kedua-duanya.  
Kehendak dana modal minimum atau lebihan aset berbanding liabiliti 12.     (1)     Tiada seorang pun boleh diberikan suatu lesen di bawah seksyen 10 atau suatu kelulusan di bawah seksyen 11 sekiranya—  
  (a) dalam hal suatu syarikat, dana modalnya; atau  
  (b) dalam hal suatu cawangan yang ditubuhkan di Malaysia oleh institusi asing, lebihan aset berbanding liabilitinya,  
  kurang daripada amaun minimum sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri dalam hal orang berlesen, atau Bank dalam hal orang yang diluluskan.  
     (2)    Tiap-tiap orang yang diberi kuasa hendaklah, dalam menjalankan perniagaannya yang dibenarkan, menyenggara pada setiap masa apa-apa amaun minimum yang terpakai baginya.  
     (3)    Walau apa pun subseksyen (1) dan (2), Menteri boleh memberikan suatu lesen di bawah seksyen 10 kepada seseorang tertakluk kepada syarat bahawa orang itu mencapai amaun minimum dengan cara dan dalam tempoh yang ditentukan oleh Bank, dengan kelulusan Menteri.  
     (4)    Bagi maksud seksyen ini, “dana modal” ertinya modal berbayar dan apa-apa rizab sebagaimana yang ditentukan oleh Bank.  
     (5)    Mana-mana orang yang diberi kuasa yang melanggar subseksyen (2) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan untuk tempoh tidak melebihi lapan tahun atau didenda tidak melebihi dua puluh lima juta ringgit atau kedua-duanya.  
Syarat tambahan lesen atau kelulusan 13.     (1)     Menteri, atas syor Bank, dalam hal suatu lesen yang diberikan di bawah seksyen 10, atau Bank dalam hal suatu kelulusan yang diberikan di bawah seksyen 11, boleh pada bila-bila masa secara bertulis meminda atau membatalkan apa-apa syarat sedia ada mengenai pemberikuasaan atau mengenakan apa-apa syarat baru atasnya.  
     (2)    Mana-mana orang yang diberi kuasa yang gagal mematuhi apa-apa syarat yang dikenakan oleh Menteri atau Bank, mengikut mana-mana yang berkenaan, di bawah subseksyen (1) atau 10(4), perenggan 11(2)(a) atau subseksyen 12(3) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan untuk tempoh tidak melebihi lima tahun atau didenda tidak melebihi sepuluh juta ringgit atau kedua-duanya.  
  Penggal 2

Sekatan atas urus niaga orang yang diberi kuasa

 
Orang yang diberi kuasa menjalankan perniagaan yang dibenarkan sahaja 14.     (1)     Melainkan jika Bank menentukan selainnya, orang yang diberi kuasa tidak boleh menjalankan apa-apa perniagaan atau aktiviti di dalam atau di luar Malaysia kecuali berkaitan dengan atau bagi maksud perniagaan yang dibenarkannya atau sebagaimana yang diperuntukkan dalam seksyen 15.  
     (2)    Walau apa pun subseksyen (1) dan tertakluk kepada perenggan 15(1)(d) dan (e), pengendali sistem pembayaran yang diluluskan atau pengeluar instrumen pembayaran yang ditetapkan yang diluluskan yang bukan orang berlesen boleh menjalankan apa-apa perniagaan atau aktiviti yang tidak berhubungan dengan atau bagi maksud perniagaan yang diluluskannya.  
     (3)    Kecuali dengan kelulusan bertulis terdahulu Bank—  
  (a) penanggung insurans berlesen tidak boleh menjalankan perniagaan anuiti pasti, perniagaan insurans jaminan kewangan atau perniagaan insurans jaminan kredit; dan  
  (b) bank pelaburan berlesen tidak boleh menyetuju terima wang deposit yang boleh dibayar balik apabila dituntut melalui cek, draf, perintah atau mana-mana instrumen lain yang dikeluarkan oleh pendeposit daripada bank pelaburan berlesen itu.  
     (4)    Mana-mana orang yang diberi kuasa yang melanggar subseksyen (1) atau (3) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan untuk tempoh tidak melebihi lapan tahun atau didenda tidak melebihi dua puluh lima juta ringgit atau kedua-duanya.  
Orang yang diberi kuasa dan pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan dibenarkan menjalankan perniagaan kewangan Islam tertentu 15.     (1)     Apabila suatu permohonan dibuat kepada Bank dan jika Bank telah memberikan kelulusan bertulisnya—  
  (a) bank berlesen atau bank pelaburan berlesen boleh menjalankan perniagaan perbankan Islam;  
  (b) broker insurans yang diluluskan boleh menjalankan perniagaan pembrokeran takaful;  
  (c) penasihat kewangan yang diluluskan boleh menjalankan perniagaan nasihat kewangan Islam;  
  (d) pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan atau pengendali sistem pembayaran yang diluluskan boleh memudahkan peserta yang terlibat dalam perniagaan kewangan Islam untuk memindahkan, menjelaskan atau menyelesaikan dana atau sekuriti; atau  
  (e) pengeluar instrumen pembayaran yang ditetapkan yang diluluskan boleh mengeluarkan suatu instrumen pembayaran Islam yang ditetapkan.  
     (2)    Orang yang diluluskan di bawah subseksyen (1) hendaklah tertakluk kepada—  
  (a) peruntukan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013, khususnya peruntukan Bahagian IV, VI, IX, X dan XIII Akta itu, setakat peruntukan itu berhubung dengan perniagaan orang yang diluluskan itu untuk menjalankan di bawah subseksyen itu; dan  
  (b) apa-apa standard, notis, arahan, syarat, penentuan atau kehendak yang ditentukan atau dibuat di bawah Akta itu yang berhubungan dengan perniagaan orang itu yang diluluskan untuk menjalankan di bawah subseksyen itu.  
     (3)    Tanpa mengehadkan keluasan subseksyen (2), bank berlesen atau bank pelaburan berlesen yang diluluskan di bawah subseksyen (1) hendaklah, bagi maksud menjalankan perniagaan perbankan Islam—  
  (a) menubuhkan dan menyenggara pada setiap masa suatu kumpulan wang perbankan Islam pada apa-apa amaun minimum sebagaimana yang ditentukan oleh Bank untuk membiayai pengendalian perniagaan perbankan Islamnya; dan  
  (b) menyimpan semua aset dan liabiliti perniagaan perbankan Islamnya berasingan daripada aset dan liabilitinya yang lain dengan cara sebagaimana yang ditentukan oleh Bank.  
     (4)    Kumpulan wang perbankan Islam yang ditubuhkan di bawah perenggan (3)(a) hendaklah—  
  (a) dibiayai daripada dana modal bank berlesen atau bank pelaburan berlesen dan dana daripada sumber lain sebagaimana yang ditentukan oleh Bank; dan  
  (b) diasingkan daripada dana modal bank berlesen atau bank pelaburan berlesen bagi pengendalian perniagaan berlesennya di bawah Akta ini.  
     (5)    Melainkan jika ditentukan selainnya oleh Bank, aset bank berlesen atau bank pelaburan berlesen berhubungan dengan perniagaan perbankan Islamnya tidak boleh—  
  (a) digunakan untuk membiayai pengendalian perniagaan berlesennya di bawah Akta ini; dan  
  (b) tertakluk kepada hutang atau obligasi lain bank berlesen atau bank pelaburan berlesen itu berhubungan dengan perniagaan berlesennya di bawah Akta ini.  
     (6)    Pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan atau pengendali sistem pembayaran yang diluluskan yang telah mendapat kelulusan Bank di bawah subseksyen (1) hendaklah—  
  (a) menyediakan perkiraan pengendalian sistem pembayaran, termasuk kemudahan likuiditi yang; atau  
  (b) memastikan pelakuan perniagaannya,  
  tidak bertentangan dengan Shariah setakat mana perkiraan pengendalian dan pelakuan perniagaan itu berhubung dengan perniagaan yang pengendali itu diluluskan untuk menjalankan di bawah subseksyen (1).  
     (7)    Lembaga pengarah—  
  (a) bank berlesen atau bank pelaburan berlesen; atau  
  (b) orang yang diluluskan atau pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan yang dikehendaki oleh Bank di bawah subseksyen 30(3) Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 untuk menubuhkan suatu jawatankuasa Shariah,  
  hendaklah, tanpa menjejaskan seksyen 56, mengambil kira nasihat jawatankuasa Shariahnya berkenaan dengan perniagaan kewangan Islam yang dijalankan oleh orang itu.  
     (8)    Bagi maksud seksyen ini—  
     “instrumen pembayaran Islam yang ditetapkan”, “perniagaan perbankan Islam”, “perniagaan nasihat kewangan Islam”, “jawatankuasa Shariah” dan “perniagaan pembrokeran takaful” mempunyai pengertian yang sama sebagaimana yang ditakrifkan dalam subseksyen 2(1) Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013;  
     “perniagaan kewangan Islam” mempunyai pengertian yang sama sebagaimana yang ditakrifkan dalam subseksyen 2(1) Akta Bank Negara Malaysia 2009.  
     (9)    Mana-mana orang yang gagal mendapatkan kelulusan Bank untuk menjalankan apa-apa perniagaan yang disebut di bawah subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan untuk tempoh tidak melebihi sepuluh tahun atau didenda tidak melebihi lima puluh juta ringgit atau kedua-duanya.  
Penanggung insurans berlesen menjalankan perniagaan hayat atau am 16.     (1)     Penanggung insurans berlesen, selain penanggung insurans semula profesional berlesen, tidak boleh menjalankan kedua-dua perniagaan hayat dan perniagaan am.  
     (2)    Walau apa pun subseksyen (1), penanggung insurans hayat berlesen boleh menjalankan perniagaan menginsurans semata-mata terhadap penyakit atau keuzuran atau semata-mata terhadap perbelanjaan perubatan tertakluk kepada apa-apa kehendak dan syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Bank.  
     (3)    Mana-mana penanggung insurans berlesen yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan untuk tempoh tidak melebihi lapan tahun atau didenda tidak melebihi dua puluh lima juta ringgit atau kedua-duanya.  
  Penggal 3

Perniagaan berdaftar

 
Perniagaan berdaftar dijalankan oleh orang berdaftar 17.     (1)     Tiada seorang pun boleh menjalankan perniagaan berdaftar melainkan jika ia telah—  
  (a) memenuhi apa-apa kehendak dan mengemukakan apa-apa dokumen atau maklumat sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank; dan  
  (b) memberitahu secara bertulis kepada Bank tarikh permulaan kuat kuasa perniagaannya.  
     (2)    Subseksyen (1) tidak terpakai berkenaan dengan perniagaan ajuster bagi—  
  (a) peguam bela, peguam cara atau anggota mana-mana profesion lain yang bertindak atau membantu dalam pengajusteran tuntutan insurans atau takaful yang bersampingan dengan amalannya dan yang tidak mengemukakan dirinya sebagai ajuster;  
  (b) ajuster bagi kerugian penerbangan atau maritim; atau  
  (c) pekerja penanggung insurans berlesen atau pengendali takaful berlesen di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013, yang dalam penjalanan pekerjaannya, bertindak atau membantu dalam pengajusteran tuntutan insurans atau takaful dan yang tidak mengemukakan dirinya sebagai ajuster.  
     (3)    Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan untuk tempoh tidak melebihi lapan tahun atau didenda tidak melebihi dua puluh lima juta ringgit atau kedua-duanya.  
Orang berdaftar mematuhi standard 18.     (1)     Seseorang itu ialah orang berdaftar jika orang itu telah mematuhi subseksyen 17(1) dan telah memulakan perniagaan berdaftarnya.  
     (2)    Bank boleh menentukan standard bagi orang berdaftar dan orang berdaftar itu hendaklah pada setiap masa mematuhi standard itu.  
  Penggal 4

Pejabat wakil

 
Kehendak bagi pejabat wakil 19.     (1)     Tiada suatu institusi asing pun boleh—  
  (a) menubuhkan suatu pejabat wakil di Malaysia melainkan jika ia telah mendapat kelulusan bertulis terdahulu Bank; atau  
  (b) melalui pejabat wakil yang diluluskan, menjalankan apa-apa perniagaan yang dibenarkan atau berdaftar di Malaysia.  
     (2)    Tertakluk kepada larangan di bawah perenggan (1)(b), institusi asing boleh menjalankan, melalui pejabat wakil yang diluluskannya, aktiviti sebagaimana yang ditentukan oleh Bank sahaja.  
     (3)    Suatu permohonan untuk menubuhkan suatu pejabat wakil hendaklah dibuat secara bertulis kepada Bank berserta dengan apa-apa dokumen atau maklumat sebagaimana yang ditentukan oleh Bank.  
     (4)    Bank boleh atas suatu permohonan yang dibuat dengan sempurna mengikut subseksyen (3) meluluskan permohonan itu, dengan atau tanpa syarat, atau menolak permohonan itu.  
     (5)    Bank boleh pada bila-bila masa secara bertulis meminda atau membatalkan mana-mana syarat sedia ada suatu kelulusan yang diberikan di bawah subseksyen (4) atau mengenakan apa-apa syarat baru atasnya.  
     (6)    Bank boleh membatalkan suatu kelulusan yang diberikan di bawah subseksyen (4) sekiranya—  
  (a) pejabat wakil yang diluluskan telah—  
  (i) mungkir atau melanggar mana-mana peruntukan Akta ini atau Akta Bank Negara Malaysia 2009; atau  
  (ii) gagal untuk mematuhi apa-apa syarat yang dikenakan menurut kelulusan itu,  
    tidak kira bahawa tiada pendakwaan atau tindakan lain berkenaan dengan kemungkiran, pelanggaran atau ketidakpatuhan itu;  
  (b) pejabat wakil yang diluluskan itu telah melanggar mana-mana undang-undang di dalam atau di luar Malaysia; atau  
  (c) ia adalah demi kepentingan pengguna perkhidmatan dan produk kewangan di Malaysia untuk berbuat sedemikian.  
     (7)    Bank boleh, dengan kelulusan Menteri, membatalkan suatu kelulusan yang diberikan di bawah subseksyen (4) sekiranya ia demi kepentingan nasional untuk berbuat sedemikian.  
     (8)    Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) atau (2) atau gagal untuk mematuhi apa-apa syarat yang dikenakan di bawah subseksyen (4) atau (5) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan untuk tempoh tidak melebihi sepuluh tahun atau didenda tidak melebihi lima puluh juta ringgit atau kedua-duanya.  
  Penggal 5

Pembatalan, pembatalan pendaftaran, penyerahan balik atau pemberhentian perniagaan atau pengendalian

 
Alasan bagi pembatalan pemberikuasaan 20.     (1)     Menteri boleh, atas syor Bank, membatalkan lesen orang berlesen, dan Bank boleh membatalkan kelulusan orang yang diluluskan, atas alasan bahawa—  
  (a) Bank telah, berkaitan dengan permohonan di bawah seksyen 9, diberikan maklumat yang palsu, mengelirukan, tidak tepat atau tidak lengkap;  
  (b) orang itu tidak memulakan perniagaan berkenaan yang ia dilesenkan atau diluluskan dalam tempoh yang ditentukan oleh Menteri di bawah subseksyen 10(6) atau oleh Bank di bawah subseksyen 11(5);  
  (c) orang itu telah terhenti daripada menjalankan perniagaan yang ia dilesenkan atau diluluskan;  
  (d) orang itu telah—  
  (i) memungkiri atau melanggar mana-mana peruntukan Akta ini atau Akta Bank Negara Malaysia 2009;  
  (ii) gagal untuk mematuhi mana-mana syarat lesennya atau kelulusannya; atau  
  (iii) gagal untuk mematuhi mana-mana arahan yang dikeluarkan oleh Bank di bawah seksyen 156 atau suatu perintah di bawah Akta Bank Negara Malaysia 2009,  
    tidak kira bahawa tiada pendakwaan atau tindakan lain berkenaan dengan kemungkiran, pelanggaran atau ketidakpatuhan itu;  
  (e) orang itu telah terhenti menjadi berdaya maju pada pendapat Bank;  
  (f) Bank, menurut pelaksanaan kuasanya di bawah Bahagian XIII yang berhubungan dengan orang itu, telah secara substantial menyempurnakan semua pemindahan perniagaan, aset atau liabiliti orang itu;  
  (g) orang itu telah digulungkan atau dibubarkan selainnya; atau  
  (h) ia adalah demi kepentingan pengguna perkhidmatan dan produk kewangan untuk berbuat sedemikian.  
     (2)    Menteri boleh, atas syor Bank, membatalkan lesen orang berlesen, dan Bank boleh dengan persetujuan Menteri membatalkan suatu kelulusan orang yang diluluskan, sekiranya ia demi kepentingan awam untuk berbuat sedemikian.  
     (3)    Sebagai tambahan kepada subseksyen (1) dan (2), Bank boleh membatalkan kelulusan orang yang diluluskan atas alasan bahawa—  
  (a) pada pendapat Bank orang itu sedang melakukan atau akan melakukan suatu perbuatan, atau sedang menuruti atau akan menuruti penjalanan pelakuan, yang tidak selamat atau tidak wajar atau telah gagal untuk melakukan suatu perbuatan atau menuruti penjalanan pelakuan yang perlu untuk mengekalkan keselamatan dan kekukuhan orang itu;  
  (b) pada pendapat Bank orang itu sedang menjalankan perniagaan dengan cara yang memudaratkan kepentingan pelanggannya, pemiutangnya, pesertanya, penggunanya atau orang awam secara amnya;  
  (c) penerima atau pengurus bagi harta orang itu telah dilantik; atau  
  (d) milikan harta orang itu telah diambil oleh atau bagi pihak pemegang debentur menurut suatu gadaian atas harta itu.  
     (4)    Bank—  
  (a) hendaklah menyiarkan dalam Warta, dengan seberapa segera yang praktik, suatu notis pembatalan suatu lesen di bawah subseksyen (1) atau (2); atau  
  (b) boleh menyiarkan suatu notis pembatalan suatu kelulusan di bawah subseksyen (1), (2) atau (3) mengikut apa-apa cara yang Bank dapati sesuai.  
Alasan bagi pembatalan pendaftaran 21.    Bank boleh membatalkan pendaftaran orang berdaftar sekiranya—  
  (a) orang itu telah memberikan Bank maklumat yang palsu, mengelirukan, tidak tepat atau tidak lengkap bagi maksud subseksyen 17(1);  
  (b) orang itu telah terhenti menjalankan perniagaan yang ia didaftarkan;  
  (c) orang itu telah—  
  (i) memungkiri atau melanggar mana-mana peruntukan Akta ini atau Akta Bank Negara Malaysia 2009; atau  
  (ii) gagal untuk mematuhi mana-mana penentuan atau standard di bawah Akta ini,  
    tidak kira bahawa tiada pendakwaan atau tindakan lain berkenaan dengan kemungkiran, pelanggaran atau ketidakpatuhan itu;  
  (d) pemegang syer, pengarah atau mana-mana orang yang terlibat dengan pengendalian atau pengurusan orang berdaftar itu telah disabitkan dengan suatu kesalahan di bawah Akta ini atau suatu kesalahan yang melibatkan fraud atau ketidakjujuran di bawah mana-mana undang-undang bertulis lain; atau  
  (e) orang itu telah digulungkan atau dibubarkan selainnya atau penerima atau pengurus harta orang itu telah dilantik.  
Penyerahan balik lesen atau pemberitahuan pemberhentian perniagaan atau pengendalian 22.     (1)     Orang berlesen boleh menyerah balik lesennya kepada Bank dan apabila diserah balik, orang berlesen itu hendaklah memberi suatu notis bertulis mengenai penyerahan balik lesennya kepada Bank.  
     (2)    Orang yang diluluskan atau orang berdaftar, mengikut mana-mana yang berkenaan, hendaklah mengemukakan suatu notis bertulis kepada Bank sekiranya ia terhenti menjalankan perniagaannya.  
     (3)    Pejabat wakil yang diluluskan hendaklah mengemukakan suatu notis bertulis kepada Bank sekiranya pengendaliannya terhenti.  
     (4)    Penyerahan balik di bawah subseksyen (1) atau pemberitahuan di bawah subseksyen (2) atau (3) hendaklah berkuat kuasa pada tarikh Bank menerima notis itu atau jika suatu tarikh terkemudian ditentukan dalam notis itu, pada tarikh itu.  
     (5)    Bank—  
  (a) hendaklah menyiarkan dalam Warta, dengan seberapa segera yang praktik, suatu notis mengenai suatu penyerahan balik lesen di bawah subseksyen (1); atau  
  (b) boleh menyiarkan suatu notis pemberhentian perniagaan di bawah subseksyen (2) atau pemberhentian pengendalian di bawah subseksyen (3) mengikut apa-apa cara yang Bank dapati sesuai.  
     (6)    Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1), (2) atau (3) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan untuk tempoh tidak melebihi satu tahun atau didenda tidak melebihi lima juta ringgit atau kedua-duanya.  
Kesan pembatalan, pembatalan pendaftaran, penyerahan balik, pemberitahuan pemberhentian perniagaan atau pengendalian, dan habis tempoh 23.     (1)     Jika—  
  (a) Menteri membatalkan lesen orang berlesen di bawah seksyen 20;  
  (b) Bank—  
  (i) membatalkan kelulusan pejabat wakil yang diluluskan di bawah subseksyen 19(6) atau (7) atau orang yang diluluskan di bawah seksyen 20; atau  
  (ii) membatalkan pendaftaran orang berdaftar di bawah seksyen 21;  
  (c) penyerahan balik lesen oleh orang berlesen atau pemberitahuan oleh orang yang diluluskan atau orang berdaftar mengenai pemberhentian perniagaannya atau pejabat wakil yang diluluskan mengenai pemberhentian pengendaliannya telah berkuat kuasa di bawah subseksyen 22(4); atau  
  (d) kelulusan yang diberikan kepada orang yang diluluskan di bawah seksyen 11 telah habis tempoh,  
  orang atau pejabat wakil itu hendaklah dengan serta merta terhenti menjalankan perniagaannya atau pengendaliannya, mengikut mana-mana yang berkenaan.  
     (2)    Walau apa pun pembatalan, pembatalan pendaftaran, penyerahan balik, pemberitahuan pemberhentian perniagaan atau pengendalian, atau habis tempoh yang disebutkan dalam subseksyen (1), orang atau pejabat wakil yang disebutkan dalam subseksyen (1) hendaklah terus—  
  (a) tertakluk kepada Akta ini pada takat yang sama sebagaimana orang yang diberi kuasa, orang berdaftar atau pejabat wakil yang diluluskan, mengikut mana-mana yang berkenaan; dan  
  (b) menunaikan obligasinya,  
  sehingga Bank berpuas hati bahawa orang atau pejabat wakil itu telah menunaikan obligasinya, atau bahawa perkiraan yang mencukupi telah dibuat untuk menunaikan obligasinya, yang belum selesai pada masa pembatalan, pembatalan pendaftaran, penyerahan balik, pemberitahuan pemberhentian perniagaan atau pengendalian atau habis tempoh, mengikut mana-mana yang berkenaan.  
     (3)    Suatu pembatalan, pembatalan pendaftaran, penyerahan balik, pemberitahuan pemberhentian perniagaan atau pengendalian atau habis tempoh yang disebutkan dalam subseksyen (1) tidak boleh berfungsi untuk—  
  (a) mengelak atau menjejaskan mana-mana perjanjian, perkiraan atau transaksi yang dibuat oleh orang atau wakil pejabat itu yang disebut dalam subseksyen (1) dengan mana-mana orang; atau  
  (b) menjejaskan apa-apa hak, obligasi atau liabiliti yang berbangkit di bawah mana-mana perjanjian, perkiraan atau transaksi itu.  
     (4)    Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) atau gagal untuk menunaikan obligasinya di bawah subseksyen (2) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan untuk tempoh tidak melebihi lima tahun atau didenda tidak melebihi sepuluh juta ringgit atau kedua-duanya.  
  Penggal 6

Perkara am

 
Bentuk penubuhan 24.     (1)     Orang yang akan dilesenkan di bawah seksyen 10 untuk menjalankan perniagaan perbankan, perniagaan insurans (selain orang yang akan menjadi penanggung insurans semula profesional) atau perniagaan perbankan pelaburan hendaklah suatu syarikat awam.  
     (2)    Bank boleh menentukan bentuk penubuhan—  
  (a) orang yang akan dilesenkan sebagai penanggung insurans semula profesional; atau  
  (b) orang yang akan diluluskan di bawah seksyen 11 untuk menjalankan perniagaan yang diluluskan.  
Penubuhan atau penempatan semula pejabat orang yang diberi kuasa 25.     (1)     Melainkan jika ditentukan selainnya oleh Bank, tiada orang berlesen pun boleh menubuhkan atau menempatkan semula suatu pejabat di dalam atau di luar Malaysia tanpa kebenaran bertulis terdahulu Bank.  
     (2)    Jika orang yang diluluskan menubuhkan atau menempatkan semula suatu pejabat di dalam atau di luar Malaysia, orang yang diluluskan itu hendaklah memberitahu Bank secara bertulis dalam apa-apa tempoh sebagaimana yang ditentukan oleh Bank.  
Fi 26.     (1)     Peraturan-peraturan boleh dibuat di bawah seksyen 260 untuk menetapkan—  
  (a) apa-apa fi untuk dibayar oleh orang yang diberi kuasa atau orang berdaftar berkenaan dengan pemberikuasaannya atau pendaftarannya, penubuhan apa-apa pejabat atau fi tahunan; dan  
  (b) suatu fi pemprosesan untuk dibayar oleh seorang pemohon bagi pemberikuasaan di bawah seksyen 9 atau seseorang yang telah mematuhi perenggan 17(1)(a),  
  dalam apa-apa amaun, atau dihitung pada apa-apa kadar atau dengan apa-apa cara sebagaimana yang dinyatakan dalam peraturan-peraturan itu.  
     (2)    Apa-apa fi yang dibayar kepada Bank di bawah seksyen ini hendaklah dibayar ke dalam dan menjadi sebahagian Kumpulan Wang Disatukan Persekutuan.  
     (3)    Apa-apa fi yang tidak dibayar boleh dibawa guaman dan didapatkan sebagai hutang sivil yang kena dibayar kepada Kerajaan dan sebagai tambahan, mahkamah boleh memerintahkan bagi pembayaran suatu penalti bagi pembayaran lewat sehingga suatu amaun yang bersamaan dengan dua kali ganda amaun fi yang tidak dibayar dan kos untuk mendapatkan kembali amaun itu termasuk tetapi tidak terhad kepada kos prosiding undang-undang.  
Penyiaran nama orang yang diberi kuasa dan orang berdaftar 27.     (1)     Bank hendaklah, dari semasa ke semasa, menyiarkan dalam Warta suatu senarai, semua orang berlesen dan apa-apa tambahan kepada atau pemotongan daripada senarai itu.  
     (2)    Bank hendaklah, dari semasa ke semasa, menyiarkan suatu senarai orang yang diluluskan dan orang berdaftar mengikut apa-apa cara yang Bank dapati sesuai.  
Pengemukaan diri sebagai orang yang diberi kuasa atau orang berdaftar 28.     (1)     Tiada seorang pun boleh mengemukakan dirinya sebagai—  
  (a) orang yang diberi kuasa melainkan jika dia diberi kuasa; atau  
  (b) orang berdaftar melainkan jika dia berdaftar,  
  di bawah Akta ini.  
     (2)    Mana-mana orang yang melanggar perenggan (1)(a) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan untuk tempoh tidak melebihi sepuluh tahun atau didenda tidak melebihi lima puluh juta ringgit atau kedua-duanya.  
     (3)    Mana-mana orang yang melanggar perenggan (1)(b) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan untuk tempoh tidak melebihi lapan tahun atau didenda tidak melebihi dua puluh lima juta ringgit atau kedua-duanya.  
Bertindak bagi pihak orang tidak berlesen 29.     (1)     Tiada seorang pun boleh bertindak bagi pihak institusi asing atau mana-mana orang yang tidak dilesenkan di bawah Akta ini berhubungan dengan penjalanan perniagaan perbankan, perniagaan pelaburan perbankan, perniagaan insurans atau penyetujuterimaan deposit di Malaysia melainkan jika diluluskan secara bertulis oleh Bank.  
     (2)    Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan untuk tempoh tidak melebihi sepuluh tahun atau didenda tidak melebihi lima puluh juta ringgit atau kedua-duanya.  
  BAHAGIAN  IV

SISTEM PEMBAYARAN

 
  Penggal 1

Penetapan sistem pembayaran dan instrumen pembayaran

 
Penetapan dan pembatalan penetapan sistem pembayaran 30.     (1)     Jika Bank berpendapat bahawa suatu gangguan dalam pengendalian sistem pembayaran boleh menjejaskan keyakinan orang awam terhadap keseluruhan sistem pembayaran di Malaysia atau memberikan kesan kepada kestabilan monetari atau kewangan Malaysia—  
  (a) dalam hal pengendali sistem pembayaran yang tertakluk kepada penyeliaan atau pengawasan pihak berkuasa penyeliaan yang lain di Malaysia, Menteri atas syor Bank dan pihak berkuasa penyeliaan itu; atau  
  (b) dalam mana-mana hal lain, Bank dengan persetujuan Menteri,  
  boleh, melalui suatu perintah yang disiarkan dalam Warta, menetapkan sistem pembayaran itu sebagai sistem pembayaran yang ditetapkan.  
     (2)    Dalam hal pengendali sistem pembayaran yang tertakluk kepada penyeliaan atau pengawasan pihak berkuasa penyeliaan yang lain di Malaysia, Bank hendaklah berunding dengan pihak berkuasa penyeliaan itu dalam membuat suatu pendapat di bawah subseksyen (1).  
     (3)    Sekiranya hal keadaan dalam subseksyen (1) tidak lagi terpakai, penetapan suatu sistem pembayaran boleh dibatalkan—  
  (a) dalam hal pengendali sistem pembayaran yang tertakluk kepada penyeliaan atau pengawasan pihak berkuasa penyeliaan yang lain di Malaysia, oleh Menteri, atas syor bersesama Bank dan pihak berkuasa penyeliaan itu; atau  
  (b) dalam mana-mana hal lain, oleh Bank,  
  melalui suatu perintah yang disiarkan dalam Warta.  
     (4)    Bank dan pihak berkuasa penyeliaan itu hendaklah dengan tetap menyemak kedudukan sistem pembayaran yang ditetapkan di bawah perenggan (1)(a), untuk memutuskan sama ada hal keadaan di bawah subseksyen (1), tidak lagi terpakai bagi maksud membuat syor bersesama di bawah perenggan (3)(a).  
Penetapan instrumen pembayaran 31.    Jika pada pendapat Bank bahawa—  
  (a) suatu instrumen pembayaran yang penggunaannya boleh tersebar luas sebagai suatu cara membuat pembayaran dan boleh menjejaskan sistem pembayaran di Malaysia; dan  
  (b) adalah perlu untuk mengekalkan integriti, kecekapan dan kebolehpercayaan instrumen pembayaran itu,  
  Bank boleh, dengan persetujuan Menteri, melalui suatu perintah yang disiarkan dalam Warta, menetapkan instrumen pembayaran itu sebagai instrumen pembayaran yang ditetapkan.  
  Penggal 2

Kehendak bagi pengendalian sistem pembayaran dan pengeluaran instrumen pembayaran yang ditetapkan

 
Pemakaian Akta ini bagi sistem pembayaran 32.    Melainkan jika ditetapkan selainnya oleh Bank, Akta ini hendaklah terpakai bagi seseorang di luar Malaysia yang adalah pengendali sistem pembayaran yang menerima arahan pembayaran atau arahan penyelesaian daripada peserta di Malaysia.  
Kuasa bank untuk menentukan standard bagi sistem pembayaran 33.     (1)     Bank boleh menentukan standard bagi sistem pembayaran—  
  (a) bagi menggalakkan keselamatan, integriti, kecekapan atau kebolehpercayaan sistem pembayaran yang ditetapkan itu, sistem pembayaran yang dinyatakan dalam Penggal 1 Bahagian 1 Jadual 1, sistem pembayaran yang dinyatakan dalam perenggan 9 Bahagian 2 Jadual 1 atau instrumen pembayaran yang ditetapkan termasuk memudahkan saling pengendalian, penentuan teknikal dan piawaian keselamatan; atau  
  (b) demi kepentingan peserta semasa atau bakal peserta sistem pembayaran yang ditetapkan, sistem pembayaran yang dinyatakan dalam Penggal 1 Bahagian 1 Jadual 1 atau sistem pembayaran yang dinyatakan dalam perenggan 9 Bahagian 2 Jadual 1 atau pengguna.  
     (2)    Pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan, pengendali sistem pembayaran yang diluluskan, pengendali sistem pembayaran yang berdaftar atau pengeluar instrumen pembayaran yang ditetapkan yang diluluskan hendaklah pada setiap masa mematuhi standard yang ditentukan oleh Bank di bawah subseksyen (1) yang terpakai bagi pengendali atau pengeluar itu.  
Arahan kepada peserta sistem pembayaran yang ditetapkan 34.    Bank boleh mengeluarkan arahan secara bertulis kepada mana-mana peserta sistem pembayaran yang ditetapkan sekiranya pada pendapat Bank bahawa ia perlu bagi memastikan integriti dan pengurusan yang sempurna sistem pembayaran yang ditetapkan itu atau ia demi kepentingan orang awam untuk berbuat sedemikian.  
Perkiraan pengendalian 35.     (1)     Pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan, pengendali sistem pembayaran yang diluluskan atau pengeluar instrumen pembayaran yang ditetapkan yang diluluskan hendaklah mengadakan perkiraan pengendalian seperti yang berikut:  
  (a) kaedah-kaedah, tatacara dan kehendak yang menyatakan hak, liabiliti atau apa-apa obligasi lain—  
  (i) pengendali dan peserta sistem pembayaran yang ditetapkan;  
  (ii) pengendali sistem pembayaran yang diluluskan dan pesertanya; dan  
  (iii) pengeluar instrumen pembayaran yang ditetapkan yang diluluskan dan penggunanya,  
    termasuk risiko yang mungkin ditanggung oleh peserta atau pengguna itu; dan  
  (b) langkah-langkah bagi memastikan kekukuhan, keselamatan dan kebolehpercayaan pengendalian sistem pembayaran yang ditetapkan, sistem pembayaran yang dinyatakan dalam Penggal 1 Bahagian 1 Jadual 1 atau instrumen pembayaran yang ditetapkan termasuk perkiraan kontingensi.  
     (2)    Sebagai tambahan kepada perkiraan pengendalian di bawah subseksyen (1), pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan atau pengendali sistem pembayaran yang diluluskan hendaklah mengadakan perkiraan pengendalian seperti yang berikut:  
  (a) tatacara, kawalan dan langkah-langkah bagi pengurusan kredit, likuiditi atau risiko penyelesaian, termasuk kaedah-kaedah pemutusan masa apabila suatu perintah pemindahan adalah muktamad dalam hal sistem pembayaran yang sijil kemuktamadan telah dikeluarkan oleh Bank di bawah seksyen 38; dan  
  (b) kriteria bagi penyertaan dalam sistem pembayaran yang ditetapkan atau sistem pembayaran yang dinyatakan dalam Penggal 1 Bahagian 1 Jadual 1.  
     (3)    Tanpa mengehadkan keluasan subseksyen (1), pengeluar instrumen pembayaran yang ditetapkan yang diluluskan itu hendaklah mengadakan langkah-langkah untuk memastikan pengurusan berhemat dana yang dipungut daripada pengguna, termasuk langkah-langkah untuk memastikan bahawa dana itu sentiasa sedia ada bagi pembayaran balik kepada pengguna instrumen pembayaran yang ditetapkan itu.  
Kuasa bank untuk memeriksa 36.    Bank boleh, dalam mempertimbangkan sama ada—  
  (a) untuk menetapkan atau mengesyorkan kepada Menteri untuk menetapkan suatu sistem pembayaran di bawah seksyen 30;  
  (b) untuk menetapkan suatu instrumen pembayaran di bawah seksyen 31;  
  (c) untuk mengesyorkan kepada Menteri untuk memasukkan pengendalian sistem pembayaran dalam Penggal 1 Bahagian 1 Jadual 1 di bawah seksyen 264; atau  
  (d) untuk mengesyorkan kepada Menteri untuk memasukkan pengendalian suatu sistem pembayaran dalam Bahagian 2 Jadual 1 di bawah seksyen 264,  
  memeriksa premis, perkakas, kelengkapan, jentera, dokumen dan transaksi yang berhubungan dengan sistem pembayaran atau instrumen pembayaran itu apabila notis bertulis diberikan kepada pengendali atau pengeluar itu.  
  Penggal 3

Kemuktamadan pembayaran dan perkiraan penghasilan bersih

 
Tafsiran 37.    Bagi maksud Penggal ini—  
     “pentadbir ketidaksolvenan” termasuklah penerima, pengurus, penerima dan pengurus, pelikuidasi, pelikuidasi sementara, pengurus kehakiman, kurator, pentadbir khas atau mana-mana orang lain, walau bagaimana pun digelar yang diberi kuasa di bawah mana-mana undang-undang di dalam atau di luar Malaysia untuk mengambil kawalan harta seseorang bagi faedah pemiutang orang itu dalam hal orang itu, menjadi, atau mungkin menjadi, tidak solven;  
     “perintah pemindahan” ertinya—  
  (a) suatu arahan oleh peserta sistem pembayaran yang ditetapkan untuk memasukkan bagi kegunaan seorang penerima suatu amaun wang dengan cara kemasukan ke dalam buku akaun;  
  (b) suatu arahan yang, apabila diselesaikan, menyebabkan pengambilalihan atau penunaian suatu obligasi pembayaran sebagaimana yang ditakrifkan oleh kaedah-kaedah sistem pembayaran yang ditetapkan; atau  
  (c) suatu arahan oleh peserta sistem pembayaran yang ditetapkan sama ada untuk menyelesaikan suatu obligasi bagi pemindahan sekuriti dengan cara kemasukan buku atau bagi pemindahan sekuriti itu;  
     “perkiraan penghasilan bersih” ertinya suatu perkiraan secara bertulis untuk menukar beberapa tuntutan atau obligasi kepada satu tuntutan bersih atau satu obligasi bersih.  
     “sijil kemuktamadan” ertinya suatu sijil yang dikeluarkan oleh Bank kepada mana-mana sistem pembayaran yang ditetapkan di bawah seksyen 38;  
     “sistem pembayaran yang ditetapkan terperaku” ertinya sistem pembayaran yang ditetapkan yang sijil kemuktamadan telah dikeluarkan oleh Bank yang boleh termasuk sistem pembayaran yang dikendalikan oleh Bank, atau oleh mana-mana pertubuhan perbadanan yang ditubuhkan atau diperoleh oleh Bank di bawah Akta Bank Negara Malaysia 2009 atau oleh mana-mana orang yang diberi kuasa oleh Bank.  
Kuasa bank mengeluarkan sijil kemuktamadan 38.    Bank boleh, dengan persetujuan Menteri, melalui suatu perintah yang disiarkan dalam Warta, mengeluarkan sijil kemuktamadan kepada sistem pembayaran yang ditetapkan jika kriteria yang berikut dipenuhi:  
  (a) sistem pembayaran itu menimbulkan atau mungkin menimbulkan suatu risiko sistemik;  
  (b) penyelesaian perintah pemindahan itu dikuatkuasakan dalam sistem pembayaran yang ditetapkan itu sendiri; dan  
  (c) pengendali sistem pembayaran itu telah mematuhi kehendak sebagaimana yang ditentukan oleh Bank.  
Pembatalan sijil kemuktamadan 39.    Bank boleh, dengan persetujuan Menteri, melalui suatu perintah yang disiarkan dalam Warta, membatalkan sijil kemuktamadan sekiranya pada pendapat Bank bahawa—  
  (a) mana-mana kriteria yang ditentukan dalam seksyen 38 tidak lagi dipenuhi; atau  
  (b) pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan terperaku telah mungkir atau melanggar mana-mana peruntukan Akta ini.  
Pemakaian Penggal ini 40.     (1)     Peruntukan Penggal ini hendaklah terpakai bagi—  
  (a) apa-apa perintah pemindahan yang dihantar melalui sistem pembayaran yang ditetapkan terperaku; dan  
  (b) apa-apa perkiraan bersih, berkenaan dengan tuntutan atau obligasi yang berbangkit daripada perintah pemindahan yang muktamad di bawah subseksyen 42(1), yang dibuat antara pengendali dan peserta atau antara peserta sahaja berkenaan dengan suatu sistem pembayaran yang ditetapkan terperaku.  
     (2)    Mana-mana undang-undang bertulis yang berhubungan dengan kebankrapan dan ketidaksolvenan hendaklah terus terpakai, tetapi jika terdapat apa-apa percanggahan atau ketidakselarasan antara peruntukan Penggal ini dan undang-undang bertulis yang berhubungan dengan kebankrapan dan ketidaksolvenan, peruntukan Penggal ini hendaklah dipakai.  
Perintah pemindahan yang dibuat selepas pelantikan pentadbir ketidaksolvenan 41.    Penggal ini tidak terpakai berhubungan dengan mana-mana perintah pemindahan yang dihantar melalui sistem pembayaran yang ditetapkan terperaku selepas habis tempoh hari yang pentadbir ketidaksolvenan dilantik berkenaan dengan pengendali atau peserta sistem pembayaran yang ditetapkan terperaku.  
Kemuktamadan pembayaran dan perkiraan penghasilan bersih 42.     (1)     Perintah pemindahan hendaklah sah dan dikuatkuasakan oleh dan terhadap pengendali atau peserta sistem pembayaran yang ditetapkan terperaku dan hendaklah muktamad dan tidak boleh dibatalkan, berbalik atau diketepikan oleh mana-mana orang dari masa perintah pemindahan itu diputuskan sebagai muktamad di bawah kaedah-kaedah sistem pembayaran yang ditetapkan terperaku itu dikehendaki supaya diadakan di bawah perenggan 35(2)(a) dan tiada perintah pun boleh dibuat oleh mana-mana mahkamah bagi pembetulan atau penggantungan perintah pemindahan itu.  
     (2)    Perkiraan penghasilan bersih hendaklah sah dan boleh dikuatkuasakan dan pengendali atau peserta sistem pembayaran yang ditetapkan terperaku hendaklah melakukan apa-apa jua yang dibenarkan atau dikehendaki di bawah perkiraan penghasilan bersih itu bagi memberi kesan kepada perkiraan penghasilan bersih itu.  
     (3)    Apa-apa pembayaran atau obligasi penyelesaian yang terhutang kepada pengendali atau peserta sistem pembayaran yang ditetapkan terperaku di bawah perkiraan penghasilan bersih yang belum dijelaskan—  
  (a) boleh dibuktikan dalam prosiding ketidaksolvenan; dan  
  (b) boleh didapatkan semula bagi manfaat pemiutang.  
     (4)    Tanpa mengehadkan keluasan subseksyen 40(2), apa-apa perintah pemindahan yang muktamad dan tidak boleh dibatalkan di bawah subseksyen (1) dan apa-apa perkiraan penghasilan bersih yang sah dan boleh dikuatkuasakan di bawah subseksyen (2) dan (3), hendaklah diberi kuat kuasa walau apa pun apa-apa jua yang bertentangan yang terkandung dalam—  
  (a) seksyen 223 dan 224 Akta Syarikat 1965 berhubungan dengan pengelakan pelupusan harta;  
Akta 360.
Akta 587.
(b) seksyen 296 Akta Syarikat 1965, seksyen 59 Akta Kebankrapan 1967 [Akta 360] atau subseksyen 40(1) Akta Pengurusan Danaharta Nasional Berhad 1998 [Akta 587] berhubungan dengan ketidaktuntutan harta yang membebankan;  
  (c) seksyen 219 Akta Syarikat 1965 dan seksyen 47 Akta Kebankrapan 1967 berhubungan dengan masa permulaan ketidaksolvenan;  
  (d) seksyen 293 Akta Syarikat 1965 dan seksyen 53 Akta Kebankrapan 1967 berhubungan dengan keutamaan yang tidak patut; dan  
  (e) seksyen 222 Akta Syarikat 1965 dan seksyen 10 Akta Kebankrapan 1967 berhubungan dengan kuasa untuk menggantung atau menyekat prosiding.  
Pengekalan hak 43.    Bagi mengelakkan keraguan, peruntukan Penggal ini tidak menyekat atau menghalang mana-mana orang daripada menguatkuasakan haknya di bawah undang-undang setakat ia tidak menjejaskan kemuktamadan perintah pemindahan atau keesahan dan kebolehkuatkuasaan suatu perkiraan penghasilan bersih di bawah Penggal ini.  
Perintah ketidaksolvenan oleh mahkamah asing tidak diiktiraf 44.    Walau apa pun mana-mana undang-undang bertulis lain, mahkamah tidak boleh mengiktiraf atau menguatkuasakan suatu perintah mahkamah asing yang melaksanakan bidang kuasa di bawah mana-mana undang-undang ketidaksolvenan di luar Malaysia setakat pembuatan perintah itu akan menjadi tidak selaras atau bertentangan dengan peruntukan Penggal ini.  
Kehendak untuk memberitahu dalam keadaan ketidaksolvenan, dsb. 45.     (1)     Jika pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan terperaku—  
  (a) adalah tidak solven atau mungkin menjadi tidak solven;  
  (b) telah menjadi atau mungkin menjadi tidak mampu untuk memenuhi mana-mana atau semua obligasinya; atau  
  (c) telah menggantung pembayaran atau telah membuat penyelesaian dengan pemiutangnya,  
  pengendali itu hendaklah dengan serta-merta memberitahu peserta sistem pembayaran yang ditetapkan terperaku itu.  
     (2)    Jika peserta sistem pembayaran yang ditetapkan terperaku—  
  (a) adalah tidak solven atau mungkin menjadi tidak solven;  
  (b) telah menjadi atau mungkin menjadi tidak mampu untuk memenuhi mana-mana atau semua obligasinya; atau  
  (c) telah menggantung pembayaran atau telah membuat penyelesaian dengan pemiutangnya,  
  peserta itu hendaklah dengan serta-merta memberitahu pengendali itu yang hendaklah memberitahu peserta lain sistem pembayaran yang ditetapkan terperaku itu.  
     (3)    Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) atau (2) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan untuk tempoh tidak melebihi lapan tahun atau didenda tidak melebihi dua puluh lima juta ringgit atau kedua-duanya.  
  BAHAGIAN  V

KEHENDAK BERHEMAT

 
Tafsiran 46.    Bagi maksud Penggal 1, 2, 3 dan 4, “institusi” merujuk kepada orang yang diberi kuasa atau pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan.  
  Penggal 1

Standard perkara berhemat

 
Kuasa bank untuk menentukan standard perkara berhemat 47.     (1)     Bank boleh menentukan standard mengenai perkara berhemat untuk menggalakkan—  
  (a) kedudukan kewangan yang kukuh suatu institusi; atau  
  (b) integriti, profesionalisme dan kepakaran dalam pelakuan perniagaan, hal ehwal dan aktiviti institusi.  
     (2)    Tanpa mengehadkan keluasan subseksyen (1), standard yang ditentukan di bawah subseksyen itu boleh termasuk standard yang berhubungan dengan—  
  (a) kecukupan modal;  
  (b) likuiditi;  
  (c) tadbir urus korporat;  
  (d) pengurusan risiko;  
  (e) transaksi pihak yang berkaitan;  
  (f) penyenggaraan kumpulan wang rizab;  
  (g) kumpulan wang insurans; dan  
  (h) pencegahan institusi daripada digunakan, dengan sengaja atau tidak sengaja, bagi aktiviti jenayah.  
     (3)    Bagi maksud perenggan (2)(e), “transaksi pihak yang berkaitan” ertinya transaksi dengan institusi yang melibatkan—  
  (a) pengarah, pegawai atau pemegang syer institusi itu;  
  (b) mana-mana orang yang dalam suatu kedudukan untuk mempengaruhi atau mengawal institusi itu atau menjejaskan keputusan institusi itu;  
  (c) saudara atau tanggungan mana-mana orang yang disebut dalam perenggan (a) atau (b); atau  
  (d) mana-mana orang lain sebagaimana yang ditentukan oleh Bank, yang pada pendapat Bank boleh menyebabkan institusi itu berada dalam suatu keadaan percanggahan kepentingan.  
Institusi, pengarah dan pegawai untuk mematuhi standard 48.     (1)     Tiap-tiap institusi hendaklah pada setiap masa—  
  (a) mematuhi standard sebagaimana yang ditentukan oleh Bank di bawah subseksyen 47(1) yang terpakai bagi institusi itu;  
  (b) memastikan bahawa dasar dan tatacara dalamannya selaras dengan standard sebagaimana yang ditentukan oleh Bank di bawah subseksyen 47(1); dan  
  (c) sama ada atau tidak standard telah ditentukan oleh Bank di bawah subseksyen 47(1), menguruskan perniagaannya, hal ehwalnya dan aktivitinya dengan cara yang selaras dengan pengurusan risiko yang kukuh dan amalan tadbir urus yang berkesan, bertanggungjawab dan telus.  
     (2)    Tiap-tiap pengarah dan pegawai institusi hendaklah pada setiap masa mematuhi dasar dan tatacara dalaman yang diterima pakai oleh institusi itu termasuk dasar dan tatacara dalaman untuk melaksanakan standard sebagaimana yang ditentukan oleh Bank di bawah subseksyen 47(1).  
Pengendali sistem pembayaran berdaftar untuk mematuhi standard 49.    Bank boleh menghendaki pengendali sistem pembayaran berdaftar untuk mematuhi semua atau mana-mana standard sebagaimana yang ditentukan oleh Bank di bawah subseksyen 47(1), atau mana-mana bahagian standard itu, dengan apa-apa pindaan sebagaimana yang Bank fikirkan perlu, sekiranya pada pendapat Bank bahawa ia perlu untuk menggalakkan keyakinan orang awam dalam, atau bagi keselamatan, kebolehpercayaan dan kecekapan, sistem pembayaran di Malaysia.  
Had pendedahan pihak balas tunggal bagi orang berlesen 50.     (1)     Tiada orang berlesen pun boleh mempunyai pendedahan kepada suatu pihak balas tunggal yang melebihi had sebagaimana yang ditentukan oleh Bank di bawah subseksyen 47(1).  
     (2)    Suatu pendedahan kepada pihak balas tunggal yang disebut dalam subseksyen (1) hendaklah termasuk suatu pendedahan kepada mana-mana kumpulan orang berkaitan dengan pihak balas tunggal itu tetapi tidak termasuk apa-apa pendedahan kepada, dan apa-apa pendedahan yang dijamin secara nyata oleh, Bank atau Kerajaan.  
     (3)    Bagi maksud seksyen ini, Bank boleh menentukan apa yang merupakan “berkaitan”, “pihak balas” atau “pendedahan”.  
Sekatan atas pembayaran dividen oleh orang berlesen 51.     (1)     Tiada orang berlesen pun boleh mengisytiharkan atau membayar apa-apa dividen atas syernya kecuali dengan kelulusan bertulis terdahulu Bank atau jika Bank telah menentukan standard yang membenarkan pengisytiharan pembayaran apa-apa dividen di bawah subseksyen 47(1).  
     (2)    Jika terdapat suatu permohonan yang dibuat oleh orang berlesen untuk kelulusan di bawah subseksyen (1) berkenaan dengan amaun dividen yang dicadangkan untuk diisytiharkan, Bank hendaklah, dalam mempertimbangkan sama ada untuk memberi suatu kelulusan bagi amaun yang dicadangkan atau meluluskan suatu amaun pembayaran dividen yang dikurangkan, mengambil kira keadaan kewangan semasa dan hadapan orang berlesen itu termasuk keupayaannya untuk mematuhi mana-mana standard yang ditentukan oleh Bank di bawah perenggan 47(2)(a).  
Penyenggaraan aset di Malaysia oleh orang berlesen 52.    Bank boleh menghendaki orang berlesen untuk memegang pada setiap masa semua atau mana-mana bahagian asetnya, sebagaimana yang ditentukan oleh Bank, di Malaysia.  
  Penggal 2

Tadbir urus korporat

 
Tafsiran 53.    Bagi maksud Penggal ini, “pengerusi” ertinya pengerusi lembaga pengarah.  
Pengerusi, pengarah dan ketua pegawai eksekutif institusi 54.     (1)     Tiap-tiap institusi hendaklah pada setiap masa mempunyai ketua pegawai eksekutif.  
     (2)    Kecuali dengan kelulusan bertulis terdahulu Bank—  
  (a) tiada orang berlesen pun boleh melantik atau memilih, atau melantik semula atau memilih semula mana-mana orang sebagai pengerusinya, pengarahnya atau ketua pegawai eksekutifnya; dan  
  (b) tiada seorang pun boleh menerima mana-mana pelantikan atau pemilihan, atau pelantikan semula atau pemilihan semula sebagai pengerusi, pengarah atau ketua pegawai eksekutif, orang berlesen.  
     (3)    Orang berlesen hendaklah mengemukakan suatu permohonan secara bertulis kepada Bank berserta dengan apa-apa dokumen atau maklumat sebagaimana yang ditentukan oleh Bank bagi maksud suatu kelulusan di bawah subseksyen (2).  
     (4)    Orang yang diluluskan atau pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan hendaklah memberitahu Bank secara bertulis mengenai pelantikan, pelantikan semula, pemilihan atau pemilihan semula pengerusinya, pengarahnya atau ketua pegawai eksekutifnya dan dalam hal penasihat kewangan yang diluluskan, wakilnya, dalam tempoh tujuh hari atau apa-apa tempoh lain sebagaimana yang ditentukan oleh Bank berserta dengan apa-apa dokumen atau maklumat sebagaimana yang ditentukan oleh Bank.  
Kehendak untuk menjadi pengerusi, pengarah, ketua pegawai eksekutif atau pegawai kanan 55.     (1)     Suatu institusi itu tidak boleh melantik atau memilih, melantik semula atau memilih semula mana-mana orang sebagai pengerusi, pengarah, ketua pegawai eksekutif atau pegawai kanan institusi itu, melainkan jika orang itu—  
  (a) ialah seorang individu;  
  (b) tidak hilang kelayakan di bawah subseksyen 59(1); dan  
  (c) telah mematuhi kehendak layak dan sesuai sebagaimana yang ditentukan oleh Bank di bawah seksyen 60.  
     (2)    Tiada seorang pun boleh menerima mana-mana pelantikan atau pemilihan, pelantikan semula atau pemilihan semula sebagai pengerusi, pengarah, ketua pegawai eksekutif atau pegawai kanan institusi, melainkan jika orang itu—  
  (a) tidak hilang kelayakan di bawah subseksyen 59(1); dan  
  (b) telah mematuhi kehendak layak dan sesuai sebagaimana yang ditentukan oleh Bank di bawah seksyen 60.  
     (3)    Melainkan jika Bank meluluskan selainnya, ketua pegawai eksekutif institusi hendaklah mempunyai tempat kediaman utamanya atau tempat kediamannya hanya di Malaysia dan menumpukan keseluruhan masa profesionalnya untuk berkhidmat bagi institusi itu.  
Fungsi dan kewajipan lembaga pengarah 56.     (1)     Perniagaan dan hal ehwal suatu institusi hendaklah diuruskan di bawah arahan dan pengawasan lembaga pengarahnya, tertakluk kepada Akta ini dan mana-mana undang-undang bertulis lain yang boleh terpakai bagi institusi itu.  
     (2)    Tanpa mengehadkan keluasan subseksyen (1), lembaga pengarah hendaklah—  
  (a) menetapkan dan mengawasi pelaksanaan objektif dan strategi perniagaan dan risiko dan dalam melakukan hal sedemikian hendaklah mengambil kira daya maju jangka panjang institusi itu dan standard urus niaga adil yang munasabah;  
  (b) memastikan dan mengawasi reka bentuk berkesan dan pelaksanaan kawalan dalaman yang kukuh, pematuhan dan sistem pengurusan risiko setara dengan jenis, skala dan kerumitan perniagaan dan struktur institusi itu;  
  (c) mengawasi pelaksanaan pengurusan kanan dalam menguruskan perniagaan dan hal ehwal institusi itu;  
  (d) memastikan bahawa terdapat suatu proses pelaporan kewangan yang boleh dipercayai dan telus dalam institusi itu; dan  
  (e) menggalakkan komunikasi yang tepat pada masanya dan berkesan antara institusi itu dan Bank mengenai perkara yang menjejaskan atau yang boleh menjejaskan keselamatan dan kekukuhan institusi itu.  
     (3)    Dalam menjalankan fungsinya atau kewajipannya di bawah Penggal ini, lembaga pengarah institusi hendaklah mengambil kira kepentingan pendeposit atau pemunya polisi institusi itu atau peserta.  
Kewajipan pengarah 57.     (1)     Pengarah institusi hendaklah pada setiap masa—  
  (a) bertindak dengan suci hati demi kepentingan terbaik institusi itu;  
  (b) melaksanakan jagaan, kemahiran dan ketekunan yang munasabah dengan—  
  (i) pengetahuan, kemahiran dan pengalaman yang semunasabahnya dijangka daripada pengarah yang mempunyai tanggungjawab yang sama; dan  
  (ii) apa-apa pengetahuan, kemahiran dan pengalaman tambahan pengarah itu;  
  (c) hanya melaksanakan kuasa yang diberikan kepadanya bagi maksud kuasa itu diberikan; dan  
  (d) melaksanakan pertimbangan waras dan bebas.  
     (2)    Subseksyen (1) mempunyai kesan sebagai tambahan kepada, dan tidak mengurangkan, mana-mana undang-undang bertulis atau rukun undang-undang yang berhubungan dengan tugas atau liabiliti pengarah.  
     (3)    Mana-mana pengarah yang melanggar perenggan (1)(c) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan untuk tempoh tidak melebihi lapan tahun atau didenda tidak melebihi dua puluh lima juta ringgit atau kedua-duanya.  
Kewajipan untuk mendedahkan kepentingan dalam transaksi material atau perkiraan material 58.     (1)     Pengarah institusi hendaklah mendedahkan kepada lembaga pengarah institusi itu jenis dan takat kepentingannya, sama ada secara langsung atau tidak langsung, dalam suatu transaksi material atau perkiraan material dengan institusi itu.  
     (2)    Sama ada atau tidak suatu pengisytiharan di bawah subseksyen (1) telah dibuat, pengarah yang mempunyai, secara langsung atau tidak langsung, suatu kepentingan dalam suatu transaksi material atau perkiraan material tidak boleh hadir di mesyuarat lembaga yang jika transaksi material atau perkiraan material itu sedang dipertimbangkan oleh lembaga pengarah itu.  
     (3)    Jika terdapat apa-apa perubahan dalam jenis dan takat kepentingan pengarah dalam suatu transaksi material atau perkiraan material berikutan pendedahan menurut subseksyen (1), pengarah itu hendaklah membuat pendedahan lanjut mengenai perubahan itu mengikut subseksyen (1).  
     (4)    Bagi maksud subseksyen (1), Bank boleh menentukan—  
  (a) masa, bentuk, cara, tatacara atau apa-apa perkara sampingan atau dampingan lain yang pendedahan di bawah subseksyen (1) kena dibuat; dan  
  (b) perkara yang merupakan transaksi material atau perkiraan material.  
Kehilangan kelayakan 59.     (1)     Seseorang itu hilang kelayakan daripada dilantik atau dipilih, dilantik semula atau dipilih semula, menerima apa-apa pelantikan atau pemilihan, atau memegang jawatan, sebagai pengerusi, pengarah, ketua pegawai eksekutif atau pegawai kanan institusi sekiranya—  
  (a) dia seorang bankrap yang belum dilepaskan, telah menggantung pembayaran atau telah membuat penyelesaian pembayaran dengan pemiutangnya sama ada di dalam atau di luar Malaysia;  
  (b) suatu pertuduhan bagi suatu kesalahan jenayah yang berhubungan dengan ketidakjujuran atau fraud di bawah mana-mana undang-undang bertulis atau undang-undang mana-mana negara, wilayah atau tempat di luar Malaysia telah dibuktikan terhadapnya;  
  (c) dia dilarang daripada menjadi pengarah syarikat atau dengan apa-apa cara, sama ada secara langsung atau tidak langsung terlibat atau mengambil bahagian dalam pengurusan syarikat di Malaysia menurut suatu perintah mahkamah yang dibuat di bawah seksyen 130A Akta Syarikat 1965 dan tidak mendapat apa-apa kebenaran daripada mahkamah di bawah seksyen yang sama; atau  
  (d) di bawah mana-mana undang-undang yang berhubungan dengan pencegahan jenayah, pengedaran dadah atau imigresen—  
  (i) suatu perintah tahanan, pengawasan atau pengusiran telah dibuat terhadap orang itu; atau  
  (ii) apa-apa bentuk sekatan atau pengawasan melalui bon atau selainnya, telah dikenakan atasnya.  
     (2)    Jika apa-apa prosiding jenayah belum selesai dalam mana-mana mahkamah bagi apa-apa kesalahan yang disebut dalam perenggan (1)(b) terhadap pengerusi, pengarah, ketua pegawai eksekutif atau pegawai kanan institusi, maka orang itu tidak boleh—  
  (a) bertindak atas keupayaan sedemikian, memegang apa-apa jawatan lain atau bertindak atas apa-apa keupayaan lain, dalam institusi itu; atau  
  (b) kena mengena dengan, mengambil bahagian atau terlibat dalam, apa-apa cara, sama ada secara langsung atau tidak langsung, dalam mana-mana aktiviti, hal ehwal atau perniagaan bagi, atau berhubungan dengan, institusi itu,  
  kecuali sebagaimana yang dibenarkan oleh lembaga pengarah institusi itu tertakluk kepada apa-apa syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Bank.  
     (3)    Bagi maksud subseksyen (2), “prosiding jenayah” hendaklah disifatkan belum selesai dari tarikh orang dituduh mula dipertuduhkan dalam mahkamah bagi kesalahan itu sehinggalah tarikh keputusan muktamad prosiding itu, sama ada di dalam mahkamah berbidang kuasa asal atau, dalam keadaan apa-apa rayuan oleh mana-mana pihak, dalam mahkamah berbidang kuasa rayuan muktamad.  
Kehendak layak dan sesuai 60.     (1)     Tanpa mengehadkan keluasan seksyen 47 dan bagi maksud perenggan 55(1)(c) dan 55(2)(b), Bank boleh menentukan kehendak layak dan sesuai untuk dipatuhi oleh pengerusi, pengarah, ketua pegawai eksekutif atau pegawai kanan institusi atau wakil penasihat kewangan, yang boleh termasuk kriteria minimum yang berhubungan dengan—  
  (a) kejujuran, berintegriti dan reputasi;  
  (b) kecekapan dan kebolehan; dan  
  (c) integriti kewangan.  
     (2)    Jika suatu perkara berbangkit sama ada pengerusi, pengarah, ketua pegawai eksekutif, pegawai kanan atau wakil penasihat kewangan telah mematuhi kehendak layak dan sesuai sebagaimana yang ditentukan di bawah subseksyen (1), Bank hendaklah mempunyai budi bicara penuh untuk memutuskan perkara itu.  
Pemberhentian daripada jawatan 61.     (1)     Jika pengerusi, pengarah, ketua pegawai eksekutif atau pegawai kanan institusi atau wakil penasihat kewangan, mengikut mana-mana yang berkenaan—  
  (a) menjadi hilang kelayakan di bawah subseksyen 59(1); atau  
  (b) tidak lagi mematuhi mana-mana kehendak layak dan sesuai sebagaimana yang ditentukan oleh Bank di bawah seksyen 60,  
  pengerusi, pengarah, ketua pegawai eksekutif, pegawai kanan atau wakil penasihat kewangan itu hendaklah dengan serta-merta terhenti memegang jawatan dan bertindak atas keupayaan sedemikian.  
     (2)    Institusi itu hendaklah dengan serta-merta—  
  (a) dalam hal perenggan (1)(a), menamatkan pelantikan pengerusi, pengarah, ketua pegawai eksekutif, pegawai kanan atau wakil penasihat kewangan itu; atau  
  (b) dalam hal perenggan (1)(b), memecat pengerusi, pengarah, ketua pegawai eksekutif, pegawai kanan atau wakil penasihat kewangan itu daripada jawatan itu.  
     (3)    Walau apa pun apa-apa jua yang terkandung dalam apa-apa kontrak perkhidmatan atau apa-apa perjanjian lain yang berhubungan dengan pelantikannya, pengerusi, pengarah, ketua pegawai eksekutif, pegawai kanan atau wakil penasihat kewangan itu yang ditamatkan di bawah perenggan (2)(a) tidak berhak untuk menuntut apa-apa pampasan bagi penamatan itu.  
Notis pemberhentian daripada jawatan 62.    Institusi hendaklah memberitahu Bank secara bertulis hakikat bahawa seseorang itu telah terhenti menjadi pengerusinya, pengarahnya, ketua pegawai eksekutifnya, pegawai kanannya atau wakil penasihat kewangannya, mengikut mana-mana yang berkenaan, menurut Penggal ini atau di bawah mana-mana hal keadaan lain dan sebab bagi pemberhentian itu dalam tempoh tujuh hari dari tarikh pemberhentian itu.  
  Penggal 3

Kehendak ketelusan

 
Tafsiran 63.    Bagi maksud Penggal ini—  
     “penyata kewangan” mempunyai pengertian yang sama sebagaimana yang dinyatakan dalam piawaian perakaunan yang diluluskan yang dikeluarkan atau diluluskan oleh Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia di bawah Akta Pelaporan Kewangan 1997;  
Akta 558.    “piawaian perakaunan yang diluluskan” mempunyai pengertian yang sama yang diberikan kepadanya dalam seksyen 2 Akta Pelaporan Kewangan 1997 [Akta 558];  
     “rekod perakaunan” mempunyai pengertian yang sama yang diberikan kepadanya dalam subseksyen 4(1) Akta Syarikat 1965.  
Penyenggaraan rekod perakaunan dan maklumat 64.    Institusi hendaklah menyenggara atau menyebabkan untuk disenggara rekod perakaunan dan maklumat yang betul dengan apa-apa cara yang membolehkan secukupnya institusi itu untuk menyediakan penyata kewangannya di bawah seksyen 65 dan hendaklah menyebabkan rekod itu disimpan dengan cara yang membolehkan rekod itu diaudit dengan mudah dan sepatutnya.  
Pematuhan piawaian perakaunan yang diluluskan 65.    Institusi hendaklah menyediakan penyata kewangannya mengikut—  
  (a) piawaian perakaunan yang diluluskan tertakluk kepada mana-mana standard sebagaimana yang ditentukan oleh Bank di bawah subseksyen 47(1); atau  
  (b) dalam ketiadaan apa-apa piawaian perakaunan yang diluluskan, mana-mana standard sebagaimana yang ditentukan oleh Bank di bawah subseksyen 47(1).  
Penyiaran penyata kewangan 66.     (1)     Institusi hendaklah menyiarkan penyata kewangannya yang disediakan di bawah seksyen 65 dari semasa ke semasa tertakluk kepada mana-mana standard sebagaimana yang ditentukan oleh Bank di bawah subseksyen 47(1).  
     (2)    Walau apa pun subseksyen (1), Bank boleh menghendaki supaya penyata kewangan itu hendaklah diaudit sebelum apa-apa penyiaran di bawah subseksyen (1).  
  Penggal 4

Juruaudit

 
Pelantikan juruaudit oleh institusi 67.     (1)     Tiap-tiap institusi hendaklah melantik juruaudit pada setiap tahun kewangan yang memenuhi apa-apa kehendak atau mempunyai apa-apa kelayakan yang dinyatakan dalam mana-mana standard sebagaimana yang ditentukan oleh Bank di bawah subseksyen 47(1).  
     (2)    Kecuali dengan kelulusan bertulis terdahulu Bank, tiada orang berlesen pun boleh melantik mana-mana orang sebagai juruauditnya dan tiada seorang pun boleh menerima apa-apa pelantikan sebagai juruaudit orang berlesen.  
     (3)    Orang yang diluluskan atau pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan hendaklah memberitahu Bank mengenai pelantikan juruauditnya dalam apa-apa tempoh sebagaimana yang diputuskan oleh Bank.  
     (4)    Bagi maksud Penggal ini—  
  (a) seseorang itu tidak boleh disifatkan sebagai seorang pegawai institusi hanya disebabkan dia telah dilantik sebagai juruaudit institusi itu; dan  
  (b) terma “pelantikan” termasuklah pelantikan semula.  
Pelantikan juruaudit oleh Bank 68.    Tanpa menjejaskan seksyen 67, Bank boleh melantik juruaudit bagi institusi—  
  (a) sekiranya institusi itu gagal untuk melantik juruaudit sebagaimana yang dikehendaki di bawah subseksyen 67(1); atau  
  (b) untuk bertindak dengan juruaudit sedia ada institusi itu yang dilantik di bawah subseksyen 67(1),  
  dan saraan dan perbelanjaan berhubungan dengan pelantikan itu hendaklah ditanggung oleh institusi itu.  
Kewajipan juruaudit 69.     (1)     Juruaudit yang dilantik di bawah Penggal ini hendaklah—  
  (a) menjalankan suatu audit perniagaan, hal ehwal dan buku institusi;  
  (b) mengemukakan laporan audit kepada anggota institusi dan Bank;  
  (c) mengemukakan apa-apa maklumat tambahan sebagaimana yang ditentukan oleh Bank yang berhubungan dengan audit yang dijalankan di bawah perenggan (a);  
  (d) memperbesar atau memperluas ruang lingkup audit yang dijalankan di bawah perenggan (a) dalam apa-apa tempoh, dengan apa-apa cara atau pada apa-apa takat sebagaimana yang ditentukan oleh Bank; atau  
  (e) menjalankan apa-apa penilaian tertentu bagi perniagaan, hal ehwal dan buku institusi sebagaimana yang ditentukan oleh Bank dan mengemukakan laporan mengenai penilaian itu kepada Bank.  
     (2)    Saraan dan perbelanjaan juruaudit berhubung dengan mana-mana ruang lingkup audit yang diperbesarkan atau diperluaskan di bawah perenggan (1)(d) atau apa-apa penilaian tertentu di bawah perenggan (1)(e) hendaklah ditanggung oleh institusi.  
     (3)    Mana-mana audit yang dijalankan di bawah subseksyen (1) hendaklah menurut piawaian pengauditan yang diterima pakai secara amnya di Malaysia.  
Notis pemberhentian sebagai juruaudit 70.    Jika semasa audit dijalankan atas institusi juruaudit yang dilantik di bawah seksyen 67 atau 68 telah terhenti menjadi juruaudit institusi itu, juruaudit itu hendaklah memberitahu Bank secara bertulis mengenai hakikat itu dan sebab pemberhentian dalam tempoh tujuh hari dari tarikh pemberhentian itu.  
Maklumat untuk diberikan kepada juruaudit 71.    Institusi dan mana-mana pengarah, pegawai atau pengawal institusi itu hendaklah—  
  (a) memberi kepada juruaudit yang dilantik di bawah seksyen 67 atau 68 semua maklumat yang berada dalam pengetahuannya atau yang boleh didapati olehnya yang dikehendaki oleh juruaudit itu; dan  
  (b) memastikan bahawa semua maklumat yang diberi di bawah perenggan (a) adalah tepat, lengkap, tidak palsu atau mengelirukan dalam mana-mana butir material,  
  bagi membolehkan juruaudit itu menjalankan kewajipannya di bawah Akta ini.  
Obligasi pelaporan juruaudit 72.    Juruaudit hendaklah melaporkan perkara sedemikian kepada Bank dengan serta-merta secara bertulis sekiranya, semasa menjalankan kewajipannya sebagai juruaudit suatu institusi di bawah Akta ini, dia berpuas hati bahawa—  
  (a) terdapat suatu kemungkiran atau pelanggaran mana-mana peruntukan Akta ini atau suatu ketidakpatuhan mana-mana standard sebagaimana yang ditentukan oleh Bank di bawah Akta ini yang boleh memberi kesan material kepada kedudukan kewangan institusi itu;  
  (b) suatu kesalahan yang melibatkan fraud atau ketidakjujuran di bawah mana-mana undang-undang bertulis telah dilakukan oleh institusi itu atau oleh mana-mana pengarah atau pegawai institusi itu;  
  (c) apa-apa ketidakteraturan yang boleh memberi suatu kesan material kepada kedudukan kewangan institusi itu, termasuk apa-apa ketidakteraturan yang membahayakan atau boleh membahayakan kepentingan pendeposit, pemunya polisi, pemiutang institusi itu, peserta atau pengguna, atau apa-apa ketidakteraturan serius lain, telah berlaku;  
  (d) dia tidak dapat mengesahkan bahawa tuntutan pendeposit, pemunya polisi, pemiutang institusi itu, peserta atau pengguna, mengikut mana-mana yang berkenaan, adalah dilindungi oleh aset institusi itu atau kumpulan wang insurans, mengikut mana-mana yang berkenaan;  
  (e) terdapat apa-apa kelemahan dalam kawalan dalaman yang berkaitan dengan proses pelaporan kewangan yang dijalankan oleh institusi itu; atau  
  (f) kedudukan kewangan institusi itu mungkin atau telah terjejas secara material oleh mana-mana keadaan, penjalanan aktiviti oleh institusi itu atau apa-apa kelemahan dalam kawalan dalaman institusi itu.  
Perlindungan bersyarat dan kewajipan kerahsiaan
Akta 498.
73.     (1)     Subseksyen 133(1) tidak terpakai bagi mana-mana dokumen atau maklumat yang berhubungan dengan hal ehwal atau akaun mana-mana pelanggan suatu institusi kewangan tertakluk kepada apa-apa syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Bank, yang dizahirkan oleh juruaudit institusi kewangan kepada Lembaga Pengawasan Audit yang ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993 [Akta 498] atau seorang pegawai atau orang lain yang diberi kuasa secara bertulis oleh Lembaga Pengawasan Audit untuk melaksanakan tanggungjawab Lembaga Pengawasan Audit.  
     (2)    Juruaudit institusi tidak bertanggungan—  
  (a) bagi kemungkiran kewajipan kerahsiaan antara juruaudit dan institusi itu berkenaan dengan apa-apa pelaporan kepada Bank yang dibuat dengan suci hati di bawah Penggal ini; atau  
  (b) untuk dibawa guaman dalam mana-mana mahkamah bagi fitnah berkenaan dengan apa-apa penyataan yang dibuat oleh juruaudit itu tanpa niat jahat dalam penunaian kewajipannya di bawah Akta ini.  
  Penggal 5

Aktuari yang dilantik

 
Pelantikan aktuari oleh penanggung insurans berlesen 74.     (1)     Tiap-tiap penanggung insurans berlesen hendaklah melantik suatu aktuari berkenaan dengan perniagaan hayat atau am yang dijalankan oleh penanggung insurans berlesen itu.  
     (2)    Mana-mana aktuari yang akan dilantik di bawah subseksyen (1) hendaklah memenuhi apa-apa kehendak atau mempunyai apa-apa kelayakan yang dinyatakan dalam mana-mana standard sebagaimana yang ditentukan oleh Bank di bawah subseksyen 47(1).  
     (3)    Kecuali dengan kebenaran bertulis terdahulu Bank, tiada penanggung insurans berlesen pun boleh melantik mana-mana orang sebagai aktuarinya di bawah subseksyen (1) dan tiada seorang pun boleh menerima pelantikan itu.  
     (4)    Suatu pelantikan di bawah subseksyen (1) hendaklah bagi setiap tahun kewangan atau apa-apa tempoh lebih panjang sebagaimana yang diluluskan oleh Bank.  
Pelantikan aktuari oleh Bank 75.    Tanpa menjejaskan seksyen 74, Bank boleh melantik suatu aktuari bagi penanggung insurans berlesen sekiranya penanggung insurans berlesen itu gagal untuk melantik suatu aktuari sebagaimana yang dikehendaki di bawah subseksyen 74(1) dan saraan dan perbelanjaan yang berhubungan dengan pelantikan itu hendaklah ditanggung oleh penanggung insurans berlesen itu.  
Kewajipan aktuari yang dilantik 76.    Aktuari yang dilantik hendaklah mempunyai apa-apa kewajipan dan fungsi yang dinyatakan dalam mana-mana standard sebagaimana yang ditentukan oleh Bank di bawah subseksyen 47(1).  
Pemberhentian sebagai aktuari yang dilantik 77.    Seseorang itu hendaklah terhenti menjadi aktuari yang dilantik bagi penanggung insurans berlesen sekiranya—  
  (a) orang itu telah meletak jawatan;  
  (b) penanggung insurans berlesen itu menamatkan pelantikannya; atau  
  (c) orang itu, pada pendapat Bank, tidak lagi memenuhi kehendak atau tidak lagi mempunyai kelayakan sebagaimana yang ditentukan oleh Bank di bawah subseksyen 74(2).  
Notis pemberhentian sebagai aktuari yang dilantik 78.     (1)     Jika seseorang itu terhenti menjadi aktuari yang dilantik bagi penanggung insurans berlesen di bawah seksyen 77, orang itu hendaklah memberitahu Bank secara bertulis mengenai hakikat itu dan sebab pemberhentian tidak lewat daripada tujuh hari dari tarikh pemberhentian itu.  
     (2)    Jika seseorang itu terhenti menjadi aktuari yang dilantik bagi penanggung insurans berlesen di bawah subseksyen (1), penanggung insurans itu hendaklah melantik orang lain sebagai aktuari yang dilantiknya di bawah subseksyen 74(1) tidak lewat daripada apa-apa tempoh sebagaimana yang ditentukan oleh Bank dari tarikh pemberhentian itu.  
Maklumat untuk diberikan kepada aktuari yang dilantik 79.    Penanggung insurans berlesen dan mana-mana pengarah, pegawai atau pengawal penanggung insurans berlesen itu hendaklah—  
  (a) memberikan kepada aktuari yang dilantik semua maklumat yang berada dalam pengetahuannya atau yang boleh didapati olehnya yang dikehendaki oleh aktuari yang dilantik itu; dan  
  (b) memastikan bahawa semua maklumat yang diberi di bawah perenggan (a) adalah tepat, lengkap, tidak palsu atau mengelirukan, dalam mana-mana butir material,  
  bagi membolehkan aktuari yang dilantik itu menjalankan kewajipannya dan fungsinya di bawah Akta ini.  
Perlindungan bersyarat dan kewajipan kerahsiaan 80.    Aktuari yang dilantik tidak bertanggungan—  
  (a) bagi kemungkiran kewajipan kerahsiaan antara aktuari yang dilantik itu dan penanggung insurans berlesen berkenaan dengan—  
  (i) apa-apa pelaporan kepada Bank; atau  
  (ii) penunaian kewajipannya dan pelaksanaan fungsinya,  
    menurut mana-mana standard sebagaimana yang ditentukan di bawah subseksyen 47(1) yang dilakukan atau dibuat dengan suci hati; atau  
  (b) untuk dibawa guaman dalam mana-mana mahkamah bagi fitnah berkenaan dengan apa-apa penyataan yang dibuat oleh aktuari yang dilantik itu tanpa niat jahat dalam penunaian kewajipannya di bawah Akta ini.  
  Penggal 6

Kumpulan wang insurans

 
Penubuhan dan penyenggaraan kumpulan wang insurans 81.     (1)     Penanggung insurans berlesen hendaklah menubuhkan dan menyenggarakan satu atau lebih kumpulan wang insurans bagi mana-mana kelas atau perihalan perniagaan insuransnya sebagaimana yang ditentukan oleh Bank.  
     (2)    Walau apa pun subseksyen (1), penanggung insurans hayat berlesen hendaklah menubuhkan dan menyenggarakan kumpulan wang insurans berasingan bagi perniagaan insurans hayatnya yang berhubungan dengan polisi hayat sertaan.  
     (3)    Bank boleh menentukan bahawa penanggung insurans hayat berlesen hendaklah menubuhkan dan menyenggarakan lebih daripada satu kumpulan wang insurans bagi polisi hayat sertaannya di bawah subseksyen (2).  
Kehendak yang berhubungan dengan kumpulan wang insurans 82.     (1)     Penanggung insurans berlesen hendaklah—  
  (a) membayar ke dalam kumpulan wang insurans semua penerimaan berkenaan dengan polisi yang kumpulan wang insurans itu berhubungan dan yang dikeluarkan olehnya atau yang di bawahnya ia telah mengaku janji liabiliti, termasuk semua pendapatan kumpulan wang insurans itu;  
  (b) menyenggara pada setiap masa aset dalam kumpulan wang insurans yang bernilai setara dengan atau lebih tinggi daripada liabiliti kumpulan wang insurans itu;  
  (c) menggunakan aset kumpulan wang insurans semata-mata untuk memenuhi liabiliti dan perbelanjaan yang sepatutnya dilakukan oleh kumpulan wang insurans itu; dan  
  (d) mematuhi apa-apa kehendak lain sebagaimana yang ditentukan oleh Bank di bawah perenggan 47(2)(g) termasuk kehendak mengenai jenis aset yang akan, atau tidak akan termasuk, sebagai aset bagi kumpulan wang insurans itu.  
     (2)    Bagi maksud subseksyen (1), Bank boleh menentukan perkara yang menjadi “penerimaan”, “pendapatan”, “liabiliti” atau “perbelanjaan” dan cara untuk menentukan atau menilaikan penerimaan, pendapatan, aset, liabiliti atau perbelanjaan itu.  
     (3)    Melainkan jika Bank meluluskan selainnya, penanggung insurans berlesen hendaklah menyenggarakan kumpulan wang insurans yang ditubuhkan di bawah seksyen 81 selagi ia berada di bawah liabiliti berkenaan dengan mana-mana polisi atau tuntutan insurans yang berhubungan dengan kumpulan wang insurans itu.  
Pengeluaran daripada kumpulan wang insurans 83.    Penanggung insurans berlesen tidak boleh membuat apa-apa pengeluaran daripada kumpulan wang insurans, sama ada daripada lebihan atau selainnya daripada kumpulan wang insurans itu, melainkan jika—  
  (a) ia telah mematuhi apa-apa kehendak mengenai pengeluaran sebagaimana yang ditentukan oleh Bank;  
  (b) pengeluaran itu tidak menjejaskan kekukuhan kumpulan wang insurans itu untuk memenuhi liabilitinya; dan  
  (c) berkenaan dengan kumpulan wang insurans bagi polisi hayat sertaan, kepentingan dan layanan adil bagi pemunya polisi, termasuk jangkaan munasabah mereka, telah diambil kira dengan sewajarnya.  
Pengambilalihan risiko 84.     (1)     Tiada penanggung insurans berlesen pun boleh mengambil alih apa-apa risiko berkenaan dengan apa-apa perihalan polisi sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank melainkan jika dan sehingga premium yang kena dibayar diterima oleh penanggung insurans berlesen itu dengan apa-apa cara dan dalam apa-apa tempoh sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank.  
     (2)    Jika premium yang kena dibayar di bawah subseksyen (1) diterima oleh seseorang bagi pihak penanggung insurans berlesen, penerimaan itu hendaklah disifatkan sebagai penerimaan oleh penanggung insurans berlesen itu bagi maksud subseksyen itu dan beban membuktikan bahawa premium itu telah diterima oleh seorang yang tidak diberi kuasa untuk menerima premium itu terletak pada penanggung insurans berlesen itu.  
  Penggal 7

Subsidiari

 
Penubuhan atau pemerolehan subsidiari dan pemerolehan atau pemegangan kepentingan material dalam perbadanan 85.     (1)     Tiada seorang yang diberi kuasa pun boleh—  
  (a) menubuhkan atau memperoleh suatu subsidiari di dalam atau di luar Malaysia; atau  
  (b) memperoleh atau memegang mana-mana kepentingan material dalam mana-mana perbadanan,  
  tanpa kebenaran bertulis terdahulu daripada Bank.  
     (2)    Bank boleh menentukan perkara yang menjadi “kepentingan material” bagi maksud perenggan (1)(b).  
  BAHAGIAN  VI

PEMUNYAAN, KAWALAN DAN PEMINDAHAN PERNIAGAAN

 
Pemakaian dan ketidakpakaian 86.     (1)     Penggal 1 dan 2 hendaklah terpakai bagi orang berlesen yang diperbadankan di Malaysia.  
     (2)    Seksyen 87, 88, 89, 99 dan 100 tidak terpakai bagi Perbadanan Insurans Deposit Malaysia, subsidiarinya, institusi perantaraannya atau mana-mana orang yang dilantik di bawah perenggan 99(1)(c) atau seksyen 106 Akta Perbadanan Insurans Deposit Malaysia 2011, yang orang itu menjalankan kuasanya di bawah Akta itu.  
  Penggal 1

Kepentingan dalam syer orang berlesen

 
Pemerolehan kepentingan dalam syer menghendaki kelulusan 87.     (1)     Tertakluk kepada seksyen 92 dan kecuali dengan kelulusan bertulis terdahulu Bank, tiada seorang pun—  
  (a) boleh membuat perjanjian atau perkiraan, untuk memperoleh mana-mana kepentingan dalam syer orang berlesen yang, sekiranya perjanjian atau perkiraan itu dijalankan, orang itu akan memegang (berserta dengan apa-apa kepentingan dalam syer orang berlesen itu yang telah ada dipegang olehnya) suatu kepentingan agregat lima peratus atau lebih dalam syer orang berlesen itu; atau  
  (b) yang telah mendapatkan suatu kelulusan Bank di bawah perenggan 90(3)(a), atau Menteri di bawah subseksyen 90(6) berkenaan dengan larangan di bawah subseksyen (2), mengikut mana-mana yang berkenaan, boleh membuat apa-apa perjanjian atau perkiraan kemudiannya yang, sekiranya perjanjian atau perkiraan itu dijalankan, orang itu akan memegang suatu agregat kepentingan dalam syer orang berlesen, pada atau melebihi—  
  (i) apa-apa gandaan lima peratus; atau  
  (ii) peratusan pemegangan bagi suatu tawaran mandatori di bawah Kod Malaysia Mengenai Pengambilalihan dan Percantuman 2010 yang ditetapkan di bawah seksyen 217 Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007.  
     (2)    Walau apa pun subseksyen (1), tiada seorang pun boleh membuat perjanjian atau perkiraan untuk memperoleh apa-apa kepentingan dalam syer orang berlesen yang, sekiranya perjanjian atau perkiraan yang dijalankan itu, orang itu akan memegang (berserta dengan apa-apa kepentingan dalam syer orang berlesen yang telah ada dipegang oleh orang itu) suatu agregat yang lebih daripada lima puluh peratus kepentingan dalam syer orang berlesen itu, tanpa mendapat kelulusan bertulis terdahulu Menteri, atas syor Bank.  
     (3)    Bagi mengelakkan keraguan, seseorang itu tidak dikehendaki untuk mendapatkan—  
  (a) kelulusan Bank—  
  (i) di bawah subseksyen (1), bagi mana-mana pemerolehan kepentingan dalam syer kemudiannya orang berlesen, sekiranya—  
  (A) orang itu telah mendapatkan kelulusan Bank di bawah subseksyen itu; dan  
  (B) pemerolehan itu akan mengakibatkan orang itu memegang kepentingan dalam syer yang kurang daripada apa-apa gandaan lima peratus; atau  
  (ii) di bawah subperenggan (1)(b)(i), sekiranya kelulusan Menteri di bawah subseksyen (2) juga dikehendaki bagi pemerolehan itu; atau  
  (b) kelulusan Menteri di bawah subseksyen (2) bagi mana-mana pemerolehan kepentingan dalam syer kemudiannya orang berlesen sekiranya orang itu telah mendapatkan kelulusan Menteri di bawah subseksyen 90(6) untuk memegang suatu agregat yang melebihi lima puluh peratus kepentingan dalam syer orang berlesen itu.  
Kawalan atas orang berlesen dilarang dalam beberapa hal 88.     (1)     Tertakluk kepada subseksyen (2), tiada seorang pun boleh mempunyai kawalan atas orang berlesen, melainkan jika orang itu mendapat kelulusan bertulis terdahulu Menteri, atas syor Bank.  
     (2)    Subseksyen (1) tidak terpakai bagi—  
  (a) mana-mana pengarah atau ketua pegawai eksekutif orang berlesen berkenaan dengan penjalanan kewajipan dan fungsinya dalam pengurusan orang berlesen itu; dan  
  (b) seseorang yang telah mendapat suatu kelulusan Menteri di bawah subseksyen 90(6) untuk memegang lebih daripada lima puluh peratus kepentingan dalam syer orang berlesen itu.  
Pelupusan kepentingan dalam syer menghendaki kelulusan 89.    Kecuali dengan kelulusan bertulis terdahulu Menteri, atas syor Bank, tiada seorang pun yang mempunyai suatu agregat kepentingan dalam syer orang berlesen yang—  
  (a) lebih daripada lima puluh peratus; atau  
  (b) lima puluh peratus atau kurang tetapi mempunyai kawalan atas orang berlesen itu,  
  boleh membuat perjanjian atau perkiraan untuk melupuskan mana-mana kepentingan dalam syer orang berlesen yang, sekiranya perjanjian atau perkiraan itu dijalankan, pelupusan sedemikian akan mengakibatkan orang itu memegang suatu kepentingan dalam syer kurang daripada lima puluh peratus atau dalam apa-apa jua cara terhenti untuk mempunyai kawalan atas orang berlesen itu.  
Tatacara permohonan bagi seksyen 87, 88 atau 89 90.     (1)     Suatu permohonan bagi suatu kelulusan oleh—  
  (a) Bank di bawah subseksyen 87(1); atau  
  (b) Menteri di bawah subseksyen 87(2) atau 88(1), atau seksyen 89,  
  mengikut mana-mana yang berkenaan, hendaklah dibuat dengan mengemukakan permohonan itu kepada Bank berserta dengan apa-apa dokumen atau maklumat sebagaimana yang ditentukan oleh Bank.  
     (2)    Dalam menilai kesesuaian seseorang pemohon bagi maksud—  
  (a) Bank memberikan suatu kelulusan di bawah subseksyen 87(1); atau  
  (b) mengesyorkan kepada Menteri di bawah subseksyen 87(2) atau 88(1),  
  Bank hendaklah memberi pertimbangan atas perkara yang Bank berpendapat adalah berkaitan termasuk apa-apa faktor yang dinyatakan dalam Jadual 6, dan mana-mana standard sebagaimana yang ditentukan oleh Bank di bawah subseksyen 91(1).  
     (3)    Apabila membuat suatu penilaian di bawah subseksyen (2) dan jika Bank berpuas hati dengan kesesuaian pemohon itu, Bank—  
  (a) boleh meluluskan suatu permohonan berkenaan dengan subseksyen 87(1), dengan atau tanpa syarat; atau  
  (b) boleh membuat suatu syor kepada Menteri untuk meluluskan permohonan itu berkenaan dengan subseksyen 87(2) atau 88(1), dengan atau tanpa syarat.  
     (4)    Jika suatu permohonan yang dibuat di bawah subseksyen (1) bagi suatu kelulusan Menteri berkenaan dengan seksyen 89, Bank hendaklah mempertimbangkan permohonan itu dan boleh membuat suatu syor kepada Menteri untuk memberikan kelulusan itu sekiranya Bank berpendapat bahawa ia tidak akan memudaratkan keselamatan dan kekukuhan orang berlesen itu.  
     (5)    Bank hendaklah memberitahu pemohon secara bertulis sekiranya Bank tidak membuat suatu syor kepada Menteri di bawah perenggan (3)(b) atau subseksyen (4).  
     (6)    Jika Bank membuat suatu syor menurut perenggan (3)(b) atau subseksyen (4), Menteri boleh meluluskan permohonan itu, dengan atau tanpa syarat, atau menolak permohonan itu.  
     (7)    Menteri, atas syor Bank, dalam hal suatu kelulusan di bawah subseksyen (6), atau Bank, dalam hal suatu kelulusan di bawah perenggan (3)(a), boleh, pada bila-bila masa meminda atau membatalkan apa-apa syarat yang dikenakan atas kelulusan itu di bawah subseksyen (6) atau perenggan (3)(a), mengikut mana-mana yang berkenaan.  
     (8)    Bank hendaklah memberitahu pemohon itu mengenai keputusannya di bawah perenggan (3)(a) atau keputusan Menteri di bawah subseksyen (6), mengikut mana-mana yang berkenaan.  
     (9)    Bank boleh, pada bila-bila masa melalui notis secara bertulis, menghendaki seseorang yang telah mendapat kelulusan Bank di bawah perenggan (3)(a) atau Menteri di bawah subseksyen (6) berkenaan dengan subseksyen 87(2) atau 88(1), untuk mengemukakan apa-apa maklumat atau butir apa-apa syer yang diperoleh atau dipegang secara langsung atau tidak langsung sama ada bagi faedahnya sendiri atau mana-mana orang lain.  
     (10)    Mana-mana orang yang telah disampaikan dengan suatu notis di bawah subseksyen (9) hendaklah mengemukakan kepada Bank apa-apa maklumat dan butir sebagaimana yang ditentukan oleh Bank.  
Kuasa Bank untuk menentukan standard mengenai kesesuaian pemegang syer 91.     (1)     Bank boleh menentukan standard mengenai kesesuaian pemegang syer untuk memberi kesan sepenuhnya kepada Jadual 6.  
     (2)    Mana-mana orang yang telah mendapat kelulusan Bank di bawah perenggan 90(3)(a) atau Menteri di bawah subseksyen 90(6) berkenaan dengan subseksyen 87(2) atau 88(1), hendaklah pada setiap masa mematuhi standard itu sebagaimana yang ditentukan oleh Bank di bawah subseksyen (1) sehingga Bank berpuas hati.  
Pemegangan maksimum yang dibenarkan 92.    Tiada individu pun boleh memegang lebih daripada sepuluh peratus kepentingan dalam syer orang berlesen.  
Pemberitahuan mengenai pemerolehan atau pelupusan kepentingan dalam syer orang berlesen 93.     (1)     Jika sampai kepada pengetahuan pengarah atau seorang pegawai orang berlesen atau syarikat pemegangan kewangan bahawa—  
  (a) apa-apa perjanjian atau perkiraan yang disebut dalam seksyen 87 atau 89 telah atau hampir akan dilaksanakan; atau  
  (b) mana-mana orang yang diluluskan oleh Bank di bawah perenggan 90(3)(a) atau Menteri di bawah subseksyen 90(6) berkenaan dengan subseksyen 87(2) atau 88(1), telah gagal untuk mematuhi atau berkemungkinan untuk gagal mematuhi standard sebagaimana yang ditentukan di bawah subseksyen 91(1),  
  pengarah atau pegawai itu hendaklah dengan serta-merta memberitahu Bank semua maklumat itu yang dalam pengetahuannya.  
     (2)    Tiada pengarah atau pegawai pun boleh bertanggungan bagi apa-apa tindakan fitnah yang dibawa guaman oleh mana-mana orang atau tertakluk kepada apa-apa prosiding disiplin berkenaan dengan pemberitahuan di bawah subseksyen (1) yang dibuat oleh pengarah atau pegawai itu tanpa niat jahat.  
  Penggal 2

Tindakan oleh Bank dalam keadaan kemungkiran

 
Perintah terhadap orang yang ingkar 94.     (1)     Jika Bank berpuas hati bahawa mana-mana orang (dalam seksyen ini disebut sebagai “orang yang ingkar”)—  
  (a) telah memungkiri seksyen 87, 88, 89 atau 92;  
  (b) telah gagal untuk mematuhi apa-apa syarat yang dikenakan menurut kelulusan Bank atau Menteri, mengikut mana-mana yang berkenaan, di bawah seksyen 87, 88 atau 89; atau  
  (c) telah gagal untuk mematuhi mana-mana standard sebagaimana yang ditentukan oleh Bank di bawah subseksyen 91(1),  
  Bank boleh melaksanakan kuasanya di bawah subseksyen (2) sebagaimana yang terpakai atau wajar dalam hal keadaan kemungkiran atau ketidakpatuhan itu.  
     (2)    Tertakluk kepada seksyen 262, jika mana-mana hal keadaan yang diperihalkan dalam subseksyen (1) wujud, Bank boleh membuat perintah yang berikut:  
  (a) berkenaan dengan apa-apa syer yang menjadi perkara kemungkiran atau ketidakpatuhan itu—  
  (i) melarang pemindahan, atau penjalanan perjanjian untuk memindahkan, syer itu, atau, dalam hal syer tidak terbit, melarang pemindahan, atau penjalanan perjanjian untuk memindahkan, hak untuk menerbitkan apa-apa syer tidak terbit itu;  
  (ii) melarang pelaksanaan apa-apa hak mengundi berkenaan dengan syer itu;  
  (iii) melarang penerbitan apa-apa syer tambahan sebagai hak syer itu atau menurut apa-apa tawaran yang dibuat kepada pemegangnya;  
  (iv) kecuali dalam suatu likuidasi, melarang pembayaran apa-apa jumlah yang kena dibayar oleh orang berlesen itu atas syer itu, sama ada berkenaan dengan modal atau selainnya; atau  
  (v) mengarahkan orang yang ingkar untuk menyerah balik syer itu kepada Bank dalam suatu tempoh tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Bank; atau  
  (b) berkenaan dengan suatu kemungkiran seksyen 88, mengarahkan orang yang ingkar itu untuk mengambil apa-apa tindakan yang perlu sebagaimana yang ditentukan oleh Bank untuk berhenti melaksanakan atau melepaskan kawalannya atas orang berlesen.  
     (3)    Suatu perintah yang dibuat di bawah subseksyen (2) hendaklah disampaikan kepada orang yang ingkar itu seberapa segera yang praktik, dan boleh disiarkan oleh Bank dalam apa-apa cara yang difikirkan sesuai oleh Bank.  
     (4)    Jika orang yang ingkar yang telah disampaikan dengan suatu perintah di bawah subseksyen (2), dia hendaklah memberitahu mana-mana orang yang pada ketika itu memegang apa-apa syer yang perintah itu terpakai, mana-mana orang lain yang ditentukan dalam perintah itu atau mana-mana orang yang perintah itu ditujukan.  
     (5)    Suatu perintah di bawah subseksyen (2) hendaklah mengikat orang yang ingkar itu, mana-mana orang yang pada ketika itu sedang memegang apa-apa syer yang baginya perintah itu terpakai dan mana-mana orang lain yang ditentukan dalam perintah itu atau mana-mana orang yang kepadanya perintah itu ditujukan, walau apa pun—  
  (a) apa-apa jua yang terkandung dalam mana-mana dokumen konstituen orang berlesen itu; atau  
  (b) apa-apa jua yang terkandung dalam mana-mana kontrak yang dibuat oleh orang itu yang menjejaskan syer yang berhubungan dengan orang berlesen itu.  
     (6)    Bank boleh memberikan apa-apa petunjuk atau arahan kepada pengarah atau pegawai orang berlesen itu sebagaimana yang perlu atau dikehendaki untuk memberi kesan atas apa-apa perintah Bank di bawah seksyen ini, atau sebagaimana yang bersampingan, berdampingan atau berbangkit dengan perintah itu.  
     (7)    Apa-apa transaksi yang dibuat oleh orang yang ingkar itu, termasuk apa-apa perjanjian atau perkiraan berhubung dengan apa-apa syer, kepentingan dalam syer, atau cagaran, yang melanggar mana-mana perintah di bawah subseksyen (2) atau apa-apa petunjuk atau arahan yang diberikan oleh Bank di bawah subseksyen (6), hendaklah terbatal dan tidak mempunyai kuat kuasa.  
     (8)    Hal puas hati Bank di bawah subseksyen (1) bahawa seseorang telah memungkiri atau gagal mematuhi seksyen 87, 88 atau 89 atau standard yang ditentukan oleh Bank di bawah subseksyen 91(1), boleh dicapai tidak kira bahawa tiada pelaksanaan apa-apa tindakan berkenaan dengan kemungkiran atau ketidakpatuhan itu.  
     (9)    Seseorang yang gagal mematuhi suatu perintah yang dikeluarkan di bawah subseksyen (2) atau melanggar subseksyen (4) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan untuk tempoh tidak melebihi lapan tahun atau didenda tidak melebihi dua puluh lima juta ringgit atau kedua-duanya.  
Peruntukan tambahan yang berhubungan dengan perintah di bawah subperenggan 94(2)(a)(v) 95.     (1)     Setelah mempertimbangkan representasi yang dibuat oleh orang yang ingkar di bawah seksyen 262 itu dan jika Bank mengesahkan suatu perintah yang dibuat di bawah subperenggan 94(2)(a)(v), Bank boleh melupuskan syer yang diserahkan balik kepadanya menurut perintah yang dibuat di bawah subperenggan itu kepada orang itu dan pada apa-apa takat yang hendaklah selaras dengan had yang sama dipegang oleh pembeli menurut undang-undang yang memperoleh syer di bawah Akta ini.  
     (2)    Hasil pelupusan syer di bawah subseksyen (1) hendaklah dibayar kepada Mahkamah Tinggi, dan mana-mana orang yang menuntut sebagai berhak secara benefisial kepada semua atau mana-mana bahagian hasil itu boleh, dalam tempoh tiga puluh hari dari tarikh pembayaran itu kepada Mahkamah Tinggi, memohon kepada hakim Mahkamah Tinggi dalam kamar supaya pembayaran daripada hasil itu dibuat kepadanya.  
  Penggal 3

Kepentingan dalam syer orang yang diluluskan

 
Tafsiran 96.    Bagi maksud Penggal ini, “orang yang diluluskan” tidak termasuk pengendali sistem pembayaran yang diluluskan dan pengeluar instrumen pembayaran yang ditetapkan.  
Pemerolehan kepentingan dalam syer orang yang diluluskan 97.     (1)     Jika seseorang itu membuat perjanjian atau perkiraan untuk memperoleh mana-mana kepentingan dalam syer orang yang diluluskan yang, sekiranya perjanjian atau perkiraan itu dijalankan, dia akan memegang, berserta dengan apa-apa kepentingan dalam syer orang yang diluluskan itu yang ketika itu telah dipegang olehnya, suatu agregat kepentingan dalam syer yang tidak kurang daripada lima peratus syer orang yang diluluskan itu, orang itu hendaklah memberitahu Bank hakikat itu apabila membuat perjanjian atau perkiraan itu dalam tempoh sebagaimana yang ditentukan oleh Bank.  
     (2)    Sebagai tambahan kepada subseksyen (1), tiada seorang pun boleh membuat apa-apa perjanjian atau perkiraan bagi maksud memperoleh kepentingan dalam syer menurut subseksyen (1), sekiranya pemerolehan itu akan menyebabkan perubahan kawalan orang yang diluluskan, melainkan jika orang itu mendapat kelulusan bertulis terdahulu Bank apabila membuat perjanjian atau perkiraan itu.  
     (3)    Bank boleh menentukan standard mengenai kesesuaian pemegang syer untuk memberi kesan penuh kepada subseksyen (1) dan (2).  
     (4)    Mana-mana orang yang telah memberitahu Bank di bawah subsekyen (1) atau mendapatkan kelulusan Bank di bawah subseksyen (2), hendaklah pada setiap masa mematuhi standard yang ditentukan oleh Bank di bawah subseksyen (3) sehingga Bank berpuas hati.  
     (5)    Bagi maksud seksyen ini, Bank boleh, pada bila-bila masa melalui notis secara bertulis, menghendaki mana-mana orang yang telah memberitahu Bank di bawah subseksyen (1) atau mendapatkan kelulusan Bank di bawah subseksyen (2) untuk mengemukakan apa-apa maklumat atau butir mengenai apa-apa syer yang diperoleh atau dipegang secara langsung atau tidak langsung sama ada bagi faedahnya sendiri atau bagi mana-mana orang lain.  
     (6)    Mana-mana orang yang telah disampaikan kepadanya suatu notis di bawah subseksyen (5) hendaklah mengemukakan kepada Bank maklumat dan butir itu sebagaimana yang ditentukan oleh Bank.  
  Penggal 4

Pemindahan perniagaan, pembentukan semula, atau penggabungan orang berlesen

 
Tafsiran 98.    Bagi maksud Penggal ini—  
     “cagaran” termasuklah suatu gadai janji atau gadaian, sama ada di sisi undang-undang atau ekuiti, debentur, bil pertukaran, nota janji hutang, jaminan, lien atau sandaran, sama ada sebenar atau konstruktif, hipotekasi, tanggung rugi, aku janji atau cara lain menjaminkan pembayaran atau penunaian hutang atau liabiliti, sama ada masa sekarang atau masa hadapan, atau sama ada terletak hak atau kontingen;  
     “penerima pindahan” ertinya seseorang, termasuk orang berlesen, yang keseluruhan atau mana-mana bahagian perniagaan berlesen seorang pemindah dipindahkan di bawah suatu skim pemindahan perniagaan;  
     “pemindah” ertinya orang berlesen yang memindahkan keseluruhan atau mana-mana bahagian perniagaan berlesennya di bawah skim pemindahan perniagaan.  
Kelulusan dikehendaki bagi pembentukan semula atau penggabungan orang berlesen 99.    Tiada seorang pun boleh membuat perjanjian atau perkiraan bagi pembentukan semula atau penggabungan di bawah Akta Syarikat 1965 bagi orang berlesen kecuali dengan kelulusan terdahulu Menteri, atas syor Bank.  
Kelulusan dikehendaki bagi skim pemindahan perniagaan 100.     (1)     Tiada seorang pun boleh membuat perjanjian atau perkiraan bagi skim untuk memindahkan keseluruhan atau mana-mana bahagian perniagaan orang berlesen, kecuali dengan kelulusan bertulis terdahulu Bank.  
     (2)    Bagi maksud subseksyen (1), dalam hal orang berlesen yang ialah penanggung insurans asing, suatu sebutan bagi “perniagaan” dalam subseksyen (1) ialah suatu sebutan bagi perniagaannya di Malaysia sebagaimana yang ditentukan oleh Bank.  
     (3)    Pemindah dan penerima pindahan hendaklah bersesama mengemukakan suatu permohonan untuk kelulusan Bank berserta dengan apa-apa dokumen atau maklumat sebagaimana yang ditentukan oleh Bank.  
     (4)    Jika perjanjian atau perkiraan bagi skim pemindahan perniagaan bercadang untuk memindahkan keseluruhan perniagaan, atau suatu bahagian material perniagaan orang berlesen, Bank hendaklah, sebelum memberikan kelulusan—  
  (a) berpuas hati bahawa perjanjian atau perkiraan yang dicadangkan itu tidak memudaratkan—  
  (i) kepentingan mana-mana orang yang berkemungkinan menjadi terjejas oleh skim itu; dan  
  (ii) keselamatan dan kekukuhan orang berlesen itu; dan  
  (b) mendapat persetujuan Menteri berkenaan dengan perjanjian atau perkiraan yang dicadangkan itu.  
     (5)    Bagi maksud subseksyen (4), Bank boleh, selepas berunding dengan Menteri, menentukan perkara yang menjadi suatu bahagian material perniagaan orang berlesen.  
     (6)    Bank boleh meluluskan suatu permohonan yang dikemukakan di bawah subseksyen (3), dengan atau tanpa syarat, atau menolak permohonan itu.  
     (7)    Bank hendaklah memberitahu pemindah atau penerima pindahan itu keputusannya secara bertulis di bawah subseksyen (6).  
Pemberitahuan skim pemindahan perniagaan 101.     (1)     Sebelum suatu permohonan dibuat ke Mahkamah Tinggi di bawah subseksyen 102(1), pemindah hendaklah menyiarkan dalam Warta suatu notis menyatakan niatnya untuk membuat permohonan ke Mahkamah Tinggi bagi pengesahan skim pemindahan perniagaan itu.  
     (2)    Sebagai tambahan kepada notis di bawah subseksyen (1), Bank boleh menghendaki pemindah itu untuk memberikan apa-apa notis lain berkenaan dengan skim pemindahan perniagaan itu dan bagi maksud sedemikian, Bank boleh menentukan kehendak yang berikut:  
  (a) orang yang kepadanya, dan bila, notis itu hendaklah diberikan;  
  (b) bentuk atau cara notis itu diberikan; dan  
  (c) tempoh yang orang yang ditentukan di bawah perenggan (a) boleh membantah skim yang dicadangkan itu.  
     (3)    Jika mana-mana orang memfailkan suatu bantahan kepada skim yang dicadangkan itu, pemindah itu, dengan kelulusan Bank, boleh mengubahsuai skim itu.  
Permohonan ke Mahkamah Tinggi bagi mengesahkan skim pemindahan perniagaan 102.     (1)     Apabila mendapat kelulusan Bank di bawah subseksyen 100(6), pemindah dan penerima pindahan itu boleh membuat suatu permohonan ke Mahkamah Tinggi bagi pengesahan skim pemindahan perniagaan itu.  
     (2)    Suatu permohonan ke Mahkamah Tinggi berkenaan dengan apa-apa perkara berkaitan dengan skim pemindahan perniagaan boleh dibuat oleh seseorang, yang pada pendapat Mahkamah Tinggi, berkemungkinan menjadi terjejas oleh skim itu, pada bila-bila masa sebelum Mahkamah Tinggi memberikan suatu perintah di bawah subseksyen (3) mengesahkan skim itu.  
     (3)    Mahkamah Tinggi boleh mengesahkan skim pemindahan perniagaan itu dengan memberikan suatu perintah menurut terma yang dipohon, atau dengan ubah suaian atas terma yang dipohon itu, atau menolak untuk mengesahkan skim itu.  
     (4)    Apabila Mahkamah Tinggi membuat suatu perintah mengesahkan skim pemindahan perniagaan itu di bawah subseksyen (3) selepas mendengar semua pihak yang berkenaan, Mahkamah Tinggi hendaklah menetapkan suatu tarikh, untuk dipohon oleh pemindah dan penerima pindahan dan hendaklah dikenali sebagai tarikh pemindahan, yang skim pemindahan perniagaan itu hendaklah berkuat kuasa.  
Bank menjadi pihak kepada prosiding 103.     (1)     Seseorang yang membuat suatu permohonan ke Mahkamah Tinggi di bawah subseksyen 102(2) berhubung dengan skim pemindahan perniagaan hendaklah—  
  (a) menyerahkan suatu salinan permohonan itu kepada Bank;  
  (b) memberikan notis kepada Bank mengenai semua prosiding yang berhubungan dengan permohonan itu; dan  
  (c) memberikan kepada Bank suatu salinan apa-apa dokumen yang berhubungan dengan prosiding itu,  
  pada masa yang sama prosiding itu dimulakan atau dokumen itu diserah simpan, di Mahkamah Tinggi atau dokumen itu disampaikan atas pihak kepada prosiding itu.  
     (2)    Bank berhak untuk didengar dalam prosiding yang berhubungan dengan permohonan di bawah subseksyen (1).  
     (3)    Walau apa pun Bank telah memberikan kelulusannya kepada skim pemindahan perniagaan di bawah subseksyen 100(6), Bank boleh mencadangkan apa-apa ubah suaian kepada skim itu.  
Perintah yang dipohon oleh pemindah dan penerima pindahan 104.     (1)     Dalam suatu permohonan yang dibuat di bawah subseksyen 102(1), pemindah dan penerima pindahan itu boleh memohon semua atau mana-mana perintah yang berikut:  
  (a) bagi hak dan hakmilik pemindah atas aset yang akan dipindahkan kepada penerima pindahan itu di bawah skim pemindahan perniagaan tanpa perlu untuk memberi kesan bagi memindah hak dan hakmilik bagi setiap aset secara individu;  
  (b) berhubung dengan skim pemindahan perniagaan perbankan atau perbankan pelaburan, bagi apa-apa akaun antara pemindah itu dan pelanggannya untuk menjadi akaun antara penerima pindahan itu dan pelanggan itu, tertakluk kepada syarat yang sama dan keadaan sedia ada antara pemindah itu dan pelanggannya, dan akaun sedemikian untuk disifatkan bagi semua maksud untuk menjadi suatu akaun berterusan tunggal;  
  (c) berhubung dengan skim pemindahan perniagaan insurans, bagi penerima pindahan itu untuk bertanggungjawab sepenuhnya bagi liabiliti yang dipindahkan oleh skim pemindahan perniagaan itu sama ada yang berbangkit daripada polisi atau selainnya seolah-olah liabiliti itu pada asalnya diambil alih oleh penerima pindahan itu tanpa keperluan bagi penerima pindahan itu untuk mengesahkan setiap liabiliti secara individu;  
  (d) bagi apa-apa instrumen sedia ada, sama ada dalam bentuk suatu surat ikatan, wasiat atau selainnya, atau perintah mana-mana mahkamah, yang di bawahnya atau menurutnya apa-apa harta menjadi terletak hak pada pemindah itu, hendaklah diertikan dan mempunyai kuat kuasa seolah-olah apa-apa sebutan di dalamnya mengenai pemindah telah digantikan dengan sebutan mengenai penerima pindahan itu;  
  (e) bagi apa-apa perjanjian sedia ada yang pemindah itu ialah suatu pihak untuk mempunyai kuat kuasa seolah-olah penerima pindahan itu telah menjadi suatu pihak kepadanya sebagai ganti pemindah;  
  (f) bagi apa-apa petunjuk, perintah, arahan, mandat, surat kuasa wakil, kuasa, aku janji atau keizinan sedia ada, sama ada atau tidak berhubungan dengan suatu akaun, yang diberikan kepada pemindah itu, sama ada bersendirian atau bersesama dengan seorang lain, untuk mempunyai kuat kuasa, berkenaan dengan apa-apa jua yang kena dilakukan seolah-olah diberikan kepada penerima pindahan itu sama ada bersendirian atau, mengikut mana-mana yang berkenaan, bersesama dengan orang lain itu;  
  (g) bagi apa-apa surat cara boleh niaga atau perintah pembayaran wang yang dikeluarkan, atau diberikan kepada, atau disetuju terima atau diendorskan oleh, pemindah itu atau yang kena dibayar di pejabat pemindah itu sama ada dikeluarkan, diberikan, disetuju terima atau diendorskan sedemikian sebelum, pada, atau selepas, tarikh pemindahan itu, untuk mempunyai kuat kuasa yang sama pada dan dari tarikh pemindahan itu, seolah-olah ia telah dikeluarkan, atau diberikan kepada, atau disetuju terima atau diendorskan oleh, penerima pindahan itu atau kena dibayar di pejabat penerima pindahan itu;  
  (h) bagi jagaan apa-apa dokumen, barangan atau benda yang dipegang oleh pemindah itu sebagai baili sebelum sahaja tarikh pemindahan untuk beralih kepada penerima pindahan dan hak serta obligasi pemindah di bawah apa-apa kontrak bailmen yang berhubungan dengan mana-mana dokumen, barangan atau benda itu dipindahkan kepada penerima pindahan itu;  
  (i) bagi apa-apa cagaran yang dipegang sebelum sahaja tarikh pemindahan itu oleh pemindah itu, atau oleh seorang penerima namaan, atau pemegang amanah, bagi pemindah itu, sebagai jaminan untuk pembayaran atau penunaian apa-apa liabiliti mana-mana orang, untuk dipegang oleh penerima pindahan itu atau, mengikut mana-mana yang berkenaan, untuk dipegang oleh penerima namaan atau pemegang amanah sebagai penerima namaan, atau pemegang amanah itu, bagi penerima pindahan itu, dan setakat liabiliti itu, tersedia ada kepada penerima pindahan itu sebagai jaminan bagi pembayaran atau penunaian liabiliti itu; dan jika apa-apa cagaran itu meliputi pendahuluan masa hadapan atau liabiliti masa hadapan, untuk dipegang oleh, dan tersedia ada sebagaimana yang disebut terdahulu kepada, penerima pindahan itu sebagai jaminan bagi pendahuluan masa hadapan oleh, dan liabiliti masa hadapan kepada, penerima pindahan itu mengikut cara yang sama dalam semua yang berkenaan sebagai pendahuluan masa hadapan oleh, atau liabiliti masa hadapan kepada, pemindah itu yang dijamin dengan demikian itu sebelum sahaja tarikh pemindahan itu;  
  (j) jika apa-apa hak atau liabiliti pemindah itu dipindahkan kepada penerima pindahan itu, bagi penerima pindahan untuk mempunyai hak, kuasa dan remedi yang sama (dan khususnya hak dan kuasa yang sama tentang pengambilan atau penolakan prosiding undang-undang atau pembuatan atau penolakan permohonan kepada mana-mana pihak berkuasa) bagi memastikan, melindungi atau menguatkuasakan hak itu atau menolak liabiliti itu seolah-olah ia telah pada setiap masa menjadi hak atau liabiliti penerima pindahan itu, termasuk hak atau liabiliti itu berkenaan dengan apa-apa prosiding undang-undang atau permohonan kepada mana-mana pihak berkuasa yang belum selesai sebelum sahaja tarikh pemindahan oleh atau terhadap pemindah itu;  
  (k) apa-apa penghakiman atau award yang didapati oleh atau terhadap pemindah itu dan yang tidak diselesaikan sepenuhnya sebelum tarikh pemindahan itu untuk dikuatkuasakan oleh atau, mengikut mana-mana yang berkenaan, terhadap penerima pindahan itu; dan  
  (l) bagi semua perintah yang bersampingan, berbangkit dan tambahan sebagaimana yang perlu untuk menjamin bahawa skim pemindahan perniagaan itu hendaklah dijalankan dengan sepenuhnya dan berkesan.  
     (2)    Jika perintah bagi pengesahan Mahkamah Tinggi di bawah subseksyen 102(3) memperuntukkan bagi pemindahan mana-mana perniagaan, termasuk aset dan liabiliti, yang terletak hak atau dipegang oleh pemindah itu, sama ada bersendirian atau bersesama dengan mana-mana orang lain, maka, menurut perintah itu, bahawa perniagaan, termasuk aset dan liabiliti hendaklah, pada dan dari tarikh pemindahan itu, menjadi terletak hak atau dipegang oleh penerima pindahan itu sama ada bersendirian atau, mengikut mana-mana yang berkenaan, bersesama dengan orang lain itu, dan perintah itu hendaklah mempunyai kuat kuasa mengikut termanya walau apa pun apa-apa jua dalam mana-mana undang-undang dan hendaklah mengikat semua orang yang terjejas olehnya, tidak kira bahawa orang itu bukan suatu pihak kepada prosiding itu di bawah Penggal ini atau mana-mana prosiding lain yang berhubungan, atau tidak mendapat notis prosiding itu di bawah Penggal ini atau prosiding lain yang berhubungan.  
     (3)    Jika suatu perintah Mahkamah Tinggi di bawah subseksyen 102(3) meletakhakan mana-mana tanah beri milik, atau mana-mana bahagian atau kepentingan dalam mana-mana tanah beri milik, pada penerima pindahan itu—  
Akta 56/1965. (a) Mahkamah Tinggi hendaklah, jika tanah beri milik itu terletak di Semenanjung Malaysia, menurut subseksyen 420(2) Kanun Tanah Negara [Akta 56/1965], menyebabkan suatu salinan perintah itu disampaikan kepada Pendaftar Hakmilik atau Pentadbir Tanah, mengikut mana-mana yang berkenaan, selepas sahaja perintah itu dibuat supaya Pendaftar Hakmilik atau Pentadbir Tanah itu, mengikut mana-mana yang berkenaan, memberi kesan kepada subseksyen 420(2), (3) dan (4) Kanun Tanah Negara;  
Sabah Bab 68. (b) jika tanah beri milik itu terletak di Sabah, penerima pindahan itu hendaklah, dengan seberapa segera yang praktik selepas perintah itu dibuat, menyerahkan suatu salinan disahkan perintah itu kepada Pendaftar bagi pendaftaran perletakhakan tanah beri milik itu atau bahagian atau kepentingan dalam tanah beri milik sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Ordinan Tanah Sabah [Sabah Bab 68]; atau  
Sarawak Bab 81. (c) jika tanah beri milik itu terletak di Sarawak, penerima pindahan itu hendaklah, dengan seberapa segera yang praktik selepas perintah itu dibuat, mengemukakan suatu salinan disahkan perintah itu kepada Pendaftar bagi pendaftaran perletakhakan tanah beri milik itu atau bahagian atau kepentingan dalam tanah beri milik, pada penerima pindahan itu, sebagaimana yang diperuntukkan di bawah seksyen 171 Kanun Tanah Sarawak [Sarawak Bab 81].  
     (4)    Suatu perintah Mahkamah Tinggi di bawah subseksyen 102(3) boleh berhubungan dengan apa-apa aset atau perniagaan pemindah itu di luar Malaysia dan, sekiranya ia berhubungan sedemikian, kesan boleh diberikan atasnya sama ada mengikut apa-apa perkiraan bersaling yang berhubungan dengan penguatkuasaan penghakiman yang mungkin wujud antara Malaysia dan negara, wilayah atau tempat di luar Malaysia yang aset atau perniagaan itu berada, atau jika tiada perkiraan sedemikian, mengikut undang-undang yang terpakai di negara, wilayah atau tempat itu.  
Penyiaran perintah mahkamah di bawah seksyen 102 105.     (1)     Perintah Mahkamah Tinggi yang dibuat di bawah subseksyen 102(3) hendaklah, tertakluk kepada arahan Mahkamah Tinggi, disiarkan oleh penerima pindahan itu dalam tidak kurang daripada dua surat khabar harian yang disiarkan di Malaysia dan diluluskan oleh Bank, salah satu hendaklah dalam bahasa kebangsaan dan yang lain dalam bahasa Inggeris.  
     (2)    Pemindah hendaklah, dalam masa tiga puluh hari selepas skim pemindahan perniagaan telah berkuat kuasa, menyerah simpan—  
  (a) apa-apa dokumen atau maklumat yang berhubungan dengan skim pemindahan perniagaan sebagaimana yang ditentukan oleh Bank, dengan Bank; dan  
  (b) suatu salinan perintah itu yang diperakui yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi di bawah subseksyen 102(3) berserta dengan suatu salinan kelulusan Bank yang diperakui, dengan—  
  (i) Pendaftar Syarikat; dan  
  (ii) pihak berkuasa berkenaan, sekiranya ada, yang berkenaan dengan pendaftaran atau perekodan urus niaga dalam apa-apa harta alih, atau apa-apa kepentingan dalam harta alih yang dipindahkan menurut perintah itu.  
Pembayaran balik perbelanjaan Bank 106.    Pemindah dan penerima pindahan itu hendaklah bersesama dan berasingan bertanggungan untuk membayar balik kepada Bank mana-mana perbelanjaan yang dilakukan oleh Bank di bawah Penggal ini.  
Larangan pembayaran daripada kumpulan wang insurans 107.    Melainkan jika diluluskan sebaliknya oleh Bank, tiada penanggung insurans berlesen pun boleh membayar kepada mana-mana orang apa-apa saraan daripada aset kumpulan wang insurans yang berhubungan dengan skim pemindahan perniagaan.  
  BAHAGIAN  VII

KUMPULAN KEWANGAN

 
Maksud Bahagian ini 108.    Bank diberi kuasa di bawah Bahagian ini untuk melaksanakan pengawasan atas kumpulan kewangan bagi maksud menggalakkan keselamatan dan kekukuhan orang berlesen.  
Seksyen 110 dan 111 tidak terpakai bagi orang berlesen 109.    Seksyen 110 dan 111 tidak terpakai bagi orang berlesen.  
Permohonan untuk menjadi syarikat pemegangan kewangan 110.     (1)     Mana-mana syarikat yang perlu mendapatkan kelulusan bertulis terdahulu Menteri di bawah seksyen 87 untuk memegang suatu agregat kepentingan dalam syer yang melebihi lima puluh peratus dalam orang berlesen hendaklah mengemukakan suatu permohonan kepada Bank baginya untuk diluluskan sebagai syarikat pemegangan kewangan.  
     (2)    Syarikat yang disebut dalam subseksyen (1) boleh mencadangkan syarikat lain dalam kumpulan perbadanannya untuk diluluskan sebagai syarikat pemegangan kewangan sekiranya ia dapat menunjukkan bahawa syarikat yang dicadangkan itu dalam kedudukan untuk mempunyai kawalan atas orang berlesen dan kumpulan kewangan yang dicadangkannya.  
     (3)    Seseorang, selain institusi asing atau syarikat yang disebut dalam subseksyen (1) dan (2), yang dikehendaki untuk mendapatkan kebenaran bertulis terdahulu Menteri di bawah seksyen 87 untuk memegang suatu agregat kepentingan dalam syer yang melebihi lima puluh peratus dalam orang berlesen hendaklah mencadangkan suatu syarikat dalam kumpulan perbadanannya yang akan mempunyai kawalan atas orang berlesen dan syarikat yang dicadangkan itu hendaklah mengemukakan kepada Bank suatu permohonan untuk diluluskan sebagai syarikat pemegangan kewangan.  
Kuasa Bank untuk menghendaki pengemukaan permohonan 111.    Jika Bank berpendapat adalah perlu bagi maksud untuk mengekalkan pengawalseliaan dan penyeliaan yang berkesan atas orang berlesen, Bank boleh menghendaki—  
  (a) mana-mana syarikat lain dalam kumpulan perbadanan pemohon itu, sekiranya pada pendapat Bank sama ada pemohon atau syarikat lain yang dicadangkan itu oleh pemohon itu di bawah seksyen 110 hendaklah diluluskan sebagai syarikat pemegangan kewangan; atau  
  (b) suatu syarikat yang mempunyai suatu agregat kepentingan dalam syer sebanyak lima puluh peratus atau kurang dalam orang berlesen tetapi mempunyai kawalan atas orang berlesen itu,  
  untuk mengemukakan kepada Bank suatu permohonan untuk diluluskan sebagai syarikat pemegangan kewangan.  
Kelulusan permohonan sebagai syarikat pemegangan kewangan di bawah seksyen 110 atau 111 112.     (1)     Suatu permohonan untuk menjadi syarikat pemegangan kewangan di bawah seksyen 110 atau 111, mengikut mana-mana yang berkenaan, hendaklah dikemukakan kepada Bank berserta dengan apa-apa dokumen atau maklumat sebagaimana yang ditentukan oleh Bank.  
     (2)    Dalam menilai suatu permohonan di bawah seksyen 110 atau 111 bagi syarikat pemohon untuk diluluskan sebagai syarikat pemegangan kewangan yang dikemukakan di bawah subseksyen (1), Bank hendaklah mengambil kira semua perkara yang pada pendapat Bank berkaitan termasuk faktor yang dinyatakan dalam Jadual 6 dan mana-mana standard yang ditentukan oleh Bank di bawah subseksyen 91(1).  
     (3)    Jika Bank berpuas hati bahawa apa-apa perkara yang disebut dalam subseksyen (2) telah pun dipenuhi oleh pemohon itu, Bank boleh meluluskan suatu permohonan yang dibuat menurut seksyen 110 atau 111, mengikut mana-mana yang berkenaan, dengan atau tanpa syarat, atau menolak permohonan itu.  
     (4)    Bank boleh, pada bila-bila masa, secara bertulis meminda atau membatalkan apa-apa syarat kelulusan sedia ada syarikat pemegangan kewangan di bawah subseksyen (3) atau mengenakan apa-apa syarat baru padanya dan syarat itu tidaklah mempunyai kesan kuat kuasa ke belakang.  
     (5)    Bank hendaklah memberitahu pemohon itu keputusannya secara bertulis di bawah subseksyen (3).  
Bank boleh meluluskan lebih daripada satu syarikat pemegangan kewangan 113.    Bank boleh menghendaki lebih daripada satu syarikat dalam kumpulan perbadanan pemohon itu untuk diluluskan sebagai syarikat pemegangan kewangan.  
Perniagaan syarikat pemegangan kewangan 114.     (1)     Melainkan jika diluluskan sebaliknya oleh Bank, syarikat pemegangan kewangan orang berlesen tidak boleh menjalankan apa-apa perniagaan, selain perniagaan pemegangan pelaburan secara langsung atau tidak langsung dalam perbadanan yang terlibat terutamanya dalam perkhidmatan kewangan atau dalam perkhidmatan lain yang berkaitan dengan atau bagi maksud perkhidmatan kewangan itu.  
     (2)    Bank boleh menentukan standard untuk memberi kesan penuh kepada subseksyen (1).  
Kehendak berhemat atas syarikat pemegangan kewangan dan subsidiari 115.     (1)     Tertakluk kepada subseksyen (2), Bahagian V hendaklah terpakai bagi syarikat pemegangan kewangan seolah-olah sebutan dalam Bahagian itu mengenai “institusi” atau “orang berlesen” ialah sebutan mengenai “syarikat pemegangan kewangan”.  
     (2)    Menteri boleh, atas syor Bank, melalui suatu perintah yang disiarkan dalam Warta, memperuntukkan bahawa semua atau mana-mana peruntukan Bahagian V—  
  (a) tidak terpakai bagi syarikat pemegangan kewangan; atau  
  (b) terpakai dengan apa-apa ubah suaian selaras dengan objektif pengawalseliaan Akta ini.  
     (3)    Bank boleh menentukan standard mengenai perkara berhemat di bawah seksyen 47 atas subsidiari syarikat pemegangan kewangan, sekiranya pada pendapat Bank bahawa aktiviti subsidiari itu boleh menimbulkan risiko kepada orang berlesen atau kumpulan kewangannya.  
     (4)    Suatu subsidiari syarikat pemegangan kewangan yang disebut dalam subseksyen (3) hendaklah pada setiap masa memastikan bahawa dasar dan tatacara dalamannya selaras dengan standard yang ditentukan oleh Bank di bawah subseksyen itu.  
     (5)    Syarikat pemegangan kewangan atau mana-mana subsidiarinya yang melanggar mana-mana peruntukan Akta ini atau apa-apa standard, notis, arahan, syarat, penentuan atau kehendak yang ditentukan atau dikeluarkan oleh Bank di bawah mana-mana peruntukan Akta ini yang terpakai baginya di bawah seksyen ini melakukan suatu kemungkiran dan Bank boleh mengambil suatu tindakan di bawah perenggan 234(3)(b) sebagai tambahan kepada tindakan penguatkuasaan lain yang Bank diberi kuasa untuk mengambil di bawah Akta ini.  
Kuasa untuk mengeluarkan arahan kepada syarikat pemegangan kewangan dan subsidiari 116.     (1)     Bank boleh mengeluarkan satu atau lebih arahan yang ditentukan dalam subseksyen (2) atau (3), sekiranya pada pendapat Bank bahawa—  
  (a) syarikat pemegangan kewangan itu, subsidiarinya atau pengarah, ketua pegawai eksekutif atau pegawai kanan syarikat pemegangan kewangan itu atau subsidiari itu—  
  (i) melakukan atau akan melakukan suatu perbuatan, atau menuruti atau akan menuruti apa-apa pelakuan atau menjalankan perniagaannya, dengan cara yang memudaratkan keselamatan dan kekukuhan orang berlesen;  
  (ii) telah gagal untuk mematuhi mana-mana standard, notis, syarat, penentuan, kehendak, sekatan, arahan atau kod yang ditentukan, dikeluarkan atau dibuat di bawah Akta ini atau suatu arahan di bawah subseksyen 214(6) atau seksyen 216 tidak kira sama ada tiada pendakwaan atau tindakan lain berkenaan dengan ketidakpatuhan itu; atau  
  (iii) telah memungkiri atau melanggar mana-mana peruntukan Akta ini yang terpakai bagi syarikat pemegangan kewangan itu atau mana-mana subsidiarinya, Akta Bank Negara Malaysia 2009 atau mana-mana undang-undang bertulis, selain undang-undang sekuriti sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993, tidak kira sama ada tiada pendakwaan atau tindakan lain berkenaan dengan kemungkiran atau pelanggaran itu; atau  
  (b) mana-mana keadaan yang wujud berkenaan dengan kumpulan kewangan yang boleh memberi kesan secara langsung atau tidak langsung kepada keselamatan atau kekukuhan orang berlesen.  
     (2)    Tertakluk kepada seksyen 262, Bank boleh mengeluarkan suatu arahan secara bertulis kepada syarikat pemegangan kewangan, mana-mana subsidiarinya atau pengarah atau ketua pegawai eksekutif syarikat pemegangan kewangan itu atau subsidiari itu, untuk terhenti atau menahan daripada melakukan suatu perbuatan atau menuruti suatu pelakuan atau melakukan apa-apa perbuatan, berhubung dengan perniagaannya, hal ehwalnya atau hartanya sekiranya pada pendapat Bank bahawa ia perlu untuk memperbetulkan mana-mana hal keadaan dalam subseksyen (1).  
     (3)    Tanpa mengehadkan keluasan subseksyen (2) dan tertakluk kepada seksyen 262, suatu arahan di bawah subseksyen (2) boleh termasuk mana-mana satu atau lebih arahan yang berikut:  
  (a) untuk mengubah atau menamatkan apa-apa perjanjian atau perkiraan selain apa-apa perjanjian kewangan yang layak yang dibuat oleh syarikat pemegangan kewangan itu atau mana-mana subsidiarinya dengan mana-mana orang berhubung dengan perniagaannya, hal ehwalnya atau hartanya;  
  (b) untuk melupus semua atau mana-mana pelaburan atau aset yang dipegang oleh syarikat pemegangan kewangan itu atau mana-mana subsidiarinya dalam mana-mana pertubuhan perbadanan;  
  (c) untuk melarang syarikat pemegangan kewangan itu atau mana-mana subsidiarinya daripada menjalankan mana-mana bahagian perniagaannya;  
  (d) untuk melarang syarikat pemegangan kewangan itu atau mana-mana subsidiarinya daripada membuat apa-apa transaksi atau kelas transaksi lain, atau untuk membuat transaksi tertakluk kepada apa-apa sekatan atau syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Bank; atau  
  (e) berkenaan dengan syarikat pemegangan kewangan, untuk menaikkan modalnya kepada apa-apa amaun sebagaimana yang ditentukan oleh Bank.  
Peruntukan am memperkatakan mengenai arahan 117.     (1)     Arahan yang dikeluarkan di bawah subseksyen 116(2) atau (3) hendaklah menentukan—  
  (a) alasan yang Bank bercadang untuk mengeluarkan arahan itu; dan  
  (b) masa yang, atau tempoh yang, arahan itu untuk dipatuhi.  
     (2)    Bank boleh pada bila-bila masa—  
  (a) meminda atau membatalkan suatu arahan; atau  
  (b) menggantikan suatu arahan dengan arahan yang lain.  
     (3)    Apa-apa arahan yang dikeluarkan di bawah subseksyen 116(2) atau (3) tidak menjejaskan penguatkuasaan hak oleh pihak-pihak di bawah perjanjian kewangan yang layak.  
Akibat kegagalan mematuhi arahan 118.    Syarikat pemegangan kewangan, subsidiarinya, pengarah atau ketua pegawai eksekutif syarikat pemegangan kewangan itu atau subsidiari itu yang gagal untuk mematuhi suatu arahan yang dikeluarkan di bawah subseksyen 116(2) atau (3) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan untuk tempoh tidak melebihi sepuluh tahun atau didenda tidak melebihi lima puluh juta ringgit atau kedua-duanya.  
Peruntukan tambahan yang berhubungan dengan perenggan 116(3)(e) 119.     (1)     Suatu arahan yang dikeluarkan menurut perenggan 116(3)(e) boleh mengarahkan syarikat pemegangan kewangan itu untuk menerbitkan syer atau instrumen modal lain dalam jenis yang ditentukan dalam arahan itu.  
     (2)    Jika syarikat pemegangan kewangan itu menerbitkan syer atau instrumen modal lain yang mematuhi suatu arahan menurut subseksyen (1), syarikat pemegangan kewangan itu hendaklah memberikan suatu notis secara bertulis kepada anggota syarikat pemegangan kewangan itu, bagi melanggan syer itu atau instrumen modal lain dalam tempoh yang ditentukan dalam notis itu.  
     (3)    Jika anggota syarikat pemegangan kewangan itu tidak melanggan syer atau instrumen modal lain dalam tempoh yang ditentukan dalam notis yang diberikan oleh syarikat pemegangan kewangan itu menurut subseksyen (2), Bank boleh mengeluarkan suatu arahan lanjut menurut subseksyen 116(2) kepada syarikat pemegangan kewangan itu untuk menghendaki syarikat pemegangan kewangan itu menguntukkan syer atau instrumen modal lain itu kepada orang yang diputuskan oleh Bank.  
Kuasa untuk memecat pengarah atau ketua pegawai eksekutif syarikat pemegangan kewangan 120.     (1)     Tertakluk kepada seksyen 262, Bank boleh melalui suatu notis secara bertulis, memecat pengarah atau ketua pegawai eksekutif syarikat pemegangan kewangan sekiranya pada pendapat Bank pengarah atau ketua pegawai eksekutif syarikat pemegangan kewangan itu—  
  (a) tidak lagi memenuhi kehendak layak dan sesuai yang ditentukan oleh Bank di bawah seksyen 60 yang terpakai bagi syarikat pemegangan kewangan menurut seksyen 115, dan gagal untuk terhenti memegang jawatan itu atau bertindak dalam sifat sedemikian; atau  
  (b) telah gagal untuk mematuhi atau melalui tindakan atau kecuaian telah menyumbang kepada kemungkiran atau pelanggaran, mana-mana peruntukan Akta ini, suatu arahan Bank yang disebut dalam seksyen 116 atau suatu aku janji yang boleh dikuatkuasakan yang diterima oleh Bank di bawah seksyen 259.  
     (2)    Pengarah atau ketua pegawai eksekuti yang dipecat daripada jawatan atau pekerjaan dalam syarikat pemegangan kewangan di bawah subseksyen (1) hendaklah terhenti memegang jawatan yang dia dipecat berkuat kuasa dari tarikh yang dinyatakan dalam perintah itu dan hendaklah terhenti terlibat dengan perniagaan atau hal ehwal syarikat pemegangan kewangan itu.  
     (3)    Walau apa pun apa-apa jua yang terkandung dalam mana-mana kontrak perkhidmatan atau mana-mana perjanjian lain yang berhubungan dengan pelantikannya, pemecatan pengarah atau ketua pegawai eksekutif itu di bawah subseksyen (1) tidak memberi hak kepadanya untuk menuntut apa-apa pampasan bagi pemecatan itu.  
  BAHAGIAN  VIII

PELAKUAN PERNIAGAAN DAN PERLINDUNGAN PENGGUNA

 
  Penggal 1

Tafsiran

 
Tafsiran 121.    Bagi maksud Penggal ini, Penggal 2 dan Jadual 7—  
     “pengadu yang layak” ertinya mana-mana orang yang layak untuk merujuk suatu pertikaian kepada skim ombudsman kewangan mengikut terma rujukan skim itu;  
     “pengguna kewangan” ertinya mana-mana orang yang menggunakan, telah menggunakan atau mungkin bercadang untuk menggunakan, apa-apa perkhidmatan atau produk kewangan—  
  (a) bagi maksud persendirian, domestik atau rumah;  
  (b) berkaitan dengan suatu perniagaan kecil sebagaimana yang ditentukan oleh Bank di bawah seksyen 123; atau  
  (c) sama ada atau tidak bagi maksud yang dinyatakan dalam perenggan (a) atau (b), sekiranya—  
  (i) nilai perkhidmatan atau produk kewangan itu tidak melebihi suatu amaun sebagaimana yang ditentukan oleh Bank di bawah seksyen 123; atau  
  (ii) orang itu adalah suatu golongan, kategori atau perihalan orang sebagaimana yang ditentukan oleh Bank di bawah seksyen 123;  
     “penyedia perkhidmatan kewangan” ertinya orang yang diberi kuasa atau orang berdaftar tetapi tidak termasuk broker wang yang diluluskan;  
     “perkhidmatan atau produk kewangan” ertinya perkhidmatan kewangan atau produk kewangan yang dibangunkan, ditawarkan atau dipasarkan, oleh penyedia perkhidmatan kewangan atau bagi dan bagi pihak seorang yang lain oleh penyedia perkhidmatan kewangan;  
     “skim ombudsman kewangan” ertinya suatu skim untuk menyelesaikan pertikaian antara seorang pengadu yang layak dan suatu penyedia perkhidmatan kewangan berkenaan dengan perkhidmatan atau produk kewangan.  
  Penggal 2

Pelakuan perniagaan, aduan, pertikaian, dsb.

 
Pemakaian 122.     (1)     Seksyen 123 dan 124 hendaklah terpakai tanpa memudaratkan peruntukan Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 setakat peruntukan sedemikian berhubung dengan produk pasaran modal atau perkhidmatan pasaran modal sebagaimana yang ditakrifkan dalam subseksyen 2(1) Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007, yang dibangunkan, ditawarkan atau dipasarkan oleh bank berlesen, penanggung insurans berlesen atau bank pelaburan berlesen.  
     (2)    Bank hendaklah membuat perkiraan secara bertulis dengan Suruhanjaya Sekuriti untuk menyelaraskan pengawalseliaan pelakuan perniagaan yang berhubungan dengan produk pasaran modal atau perkhidmatan pasaran modal sebagaimana yang ditakrifkan dalam subseksyen 2(1) Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007, yang dibangunkan, ditawarkan atau dipasarkan oleh bank berlesen, penanggung insurans berlesen atau bank pelaburan berlesen.  
Standard mengenai pelakuan perniagaan 123.     (1)     Bank boleh menentukan standard mengenai pelakuan perniagaan kepada penyedia perkhidmatan kewangan bagi maksud memastikan bahawa penyedia perkhidmatan kewangan adalah adil, bertanggungjawab dan profesional apabila berurusan dengan pengguna kewangan.  
     (2)    Tanpa mengehadkan keluasan subseksyen (1), standard yang ditentukan di bawah subseksyen itu boleh termasuk standard yang berhubungan dengan—  
  (a) kehendak ketelusan dan pendedahan termasuk pemberian maklumat yang tepat, jelas, tepat pada masanya dan tidak mengelirukan kepada pengguna kewangan;  
  (b) terma yang adil dalam suatu kontrak pengguna kewangan bagi perkhidmatan atau produk kewangan;  
  (c) promosi perkhidmatan atau produk kewangan;  
  (d) pemberian syor atau nasihat termasuk penilaian kesesuaian dan kemampuan perkhidmatan atau produk kewangan yang ditawarkan kepada pengguna kewangan; dan  
  (e) aduan dan mekanisme penyelesaian pertikaian.  
     (3)    Bank boleh menentukan apa-apa golongan, kategori atau perihalan orang bagi maksud takrif “pengguna kewangan” dalam seksyen 121.  
     (4)    Jika Bank menentukan suatu standard mengenai pelakuan perniagaan di bawah subseksyen (1) yang berhubung secara khusus kepada produk pasaran modal atau perkhidmatan pasaran modal sebagaimana yang ditakrifkan dalam subseksyen 2(1) Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007, standard itu hendaklah ditentukan secara bersesama dengan Suruhanjaya Sekuriti.  
Pelakuan perniagaan dilarang 124.     (1)     Penyedia perkhidmatan kewangan tidak boleh terlibat dalam apa-apa pelakuan perniagaan dilarang yang dinyatakan dalam Jadual 7.  
     (2)    Tanpa mengehadkan keluasan seksyen 266, Bank boleh mengeluarkan panduan secara bertulis mengenai—  
  (a) perihalan pelakuan yang menjadi; atau  
  (b) faktor yang perlu diambil kira dalam menentukan sama ada penyedia perkhidmatan kewangan telah terlibat dalam,  
  apa-apa pelakuan perniagaan dilarang yang dinyatakan dalam Jadual 7.  
     (3)    Jika Bank mengeluarkan panduan yang berhubungan dengan pelakuan perniagaan dilarang yang dinyatakan dalam perenggan 5 dan 6 Jadual 7, panduan itu hendaklah dikeluarkan setelah berunding dengan Suruhanjaya Persaingan.  
     (4)    Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan untuk tempoh tidak melebihi lima tahun atau didenda tidak melebihi sepuluh juta ringgit atau kedua-duanya.  
     (5)    Berhubungan dengan apa-apa aduan daripada seorang yang terkilan melibatkan pelakuan perniagaan dilarang yang dinyatakan dalam perenggan 5 dan 6 Jadual 7, Bank hendaklah merujuk aduan itu kepada Suruhanjaya Persaingan.  
Broker insurans yang diluluskan, penasihat kewangan yang diluluskan dan pengeluar instrumen pembayaran yang ditetapkan yang diluluskan untuk mengadakan akaun pelanggan 125.     (1)     Jika—  
  (a) broker insurans yang diluluskan atau penasihat kewangan yang diluluskan menerima apa-apa wang—  
  (i) daripada atau bagi pihak seorang yang diinsuranskan atau bakal diinsuranskan bagi atau bagi pihak penanggung insurans berlesen berkaitan dengan suatu kontrak insurans atau suatu kontrak insurans yang dicadangkan; atau  
  (ii) daripada atau bagi pihak penanggung insurans berlesen bagi atau bagi pihak seorang orang yang diinsuranskan; atau  
  (b) pengeluar instrumen pembayaran yang ditetapkan yang diluluskan sebagaimana yang diputuskan oleh Bank, menerima apa-apa wang daripada atau bagi pihak penggunanya sebagai pertukaran bagi instrumen pembayaran yang dikeluarkan,  
  orang yang diluluskan itu hendaklah, bagi maksud seksyen ini, mengadakan dan menyenggara satu atau lebih akaun untuk pelanggannya dalam bank berlesen yang berasingan daripada akaunnya sendiri.  
     (2)    Bagi maksud subseksyen (1)—  
  (a) suatu lien atau tuntutan atas, atau suatu hak untuk menolak, wang dalam mana-mana akaun yang diadakan untuk pelanggan di bawah subseksyen (1) hendaklah terbatal melainkan jika wang itu adalah untuk fi yang kena dibayar dan terhutang kepada orang yang diluluskan itu; dan  
  (b) suatu gadaian, gadai janji atau suatu penahanan atas wang dalam mana-mana akaun yang diadakan untuk pelanggan di bawah subseksyen (1) hendaklah terbatal.  
     (3)    Wang dalam akaun yang diadakan untuk pelanggan di bawah subseksyen (1) adalah dikira untuk dipegang sebagai amanah oleh orang yang diluluskan bagi manfaat pelanggan itu.  
Skim ombudsman kewangan 126.     (1)     Bagi maksud memastikan pengendalian aduan yang berkesan dan adil dan bagi penyelesaian pertikaian berkaitan dengan perkhidmatan atau produk kewangan, peraturan-peraturan boleh dibuat di bawah seksyen 260 untuk menghendaki mana-mana kelas, kategori atau perihalan penyedia perkhidmatan kewangan—  
  (a) menjadi suatu anggota skim ombudsman kewangan yang diluluskan di bawah subseksyen (2); dan  
  (b) pada setiap masa, mematuhi terma keanggotaan skim itu.  
     (2)    Bank boleh meluluskan mana-mana skim ombudsman kewangan bagi maksud perenggan (1)(a).  
     (3)    Peraturan-peraturan boleh dibuat di bawah seksyen 260 bagi maksud memastikan skim ombudsman kewangan adalah adil, mudah diakses dan berkesan, termasuk peraturan-peraturan mengenai yang berikut:  
  (a) perkara yang Bank boleh mengambil kira dalam memutuskan sama ada untuk meluluskan skim ombudsman kewangan di bawah subseksyen (2);  
  (b) fungsi dan kewajipan, atau kehendak lain untuk dipatuhi oleh mana-mana orang yang mengendalikan skim ombudsman kewangan;  
  (c) terma skim ombudsman kewangan yang menyatakan ruang lingkup termasuk jenis pertikaian yang boleh dirujuk kepadanya dan pengadunya yang layak, kehendak keanggotaan, permohonan, pengendalian, tatacara, fi yang boleh dicajkan dan jenis award yang boleh diberikan di bawah skim ombudsman kewangan;  
  (d) pelantikan pengarah bagi mana-mana orang yang mengendalikan skim ombudsman kewangan;  
  (e) dokumen atau maklumat yang hendaklah dikemukakan oleh mana-mana orang yang mengendalikan skim ombudsman kewangan kepada Bank; dan  
  (f) penarikan atau penggantungan suatu kelulusan di bawah subseksyen (2).  
     (4)    Suatu penyedia perkhidmatan kewangan, yang ialah suatu anggota skim ombudsman kewangan yang diluluskan di bawah subseksyen (2), hendaklah—  
  (a) memberikan dokumen atau maklumat sebagaimana yang dikehendaki bagi maksud menyelesaikan pertikaian yang dirujuk kepada skim ombudsman kewangan itu; dan  
  (b) mematuhi apa-apa award yang diberikan di bawah skim ombudsman kewangan itu, termasuk suatu arahan yang menghendaki penyedia perkhidmatan kewangan itu untuk mengambil apa-apa langkah berhubung dengan suatu pertikaian.  
Akta 599.    (5)    Jika suatu pertikaian telah dirujuk kepada skim ombudsman kewangan oleh pengadu yang layak, pengadu yang layak itu tidak berhak untuk membuat suatu tuntutan atas pertikaian itu dengan Tribunal Tuntutan Pengguna yang ditubuhkan di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999 [Akta 599].  
  Penggal 3

Perkara insurans

 
Pemerolehan insurans di luar Malaysia 127.     (1)     Kecuali dengan kelulusan bertulis terdahulu Bank, tiada seorang pun boleh membuat atau menyebabkan untuk dibuat, suatu kontrak insurans am yang perihalannya sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank dengan penanggung insurans selain penanggung insurans am berlesen.  
     (2)    Bank boleh memberikan suatu kelulusan di bawah subseksyen (1) setelah berunding dengan Menteri.  
     (3)    Seseorang itu hendaklah memberi kepada Bank apa-apa maklumat mengenai apa-apa kontrak insurans am yang dibuat, atau menyebabkan untuk dibuat dengan penanggung insurans selain penanggung insurans am berlesen, sebagaimana yang dikehendaki oleh Bank melalui notis secara bertulis dalam apa-apa tempoh sebagaimana yang ditentukan dalam notis itu.  
Peruntukan yang berhubungan dengan polisi 128.    Jadual 8 menyatakan peruntukan yang berhubungan dengan polisi.  
Pendedahan dan representasi prakontrak, dan remedi bagi salah nyataan 129.     (1)     Jadual 9 menyatakan kewajipan pendedahan dan representasi prakontrak bagi kontrak insurans dalam Bahagian 2, dan remedi bagi representasi salah nyataan yang berhubungan dengan kontrak insurans dalam Bahagian 3.  
     (2)    Mana-mana orang yang melanggar kewajipan pendedahan di bawah perenggan 11 Jadual 9 melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan untuk tempoh tidak melebihi lima tahun atau didenda tidak melebihi sepuluh juta ringgit atau kedua-duanya.  
Pembayaran wang polisi di bawah polisi hayat dan polisi kemalangan diri
Akta 67.
130.    Jadual 10 menyatakan peruntukan bagi pembayaran wang polisi apabila kematian pemunya polisi di bawah polisi hayat, termasuk suatu polisi hayat di bawah seksyen 23 Akta Undang-Undang Sivil 1956 [Akta 67], dan suatu polisi kemalangan diri, yang diambilnya atas hayatnya sendiri.  
  Penggal 4

Maklumat dan kerahsiaan

 
Tafsiran 131.    Bagi maksud Penggal ini—  
     “institusi kewangan” merujuk kepada—  
  (a) bank berlesen;  
  (b) bank pelaburan berlesen;  
  (c) pengendali sistem pembayaran diluluskan;  
  (d) pengendali sistem pembayaran berdaftar;  
  (e) pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan; atau  
  (f) pengeluar instrumen pembayaran yang ditetapkan yang diluluskan;  
     “pelanggan” termasuklah peserta atau pengguna.  
Sekatan menyiasat secara khusus hal ehwal pelanggan tertentu 132.     (1)     Tiada apa-apa pun dalam Akta ini boleh—  
  (a) memberi kuasa kepada Menteri untuk mengarah Bank; atau  
  (b) memberi kuasa kepada Bank,  
  untuk menyiasat secara khusus hal ehwal atau akaun mana-mana pelanggan mana-mana orang yang diberi kuasa.  
     (2)    Walau apa pun perenggan (1)(b), Bank boleh menyiasat hal ehwal atau akaun pelanggan orang yang diberi kuasa bagi maksud melaksanakan kuasanya atau fungsinya di bawah Akta ini, Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 atau seksyen 47 Akta Bank Negara Malaysia 2009.  
Kerahsiaan 133.     (1)     Tiada seorang pun yang mempunyai akses kepada apa-apa dokumen atau maklumat yang berhubungan dengan hal ehwal atau akaun mana-mana pelanggan suatu institusi kewangan, termasuk—  
  (a) institusi kewangan itu; atau  
  (b) mana-mana orang yang ialah atau pernah menjadi pengarah, pegawai atau ejen institusi kewangan itu,  
  boleh mendedahkan kepada seorang lain apa-apa dokumen atau maklumat yang berhubungan dengan hal ehwal atau akaun mana-mana pelanggan institusi kewangan itu.  
     (2)    Subseksyen (1) tidak terpakai bagi apa-apa dokumen atau maklumat yang berhubungan dengan hal ehwal atau akaun mana-mana pelanggan institusi kewangan—  
  (a) yang didedahkan kepada Bank, mana-mana pegawai Bank atau mana-mana orang yang dilantik di bawah Akta ini atau Akta Bank Negara Malaysia 2009 bagi maksud melaksanakan mana-mana kuasa atau fungsi Bank di bawah Akta ini atau Akta Bank Negara Malaysia 2009;  
  (b) yang berbentuk ringkasan atau himpunan maklumat yang dinyatakan dengan apa-apa cara yang tidak membolehkan maklumat yang berhubungan dengan mana-mana pelanggan tertentu institusi kewangan itu ditentukan daripadanya; atau  
  (c) yang pada masa pendedahan itu adalah, atau telah pun sedia ada dibuat menurut undang-undang kepada orang awam daripada apa-apa sumber selain institusi kewangan itu.  
     (3)    Tiada seorang pun yang mempunyai apa-apa dokumen atau maklumat yang pada pengetahuannya telah didedahkan dengan melanggar subseksyen (1) boleh mendedahkannya kepada mana-mana orang lain.  
     (4)    Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) atau (3) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau didenda tidak melebihi sepuluh juta ringgit atau kedua-duanya.  
Pendedahan yang dibenarkan 134.     (1)     Suatu institusi kewangan atau mana-mana pengarahnya atau pegawainya boleh—  
  (a) untuk apa-apa maksud atau dalam apa-apa hal keadaan yang dinyatakan dalam ruang pertama Jadual 11, mendedahkan apa-apa dokumen atau maklumat yang berhubungan dengan hal ehwal atau akaun pelanggannya kepada mana-mana orang yang ditentukan dalam ruang kedua Jadual itu; atau  
  (b) mendedahkan apa-apa dokumen atau maklumat yang berhubungan dengan hal ehwal atau akaun pelanggannya itu kepada mana-mana orang jika pendedahan itu diluluskan secara bertulis oleh Bank.  
     (2)    Institusi kewangan itu atau pengarahnya atau pegawainya yang membuat pendedahan bagi maksud atau dalam mana-mana hal keadaan yang dinyatakan dalam Jadual 11 dan perenggan (1)(b), hendaklah tertakluk kepada apa-apa syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Bank.  
     (3)    Bagi maksud subseksyen (2), Bank boleh pada bila-bila masa meminda atau membatalkan apa-apa syarat sedia ada atau mengenakan apa-apa syarat baru berkenaan dengan pendedahan yang dibenarkan oleh institusi kewangan itu sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual 11 atau perenggan (1)(b).  
     (4)    Mana-mana orang yang menerima apa-apa dokumen atau maklumat yang berhubungan dengan hal ehwal atau akaun pelanggan sebagaimana yang dibenarkan di bawah subseksyen (1) tidak boleh mendedahkan dokumen atau maklumat itu kepada mana-mana orang lain.  
     (5)    Dalam mana-mana prosiding di bawah perenggan 3, 4, 5, 6 atau 7 ruang pertama Jadual 11 atau hal keadaan yang diluluskan oleh Bank di bawah perenggan (1)(b), jika apa-apa dokumen atau maklumat berkemungkinan akan didedahkan yang berhubungan dengan akaun pelanggan, mahkamah boleh atas usulnya sendiri, atau atas permohonan suatu pihak kepada prosiding itu atau pelanggan yang dokumen atau maklumat itu berhubungan—  
  (a) memerintahkan supaya prosiding itu dijalankan secara tertutup dan dalam hal itu, dokumen atau maklumat itu hendaklah menjadi rahsia antara mahkamah dan pihak padanya, dan tiada pihak pun boleh mendedahkan dokumen atau maklumat itu kepada mana-mana orang lain; dan  
  (b) membuat apa-apa perintah lanjut sebagaimana yang mahkamah berpendapat adalah perlu untuk memastikan kerahsiaan maklumat pelanggan itu.  
     (6)    Melainkan jika diperintahkan sebaliknya oleh mahkamah, tiada seorang pun boleh menyiarkan nama, alamat atau fotograf mana-mana pihak kepada prosiding itu sebagaimana yang disebutkan dalam subseksyen (5), atau apa-apa dokumen atau maklumat bermungkinan membawa kepada pengenalpastian pihak padanya, sama ada semasa berlangsungnya prosiding itu atau pada bila-bila masa selepas prosiding itu tamat.  
     (7)    Mana-mana orang yang gagal untuk mematuhi syarat yang dikenakan oleh Bank menurut subseksyen (2) atau (3) atau melanggar subseksyen (4) atau (6) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau didenda tidak melebihi sepuluh juta ringgit atau kedua-duanya.  
  Penggal 5

Sekatan yang berhubungan dengan perlindungan pengguna

 
Pemakaian penggal ini 135.    Penggal ini tidak terpakai bagi suatu bank Islam berlesen di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013.  
Deposit 136.    Bagi maksud seksyen 137 dan 138, “deposit” ertinya sejumlah wang atau apa-apa logam berharga atau batu berharga, atau apa-apa artikel atau benda sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri, atas syor Bank, disetuju terima, dibayar atau diserah atas terma yang akan dibayar balik atau dipulangkan secara penuh, tidak kira sama ada pembayaran balik atau pemulangan itu melalui cara ansuran, dengan atau tanpa faedah atau apa-apa balasan lain dengan wang atau nilai wang, sama ada atas permintaan atau pada suatu masa atau dalam hal keadaan yang dipersetujui oleh atau bagi pihak orang yang membuat pembayaran atau penyerahan dan orang yang menerimanya, tetapi tidak termasuk wang yang dibayar secara bona fide  
  (a) melalui suatu pendahuluan atau suatu bahagian pembayaran di bawah suatu kontrak untuk jualan, sewaan atau penyediaan harta atau perkhidmatan lain, dan yang hanya boleh dibayar balik dalam hal apabila harta atau perkhidmatan itu pada hakikatnya tidak dijual, disewa atau disediakan selainnya;  
  (b) melalui cagaran bagi pelaksanaan suatu kontrak atau melalui cagaran berkenaan dengan apa-apa kerugian yang berbangkit daripada kontrak yang tidak dilaksanakan;  
  (c) tanpa mengehadkan perenggan (b), melalui cagaran bagi penyerahan atau pemulangan apa-apa harta, sama ada dalam keadaan bagi pembaikan atau selainnya; dan  
  (d) dalam apa-apa hal keadaan lain, atau untuk atau oleh mana-mana orang lain, sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual 2.  
Sekatan atas menyetuju terima deposit 137.     (1)     Tiada seorang pun boleh menyetuju terima deposit kecuali di bawah lesen yang diberikan di bawah seksyen 10 tidak kira sama ada transaksi itu diperihalkan sebagai suatu pinjaman, suatu pendahuluan, suatu pelaburan, suatu simpanan, suatu jualan atau suatu jualan dan belian semula atau oleh apa jua namanya disebut.  
     (2)    Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi sepuluh tahun atau didenda tidak melebihi lima puluh juta ringgit atau kedua-duanya.  
Iklan bagi deposit 138.     (1)     Tiada seorang pun, selain bank berlesen atau bank pelaburan berlesen, boleh menerbitkan, atau selainnya memudahkan mana-mana orang untuk menerbitkan, iklan yang—  
  (a) mengandungi apa-apa tawaran atau pelawaan—  
  (i) untuk membuat apa-apa deposit; atau  
  (ii) untuk membuat atau menawar untuk membuat apa-apa perjanjian untuk membuat apa-apa deposit; atau  
  (b) berniat, secara langsung atau tidak langsung, untuk membawa atau mendorong kepada pembuatan apa-apa deposit.  
     (2)    Subseksyen (1) tidak terpakai bagi penerbitan oleh mana-mana orang bagi apa-apa iklan untuk atau bagi pihak bank berlesen atau bank pelaburan berlesen.  
     (3)    Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau didenda tidak melebihi sepuluh juta ringgit atau kedua-duanya.  
Sekatan atas penggunaan perkataan tertentu 139.     (1)     Kecuali dengan kelulusan bertulis terdahulu Bank, tiada seorang pun boleh—  
  (a) dalam namanya, perihalannya atau gelarannya yang di bawahnya orang itu menjalankan perniagaan atau melakukan perniagaannya, menggunakan—  
  (i) perkataan “bank” melainkan jika orang itu dilesenkan di bawah Akta ini untuk menjalankan perniagaan perbankan atau perniagaan perbankan pelaburan;  
  (ii) perkataan “insurans” atau “asurans” melainkan jika orang itu diberi kuasa atau berdaftar di bawah Akta ini untuk menjalankan perniagaan insurans, perniagaan pembrokeran insurans, perniagaan nasihat kewangan atau perniagaan pengajusteran;  
  (iii) perkataan “penasihat kewangan” melainkan jika orang itu diluluskan di bawah Akta ini untuk menjalankan perniagaan nasihat kewangan;  
  (iv) apa-apa terbitan perkataan dalam subperenggan (i), (ii) atau (iii) dalam mana-mana bahasa; atau  
  (v) apa-apa perkataan lain dalam mana-mana bahasa,  
    yang boleh ditafsirkan sebagai menunjukkan penjalanan apa-apa perniagaan dibenarkan atau berdaftar; atau  
  (b) membuat apa-apa representasi yang mempunyai kesan seperti dalam perenggan (a) dalam apa-apa dokumen yang berhubungan dengan perniagaannya atau dokumen yang digunakan dalam penjalanan perniagaannya atau dalam apa-apa cara lain walau apa jua.  
     (2)    Sekatan dalam subseksyen (1) tidak terpakai bagi—  
  (a) orang yang ditentukan dalam Bahagian 1 Jadual 12 bagi perkataan “bank” dalam subperenggan (1)(a)(i);  
  (b) orang yang ditentukan dalam Bahagian 2 Jadual 12 bagi perkataan “insurans” atau “asurans” dalam subperenggan (1)(a)(ii); dan  
  (c) orang yang ditentukan dalam Bahagian 3 Jadual 12 bagi perkataan “penasihat kewangan” dalam subperenggan (1)(a)(iii).  
     (3)    Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lapan tahun atau didenda tidak melebihi dua puluh lima juta ringgit atau kedua-duanya.  
  BAHAGIAN  IX

PASARAN WANG DAN PASARAN PERTUKARAN ASING

 
Kuasa bank untuk menentukan standard atau mengeluarkan kod 140.     (1)     Bank boleh menentukan standard atau mengeluarkan kod bagi maksud membangunkan, atau memelihara keadaan yang teratur atau berintegriti, pasaran wang atau pasaran pertukaran asing.  
     (2)    Tanpa mengehadkan keluasan subseksyen (1), standard yang ditentukan atau kod yang dikeluarkan di bawah subseksyen itu termasuklah standard atau kod yang berhubungan dengan—  
  (a) obligasi dan kewajipan mana-mana peserta pasaran atau mana-mana pegawai peserta pasaran itu; dan  
  (b) pengeluaran, penjualan, pembelian, pembelian semula, pinjaman atau pemberian pinjaman, atau urus niaga lain dalam, mata wang atau instrumen kewangan yang lain yang diniagakan dalam pasaran wang atau pasaran pertukaran asing termasuk terbitan melalui kaunter yang harga, nilai atau obligasi pembayaran didapati daripada, merujuk kepada atau berdasarkan atas kadar faedah atau kadar pertukaran.  
     (3)    Standard atau kod hanya boleh ditentukan atau dikeluarkan di bawah perenggan (2)(b) berkenaan dengan terbitan melalui kaunter yang didapati daripada, merujuk kepada atau berdasarkan kadar faedah bagi maksud memelihara kestabilan monetari.  
     (4)    Mana-mana peserta pasaran atau mana-mana pegawai peserta pasaran dalam pasaran wang atau pasaran pertukaran asing hendaklah pada setiap masa mematuhi apa-apa standard yang ditentukan atau kod yang dikeluarkan oleh Bank di bawah seksyen ini.  
     (5)    Tanpa mengehadkan kuasa Bank untuk mengambil tindakan di bawah mana-mana peruntukan Akta ini, Bank boleh mengenakan apa-apa syarat, sekatan atau larangan termasuk, penggantungan dalam berdagang dan sekatan atas urus niaga dalam pasaran ini atas mana-mana peserta pasaran atau mana-mana pegawai peserta pasaran bagi kegagalan mematuhi atau menguatkuasakan apa-apa standard yang ditentukan atau kod yang dikeluarkan di bawah seksyen ini.  
Pelakuan dilarang dalam pasaran wang dan pasaran pertukaran asing 141.     (1)     Tiada seorang pun boleh—  
  (a) mengambil bahagian dalam atau menjalankan suatu transaksi yang telah atau bermungkinan mempunyai kesan yang mewujudkan suatu kadar yang bukan kadar pasaran yang mengakibatkan suatu kadar buatan bagi urus niaga instrumen kewangan dalam pasaran wang atau pasaran pertukaran asing;  
  (b) mewujudkan, atau menyebabkan untuk diwujudkan, atau melakukan apa-apa jua yang dikira untuk mewujudkan, suatu gambaran palsu atau mengelirukan mengenai urus niaga aktif instrumen kewangan dalam pasaran wang atau pasaran pertukaran asing;  
  (c) membuat suatu penyataan, atau menyebarkan maklumat yang palsu atau mengelirukan dalam suatu butir material dan berkemungkinan mendorong orang lain untuk berurus niaga dalam instrumen kewangan atau berkemungkinan mempunyai kesan menaikkan, menurunkan, mengekalkan atau menstabilkan kadar pasaran instrumen kewangan itu dalam pasaran wang atau pasaran pertukaran asing dan apabila orang itu membuat penyataan, atau menyebarkan maklumat itu—  
  (i) orang itu tidak melaksanakan kecermatan sewajarnya sama ada penyataan atau maklumat itu adalah benar atau palsu; atau  
  (ii) orang itu mengetahui, atau semunasabahnya patut mengetahui bahawa penyataan atau maklumat itu adalah palsu atau mengelirukan secara material;  
  (d) mengambil bahagian dalam atau menjalankan suatu transaksi berdasarkan maklumat yang tidak tersedia ada secara umum kepada orang yang berurus niaga secara tetap dalam pasaran wang atau pasaran pertukaran asing yang akan, atau berkecenderungan untuk memberi suatu kesan material kepada harga atau nilai instrumen kewangan; atau  
  (e) terlibat dalam apa-apa pelakuan lain yang berhubungan dengan pasaran wang atau pasaran pertukaran asing sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri, atas syor Bank.  
     (2)    Tanpa mengehadkan keluasan seksyen 266, Bank boleh mengeluarkan panduan secara bertulis mengenai—  
  (a) perihalan pelakuan yang menjadi; atau  
  (b) faktor yang perlu diambil kira dalam menentukan sama ada seseorang itu telah terlibat dalam,  
  apa-apa pelakuan yang dinyatakan dalam subseksyen (1).  
     (3)    Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan untuk tempoh tidak melebihi sepuluh tahun atau didenda tidak melebihi lima puluh juta ringgit atau kedua-duanya.  
Perkiraan dengan pihak berkuasa penyeliaan berkaitan 142.     (1)     Bank hendaklah membuat perkiraan dengan pihak berkuasa penyeliaan berkaitan untuk menyelaras pengawalseliaan instrumen kewangan yang didagangkan dalam pasaran wang yang dalam bidang kuasa dan pengawasan pihak berkuasa penyeliaan berkaitan itu.  
     (2)    Bagi maksud seksyen ini, “pihak berkuasa penyeliaan berkaitan” ertinya mana-mana pihak berkuasa, badan atau agensi di Malaysia selain Bank yang bertanggungjawab bagi penyeliaan atau pengawasan pasaran modal, atau pengantara pasaran modal atau peserta pasaran modal.  
  BAHAGIAN  X

PENGEMUKAAN DOKUMEN ATAU MAKLUMAT

 
Pengemukaan dokumen atau maklumat kepada Bank 143.     (1)     Jika di bawah Akta ini atau mana-mana undang-undang bertulis lain, mana-mana orang termasuk—  
  (a) orang yang diberi kuasa;  
  (b) orang berdaftar;  
  (c) pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan;  
  (d) syarikat pemegangan kewangan;  
  (e) peserta pasaran;  
  (f) pejabat wakil yang diluluskan;  
  (g) institusi kewangan yang ditetapkan di bawah seksyen 212;  
  (h) perbadanan sekutu atau perbadanan berkaitan dengan orang yang disebut dalam perenggan (a) hingga (g); atau  
  (i) peserta, pengguna atau mana-mana orang yang mempunyai urus niaga dengan orang yang disebut dalam perenggan (a) hingga (g),  
  adalah dikehendaki untuk mengemukakan apa-apa dokumen atau maklumat kepada Bank, orang itu hendaklah mengemukakan dokumen atau maklumat itu kepada Bank.  
     (2)    Jika, bagi maksud penjalanan mana-mana kuasanya atau pelaksanaan mana-mana fungsinya di bawah Akta ini atau mana-mana undang-undang bertulis, Bank menghendaki apa-apa dokumen atau maklumat daripada mana-mana orang termasuk orang yang disebut dalam subseksyen (1), orang itu hendaklah mengemukakan dokumen atau maklumat itu kepada Bank.  
     (3)    Mana-mana orang yang dikehendaki untuk mengemukakan apa-apa dokumen atau maklumat di bawah subseksyen (1) atau (2) tidak boleh mengemukakan apa-apa dokumen atau maklumat—  
  (a) yang dia mengetahui, atau mempunyai sebab untuk mempercayai, adalah palsu atau mengelirukan dalam butir material; atau  
  (b) yang tidak tepat atau tidak lengkap berkenaan dengan kesalahan atau ketinggalan material, atau apa-apa kesalahan atau ketinggalan berulang.  
     (4)    Bagi maksud subseksyen (1) atau (2), apa-apa dokumen atau maklumat yang dikehendaki untuk dikemukakan hendaklah dikemukakan dalam suatu tempoh, pada apa-apa lat tempoh, dengan cara atau bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Bank.  
     (5)    Mana-mana orang yang mematuhi subseksyen (1) atau (2) tidak dikira sebagai memungkiri mana-mana kontrak, perjanjian atau perkiraan.  
     (6)    Bank boleh menghendaki—  
  (a) apa-apa dokumen atau maklumat yang dikemukakan di bawah subseksyen (1) atau (2) untuk ditentusahkan dengan apa-apa cara sebagaimana yang ditentukan oleh Bank; atau  
  (b) apa-apa dokumen yang dikeluarkan untuk diperakui sebagai suatu salinan sah,  
  oleh mana-mana orang termasuk juruaudit bagi orang yang disebut dalam subseksyen (1).  
     (7)    Tertakluk kepada seksyen 145, jika suatu dokumen atau maklumat yang diperoleh oleh Bank di bawah subseksyen (1) berhubung dengan akaun atau hal ehwal mana-mana pelanggan mana-mana orang yang disebut dalam subseksyen (1), dokumen atau maklumat itu adalah rahsia antara Bank dan orang yang mengemukakan dokumen atau maklumat itu.  
     (8)    Mana-mana orang yang melanggar perenggan (3)(a) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan untuk suatu tempoh tidak melebihi lapan tahun atau didenda tidak melebihi dua puluh lima juta ringgit atau kedua-duanya.  
Pengemukaan maklumat statistik, dsb. 144.     (1)     Bagi maksud mengumpul maklumat statistik atau maklumat lain mengenai pengantaraan kewangan atau rangkuman kewangan di Malaysia atau bagi maksud lain berhubung dengan objektif pengawalseliaan Akta ini, Bank boleh menghendaki mana-mana orang untuk mengemukakan apa-apa dokumen atau maklumat kepada Bank.  
     (2)    Tertakluk kepada seksyen 145, Bank tidak boleh mendedahkan kepada mana-mana orang apa-apa dokumen atau maklumat yang dikemukakan di bawah subseksyen (1) melainkan jika pendedahan itu adalah dalam bentuk ringkasan atau gabungan dan tidak dalam apa-apa cara yang membawa kepada pengenalpastian mana-mana orang yang dokumen atau maklumat itu berhubungan.  
Kehendak kerahsiaan di bawah seksyen 143 dan 144 tidak terpakai 145.    Kehendak kerahsiaan dalam subseksyen 143(7) dan 144(2) tidak terpakai—  
  (a) bagi maksud penjalanan mana-mana kuasanya atau pelaksanaan mana-mana fungsinya oleh Bank di bawah Akta ini atau Akta Bank Negara Malaysia 2009 termasuk bagi maksud—  
  (i) biro kredit yang ditubuhkan di bawah seksyen 47 Akta Bank Negara Malaysia 2009; atau  
  (ii) pengemukaan apa-apa cadangan kepada Jawatankuasa Eksekutif Kestabilan Kewangan;  
  (b) berkenaan dengan maklumat yang diberikan oleh Bank di bawah seksyen 95 Akta Perbadanan Insurans Deposit Malaysia 2011;  
  (c) jika pendedahan itu adalah dalam bentuk ringkasan atau gabungan dan tidak dalam mana-mana cara yang membawa kepada pengenalpastian mana-mana orang yang dokumen atau maklumat itu berhubungan termasuk penyiaran penyata atau laporan yang digabungkan berkenaan dengan setiap golongan, kategori atau perihalan orang sebagaimana yang disifatkan wajar oleh Bank dengan mengagregatkan angka dalam semua atau mana-mana dokumen atau maklumat yang dikemukakan kepada Bank di bawah seksyen 143 atau 144; dan  
  (d) bagi maksud pendakwaan mana-mana orang bagi apa-apa kesalahan di bawah mana-mana undang-undang bertulis.  
  BAHAGIAN  XI

PEMERIKSAAN

 
Pemeriksaan orang yang diberi kuasa, dsb. 146.     (1)     Bank boleh memeriksa, tanpa apa-apa notis terdahulu, perniagaan dan hal ehwal orang yang berikut:  
  (a) orang yang diberi kuasa, orang berdaftar, pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan atau syarikat pemegangan kewangan, dan pejabat, syarikat berkaitan dan mana-mana ejen mana-mana orang itu, di dalam atau di luar Malaysia;  
  (b) peserta pasaran; atau  
  (c) pejabat wakil yang diluluskan.  
     (2)    Bank boleh, bagi maksud suatu pemeriksaan di bawah subseksyen (1), memeriksa mana-mana pengarah, pegawai atau pengawal mana-mana orang yang disebut dalam subseksyen (1).  
Kewajipan untuk memberi akses kepada, dan mengemukakan dokumen, maklumat, dsb. 147.     (1)     Bagi maksud suatu pemeriksaan di bawah seksyen 146, seseorang di bawah pemeriksaan dan pengarahnya, pegawainya atau pengawalnya—  
  (a) hendaklah memberikan kepada Bank akses kepada dokumennya, termasuk dokumen hakmilik kepada asetnya, semua cagaran yang dipegang olehnya berkenaan dengan transaksi pelanggannya dan pelaburan yang dipegang olehnya, wang tunai, premis, perkakas, kelengkapan atau jentera, dan mengemukakan kepada Bank semua dokumen atau wang tunai itu, sebagaimana yang dikehendaki oleh Bank dalam apa-apa tempoh sebagaimana yang ditentukan olehnya;  
  (b) hendaklah membenarkan Bank untuk membuat salinan atau membuat cabutan bagi apa-apa dokumen sebagaimana yang disebut dalam perenggan (a); dan  
  (c) hendaklah memberikan kepada Bank, secara lisan atau bertulis, semua maklumat dan penjelasan yang berhubungan dengan perniagaannya dan hal ehwalnya atau ejennya sebagaimana yang dikehendaki oleh Bank dalam apa-apa tempoh sebagaimana yang ditentukan olehnya.  
     (2)    Bank boleh mengambil milik apa-apa dokumen, hakmilik, cagaran, wang tunai, perkakas, kelengkapan atau jentera yang ia mempunyai akses di bawah subseksyen (1), sekiranya pada pendapat Bank bahawa dokumen, hakmilik, cagaran, wang tunai, perkakas, kelengkapan atau jentera itu boleh—  
  (a) diganggu, dimusnahkan, disembunyikan atau dialihkan melainkan jika Bank mengambil milik atas mereka; atau  
  (b) diperlukan sebagai keterangan dalam mana-mana prosiding undang-undang, sama ada sivil atau jenayah, yang boleh dimulakan di bawah Akta ini, Akta Bank Negara Malaysia 2009 atau mana-mana undang-undang bertulis lain.  
     (3)    Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) atau enggan membenarkan Bank untuk mengambil milik dokumen, hakmilik, cagaran, wang tunai, perkakas, kelengkapan atau jentera di bawah subseksyen (2), melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan untuk tempoh tidak melebihi lapan tahun atau didenda tidak melebihi dua puluh lima juta ringgit atau kedua-duanya.  
Pemeriksaan ke atas orang lain 148.     (1)     Bank boleh, bagi maksud suatu pemeriksaan di bawah seksyen 146, memeriksa—  
  (a) seseorang yang pernah pada bila-bila masa, pengarah atau pegawai orang yang disebut dalam subseksyen 146(1);  
  (b) seseorang yang ialah, atau pernah pada bila-bila masa mempunyai urus niaga dengan orang yang disebut dalam subseksyen 146(1); atau  
  (c) seseorang yang Bank percaya mengetahui tentang hakikat dan hal keadaan kes itu, termasuk juruaudit orang yang disebut dalam subseksyen 146(1),  
  dan orang itu hendaklah memberikan kepada Bank dokumen, maklumat atau penjelasan itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Bank dalam apa-apa tempoh sebagaimana yang ditentukan olehnya.  
     (2)    Mana-mana orang yang tergolong di bawah perenggan (1)(b), atau juruaudit yang disebut dalam perenggan (1)(c) tidak bertanggungan bagi kemungkiran suatu kontrak yang berhubungan dengan, atau kewajipan, kerahsiaan kerana memberikan suatu dokumen, maklumat atau penjelasan di bawah subseksyen (1).  
     (3)    Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan untuk tempoh tidak melebihi lapan tahun atau didenda tidak melebihi dua puluh lima juta ringgit atau kedua-duanya.  
Kehadiran di hadapan Bank 149.     (1)     Mana-mana orang yang diperiksa di bawah seksyen 146 dan 148 hendaklah hadir di hadapan Bank di tempat, dan pada suatu masa, sebagaimana yang ditentukan oleh Bank.  
     (2)    Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan untuk tempoh tidak melebihi lapan tahun atau didenda tidak melebihi dua puluh lima juta ringgit atau kedua-duanya.  
Pemeriksaan atau penilaian oleh juruaudit atau aktuari 150.     (1)     Bank boleh menghendaki orang yang diberi kuasa, pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan atau syarikat pemegangan kewangan untuk melantik juruaudit, atau aktuari, mengikut mana-mana yang berkenaan, untuk menjalankan apa-apa pemeriksaan atau penilaian tertentu berkenaan dengan perniagaannya atau hal ehwalnya sebagaimana yang ditentukan oleh Bank dan mengemukakan suatu laporan pemeriksaan atau penilaian itu kepada Bank.  
     (2)    Jika suatu pemeriksaan atau penilaian dikehendaki di bawah subseksyen (1), saraan bagi juruaudit atau aktuari dan perbelanjaan lain berhubung dengan pemeriksaan atau penilaian itu hendaklah ditanggung oleh orang yang diberi kuasa, pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan atau syarikat pemegangan kewangan.  
Maklumat rahsia 151.     (1)     Mana-mana dokumen atau maklumat yang dikeluarkan oleh Bank sebagaimana yang diperuntukkan dalam subseksyen (2) yang berbangkit daripada pentadbiran atau penguatkuasaan Akta ini, Akta Bank Negara Malaysia 2009 atau mana-mana undang-undang bertulis lain yang ditadbir oleh Bank, atau daripada suatu pemeriksaan oleh suatu pihak berkuasa penyeliaan berkaitan di bawah seksyen 152, tidak boleh didedahkan oleh mana-mana orang yang diberi kuasa, pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan atau syarikat pemegangan kewangan, atau mana-mana pengarah, pegawai, juruaudit atau aktuari orang itu, kepada mana-mana orang kecuali dalam apa-apa hal keadaan sebagaimana yang ditentukan oleh Bank.  
     (2)    Suatu dokumen atau maklumat yang disebut dalam subseksyen (1) yang tidak boleh didedahkan sama ada secara menyeluruh atau sebahagiannya, hendaklah termasuk—  
  (a) apa-apa perkadaran yang diberikan oleh Bank atau pihak berkuasa penyeliaan berkaitan, mengikut mana-mana yang berkenaan, kepada orang yang diberi kuasa, pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan atau syarikat pemegangan kewangan;  
  (b) apa-apa peringkat campur tangan yang diberikan kepada orang yang diberi kuasa, pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan atau syarikat pemegangan kewangan;  
  (c) apa-apa penilaian atas orang yang diberi kuasa, pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan atau syarikat pemegangan kewangan yang dibuat oleh Bank atau pihak berkuasa penyeliaan berkaitan, mengikut mana-mana yang berkenaan, yang berbangkit daripada suatu pemeriksaan atau ulasan penyeliaan lain atas orang itu termasuk apa-apa laporan, surat-menyurat atau syor yang dibuat kepada orang itu;  
  (d) apa-apa aku janji yang boleh dikuatkuasakan yang diterima oleh Bank di bawah seksyen 259;  
  (e) apa-apa perintah yang dibuat, atau arahan yang dikeluarkan oleh Bank di bawah Akta ini atau oleh pihak berkuasa penyeliaan berkaitan, mengikut mana-mana yang berkenaan, kepada orang yang diberi kuasa, pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan atau syarikat pemegangan kewangan; atau  
  (f) apa-apa maklumat lain sebagaimana yang ditentukan oleh Bank.  
     (3)    Dalam mana-mana prosiding mahkamah, jika apa-apa dokumen atau maklumat yang disebut dalam seksyen ini berkemungkinan akan didedahkan, mahkamah, atas usulnya sendiri, atau atas permohonan suatu pihak kepada prosiding atau Bank, boleh memerintahkan prosiding itu dijalankan secara tertutup dan dalam kes itu, dokumen atau maklumat hendaklah menjadi rahsia antara mahkamah dan pihak atau Bank itu, dan tiada pihak pun boleh mendedahkan dokumen atau maklumat itu kepada mana-mana orang lain.  
     (4)    Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan untuk tempoh tidak melebihi lapan tahun atau didenda tidak melebihi dua puluh lima juta ringgit atau kedua-duanya.  
Pemeriksaan oleh pihak berkuasa penyeliaan luar negara berkaitan 152.     (1)     Suatu pihak berkuasa penyeliaan berkaitan di luar Malaysia yang melaksanakan fungsi berpadanan dengan Bank di bawah Akta ini boleh, dengan kelulusan Bank, memeriksa buku dan transaksi—  
  (a) pejabat wakil yang diluluskan di Malaysia bagi institusi asing;  
  (b) orang yang diberi kuasa yang beroperasi di Malaysia sebagai suatu cawangan institusi asing; atau  
  (c) orang yang diberi kuasa, orang berdaftar, pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan atau syarikat pemegangan kewangan yang adalah suatu subsidiari institusi asing,  
  yang ditubuhkan atau diperbadankan dalam negara, wilayah atau tempat itu, dengan syarat bahawa pemeriksaan oleh pihak berkuasa penyeliaan berkaitan itu bagi maksud tunggal fungsi penyeliaannya.  
     (2)    Pihak berkuasa penyeliaan berkaitan itu hendaklah memberi kepada Bank suatu aku janji bertulis untuk melindungi kerahsiaan apa-apa maklumat yang diperolehnya semasa, atau yang timbul daripada pemeriksaannya di bawah subseksyen (1) dan maksud yang maklumat itu boleh digunakan.  
     (3)    Jika Bank telah memberikan kelulusannya di bawah subseksyen (1), peruntukan seksyen 133 tidak terpakai berhubung dengan pemeriksaan yang akan dijalankan di bawah kelulusan itu, setakat yang ditentukan dalam kelulusan itu.  
     (4)    Suatu salinan laporan pemeriksaan di bawah subseksyen (1) hendaklah diserah simpan dengan Bank apabila pemeriksaan itu tamat.  
Pendedahan maklumat oleh Bank kepada pihak berkuasa penyeliaan luar negara berkaitan 153.    Bank boleh, tertakluk kepada apa-apa terma dan syarat yang disifatkannya patut, memberi kepada pihak berkuasa penyeliaan berkaitan di luar Malaysia yang melaksanakan fungsi berpadanan dengan fungsi Bank di bawah Akta ini, apa-apa dokumen atau maklumat yang berhubungan dengan—  
  (a) hal ehwal—  
  (i) mana-mana orang yang diberi kuasa, orang berdaftar, pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan atau syarikat pemegangan kewangan yang adalah suatu subsidiari institusi asing; atau  
  (ii) mana-mana orang yang diberi kuasa, orang berdaftar, pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan atau syarikat pemegangan kewangan yang adalah suatu sekutu institusi asing;  
  (b) mana-mana pejabat orang yang diberi kuasa, orang berdaftar, pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan atau syarikat pemegangan kewangan; atau  
  (c) mana-mana orang yang diberi kuasa, orang berdaftar, pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan atau syarikat pemegangan kewangan bagi maksud menilai suatu cadangan penubuhan mana-mana pejabat orang yang diberi kuasa, orang berdaftar, pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan atau syarikat pemegangan kewangan itu,  
  sekiranya Bank berpendapat adalah perlu bagi dokumen atau maklumat itu didedahkan kepada pihak berkuasa penyeliaan berkaitan di luar Malaysia bagi maksud tunggal untuk menjalankan fungsi penyeliaannya.  
  BAHAGIAN  XII

ARAHAN PEMATUHAN

 
Tafsiran 154.    Bagi maksud Bahagian ini, “institusi” merujuk kepada orang yang diberi kuasa atau pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan.  
Hal keadaan bagi melaksanakan kuasa untuk mengeluarkan arahan 155.    Bank boleh mengeluarkan satu atau lebih arahan yang ditentukan dalam seksyen 156 sekiranya pada pendapat Bank bahawa institusi, pengarahnya, ketua pegawai eksekutifnya atau pegawai kanannya—  
  (a) sedang melakukan atau akan melakukan suatu perbuatan, atau sedang menuruti atau akan menuruti apa-apa pelakuan, yang tidak selamat atau tidak wajar atau gagal untuk melakukan suatu perbuatan atau menuruti suatu pelakuan yang perlu untuk mengekalkan keselamatan dan kekukuhan institusi;  
  (b) sedang menjalankan perniagaan dengan cara yang memudaratkan kepentingan pendeposit, pemunya polisi, peserta, pengguna, pemiutang atau orang awam secara am;  
  (c) telah gagal untuk menguruskan perniagaannya atau hal ehwalnya dengan cara yang selaras dengan pengurusan risiko yang wajar dan amalan tadbir urus yang baik;  
  (d) telah gagal untuk mematuhi apa-apa standard, notis, syarat, penentuan, kehendak, sekatan, arahan atau kod yang ditentukan, dikeluarkan atau dibuat di bawah Akta ini atau suatu arahan di bawah subseksyen 214(6) atau seksyen 216 tidak kira bahawa tiada pendakwaan atau tindakan lain berkenaan dengan ketidakpatuhan itu;  
  (e) telah memungkiri atau melanggar mana-mana peruntukan Akta ini, Akta Bank Negara Malaysia 2009 atau mana-mana undang-undang bertulis, selain undang-undang sekuriti sebagaimana yang diertikan dalam Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993, tidak kira bahawa tiada pendakwaan atau tindakan lain berkenaan dengan kemungkiran atau pelanggaran itu; atau  
  (f) telah gagal untuk memastikan keselamatan, kecekapan dan kebolehpercayaan sistem pembayaran atau instrumen pembayaran itu, mengambil kira, antara lain, kemunasabahan kriteria kemasukan untuk menyertai sistem pembayaran dan kos keseluruhan kepada peserta atau pengguna, atau mana-mana orang lain yang terlibat dengan, sistem pembayaran atau instrumen pembayaran itu.  
Kuasa untuk mengeluarkan arahan kepada institusi 156.     (1)     Tertakluk kepada seksyen 262, Bank boleh mengeluarkan suatu arahan secara bertulis kepada institusi itu, pengarahnya, ketua pegawai eksekutifnya atau pegawai kanannya, untuk berhenti atau menahan daripada melakukan suatu perbuatan atau menuruti suatu pelakuan atau membuat apa-apa perbuatan, berhubungan dengan perniagaannya, hal ehwalnya atau hartanya sekiranya pada pendapat Bank bahawa adalah perlu untuk memperbetulkan apa-apa hal keadaan dalam seksyen 155.  
     (2)    Tanpa mengehadkan keluasan subseksyen (1), arahan di bawah subseksyen (1) boleh termasuk—  
  (a) berkenaan dengan mana-mana institusi, mana-mana satu atau lebih arahan yang berikut:  
  (i) untuk mengubah atau menamatkan apa-apa perjanjian atau perkiraan selain apa-apa perjanjian kewangan yang layak yang dibuat oleh institusi itu dengan mana-mana orang berhubung dengan perniagaannya, hal ehwalnya atau hartanya;  
  (ii) untuk melupuskan semua atau mana-mana pelaburan atau aset yang dipegang oleh institusi itu dalam mana-mana pertubuhan perbadanan;  
  (iii) untuk melarang institusi itu daripada menjalankan mana-mana bahagian perniagaannya termasuk, mengenakan apa-apa had atas atau melarang pemberian kemudahan kredit, membuat pelaburan, atau dalam hal bank berlesen atau bank pelaburan berlesen, penyetujuterimaan deposit, atau dalam hal penanggung insurans berlesen, pelaksanaan polisi; atau  
  (iv) untuk melarang institusi itu daripada membuat apa-apa transaksi atau kelas transaksi lain, atau untuk membuatnya tertakluk kepada apa-apa sekatan atau syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Bank;  
  (b) berkenaan dengan institusi yang ialah orang berlesen, untuk menaikkan modalnya kepada apa-apa amaun sebagaimana yang ditentukan oleh Bank; dan  
  (c) berkenaan dengan institusi yang ialah pengendali sistem pembayaran yang diluluskan, pengeluar instrumen pembayaran yang ditetapkan yang diluluskan atau pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan, mana-mana satu atau lebih arahan yang berikut:  
  (i) untuk membuat apa-apa ubah suaian kepada sistem pembayaran atau instrumen pembayaran itu, mengikut mana-mana yang berkenaan, termasuk apa-apa perkiraan pengendalian;  
  (ii) berhenti mengeluarkan instrumen pembayaran yang ditetapkan itu; atau  
  (iii) berhenti mengendalikan sistem pembayaran yang ditetapkan itu atau sistem pembayaran yang dinyatakan dalam Penggal 1 Bahagian 1 Jadual 1.  
Peruntukan am memperkatakan mengenai arahan 157.     (1)     Arahan yang dikeluarkan di bawah seksyen 156 hendaklah menentukan—  
  (a) alasan yang Bank bercadang untuk mengeluarkan arahan itu; dan  
  (b) masa yang, atau tempoh yang, arahan itu akan dipatuhi.  
     (2)    Bank boleh pada bila-bila masa—  
  (a) meminda atau membatalkan suatu arahan; atau  
  (b) menggantikan suatu arahan dengan arahan yang lain.  
     (3)    Apa-apa arahan yang dikeluarkan di bawah seksyen 156 tidak menjejaskan penguatkuasaan oleh pihak-pihak atas hak mereka di bawah perjanjian kewangan yang layak.  
Akibat daripada kegagalan mematuhi arahan 158.    Institusi, pengarahnya, ketua pegawai eksekutifnya atau pegawai kanannya yang gagal untuk mematuhi suatu arahan yang dikeluarkan di bawah seksyen 156 melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan untuk tempoh tidak melebihi sepuluh tahun atau didenda tidak melebihi lima puluh juta ringgit atau kedua-duanya.  
Peruntukan tambahan yang berhubungan dengan perenggan 156(2)(b) 159.     (1)     Suatu arahan yang dikeluarkan menurut perenggan 156(2)(b) boleh mengarahkan orang berlesen untuk menerbitkan syer atau instrumen modal lain dalam suatu jenis yang ditentukan dalam arahan itu.  
     (2)    Jika orang berlesen itu telah menerbitkan syer atau instrumen modal lain dengan mematuhi suatu arahan menurut subseksyen (1), orang berlesen itu hendaklah memberikan suatu notis secara bertulis kepada anggota orang berlesen itu, bagi melanggan syer atau instrumen modal lain itu dalam tempoh yang ditentukan dalam notis itu.  
     (3)    Jika seorang anggota orang berlesen itu tidak melanggan syer atau instrumen modal lain dalam tempoh yang ditentukan dalam notis yang diberikan oleh orang berlesen itu menurut subseksyen (2), Bank boleh mengeluarkan suatu arahan lanjut menurut subseksyen 156(1) kepada orang berlesen itu menghendaki orang berlesen itu untuk menguntukkan syer atau instrumen modal lain itu kepada orang yang diputuskan oleh Bank.  
  BAHAGIAN  XIII

CAMPUR TANGAN DAN TINDAKAN REMEDI

 
Pemakaian Bahagian ini kepada institusi anggota 160.     (1)     Walau apa pun apa-apa peruntukan lain dalam Bahagian ini, berkenaan dengan institusi yang ialah suatu institusi anggota sebagaimana yang ditakrifkan di bawah Akta Perbadanan Insurans Deposit Malaysia 2011—  
  (a) Bank boleh melaksanakan kuasa yang berikut:  
  (i) kuasa di bawah seksyen 161 hingga 163 dan perenggan 188(a); dan  
  (ii) bagi maksud tunggal untuk mengelakkan atau mengurangkan apa-apa risiko kepada kestabilan kewangan dan jika institusi itu tidak terhenti menjadi berdaya maju atau tidak dipertimbangkan oleh Bank untuk berkemungkinan menjadi tidak berdaya maju, kuasa di bawah peruntukan yang berikut:  
  (A) perenggan 188(b);  
  (B) seksyen 189 dan 190; dan  
  (C) seksyen 208; dan  
  (b) peruntukan yang berikut hendaklah terus terpakai:  
  (i) subseksyen 173(1) dan (2) kecuali jika permohonan untuk pelantikan seorang penerima dan pengurus untuk menguruskan keseluruhan atau sebahagian daripada perniagaan, hal ehwal atau harta suatu institusi anggota dibuat oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia;  
  (ii) subseksyen 173(3) dan seksyen 194; dan  
  (iii) seksyen 195 kecuali jika permohonan untuk menggulungkan suatu institusi anggota dikemukakan oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia.  
     (2)    Bagi mengelakkan keraguan, berkenaan dengan institusi yang ialah suatu institusi anggota sebagaimana yang ditakrifkan di bawah Akta Perbadanan Insurans Deposit Malaysia 2011, berhubung dengan seksyen 208, peruntukan itu hendaklah dibaca untuk terpakai hanya berhubungan dengan kuasa yang boleh dilaksanakan oleh Bank di bawah subseksyen (1).  
  Penggal 1

Pemecatan pengarah, ketua pengawai eksekutif atau pegawai kanan

 
Tafsiran 161.    Bagi maksud Penggal ini, “institusi” merujuk kepada orang berlesen atau pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan.  
Kuasa untuk memecat pengarah, ketua pegawai eksekutif atau pegawai kanan 162.    Tertakluk kepada seksyen 262, Bank boleh, melalui perintah secara bertulis, memecat pengarah, ketua pegawai eksekutif atau pegawai kanan daripada jawatan atau pekerjaan dalam institusi sekiranya pada pendapat Bank bahawa pengarah, ketua pegawai eksekutif atau pegawai kanan institusi itu—  
  (a) tidak lagi memenuhi kehendak layak dan sesuai yang ditentukan di bawah seksyen 60 dan gagal berhenti memegang jawatan sedemikian atau bertindak dalam sifat sedemikian; atau  
  (b) telah memungkiri, melanggar atau gagal mematuhi atau, melalui tindakan atau kecuaian, telah menyumbang kepada kemungkiran atau pelanggaran, atau ketidakpatuhan dengan mana-mana peruntukan Akta ini, suatu arahan di bawah seksen 156 atau suatu aku janji yang boleh dikuatkuasakan yang diterima oleh Bank di bawah seksyen 259.  
Peruntukan yang berhubungan dengan pemecatan 163.     (1)     Pengarah, ketua pegawai eksekutif atau pegawai kanan yang dipecat daripada jawatan atau pekerjaan dalam institusi di bawah seksyen 162 hendaklah terhenti memegang jawatan yang dia dipecat berkuat kuasa dari tarikh yang dinyatakan dalam perintah itu dan hendaklah terhenti daripada terlibat dengan perniagaan atau hal ehwal institusi itu.  
     (2)    Pemecatan pengarah, ketua pegawai eksekutif atau pegawai kanan di bawah seksyen 162 adalah menurut undang-undang dan sah walau apa pun apa-apa jua yang terkandung dalam suatu kontrak perkhidmatan atau mana-mana perjanjian lain yang berhubungan dengan pelantikannya dan sama ada atau tidak dibuat atau diperuntukkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis, dan seorang yang dipecat daripada jawatan atau pekerjaan itu tidak berhak untuk menuntut pampasan bagi kehilangan jawatan itu.  
  Penggal 2

Kuasa untuk melakukan campur tangan dan tindakan remedi

 
  Subpenggal 1 - Hal keadaan bagi melaksanakan campur tangan dan tindakan remedi  
Tafsiran 164.    Bagi maksud Subpenggal ini, “institusi” merujuk kepada orang berlesen, pengeluar instrumen pembayaran yang ditetapkan yang diluluskan atau pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan.  
Hal keadaan bagi pelaksanaan kuasa Bank 165.    Jika pada pendapat Bank bahawa mana-mana hal keadaan yang berikut wujud berkenaan dengan institusi:  
  (a) institusi itu telah mungkir atau melanggar mana-mana peruntukan Akta ini, Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013, Akta Bank Negara Malaysia 2009 atau mana-mana undang-undang bertulis, tidak kira tiada pendakwaan atau tindakan lain berkenaan dengan kemungkiran atau pelanggaran itu;  
  (b) institusi itu telah gagal mematuhi apa-apa arahan di bawah seksyen 156;  
  (c) aset institusi itu tidak mencukupi bagi memberikan perlindungan yang memadai kepada pendepositnya, pemunya polisinya, pesertanya, penggunanya atau pemiutangnya, mengikut mana-mana yang berkenaan;  
  (d) modal institusi itu telah mencapai suatu tahap atau merosot dengan cara yang boleh memberi kesan yang memudaratkan pendepositnya, pemunya polisinya, pesertanya, penggunanya atau pemiutangnya atau orang awam secara am;  
  (e) institusi itu telah menjadi atau berkemungkinan untuk menjadi tidak solven atau berkemungkinan untuk menjadi tidak berupaya untuk memenuhi semua atau mana-mana obligasinya; atau  
  (f) apa-apa hal ehwal keadaan lain yang wujud berkenaan dengan institusi itu yang boleh menjejaskan secara material kepentingan pendeposit, pemunya polisi, peserta, pengguna atau pemiutang institusi itu, termasuk jika prosiding di bawah suatu undang-undang yang berhubungan dengan kebankrapan atau ketidaksolvenan telah dimulakan di Malaysia atau tempat lain berkenaan dengan syarikat pemegangan kewangan institusi itu termasuklah syarikat pemegangan kewangannya,  
  Bank boleh melaksanakan kuasanya di bawah Penggal ini atau Penggal 3.  
  Subpenggal 2 - Pengambilalihan kawalan  
Tafsiran 166.    Bagi maksud Subpenggal ini—  
     “orang yang dilantik” merujuk kepada orang yang dilantik oleh Bank di bawah subseksyen 167(1);  
     “institusi” merujuk kepada orang berlesen atau pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan.  
Kuasa untuk mengambil alih kawalan 167.     (1)     Tertakluk kepada seksyen 262, jika apa-apa hal keadaan yang dinyatakan dalam seksyen 165 wujud berkenaan dengan institusi, Bank boleh, dengan kelulusan terdahulu Menteri, melalui suatu perintah secara bertulis, mengambil alih kawalan keseluruhan atau sebahagian perniagaan, hal ehwal atau harta institusi itu dan menguruskan keseluruhan atau mana-mana bahagian perniagaannya dan hal ehwalnya, atau melantik mana-mana orang untuk berbuat sedemikian bagi pihak Bank.  
     (2)    Terma dan syarat orang yang dilantik hendaklah diputuskan oleh Bank.  
     (3)    Jika suatu perintah telah dibuat di bawah subseksyen (1) atau dibatalkan di bawah subseksyen 168(1), Bank hendaklah—  
  (a) memberitahu hakikat itu dalam Warta; dan  
  (b) memberi notis permulaan pengambilalihan kawalan di bawah subseksyen (1), atau pembatalan perintah secara bertulis di bawah subseksyen 168(1), seberapa yang praktik melalui penyiaran dalam sekurang-kurangnya dua surat khabar harian di Malaysia, salah satu daripada surat khabar itu dalam bahasa kebangsaan.  
     (4)    Semua kos dan perbelanjaan Bank, termasuk saraan orang yang dilantik, hendaklah dibayar daripada dana dan harta institusi itu, sebagai suatu caj pertama atas dana dan harta institusi itu.  
Kesan pengambilalihan kawalan 168.     (1)     Apabila mengambil alih kawalan atas keseluruhan atau sebahagian perniagaan, hal ehwal atau harta institusi itu, Bank atau orang yang dilantik hendaklah mengambil jagaan dan kawalan atas semua atau sebahagian perniagaan, hal ehwal atau harta institusi itu dan hendaklah menguruskan keseluruhan atau mana-mana bahagian perniagaan dan hal ehwal insitusi itu atas nama dan bagi pihak institusi itu sehingga perintah itu dibatalkan oleh Bank secara bertulis.  
     (2)    Semasa tempoh suatu perintah di bawah Subpenggal ini berkuat kuasa, fungsi, hak dan keistimewaan—  
  (a) pengarah dan ketua pegawai eksekutif institusi itu hendaklah tergantung melainkan jika Bank memberikan kelulusannya secara bertulis kepada mana-mana pengarah supaya kekal sebagai pengarah atau ketua pegawai eksekutif untuk terus dalam pekerjaan dengan institusi itu atas terma dan syarat sebagaimana yang diputuskan oleh Bank; dan  
  (b) mana-mana pegawai kanan institusi itu sebagaimana yang ditentukan oleh Bank, hendaklah digantung.  
     (3)    Bank atau orang yang dilantik hendaklah diletak hak dengan apa-apa kuasa dan fungsi institusi itu dan lembaga pengarahnya, di bawah dokumen konstituennya atau yang boleh dilaksanakan oleh institusi itu atau pengarahnya di bawah mana-mana undang-undang bertulis tidak kira sama ada kuasa boleh dilaksanakan melalui ketetapan atau dalam apa-apa jua cara lain.  
     (4)    Bank atau orang yang dilantik, dalam memberi kesan atas apa-apa tindakan di bawah Subpenggal ini, tidak dikehendaki untuk memberitahu atau mendapatkan kelulusan anggota atau pemiutang institusi itu dalam suatu mesyuarat agong atau sebaliknya walau apa pun mana-mana kontrak atau undang-undang termasuklah tanpa mengehadkan seksyen 132C, 132D atau 132E Akta Syarikat 1965 atau apa-apa jua dalam dokumen konstituennya.  
     (5)    Bank atau orang yang dilantik boleh mengubah dokumen konstituen institusi itu atau perkiraan lain bagi tadbir urus jika pengubahan itu perlu untuk memudahkan penjalanan kuasa atau pelaksanaan fungsi Bank atau orang yang dilantik di bawah Subpenggal ini, berhubungan dengan institusi itu.  
     (6)    Bank atau orang yang dilantik boleh menjual atau selainnya melupuskan keseluruhan atau sebahagian perniagaan atau harta institusi itu, atas apa-apa terma dan syarat yang diputuskan oleh Bank.  
     (7)    Seksyen 99, 100 dan 102 tidak terpakai bagi apa-apa penjualan atau pelupusan keseluruhan atau sebahagian perniagaan atau harta di bawah subseksyen (6).  
Maklumat dan kemudahan 169.     (1)     Jika kawalan atas keseluruhan atau sebahagian daripada perniagaan, hal ehwal atau harta suatu institusi telah diambilalih menurut suatu perintah di bawah Subpenggal ini—  
  (a) institusi itu, pengarahnya, ketua pegawai eksekutifnya dan pegawainya hendaklah menyerahkan keseluruhan atau sebahagian daripada perniagaan, hal ehwal atau harta kepada kawalan itu dan mengemukakan kepada Bank atau orang yang dilantik dengan apa-apa kemudahan, dokumen atau maklumat sebagaimana yang dikehendaki bagi memudahkan penjalanan kuasa atau pelaksanaan fungsi Bank atau orang yang dilantik di bawah Subpenggal ini; dan  
  (b) Bank atau orang yang dilantik boleh menghendaki seseorang yang telah, pada bila-bila masa, menjadi pengarah, ketua pegawai eksekutif atau pegawai institusi itu untuk memberi Bank atau orang yang dilantik apa-apa maklumat yang berhubungan dengan perniagaan, hal ehwal atau harta institusi itu yang dikehendaki oleh Bank atau orang yang dilantik.  
     (2)    Mana-mana orang yang melanggar perenggan (1)(a) atau gagal untuk mematuhi kehendak di bawah perenggan (1)(b) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan untuk tempoh tidak melebihi lapan tahun atau didenda tidak melebihi dua puluh lima juta ringgit atau kedua-duanya.  
Peruntukan tambahan yang berhubungan dengan pengambilalihan kawalan 170.     (1)     Apabila mengambil alih kawalan keseluruhan atau sebahagian perniagaan, hal ehwal atau harta institusi itu, jika Bank memberikan kelulusannya secara bertulis bagi pengarah atau ketua pegawai eksekutif untuk kekal dalam pelantikannya menurut perenggan 168(2)(a), apa-apa ganjaran yang dibayar kepada pengarah atau ketua pegawai eksekutif institusi itu hendaklah diputuskan oleh Bank, berhubungan dengan aktiviti yang dikehendaki atau diberi kuasa oleh Bank atau orang yang dilantik.  
     (2)    Walau apa pun apa-apa jua terkandung dalam apa-apa kontrak perkhidmatan atau apa-apa perjanjian lain yang berhubungan dengan pelantikannya, penggantungan pengarah atau ketua pegawai eksekutif di bawah perenggan 168(2)(a) tidak memberikannya hak untuk menuntut apa-apa pampasan bagi penggantungan itu.  
     (3)    Suatu perintah di bawah Subpenggal ini tidak memberikan kesan—  
  (a) pemberian atas, atau perletakhakan dalam, Bank atau orang yang dilantik, apa-apa hak kepada, atau apa-apa kepentingan benefisial dalam, apa-apa harta institusi itu yang perintah itu berhubungan; atau  
  (b) menjadikan Bank atau orang yang dilantik bertanggungan bagi apa-apa obligasi atau liabiliti institusi itu, sama ada yang dilakukan sebelum atau selepas perintah itu berkuat kuasa.  
     (4)    Jika Bank atau orang yang dilantik menjual atau melupuskan keseluruhan atau sebahagian daripada perniagaan atau harta institusi itu menurut subseksyen 168(6), mana-mana orang yang terkilan oleh harga urus niaga boleh merayu atas harga urus niaga kepada Jawatankuasa Pentaksir dan seksyen 210 hendaklah terpakai.  
  Subpenggal 3 - Kuasa untuk melantik penerima dan pengurus  
Tafsiran 171.    Bagi tujuan Subpenggal ini, “institusi” merujuk kepada orang berlesen, pengeluar instrumen pembayaran yang diluluskan atau pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan.  
Pelantikan penerima dan pengurus oleh Bank 172.     (1)     Tertakluk kepada seksyen 262, jika apa-apa hal keadaan yang diperihalkan dalam seksyen 165 wujud berkenaan dengan institusi, Bank boleh membuat suatu permohonan ke Mahkamah Tinggi bagi suatu perintah—  
  (a) untuk melantik seorang penerima dan pengurus untuk menguruskan keseluruhan atau sebahagian perniagaan, hal ehwal atau harta institusi itu; dan  
  (b) bagi semua hal yang berkaitan, bersampingan atau berbangkit daripada perintah atau arahan Mahkamah Tinggi berhubungan dengan pelantikan itu sebagaimana yang, pada pendapat Bank, adalah perlu atau wajar.  
     (2)    Atas suatu permohonan oleh Bank, Mahkamah Tinggi hendaklah melantik sebagai penerima dan pengurus, seorang sebagaimana yang ditentukan oleh Bank dalam permohonannya termasuk mana-mana orang sebagaimana yang ditentukan oleh Bank bagi memenuhi kekosongan atau bagi memecat dan menggantikan seorang penerima dan pengurus yang dilantik di bawah Subpenggal ini.  
     (3)    Semua kos dan perbelanjaan Bank, termasuk saraan penerima dan pengurus itu hendaklah dibayar daripada dana dan harta institusi itu, sebagai suatu caj pertama atas dana dan harta institusi itu.  
     (4)    Seorang penerima dan pengurus yang dilantik di bawah Subpenggal ini boleh memohon kepada Mahkamah Tinggi bagi arahan berhubungan dengan apa-apa perkara yang berbangkit di bawah pelantikan itu.  
PU(A) 205/2012.    (5)    Perintah 30 Kaedah-kaedah Mahkamah 2012 [P.U.(A) 205/2012] tidak terpakai bagi suatu permohonan bagi pelantikan seorang penerima dan pengurus di bawah Subpenggal ini.  
     (6)    Suatu permohonan bagi pelantikan penerima dan pengurus di bawah Subpenggal ini boleh dibuat secara ex parte saman pemula.  
Pelantikan penerima dan pengurus oleh orang selain Bank 173.     (1)     Mana-mana orang boleh membuat suatu permohonan ke Mahkamah Tinggi bagi pelantikan penerima dan pengurus untuk menguruskan keseluruhan atau sebahagian daripada perniagaan, hal ehwal atau harta orang berlesen, orang yang diluluskan, orang berdaftar atau pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan, mengikut mana-mana yang berkenaan, dengan memberikan notis bertulis tiga puluh hari kepada Bank tentang niatnya untuk melakukan sedemikian.  
     (2)    Jika suatu permohonan dibuat ke Mahkamah Tinggi bagi suatu perintah untuk melantik seorang penerima dan pengurus bagi menguruskan keseluruhan atau sebahagian daripada perniagaan, hal ehwal atau harta orang berlesen, orang yang diluluskan, orang berdaftar atau pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan, mengikut mana-mana yang berkenaan, seberapa yang praktik, menyampaikan satu salinan permohonan orang itu hendaklah dimeterai kepada Bank.  
     (3)    Jika, menurut suatu debentur atau apa-apa instrumen yang lain, penerima atau pengurus telah dilantik bagi keseluruhan atau sebahagian daripada perniagaan, hal ehwal atau harta orang berlesen, orang yang diluluskan, orang berdaftar atau pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan, mengikut mana-mana yang berkenaan, oleh seorang yang selain Bank, orang itu hendaklah dengan serta-merta memberitahu Bank tentang pelantikan itu.  
     (4)    Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1), (2) atau (3) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan untuk tempoh tidak melebihi lima tahun atau didenda tidak melebihi sepuluh juta ringgit atau kedua-duanya.  
Peruntukan berhubungan dengan pelantikan penerima dan pengurus 174.    Jika seorang penerima dan pengurus telah dilantik oleh Bank untuk menguruskan keseluruhan atau sebahagian perniagaan, hal ehwal atau harta suatu institusi menurut seksyen 172, penerima dan pengurus itu hendaklah mempunyai kuasa—  
  (a) untuk masuk ke dalam mana-mana premis institusi itu dan mengambil pemilikan dan kawalan atas keseluruhan atau sebahagian perniagaan, hal ehwal atau harta institusi itu dan menghendaki mana-mana orang di dalam premis itu untuk mengambil kira dan menyerah hantar kepada Bank atau penerima dan pengurus, pemilikan dan kawalan atas keseluruhan atau mana-mana bahagian perniagaan atau harta itu;  
  (b) tertakluk kepada perenggan (c), untuk menjual atau selainnya melupuskan keseluruhan atau sebahagian perniagaan atau harta institusi itu menurut apa-apa terma dan syarat sebagaimana yang diputuskan oleh Bank;  
  (c) untuk menjual atau selainnya melupuskan mana-mana harta institusi itu yang tertakluk kepada perjanjian yang mewujudkan suatu kepentingan cagaran kepada mana-mana orang yang bersetuju untuk mengambil alih obligasi yang dijamin oleh kepentingan cagaran itu;  
  (d) untuk mengatur bagi pengambilalihan semua atau mana-mana bahagian liabiliti institusi itu oleh mana-mana orang;  
  (e) untuk menjalankan keseluruhan atau mana-mana bahagian perniagaan institusi itu setakat yang penerima dan pengurus menyifatkannya perlu atau benefisial;  
  (f) untuk membawa guaman, membela, berkompromi dan menyelesaikan, atas nama institusi itu, apa-apa tuntutan yang dibuat olehnya atau terhadapnya;  
  (g) atas nama institusi, melakukan semua tindakan dan melaksanakan semua penerimaan dan dokumen lain dan bagi maksud itu, apabila perlu, menggunakan meterai rasminya; dan  
  (h) melakukan semua apa-apa perkara lain sebagaimana yang perlu atau bersampingan dengan pelaksanaan hak dan kuasa penerima dan pengurus.  
  Subpenggal 4 - Pemindahan wajib perniagaan, aset atau liabiliti  
Tafsiran 175.    Bagi maksud Subpenggal ini—  
     “harga urus niaga” ertinya harga yang keseluruhan atau sebahagian perniagaan, aset atau liabiliti orang berlesen yang disebut dalam seksyen 176 telah diletak hak kepada penerima pindahan;  
     “institusi baki” ertinya orang berlesen yang perniagaan, aset atau liabilitinya telah terletak hak kepada penerima pindahan mengikut seksyen 176;  
     “pemindah” ertinya orang berlesen di bawah Subpenggal ini yang disebut dalam seksyen 176;  
     “penerima pindahan” ertinya institusi perantaraan atau mana-mana orang lain, mengikut mana-mana yang berkenaan, yang diletak hak di bawah Subpenggal ini keseluruhan atau sebahagian perniagaan, aset atau liabiliti orang berlesen yang disebut dalam seksyen 176;  
     “perniagaan yang dipindahkan” ertinya keseluruhan atau sebahagian perniagaan, aset atau liabiliti orang berlesen yang telah diletak hak kepada penerima pindahan.  
Perintah bagi pemindahan wajib perniagaan, aset atau liabiliti 176.     (1)     Menteri boleh, atas syor Bank, menamakan secara bertulis suatu pertubuhan perbadanan yang ditubuhkan atau diperoleh oleh Bank di bawah perenggan 48(1)(da) Akta Bank Negara Malaysia 2009 sebagai institusi perantaraan bagi maksud meletakhakkan dalam pertubuhan perbadanan itu perniagaan, aset atau liabiliti orang berlesen yang disebut dalam subseksyen (2).  
     (2)    Jika mana-mana hal keadaan yang dinyatakan dalam seksyen 165 wujud berkenaan dengan orang berlesen, Bank boleh, dengan kelulusan terdahulu Menteri, melalui suatu perintah secara bertulis, meletakhakan pada institusi perantaraan atau mana-mana orang lain, keseluruhan atau sebahagian perniagaan, aset atau liabiliti orang berlesen itu.  
     (3)    Bagi maksud subseksyen (2), Jadual Ketiga Akta Bank Negara Malaysia 2009 hendaklah terpakai berhubungan dengan suatu perintah oleh Bank di bawah Subpenggal ini dan perintah itu hendaklah mengikat semua orang yang perintah itu dibuat kepada atau terjejas oleh perintah itu.  
Peruntukan tambahan yang berhubungan dengan pemindahan wajib 177.     (1)     Jadual Ketiga Akta Bank Negara Malaysia 2009 hendaklah terpakai berhubungan dengan suatu perintah oleh Bank di bawah Subpenggal ini, dengan ubah suaian, seperti yang diperuntukkan dalam Jadual 13 dan Menteri boleh menetapkan apa-apa ubah suaian lain sebagaimana perlu bagi memberi kesan kepada perintah itu.  
     (2)    Jika Bank membuat suatu perintah di bawah Subpenggal ini atas orang berlesen, Bank hendaklah—  
  (a) memberitahu hakikat itu dalam Warta; dan  
  (b) memberi notis tentang perintah itu seberapa yang praktik melalui penyiaran dalam sekurang-kurangnya dua surat khabar harian yang disiarkan di Malaysia, salah satu daripada surat khabar itu hendaklah dalam bahasa kebangsaan.  
     (3)    Notis di bawah perenggan (2)(b) hendaklah termasuklah harga urus niaga bagi pemindahan dan hak mana-mana orang yang terkilan untuk merayu atas harga urus niaga kepada Jawatankuasa Pentaksir.  
     (4)    Harga urus niaga yang disebut dalam subseksyen (3) hendaklah diputuskan oleh penilai bebas.  
     (5)    Tertakluk kepada subseksyen (9), penerima pindahan dan pemindah hendaklah bersetuju secara bersama akan orang yang dilantik oleh Bank sebagai penilai bebas yang disebut dalam subseksyen (4).  
     (6)    Jika suatu persetujuan di bawah subseksyen (5) tidak dapat dipersetujui antara penerima pindahan dan pemindah itu dalam suatu tempoh yang Bank putuskan sebagai munasabah, Bank hendaklah merujuk perkara ini kepada Menteri dan pelantikan penilai bebas hendaklah dibuat oleh Menteri.  
     (7)    Saraan bagi penilai bebas yang dilantik di bawah subseksyen (5) atau (6) hendaklah dibayar daripada harga urus niaga melainkan jika diputuskan selainnya oleh Bank.  
     (8)    Dalam menentukan harga urus niaga di bawah subseksyen (4) bagi perniagaan, aset atau liabiliti pemindah itu, penilai bebas hendaklah—  
  (a) mengambil kira perkara yang penilai bebas itu berpendapat berkaitan termasuk keadaan pasaran semasa bagi jualan atau pelupusan perniagaan, aset atau liabiliti serupa bagi pemindah itu; dan  
  (b) tidak mengambil kira apa-apa manfaat yang diperoleh daripada bantuan kewangan khas yang diperuntukkan secara langsung atau tidak langsung oleh Bank atau Kerajaan kepada pemindah itu.  
     (9)    Jika peletakhakan di bawah Subpenggal ini bagi institusi perantaraan, penilai bebas yang disebut dalam subseksyen (4) hendaklah dilantik oleh Menteri.  
     (10)    Jika mana-mana orang yang terkilan dengan harga urus niaga merayu atas harga urus niaga kepada Jawatankuasa Pentaksir, seksyen 210 hendaklah terpakai.  
Obligasi berterusan 178.     (1)     Bank boleh mengarahkan institusi baki dan mana-mana orang yang telah menyediakan perkhidmatan dan kemudahan kepada pemindah itu bagi pengendalian perniagaannya, untuk terus menyediakan kepada penerima pindahan itu, apa-apa perkhidmatan dan kemudahan sebagaimana yang dikehendaki untuk membolehkan penerima pindahan itu untuk mengendalikan perniagaan yang dipindahkan secara berkesan.  
     (2)    Kewajipan untuk menyediakan perkhidmatan dan kemudahan menurut arahan Bank dalam subseksyen (1) adalah tertakluk kepada hak untuk menerima balasan yang munasabah daripada penerima pindahan itu.  
     (3)    Mana-mana institusi baki atau orang yang gagal mematuhi suatu arahan di bawah subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan untuk tempoh tidak melebihi lapan tahun atau didenda tidak melebihi dua puluh lima juta ringgit atau kedua-duanya.  
  Subpenggal 5 - Peruntukan yang berhubungan dengan institusi perantaraan  
Penamaan institusi perantaraan 179.     (1)     Jika Menteri telah menamakan institusi perantaraan di bawah seksyen 176—  
  (a) penamaan itu hendaklah habis tempoh dua tahun selepas ia dibuat, melainkan jika penamaan itu—  
  (i) dilanjutkan di bawah perenggan (b); atau  
  (ii) ditamatkan di bawah perenggan (c);  
  (b) Menteri boleh, atas syor Bank, melanjutkan penamaan itu untuk satu tempoh atau lebih, yang setiap satunya tidak boleh melebihi satu tahun; dan  
  (c) penamaan hendaklah tamat pada tarikh berlakunya mana-mana salah satu peristiwa yang berikut, mengikut mana-mana yang lebih awal:  
  (i) Bank berhenti memegang syer dalam institusi perantaraan itu;  
  (ii) semua atau sebahagian besar aset institusi perantaraan diperoleh, atau semua atau sebahagian besar liabiliti institusi perantaraan diambil alih, atau kedua-duanya, oleh seorang yang bukan institusi perantaraan; atau  
  (iii) Menteri, atas syor Bank, memutuskan bahawa penamaan itu hendaklah ditamatkan.  
     (2)    Jika institusi perantaraan menukar nama syarikatnya dalam tempoh dua belas bulan sebelum atau selepas penamaan itu, institusi perantaraan hendaklah dikecualikan daripada menyatakan atau selainnya menunjukkan nama lamanya atas apa-apa jua apa-apa meterai, dokumen atau surat cara.  
Penyiaran notis 180.    Apabila institusi perantaraan dinamakan atau jika penamaan itu dilanjutkan di bawah perenggan 179(1)(b) atau ditamatkan di bawah perenggan 179(1)(c), Bank hendaklah seberapa yang praktik menyiarkan suatu notis, yang menyatakan tarikh peristiwa itu berlaku dalam sekurang-kurangnya dua surat khabar harian di Malaysia, salah satu daripadanya hendaklah dalam bahasa kebangsaan.  
Institusi perantaraan diberi kuasa untuk menjalankan perniagaan 181.     (1)     Apabila ia dinamakan sedemikan, dan selama mana penamaan itu berterusan, institusi perantaraan hendaklah disifatkan sebagai dilesenkan untuk menjalankan perniagaan orang berlesen itu yang perniagaan, aset atau liabilitinya telah diletak hak dalam institusi perantaraan itu.  
     (2)    Bank boleh mengecualikan institusi perantaraan itu daripada apa-apa kehendak, atau memberikan apa-apa kelulusan, di bawah Akta ini sebagaimana perlu bagi memudahkan penjalanan perniagaan berlesennya.  
Institusi perantaraan tidak bertanggungan atas obligasi terdahulu berkenaan dengan pegawai 182.    Jika institusi perantaraan menjadi majikan mana-mana individu yang adalah pegawai atau bekas pegawai orang berlesen, institusi perantaraan itu tidak—  
  (a) bertanggungan bagi apa-apa obligasi orang berlesen atau pendulunya berkenaan dengan individu itu yang wujud sebelum institusi perantaraan itu menjadi majikan individu itu atau berkenaan dengan apa-apa rancangan pencen atau rancangan manfaat lain selepas pekerjaan bagi individu itu atau penakatnya, atau berkenaan dengan apa-apa perjanjian kolektif dengan suatu kesatuan sekerja atau suatu majlis kesatuan sekerja; atau  
  (b) bertanggungan bagi apa-apa upah atau gaji yang dikira dengan merujuk kepada suatu tempoh masa sebelum institusi perantaraan itu menjadi majikan individu berkenaan.  
Penangguhan berkenaan dengan institusi perantaraan 183.    Semasa tempoh sembilan puluh hari berikutan penamaan institusi perantaraan—  
  (a) tiada tindakan, guaman atau prosiding dalam mana-mana mahkamah atau tribunal, boleh dimulakan atau diteruskan terhadap institusi perantaraan itu atau berkenaan dengan asetnya;  
  (b) tiada penahanan, garnisan, pelaksanaan atau kaedah lain bagi menguatkuasakan suatu penghakiman, award atau perintah terhadap institusi perantaraan itu atau asetnya boleh dibuat atau diteruskan; dan  
  (c) tiada pemiutang institusi perantaraan itu mempunyai apa-apa remedi terhadap institusi perantaraan itu atau asetnya.  
Bantuan kewangan kepada institusi perantaraan 184.    Walau apa pun seksyen 76 Akta Bank Negara Malaysia 2009, Bank boleh memberi institusi perantaraan apa-apa bantuan kewangan sebagaimana yang Bank fikirkan wajar dan institusi perantaraan itu hendaklah, apabila dituntut atau pada mana-mana masa lain sebagaimana yang Bank tentukan, membayar balik atau membayar ganti kepada Bank, bantuan kewangan itu atas apa-apa terma dan syarat yang diputuskan oleh Bank.  
  Subpenggal 6 - Penstrukturan semula modal syer  
Tafsiran 185.    Bagi maksud Subpenggal ini, “institusi” merujuk kepada orang berlesen atau pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan.  
Kuasa untuk mengurangkan modal syer institusi 186.     (1)     Walau apa pun apa-apa dokumen konstituen suatu institusi, Bank boleh memohon kepada Mahkamah Tinggi untuk suatu perintah—  
  (a) jika modal berbayar institusi itu telah hilang atau tidak diwakili oleh aset yang sedia ada, untuk membatalkan modal berbayar institusi itu yang telah hilang atau tidak diwakili oleh aset sedia ada; atau  
  (b) jika suatu panggilan telah dibuat oleh institusi itu atas anggotanya untuk membayar bahagian syer masing-masing yang belum berbayar, jika ada, dan bayaran belum dibuat dalam tempoh yang ditetapkan dalam panggilan itu, untuk menggabungkan bahagian syer yang telah berbayar sebagai berbayar sepenuhnya dan untuk membatalkan apa-apa syer yang masih tidak berbayar.  
     (2)    Jika Bank memohon untuk membatalkan modal syer di bawah subseksyen (1), institusi itu tidak dikehendaki untuk memberi notis atau mendapatkan kelulusan daripada anggota atau pemiutangnya dalam suatu mesyuarat agung atau selainnya.  
     (3)    Tertakluk kepada subseksyen (1) dan (2), peruntukan seksyen 64 Akta Syarikat 1965 hendaklah terpakai.  
  Subpenggal 7 - Bantuan kewangan  
Tafsiran 187.    Bagi maksud Subpenggal ini, “institusi” merujuk kepada orang berlesen atau pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan.  
Bantuan likuiditi atau kewangan kepada institusi 188.    Walau apa pun seksyen 76 Akta Bank Negara Malaysia 2009 dan tertakluk kepada subseksyen 160(1)—  
  (a) Bank boleh menyediakan bantuan likuiditi atas apa-apa terma dan syarat sebagaimana yang disifatkan layak oleh Bank, kepada institusi yang pada pendapat Bank hampir atau berkemungkinan untuk menggantung pembayaran pada apa-apa takat; atau  
  (b) jika apa-apa hal keadaan yang dinyatakan dalam seksyen 165 wujud berkenaan dengan suatu institusi, Bank boleh, dengan kelulusan terdahulu Menteri, menyediakan bantuan kewangan kepada institusi yang lain atau mana-mana orang lain untuk membeli apa-apa syer, atau keseluruhan atau mana-mana bahagian perniagaan, aset atau liabiliti, institusi yang pertama kali disebut.  
  Subpenggal 8 - Moratorium  
Tafsiran 189.    Bagi maksud Subpenggal ini, “institusi” merujuk kepada orang berlesen atau pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan.  
Permohonan bagi moratorium 190.     (1)     Jika Bank, bagi kepentingan pendeposit, pemunya polisi atau peserta suatu institusi, telah mengeluarkan suatu arahan melarang suatu institusi daripada menjalankan semua atau sebahagian daripada perniagaannya di bawah Akta ini, Bank boleh memohon kepada Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Tinggi boleh, atas permohonan Bank, membuat suatu perintah penggantungan bagi suatu tempoh yang tidak lebih dari enam bulan, bermula atau bersambung daripada apa-apa prosiding secara sivil oleh atau terhadap institusi berkenaan dengan mana-mana perniagaannya dan Mahkamah Tinggi boleh, apabila mendengar suatu permohonan ex parte yang difailkan oleh Bank, membuat perintah itu.  
     (2)    Jika suatu perintah telah dibuat di bawah subseksyen (1), Bank hendaklah memberitahu hakikat itu dalam Warta.  
  Penggal 3

Penggulungan

 
  Subpenggal 1 - Peruntukan am mengenai penggulungan  
Tafsiran 191.    Bagi maksud Penggal ini—  
     “institusi” merujuk kepada orang berlesen atau pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan;  
     “pelikuidasi” termasuklah seorang pelikuidasi sementara, jika terpakai.  
Pemakaian Akta Syarikat 1965 berhubungan dengan penggulungan institusi 192.    Peruntukan Akta Syarikat 1965 berhubungan dengan penggulungan syarikat hendaklah terpakai bagi penggulungan institusi, melainkan jika diperuntukkan secara khusus selainnya dalam Penggal ini.  
Bank membuat permohonan bagi penggulungan 193.    Tertakluk kepada seksyen 262, jika apa-apa hal keadaan yang ditentukan dalam seksyen 165 wujud berkenaan dengan institusi, Bank boleh mengesyorkan kepada Menteri dan Menteri boleh atas syor sedemikian, memberi kuasa kepada Bank untuk mengemukakan suatu permohonan kepada Mahkamah Tinggi bagi penggulungan institusi dan Mahkamah Tinggi boleh memerintahkan penggulungan institusi menurut permohonan yang dikemukakan oleh Bank di bawah Penggal ini.  
Sekatan atas penggulungan secara sukarela 194.     (1)     Institusi, sama ada atau tidak lesennya atau penamaannya telah dibatalkan, atau orang yang diluluskan, tidak boleh digulung secara sukarela tanpa kelulusan bertulis terdahulu Bank.  
     (2)    Orang berdaftar tidak boleh digulungkan secara sukarela tanpa memberikan notis bertulis terdahulu kepada Bank.  
     (3)    Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) atau (2) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan untuk tempoh tidak melebihi lapan tahun atau didenda tidak melebihi dua puluh lima juta ringgit atau kedua-duanya.  
Penggulungan oleh Mahkamah Tinggi atas permohonan oleh orang selain Bank 195.     (1)     Tiada permohonan bagi penggulungan institusi atau orang yang diluluskan boleh dikemukakan ke Mahkamah Tinggi oleh mana-mana orang tanpa kelulusan bertulis terdahulu Bank.  
     (2)    Tertakluk kepada subseksyen (1), jika suatu permohonan bagi penggulungan institusi atau orang yang diluluskan telah dikemukakan ke Mahkamah Tinggi oleh orang selain Bank—  
  (a) orang itu hendaklah menyampaikan satu salinan permohonan kepada Bank pada masa yang sama ia dikemukakan; dan  
  (b) Bank hendaklah menjadi pihak kepada prosiding penggulungan dan berhak untuk hadir dan didengar dalam segala prosiding yang berhubungan dengan permohonan itu dan memanggil, memeriksa dan memeriksa balas mana-mana saksi.  
     (3)    Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) atau perenggan (2)(a) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan untuk tempoh tidak melebihi lima tahun atau didenda tidak melebihi sepuluh juta ringgit atau kedua-duanya.  
Pelantikan dan saraan pelikuidasi 196.     (1)     Mahkamah Tinggi, jika suatu perintah penggulungan dibuat berkenaan dengan institusi menurut seksyen 193, hendaklah melantik sebagai pelikuidasi mana-mana orang sebagaimana yang ditentukan oleh Bank dalam permohonannya dan hendaklah menentukan bahawa saraan pelikuidasi itu hendaklah diputuskan oleh Bank.  
     (2)    Atas suatu permohonan oleh Bank, Mahkamah Tinggi hendaklah melantik sebagai pelikuidasi mana-mana orang sebagaimana yang ditentukan oleh Bank dalam permohonannya—  
  (a) untuk mengisi suatu kekosongan; atau  
  (b) untuk memecat dan menggantikan pelikuidasi yang dilantik di bawah subseksyen (1).  
Kawalan atas pelikuidasi 197.    Tertakluk kepada suatu perintah Mahkamah Tinggi, pelikuidasi, selain Pegawai Penerima, yang dilantik di bawah seksyen 196 hendaklah menjalankan fungsinya di bawah arahan dan pengawasan Bank.  
Penyata hal ehwal 198.    Penyata hal ehwal institusi pada tarikh perintah penggulungan yang dibuat menurut seksyen 234 Akta Syarikat 1965 hendaklah dikemukakan kepada Bank pada masa yang sama sebagaimana ia dikemukakan kepada Pegawai Penerima.  
Kesalahan oleh pegawai institusi 199.    Seksyen 300 Akta Syarikat 1965 hendaklah terpakai bagi institusi seolah-olah sebutan dalam seksyen itu kepada “pegawai atau penyumbang” adalah sebutan mengenai pengarah, pegawai, ejen atau penyumbang institusi.  
  Subpenggal 2- Peruntukan tertentu untuk penanggung insurans berlesen  
Penilaian aset dan liabiliti 200.    Dalam penggulungan penanggung insurans berlesen, sama ada atau tidak lesennya telah dibatalkan dan sama ada ia tidak solven atau tidak, nilai aset dan liabilitinya, termasuk liabiliti berkenaan dengan polisi, hendaklah dipastikan atas dasar sebagaimana yang ditentukan oleh Bank dan undang-undang yang berhubungan dengan kebankrapan atau ketidaksolvenan tidak terpakai kepada penilaian liabilitinya.  
Penamatan polisi insurans 201.     (1)     Polisi penanggung insurans berlesen hendaklah terhenti daripada berkuat kuasa mulai dari tarikh perintah penggulungan telah dibuat berkenaan dengan penanggung insurans berlesen itu.  
     (2)    Jika polisi terhenti daripada berkuat kuasa di bawah subseksyen (1), pemunya polisi itu hanya layak untuk menuntut sebagai hutang yang kena dibayar kepadanya—  
  (a) dalam hal suatu polisi am, pemulangan sebahagian daripada premium yang sepadan dengan baki tempoh polisi;  
  (b) dalam hal polisi hayat, nilai polisi hayat itu;  
  (c) nilai pelaburan atau simpanan yang dipegang berasingan berkenaan dengan polisi itu; atau  
  (d) apa-apa pemulangan atau amaun lain,  
  yang hendaklah dipastikan atas apa-apa dasar sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank.  
     (3)    Pelikuidasi hendaklah memberitahu setiap pemunya polisi dan, dalam hal suatu polisi kumpulan, pemunya polisi kumpulan, tentang pemberhentian polisi insurans itu melalui pos berdaftar ke alamat kediaman atau pejabatnya yang terakhir diketahui dan melalui iklan dalam mana-mana surat khabar sebagaimana yang ditentukan oleh Bank.  
Penepian beban bukti ketat mengenai hutang 202.    Jika didapati oleh pelikuidasi itu bahawa oleh sebab dokumennya yang tidak mencukupi, atau apa-apa hal keadaan yang lain, kesulitan akan timbul jika dia menghendaki beban bukti yang ketat mengenai hutang, dia boleh bertindak atas keterangan yang difikirkannya patut dan pembayaran hutang yang dibuat secara suci hati oleh pelikuidasi kepada mana-mana orang yang berhak atas tuntutan itu hendaklah melepaskan pelikuidasi itu daripada semua liabiliti berkenaan dengan hutang itu.  
Larangan terhadap pengeluaran polisi 203.    Tiada pengarah, pekerja, ejen atau penyumbang, dahulu atau sekarang, penanggung insurans berlesen pun yang sedang digulungkan selepas pemberhentian perniagaan insuransnya, boleh meneruskan pengeluaran polisi.  
Penerusan perniagaan hayat 204.     (1)     Walau apa pun perenggan 236(1)(a) Akta Syarikat 1965, pelikuidasi penanggung insurans hayat berlesen itu—  
  (a) boleh menjalankan perniagaan hayatnya dengan tujuan untuk ia dipindahkan sebagai perniagaan yang sudah berjalan kepada penanggung insurans berlesen yang lain tetapi tidak boleh mengeluarkan polisi baru; dan  
  (b) tertakluk kepada subseksyen (2), boleh memindahkan asetnya dan liabilitinya kepada penanggung insurans berlesen lain, termasuk liabiliti di bawah polisi hayat dan Penggal 4 Bahagian VI hendaklah terpakai bagi pemindahan itu.  
     (2)    Pelikuidasi boleh, bagi maksud suatu pemindahan di bawah perenggan (1)(b), memohon kepada Mahkamah Tinggi bagi suatu perintah untuk mengurangkan—  
  (a) amaun liabiliti di bawah polisi hayat penanggung insurans berlesen itu; atau  
  (b) amaun liabilitinya yang lain,  
  dan Mahkamah Tinggi boleh mengurangkan liabiliti itu setakat perlu dengan mempertimbangkan nilai aset penanggung insurans sedia ada tertakluk kepada apa-apa syarat yang pada pendapatnya patut.  
  Subpenggal 3- Keutamaan pembayaran dalam penggulungan  
Keutamaan pembayaran dalam penggulungan bank pelaburan berlesen
Akta 359.
205.    Dalam penggulungan bank pelaburan berlesen, aset bank pelaburan berlesen itu hendaklah menjadi sedia ada untuk memenuhi semua liabiliti bank pelaburan berlesen berkenaan dengan semua deposit di Malaysia diutamakan berbanding semua liabiliti tidak bercagar yang lain bank pelaburan berlesen itu di Malaysia selain hutang keutamaan yang dinyatakan dalam subseksyen 292(1) Akta Syarikat 1965 dalam turutan yang dinyatakan dalam subseksyen itu dan hutang yang kena dibayar dan tuntutan terhutang kepada Kerajaan di bawah seksyen 10 Akta Prosiding Kerajaan 1956 [Akta 359].  
Keutamaan pembayaran dalam penggulungan bank pelaburan berlesen yang menjalankan perniagaan perbankan Islam
Akta 759.
206.     (1)     Bagi maksud seksyen ini, “deposit Islam” mempunyai pengertian yang sama yang diberikan kepadanya dalam subseksyen 2(1) Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2012. [sic]
     (2)    Tanpa menjejaskan seksyen 205, dalam penggulungan bank pelaburan berlesen yang telah diluluskan di bawah perenggan 15(1)(a) untuk menjalankan perniagaan perbankan Islam—  
  (a) aset bank pelaburan berlesen itu yang diperoleh dalam penjalanan perniagaannya selain perniagaan perbankan Islamnya, hendaklah digunakan untuk memenuhi liabiliti yang ditanggung dalam penjalanan perniagaannya selain perniagaan perbankan Islam, dalam turutan yang dinyatakan dalam seksyen 205; dan  
  (b) jika aset bank pelaburan berlesen yang disebut dalam perenggan (a) berlebihan selepas pembayaran dibuat bagi memenuhi liabilitinya di bawah perenggan (a), apa-apa lebihan aset bank pelaburan berlesen itu hendaklah digunakan untuk memenuhi liabiliti bank pelaburan berlesen itu di bawah subseksyen (3).  
     (3)    Tanpa menjejaskan seksyen 205, dalam penggulungan bank pelaburan berlesen—  
  (a) aset yang diperoleh oleh bank pelaburan berlesen dalam penjalanan perniagaan perbankan Islamnya termasuk kumpulan wang perbankan Islam atau mana-mana akaun yang diadakan di bawah subseksyen 15(3), tertakluk kepada perenggan (b)  
  (i) tidak tertakluk kepada hutang bank pelaburan berlesen itu kecuali berkenaan dengan perniagaan perbankan Islamnya atau sebagaimana yang diperuntukkan dalam perenggan (c); dan  
  (ii) hendaklah menjadi sedia ada untuk memenuhi semua liabiliti bank pelaburan berlesen itu berkenaan dengan deposit Islamnya di Malaysia dalam keutamaan daripada semua liabiliti tidak bercagar lain yang ditanggung dalam penjalanan perniagaan perbankan Islamnya, selain hutang keutamaan yang dinyatakan dalam subseksyen 292(1) Akta Syarikat 1965 dalam turutan yang dinyatakan dalam subseksyen itu dan hutang yang kena dibayar dan tuntutan terhutang kepada Kerajaan di bawah seksyen 10 Akta Prosiding Kerajaan 1956, yang berpunca daripada perniagaan perbankan Islamnya sebagaimana yang ditentukan oleh Bank;  
  (b) walau apa pun subseksyen 292(1) Akta Syarikat 1965, tetapi tertakluk kepada apa-apa kos dan perbelanjaan penggulungan yang dinyatakan dalam perenggan 292(1)(a) Akta Syarikat 1965 yang dibelanjakan secara langsung dalam menyelesaikan aset akaun pelaburan itu dan apa-apa cukai yang dinyatakan dalam perenggan 292(1)(f) Akta Syarikat 1965 yang berpunca daripada akaun pelaburan, aset akaun pelaburan yang diuruskan oleh bank pelaburan berlesen itu di Malaysia, hendaklah menjadi sedia ada, dalam turutan yang dinyatakan seperti yang berikut:  
  (i) untuk membayar kos atau perbelanjaan akaun pelaburan yang belum selesai;  
  (ii) untuk membayar apa-apa keuntungan, fi, perolehan atau saraan lain yang kena dibayar kepada bank pelaburan berlesen itu; dan  
  (iii) untuk memenuhi liabiliti kepada pemegang akaun pelaburan; dan  
  (c) jika aset bank pelaburan berlesen yang disebut dalam perenggan (a) berlebihan selepas pembayaran dibuat untuk memenuhi liabilitinya di bawah subperenggan (a)(ii), apa-apa lebihan aset bank pelaburan berlesen itu hendaklah digunakan untuk memenuhi liabiliti bank pelaburan berlesen itu termasuk liabiliti bank pelaburan berlesen itu di bawah seksyen 205 menurut aturan keutamaan yang dinyatakan di dalamnya.  
     (4)    Bagi maksud subperenggan (3)(a)(ii), peraturan-peraturan boleh dibuat di bawah seksyen 260 untuk menetapkan aturan keutamaan bagi pembayaran kategori yang berlainan bagi deposit Islam.  
Pemakaian kumpulan wang insurans dalam penggulungan 207.     (1)     Dalam penggulungan penanggung insurans berlesen, aset kumpulan wang insurans hendaklah digunakan untuk memenuhi liabilitinya kepada pemunya polisi dan penuntut di bawah polisi kumpulan wang itu dan liabiliti ini hendaklah mempunyai keutamaan berbanding dengan liabiliti tidak bercagar kumpulan wang itu, selain hutang keutamaan yang dinyatakan dalam subseksyen 292(1) Akta Syarikat 1965 dan hutang yang kena dibayar dan tuntutan terhutang kepada Kerajaan di bawah seksyen 10 Akta Prosiding Kerajaan 1956, setakat yang ia dikadarkan kepada kumpulan wang insurans.  
     (2)    Tertakluk kepada subseksyen (1)—  
  (a) aset kumpulan wang insurans yang ditubuhkan di bawah seksyen 81 hendaklah digunakan pertamanya untuk memenuhi liabiliti kumpulan wang itu;  
  (b) jika aset kumpulan wang insurans, selain suatu kumpulan wang hayat yang berhubungan dengan polisi hayat sertaan, melebihi liabilitinya, lebihan aset itu boleh digunakan untuk memenuhi liabiliti kumpulan wang insuransnya yang lain yang tidak mencukupi dan sekiranya lebihan aset bagi dua atau lebih kumpulan wang insurans digunakan, kumpulan wang itu hendaklah digunakan mengikut kadar atas amaun lebihan itu dan sekiranya lebihan aset itu digunakan untuk memenuhi liabiliti dua atau lebih kumpulan wang insurans yang tidak mencukupi, kumpulan wang itu hendaklah digunakan mengikut kadar amaun yang tidak mencukupi itu;  
  (c) apa-apa ketidakcukupan yang masih ada selepas penggunaan aset kumpulan wang insurans di bawah perenggan (a) dan (b) hendaklah dipenuhi daripada aset kumpulan wang pemegang syer, dan liabiliti kepada pemunya polisi dan penuntut di bawah polisi yang tidak dipenuhi hendaklah mempunyai keutamaan berbanding dengan liabiliti tidak bercagar yang lain selain hutang keutamaan yang ditentukan di bawah subseksyen 292(1) Akta Syarikat 1965 dan hutang yang kena dibayar dan tuntutan terhutang kepada Kerajaan di bawah seksyen 10 Akta Prosiding Kerajaan 1956; dan  
  (d) apa-apa aset lain yang dipegang oleh penanggung insurans berlesen itu, termasuk lebihan aset dalam suatu kumpulan wang hayat yang berhubungan dengan polisi hayat sertaan, hendaklah digunakan dengan cara sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank.  
     (3)    Tanpa mengehadkan keluasan subseksyen (2), jika Bank di bawah subseksyen 81(1) telah menentukan bahawa penanggung insurans asing berlesen hendaklah menubuhkan dan menyenggarakan kumpulan wang insurans berasingan bagi polisi Malaysianya, dalam penggulungan penanggung insurans asing berlesen itu, aset kumpulan wang ini—  
  (a) hendaklah hanya digunakan untuk memenuhi liabiliti kumpulan wang itu; dan  
  (b) berkuat kuasa dari tarikh penggulungan penanggung insurans asing berlesen itu, tidak boleh dijual, dialih, dilesapkan, diberi milik, dipindahkan, diserahhakkan, dibebankan, diagihkan atau diuruskan selainnya dengan apa-apa cara jua tanpa kelulusan bertulis terdahulu Bank.  
     (4)    Walau apa pun apa-apa jua yang bertentangan dalam seksyen 340 Akta Syarikat 1965 atau suatu perintah penggulungan bagi penanggung insurans asing berlesen, peruntukan seksyen ini hendaklah mengatasi dan mempunyai kuat kuasa penuh dan berkesan.  
     (5)    Mana-mana orang yang melanggar perenggan (3)(b) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dihukum penjara bagi suatu tempoh tidak melebihi sepuluh tahun atau didenda tidak melebihi lima puluh juta ringgit atau kedua-duanya.  
  Penggal 4

Peruntukan am berhubungan dengan tindakan yang diambil oleh Bank

 
Kuasa Bank untuk mengambil tindakan di bawah Bahagian ini 208.    Tidak ada apa pun dalam Bahagian ini boleh menghalang Bank daripada mengambil mana-mana satu atau lebih tindakan yang ia diberi kuasa untuk mengambil di bawah Bahagian ini.  
Perjanjian kewangan yang layak 209.     (1)     Bagi maksud seksyen ini, “institusi” merujuk kepada orang berlesen, pengeluar instrumen pembayaran yang ditetapkan yang diluluskan atau pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan.  
     (2)    Pihak-pihak di bawah perjanjian kewangan yang layak boleh meneruskan penguatkuasaan haknya di bawah perjanjian kewangan yang layak itu dan tidak terjejas oleh—  
  (a) pengambilalihan kawalan orang berlesen atau pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan menurut seksyen 167;  
  (b) pelantikan penerima dan pengurus perniagaan, hal ehwal atau harta mana-mana institusi menurut seksyen 172; atau  
  (c) pembuatan suatu perintah bagi pemindahan wajib perniagaan, aset atau liabiliti orang berlesen mengikut seksyen 176,  
  kecuali semasa apa-apa tempoh sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan yang dibuat di bawah seksyen 260 apabila pengambilalihan kawalan atau pelantikan penerima atau pengurus bermula.  
     (3)    Jika perjanjian kewangan yang layak dipindahkan kepada mana-mana orang menurut pelaksanaan kuasa di bawah subseksyen 168(6) atau seksyen 174 atau institusi perantaraan atau mana-mana orang lain di bawah seksyen 176—  
  (a) orang atau institusi perantaraan yang memperoleh itu hendaklah mengambil alih semua hak dan obligasi di bawah mana-mana perjanjian kewangan yang layak institusi itu yang daripada perjanjian itu dipindahkan; dan  
  (b) penguatkuasaan oleh pihak-pihak atas hak mereka di bawah perjanjian kewangan yang layak itu hendaklah mengikut terma perjanjian itu seolah-olah orang atau institusi perantaraan yang memperoleh itu sentiasa menjadi suatu pihak kepada perjanjian sedemikian.  
     (4)    Sekiranya perjanjian kewangan yang layak tidak dipindahkan kepada institusi perantaraan atau orang lain, pihak-pihak kepada perjanjian kewangan yang layak itu hendaklah berhak untuk menguatkuasakan haknya di bawah perjanjian itu pada habis tempoh yang disebut dalam subseksyen (2).  
     (5)    Jika perjanjian kewangan yang layak institusi dipindahkan kepada orang atau institusi perantaraan yang memperoleh itu semasa tempoh yang ditetapkan oleh Bank di bawah subseksyen (2), dan jika orang itu ialah seorang pihak balas kepada dua atau lebih transaksi kewangan yang layak di bawah perjanjian itu dengan institusi yang sama, semua atau tiada satu pun transaksi kewangan yang layak itu hendaklah dipindahkan kepada orang atau institusi perantaraan yang memperoleh itu.  
     (6)    Sekiranya perjanjian kewangan yang layak yang berhubungan dengan cagaran kewangan yang terpakai bagi apa-apa harta institusi itu dipindahkan, harta itu hendaklah juga dipindahkan kepada orang atau institusi perantaraan yang memperoleh itu.  
Jawatankuasa Pentaksir 210.     (1)     Mana-mana orang yang terkilan dengan harga urus niaga yang berbangkit daripada—  
  (a) suatu penjualan atau pelupusan keseluruhan atau sebahagian perniagaan atau harta orang berlesen atau pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan oleh Bank atau orang yang dilantik di bawah subseksyen 168(6); atau  
  (b) suatu pemindahan wajib bagi keseluruhan atau sebahagian perniagaan, aset atau liabiliti orang berlesen menurut seksyen 176,  
  boleh, dalam tempoh dua puluh satu hari dari tarikh penjualan, pelupusan atau pemindahan itu, merayu atas harga urus niaga itu kepada Jawatankuasa Pentaksir dengan mengemukakan suatu rayuan secara bertulis kepada Bank.  
     (2)    Jika mana-mana orang merayu di bawah subseksyen (1), Bank hendaklah menubuhkan suatu Jawatankuasa Pentaksir yang terdiri daripada tiga orang bebas sebagai anggota Jawatankuasa Pentaksir, dipilih daripada suatu panel sepuluh orang yang dilantik oleh Menteri atas syor Bank dan merujuk rayuan itu kepada Jawatankuasa Pentaksir untuk menaksir kemunasabahan harga urus niaga itu.  
     (3)    Jawatankuasa Pentaksir yang ditubuhkan di bawah subseksyen (2) boleh memutuskan tatacaranya sendiri.  
     (4)    Dalam menaksir kemunasabahan harga urus niaga itu, Jawatankuasa Pentaksir hendaklah mengambil kira apa-apa perkara yang ia berpendapat berkaitan termasuk keadaan pasaran semasa bagi penjualan atau pemindahan harta, perniagaan, aset atau liabiliti yang serupa bagi orang berlesen atau pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan itu.  
     (5)    Jika Jawatankuasa Pentaksir memutuskan bahawa—  
  (a) harga urus niaga kurang daripada harga yang pada pendapatnya harga yang munasabah bagi harta, perniagaan, aset atau liabiliti itu, ia hendaklah menasihati Bank untuk membayar perbezaan antara harga urus niaga dan harga yang munasabah itu; atau  
  (b) harga urus niaga pada pendapatnya harga yang munasabah, ia hendaklah menasihati Bank dengan sewajarnya.  
     (6)    Bank hendaklah memberitahu orang yang terkilan secara bertulis tentang keputusan Jawatankuasa Pentaksir di bawah subseksyen (5).  
     (7)    Walau apa pun subseksyen (5), jika institusi itu tidak solven dan keseluruhan harta, perniagaan, aset atau liabiliti orang berlesen atau pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan itu dijual atau dilupuskan oleh Bank atau orang yang dilantik di bawah subseksyen 168(6), atau dipindahkan oleh Bank di bawah seksyen 176, suatu balasan sebanyak satu ringgit hendaklah disifatkan sebagai munasabah sebagai harga urus niaga itu.  
     (8)    Penjualan atau pelupusan keseluruhan atau sebahagian perniagaan atau harta itu di bawah subseksyen 168(6) atau pemindahan keseluruhan atau sebahagian perniagaan, aset atau liabiliti di bawah seksyen 176 hendaklah berkuat kuasa walaupun apa-apa rayuan kepada atau apa-apa keputusan dibuat oleh, Jawatankuasa Pentaksir.  
     (9)    Suatu keputusan Jawatankuasa Pentaksir adalah muktamad dan mengikat pihak yang membuat rayuan.  
  BAHAGIAN  XIV

KUASA BANK YANG LAIN

 
  Penggal 1

Pengawalseliaan institusi kewangan yang ditetapkan

 
Tafsiran 211.    Bagi maksud Penggal ini, “aktiviti pengantaraan kewangan” termasuklah—  
  (a) penyetujuterimaan deposit;  
  (b) pemberian apa-apa pendahuluan, pinjaman atau kemudahan lain dalam apa jua bentuk atau tidak kira dengan apa jua namanya disebut;  
  (c) perniagaan pemajakan;  
  (d) perniagaan pemfaktoran;  
  (e) pembelian bil pertukaran, nota janji hutang, sijil deposit, debentur atau surat cara boleh niaga lain;  
  (f) penyetujuterimaan, atau pemberian apa-apa jaminan berhubungan dengan, liabiliti, obligasi atau kewajipan mana-mana orang;  
  (g) sewa beli, termasuk transaksi sewa-beli menurut Akta Sewa Beli 1967;  
  (h) pemerolehan hak atau kepentingan dalam suatu sewa beli, pemajakan atau transaksi seumpama yang lain;  
  (i) apa-apa aktiviti yang bersampingan, berkaitan atau selainnya yang memudahkan atau berhubung rapat dengan aktiviti yang disebut dalam perenggan (a) hingga (h) di atas; dan  
  (j) mana-mana perniagaan atau aktiviti lain sebagaimana yang ditetapkan di bawah seksyen 3.  
Kuasa Menteri untuk menetapkan institusi kewangan 212.     (1)     Menteri boleh menetapkan mana-mana orang yang tidak berada di bawah penyeliaan atau pengawasan Bank dan terlibat dalam aktiviti pengantaraan kewangan sebagai suatu institusi kewangan yang ditetapkan—  
  (a) atas syor bersesama oleh Bank dan pihak berkuasa berkaitan yang bertanggungjawab bagi pengawalseliaan dan penyeliaan orang itu; atau  
  (b) atas syor Bank, dalam mana-mana hal lain,  
  sekiranya orang itu, pada pendapat Bank, menimbulkan atau berkemungkinan untuk menimbulkan suatu risiko kepada kestabilan kewangan berbangkit daripada—  
  (i) aktiviti pengantaraan kewangannya yang termasuklah penjanaan kematangan atau transformasi likuiditi, melibatkan pemindahan risiko kredit yang tidak sempurna, mewujudkan atau memudahkan pergantungan berlebihan atau menimbulkan kebimbangan mengenai arbitraj kawal selia;  
  (ii) sifat, ruang lingkup, saiz, skala atau penumpuan aktiviti pengantaraan kewangannya; atau  
  (iii) kesalingkaitannya dengan orang yang diberi kuasa atau mana-mana orang lain yang dikawal selia oleh Bank di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang dikuatkuasakan oleh Bank.  
     (2)    Bagi maksud membuat suatu syor di bawah subseksyen (1), Bank boleh, dengan kelulusan Menteri, melaksanakan kuasa pemeriksaannya di bawah Bahagian XI atas orang yang disebut dalam subseksyen (1) seolah-olah sebutan dalam peruntukan itu mengenai “orang yang diberi kuasa” adalah suatu sebutan kepada orang yang disebut dalam subseksyen (1).  
     (3)    Menteri boleh, atas syor Bank, memakai semua atau mana-mana peruntukan Akta ini bagi suatu institusi kewangan yang ditetapkan dari suatu tarikh yang ditentukan dalam perintah di bawah subseksyen (1) dan dengan apa-apa pindaan sebagaimana Menteri, atas syor Bank, sifatkan perlu, seolah-olah sebutan dalam peruntukan itu mengenai “orang yang diberi kuasa”, “orang berlesen”, “bank berlesen”, “penanggung insurans berlesen”, “bank pelaburan berlesen”, “institusi” dan “penyedia pekhidmatan kewangan”, mengikut mana-mana yang berkenaan, adalah suatu sebutan kepada institusi kewangan yang ditetapkan itu.  
     (4)    Berkuat kuasa dari tarikh yang ditentukan dalam perintah itu yang dibuat di bawah subseksyen (1), institusi kewangan yang ditetapkan berkenaan hendaklah mematuhi, dan tertakluk kepada, peruntukan Akta ini sebagaimana yang ditentukan dalam perintah itu walau apa pun apa-apa jua yang bertentangan dengan mana-mana undang-undang bertulis.  
     (5)    Menteri boleh, pada bila-bila masa, meminda atau membatalkan suatu perintah yang dibuat di bawah subseksyen (1)—  
  (a) atas syor bersesama oleh Bank dan pihak berkuasa berkaitan, dalam hal suatu perintah yang dibuat di bawah perenggan (1)(a); atau  
  (b) atas syor Bank, dalam apa-apa hal yang lain.  
     (6)    Suatu institusi kewangan yang ditetapkan yang melanggar mana-mana peruntukan Akta ini atau mana-mana standard, notis, arahan, syarat, penentuan atau kehendak yang ditentukan atau dikeluarkan oleh Bank di bawah mana-mana peruntukan Akta ini yang terpakai baginya di bawah subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan di bawah peruntukan itu dan boleh dikenakan penalti sama yang terpakai bagi orang berlesen yang disabitkan dengan suatu kesalahan di bawah peruntukan itu dan jika tiada kesalahan diperuntukkan bagi pelanggaran itu, institusi kewangan yang ditetapkan itu melakukan suatu kemungkiran dan Bank boleh mengambil suatu tindakan di bawah perenggan 234(3)(b) sebagai tambahan kepada tindakan penguatkuasaan lain yang Bank diberi kuasa untuk mengambil di bawah Akta ini.  
     (7)    Seksyen ini tidak terpakai bagi—  
  (a) orang yang dilesenkan, diluluskan atau diiktirafkan oleh Suruhanjaya Sekuriti di bawah undang-undang sekuriti; atau  
Akta 704. (b) entiti berlesen di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Labuan 2010 [Akta 704].  
     (8)    Bagi maksud seksyen ini, dalam hal orang berdaftar di bawah Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007, Bank hendaklah—  
  (a) berunding dengan Suruhanjaya Sekuriti dalam membuat suatu pendapat di bawah subseksyen (1);  
  (b) memberitahu Suruhanjaya Sekuriti sebelum melakukan suatu pemeriksaan di bawah subseksyen (2); dan  
  (c) menyemak dengan tetap kedudukan institusi kewangan yang ditetapkan itu, berserta dengan Suruhanjaya Sekuriti, untuk memutuskan sama ada hal keadaan di bawah subseksyen (1) tidak lagi terpakai.  
  Penggal 2

Transaksi antarabangsa dan domestik

 
Tafsiran 213.     (1)     Bagi maksud seksyen 214, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain—  
     “akaun tentuan” ertinya suatu akaun yang dibuka bagi kemudahan mana-mana orang oleh suatu institusi kewangan sebagaimana yang diputuskan oleh Bank;  
     “bukan pemastautin” ertinya—  
  (a) mana-mana orang selain seorang pemastautin;  
  (b) suatu cawangan, subsidiari, pejabat serantau, pejabat jualan atau pejabat wakil suatu syarikat pemastautin di luar negara;  
  (c) Kedutaan, Konsulat, Pesuruhjaya Tinggi, organisasi supranasional atau antarabangsa; atau  
  (d) seorang warganegara Malaysia yang telah mendapat status pemastautin tetap di suatu negara atau wilayah di luar Malaysia dan sedang menetap di luar Malaysia;  
     “emas” ertinya—  
  (a) emas dalam apa jua keadaan atau bentuk selain emas yang nilainya dipertingkatkan secara material melalui kemahiran ketukangan; atau  
  (b) apa-apa hak untuk menerima emas—  
  (i) berkenaan dengan apa-apa kredit atau baki di bank berlesen atau mana-mana institusi seumpama yang lain di dalam atau luar Malaysia; atau  
  (ii) daripada mana-mana orang di dalam atau luar Malaysia;  
     “instrumen kewangan” termasuklah terbitan;  
     “jaminan” termasuklah cagaran apa-apa sekuriti yang diterbitkan atau didaftarkan di Malaysia atau apa-apa harta lain di Malaysia untuk menjamin pembayaran balik suatu hutang, obligasi atau liabiliti;  
     “mata wang asing” termasuklah—  
  (a) mata wang kertas atau syiling yang sah diperlakukan di mana-mana negara, wilayah atau tempat di luar Malaysia;  
  (b) apa-apa hak untuk menerima mata wang asing—  
  (i) berkenaan dengan apa-apa kredit atau baki di bank berlesen atau dengan institusi seumpama yang lain di dalam atau di luar Malaysia; atau  
  (ii) mana-mana orang lain di dalam atau di luar Malaysia; atau  
  (c) apa-apa dokumen atau jenis peranti yang diniatkan untuk membolehkan orang yang dokumen atau peranti itu dikeluarkan kepadanya untuk mendapatkan mata wang asing daripada seorang yang lain atas kredit daripada orang yang mengeluarkannya, dan khususnya, apa-apa cek kembara atau draf atau surat kredit lain yang diniatkan sedemikian;  
     “memberi atau memperoleh jaminan” termasuklah suatu pembaharuan atau pelanjutan jaminan itu;  
     “orang” mempunyai erti orang sebenar, apa-apa perbadanan, badan berkanun, pihak berkuasa tempatan, pertubuhan, kesatuan sekerja, koperasi, perkongsian atau apa-apa badan, organisasi, persatuan atau kumpulan orang lain, sama ada diperbadankan atau tidak diperbadankan dan sebagai tambahan termasuklah Kerajaan, mana-mana Kerajaan Negeri atau mana-mana kerajaan lain;  
     “pemastautin” ertinya—  
  (a) seorang warganegara Malaysia, tidak termasuk seorang warganegara yang telah mendapat status pemastautin tetap di suatu negara atau wilayah di luar Malaysia dan sedang bermastautin di luar Malaysia;  
  (b) seorang bukan warganegara Malaysia yang telah mendapat status pemastautin tetap di Malaysia dan biasanya bermastautin di Malaysia;  
  (c) suatu pertubuhan perbadanan yang diperbadankan atau ditubuhkan atau berdaftar dengan atau diluluskan oleh mana-mana pihak berkuasa, di Malaysia;  
  (d) suatu badan yang tidak diperbadankan yang berdaftar dengan atau diluluskan oleh mana-mana pihak berkuasa di Malaysia; atau  
  (e) Kerajaan atau mana-mana Kerajaan Negeri;  
     “pembayaran” termasuklah tindakan memindah kepada, atau memberi kredit kepada, seseorang, ringgit, mata wang asing, instrumen kewangan, emas, logam berharga lain atau balasan bernilai lain, mengikut mana-mana yang berkenaan, sama ada di bawah suatu obligasi atau selainnya;  
     “pemindahan sekuriti” termasuklah pembelian, penjualan, pinjaman atau pemberian pinjaman sekuriti;  
     “penyelesaian suatu harta” termasuklah pembuatan apa-apa pelupusan, waad, perjanjian atau perkiraan yang harta itu merupakan perkara bagi suatu amanah;  
     “ringgit” ertinya mata wang kertas atau syiling yang sah diperlakukan di Malaysia dan termasuklah apa-apa hak untuk menerima ringgit dalam apa-apa bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Bank;  
     “sekuriti” ertinya syer, saham, bon, nota (selain nota janji hutang), debentur, saham debentur, unit di bawah suatu skim amanah saham, syer dalam suatu royalti minyak, suatu sekuriti sekunder dan kupon, sama ada dalam bentuk tidak berskrip atau mempunyai sijil pembawa, termasuk sijil hakmilik sekuriti atau apa-apa surat perumpukan yang boleh dibatalkan, apa-apa surat hak, apa-apa waran yang memberikan suatu opsyen untuk memperoleh suatu sekuriti, apa-apa sijil deposit berkenaan dengan sekuriti dan apa-apa dokumen lain yang memberikan, atau mengandungi keterangan mengenai, hak atas sekuriti sebagaimana yang ditentukan oleh Bank;  
     “terbit” berhubungan dengan sekuriti atau instrumen kewangan, ertinya untuk mewujudkan atau untuk menyebabkan kewujudan sekuriti atau instrumen kewangan itu, dan perkataan “diterbitkan” atau “terbitan” hendaklah ditafsirkan dengan sewajarnya.  
     (2)    Jika di bawah Penggal ini, kuasa diberikan kepada Bank untuk menghendaki, mana-mana orang, atau jika mana-mana orang, dikehendaki di bawah Penggal ini, untuk mengemukakan kepada Bank apa-apa dokumen atau maklumat—  
  (a) Bank boleh menentukan dokumen atau maklumat itu hendaklah dikemukakan, dalam suatu tempoh, pada apa-apa lat, dengan cara atau bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Bank; dan  
  (b) orang itu tidak boleh mengemukakan apa-apa dokumen atau maklumat—  
  (i) yang dia mengetahui, atau mempunyai sebab untuk mempercayai, adalah palsu atau mengelirukan dalam butir material; atau  
  (ii) yang tidak tepat atau tidak lengkap berkenaan dengan kesalahan atau ketinggalan material, atau apa-apa kesalahan atau ketinggalan berulang.  
Langkah yang berhubungan dengan transaksi antarabangsa dan domestik 214.     (1)     Bank diberi kuasa di bawah seksyen ini untuk melindungi kedudukan imbangan pembayaran dan nilai mata wang Malaysia.  
     (2)    Tiada seorang pun boleh menjalankan atau terlibat dalam mana-mana transaksi yang dinyatakan dalam Jadual 14 kecuali dengan kelulusan bertulis Bank.  
     (3)    Tertakluk kepada apa-apa arahan yang dikeluarkan oleh Bank di bawah perenggan (6)(e), larangan dalam subseksyen (2) berkenaan dengan transaksi dalam perenggan 1 Jadual 14 tidak terpakai bagi mana-mana bank berlesen.  
     (4)    Melainkan jika diperuntukkan dengan nyata selainnya dalam seksyen ini dan Jadual 14, subseksyen (2) hendaklah terpakai bagi—  
  (a) semua orang, golongan, kategori atau perihalan orang termasuk penama mereka atau mana-mana orang yang bertindak bagi pihak mereka walau pun mereka tidak berada di Malaysia; dan  
  (b) semua perbuatan yang dilakukan di dalam atau luar Malaysia termasuk apa-apa perbuatan yang melibatkan, bersekutu dengan atau dalam persediaan kepada, transaksi yang dinyatakan dalam Jadual 14.  
     (5)    Bank dalam memberikan apa-apa kelulusan bertulis di bawah subseksyen (2) boleh mengenakan apa-apa kehendak, sekatan atau syarat yang berkenaan dengan transaksi itu dalam Jadual 14.  
     (6)    Bank boleh mengeluarkan arahan untuk—  
  (a) mengisytiharkan seseorang itu adalah dikira sebagai seorang pemastautin atau seorang bukan pemastautin walau apa pun takrif “pemastautin” atau “bukan pemastautin” dalam seksyen 213;  
  (b) menghendaki mana-mana orang untuk mengemukakan apa-apa dokumen atau maklumat kepada Bank atau mana-mana orang sebagaimana yang ditentukan oleh Bank;  
  (c) menghendaki apa-apa pembayaran untuk dibuat ke dalam akaun tentuan dan mengarahkan kegunaan apa-apa dana dalam akaun tentuan itu sebagaimana yang ditentukan oleh Bank;  
  (d) menghendaki mana-mana orang yang berhak untuk menjual, atau untuk memperoleh jualan daripada, mana-mana mata wang asing, emas atau logam berharga lain, untuk menawarkannya, atau menyebabkannya untuk ditawarkan, bagi jualan kepada bank berlesen atau mana-mana orang sebagaimana yang ditentukan oleh Bank;  
  (e) menghendaki bank berlesen untuk menjalankan atau terlibat dalam transaksi dalam perenggan 1 Jadual 14 atas apa-apa terma sebagaimana yang ditentukan oleh Bank;  
  (f) menghendaki bank berlesen, atau mana-mana orang lain untuk mentadbir atau memastikan pematuhan seksyen ini atas apa-apa terma sebagaimana yang ditentukan oleh Bank; atau  
  (g) menghendaki mana-mana orang untuk melakukan atau menahan daripada melakukan apa-apa perbuatan bagi maksud memastikan pematuhan seksyen ini.  
     (7)    Apa-apa kelulusan bertulis yang diberikan di bawah subseksyen (2) dan apa-apa arahan yang dikeluarkan di bawah subseksyen (6) hendaklah terpakai bagi mana-mana orang, golongan, kategori atau perihalan orang sebagaimana yang ditentukan oleh Bank dalam kelulusan bertulis dan arahan itu, mengikut mana-mana yang berkenaan.  
     (8)    Subseksyen (2) tidak menjejaskan penguatkuasaan pihak-pihak atas hak mereka di bawah perjanjian kewangan yang layak.  
     (9)    Kecuali bagi perenggan 7 dalam Jadual 14, mana-mana orang yang melanggar subseksyen (2) atau gagal untuk mematuhi apa-apa kehendak, sekatan atau syarat yang dikenakan di bawah suatu kelulusan bertulis yang diberikan di bawah subseksyen (2) atau apa-apa arahan yang dikeluarkan di bawah subseksyen (6) melakukan suatu kesalahan di bawah Akta ini dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan bagi suatu tempoh tidak melebihi sepuluh tahun atau didenda tidak melebihi lima puluh juta ringgit atau kedua-duanya.  
Akta 235.    (10)    Mana-mana ringgit, mata wang asing, emas, logam berharga lain, sekuriti atau instrumen kewangan atau mana-mana artikel lain yang tertakluk kepada suatu larangan di bawah subseksyen (2) berkenaan dengan transaksi dalam perenggan 7 Jadual 14 hendaklah disifatkan sebagai barangan larangan di bawah Akta Kastam 1967 [Akta 235] dan mana-mana orang yang gagal untuk mematuhi larangan itu atau apa-apa kehendak, sekatan atau syarat yang dikenakan di bawah suatu kelulusan bertulis yang diberikan di bawah subseksyen (2) melakukan suatu kesalahan di bawah Akta itu dan boleh, apabila disabitkan, didenda dengan penalti yang diperuntukkan dalam Akta itu.  
Kuasa Bank untuk mengenakan levi atau caj 215.     (1)     Bagi maksud melindungi kedudukan imbangan pembayaran atau nilai mata wang Malaysia, peraturan-peraturan boleh dibuat di bawah seksyen 260 untuk mengenakan levi atau caj berkenaan dengan mana-mana transaksi yang ditentukan dalam Jadual 14, sama ada secara am atau dengan syarat atau dalam hal keadaan yang dinyatakan dalam peraturan-peraturan itu.  
     (2)    Levi atau caj yang dikenakan menurut peraturan-peraturan yang disebut dalam subseksyen (1) boleh—  
  (a) tertentu;  
  (b) suatu amaun minimum atau maksimum; atau  
  (c) suatu peratusan atau perkadaran amaun yang menjadi hal perkara transaksi dalam Jadual 14.  
Kuasa Bank, dengan kelulusan Menteri, untuk mengeluarkan arahan 216.     (1)     Bank boleh, dengan kelulusan Menteri, demi kepentingan negara, mengeluarkan arahan kepada mana-mana orang di Malaysia, untuk melarang, menyekat atau menghendaki pelakuan apa-apa perbuatan sebagaimana yang ditentukan oleh Bank, dengan atau tanpa syarat, berhubungan dengan urus niaga atau transaksi, dengan mana-mana orang yang bermastautin di dalam suatu negara atau wilayah, atau dalam apa-apa mata wang, sebagaimana yang ditentukan oleh Bank.  
     (2)    Mana-mana orang yang baginya arahan itu dikeluarkan di bawah subseksyen (1) hendaklah mematuhi arahan itu walau apa pun apa-apa kewajipan lain yang dikenakan atas orang itu oleh mana-mana kontrak atau perjanjian antarabangsa.  
     (3)    Tiada seorang pun boleh, dalam menjalankan apa-apa tindakan yang mematuhi arahan yang dibuat di bawah subseksyen (1), dianggap sebagai memungkiri mana-mana kontrak atau perjanjan antarabangsa.  
     (4)    Mana-mana orang yang gagal untuk mematuhi apa-apa arahan atau syarat yang disebut dalam subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan bagi suatu tempoh tidak melebihi sepuluh tahun atau didenda tidak melebihi lima puluh juta ringgit atau kedua-duanya.  
  Penggal 3

Hari kelepasan bagi orang berlesen

 
Kuasa Menteri untuk mengisytiharkan hari kelepasan bagi orang berlesen 217.     (1)     Menteri boleh, atas syor Bank, melalui notis dalam Warta, mengisytiharkan mana-mana hari sebagai suatu hari kelepasan bagi semua orang berlesen, atau bagi apa-apa kelas, kategori atau perihalan orang berlesen, atau bagi mana-mana pejabat orang berlesen itu, di seluruh, atau di mana-mana bahagian, Malaysia, sebagaimana yang ditentukan dalam notis itu.  
     (2)    Tiada orang berlesen atau pejabat orang berlesen itu ditentukan dalam notis itu, boleh menjalankan apa-apa perniagaan pada mana-mana hari yang diisytiharkan sebagai suatu hari kelepasan bagi orang berlesen itu di bawah subseksyen (1) melainkan jika Menteri, atas syor Bank, meluluskan sebaliknya.  
     (3)    Jika suatu hari diisytiharkan sebagai suatu hari kelepasan di bawah subseksyen (1)—  
  (a) orang berlesen itu atau pejabatnya yang ditentukan dalam notis itu tidak boleh dipaksa pada hari kelepasan itu untuk membuat suatu pembayaran atau melakukan apa-apa perbuatan lain yang ia tidak boleh dipaksa untuk melakukan pada mana-mana hari yang adalah hari kelepasan am dalam pengertian mana-mana undang-undang yang berhubungan dengan hari kelepasan am; dan  
  (b) tiada seorang pun boleh dipaksa untuk membuat apa-apa pembayaran pada hari kelepasan itu dalam atau pada orang berlesen atau pejabatnya yang ditentukan dalam notis itu, atau melakukan dalam atau pada orang berlesen atau pejabatnya yang ditentukan dalam notis itu apa-apa perbuatan yang menghendaki perkhidmatan orang berlesen itu,  
  dan obligasi untuk membuat pembayaran atau melakukan perbuatan itu hendaklah disifatkan sebagai suatu obligasi untuk membuat pembayaran atau melakukan perbuatan itu pada hari selepasnya yang bukan merupakan suatu hari kelepasan am dalam pengertian mana-mana undang-undang yang berhubungan dengan hari-hari kelepasan am.  
     (4)    Suatu hari yang diisytiharkan sebagai hari kelepasan bagi orang berlesen atau pejabatnya di bawah subseksyen (1) tidak semestinya menjadi suatu hari kelepasan am dan tiada apa-apa jua dalam seksyen ini boleh menjejaskan operasi mana-mana undang-undang yang berhubungan dengan hari kelepasan am.  
     (5)    Apa-apa pengisytiharan suatu hari kelepasan yang dibuat di bawah subseksyen (1) tidak boleh—  
  (a) menidaksahkan apa-apa kontrak, perjanjian, transaksi atau perkiraan yang dibuat oleh orang berlesen itu dengan mana-mana orang; dan  
  (b) menjejaskan apa-apa hak, obligasi atau liabiliti yang berbangkit di bawah apa-apa perjanjian, transaksi atau perkiraan itu.  
  BAHAGIAN  XV

PENGUATKUASAAN DAN PENALTI

 
  Penggal 1

Kuasa penyiasatan

 
Penyiasatan oleh Bank 218.    Jika Bank berpuas hati atau mempunyai apa-apa sebab untuk mempercayai bahawa mana-mana orang telah melakukan suatu kesalahan di bawah Akta ini, Bank boleh menyebabkan suatu penyiasatan dibuat dan bagi maksud itu boleh melaksanakan semua kuasa penyiasatan yang diperuntukkan di bawah Akta ini.  
Pelantikan pegawai penyiasat 219.    Bank boleh melantik seorang pegawai Bank atau mana-mana orang lain yang dilantik di bawah subseksyen 7(6) untuk menjadi seorang pegawai penyiasat bagi menjalankan suatu siasatan di bawah Penggal ini.  
Kuasa pegawai penyiasat 220.     (1)     Seorang pegawai penyiasat yang dilantik di bawah seksyen 219 hendaklah mempunyai semua kuasa dan fungsi yang diberikan kepada Bank di bawah Bahagian ini, dan jika pegawai penyiasat itu bukan seorang pegawai Bank, dia hendaklah, berhubungan dengan kuasa dan fungsi itu—  
  (a) menjadi tertakluk kepada; dan  
  (b) menikmati apa-apa hak, keistimewaan, perlindungan, kekebalan dan tanggung rugi sebagaimana yang ditentukan dalam,  
  peruntukan Akta ini, Akta Bank Negara Malaysia 2009 atau mana-mana undang-undang bertulis lain yang terpakai bagi seorang pegawai Bank seolah-olah dia adalah seorang pegawai Bank.  
     (2)    Seorang pegawai penyiasat, dalam menjalankan kuasanya dan melaksanakan fungsinya, hendaklah tertakluk kepada dan mematuhi arahan, kawalan, petunjuk, syarat, sekatan atau batasan sebagaimana yang ditentukan oleh Bank, secara lisan atau bertulis, sama ada secara am, atau dalam apa-apa hal atau hal keadaan tertentu.  
     (3)    Gabenor hendaklah mempunyai semua kuasa dan fungsi seorang pegawai penyiasat.  
     (4)    Seorang pegawai penyiasat yang melakukan apa-apa pemeriksaan atas mana-mana orang di bawah Penggal ini hendaklah mempunyai kuasa untuk mengendalikan suatu sumpah atau ikrar kepada orang yang sedang diperiksa.  
Kuasa memasuki, menggeledah dan menyita dengan waran 221.     (1)     Jika ternyata pada seseorang Majistret, atas maklumat bertulis dengan bersumpah dan selepas apa-apa siasatan sebagaimana yang difikirkannya perlu, bahawa terdapat sebab yang munasabah untuk mempercayai bahawa—  
  (a) mana-mana premis telah digunakan atau akan digunakan bagi; atau  
  (b) terdapat di dalam mana-mana premis keterangan yang perlu bagi menjalankan suatu penyiasatan mengenai,  
  pelakuan suatu kesalahan di bawah Akta ini, Majistret itu boleh mengeluarkan suatu waran yang memberi kuasa kepada pegawai penyiasat yang dinamakan dalam waran itu, pada bila-bila masa yang munasabah, pada waktu siang atau malam dan dengan atau tanpa bantuan, untuk memasuki premis itu dan sekiranya perlu dengan kekerasan.  
     (2)    Suatu waran di bawah subseksyen (1) boleh memberi kuasa kepada pegawai penyiasat itu untuk—  
  (a) masuk ke dalam mana-mana premis dan menggeledah, menyita dan menahan apa-apa harta, perkakas, kelengkapan, jentera, komputer, output komputer, sistem, data, buku, dokumen atau maklumat;  
  (b) mempunyai akses untuk, memeriksa, membuat salinan atau mengambil cabutan daripada, mana-mana komputer, output komputer, sistem, data, buku, dokumen atau maklumat yang disita dan ditahan sedemikian, termasuk akses kepada mana-mana program atau data yang disimpan dalam mana-mana komputer atau mempunyai akses untuk, memeriksa atau menyemak operasi mana-mana komputer dan apa-apa perkakas atau bahan yang berkaitan dengannya;  
  (c) mengambil milikan, dan memindahkan dari premis itu, apa-apa harta, perkakas, kelengkapan, jentera, komputer, output komputer, sistem, data, buku, dokumen atau maklumat yang disita dan ditahan sedemikian;  
  (d) memeriksa mana-mana orang yang berada di dalam, atau di, premis itu, dan bagi maksud pemeriksaan itu, menahan orang itu, tertakluk kepada seksyen 225, dan memindahkannya ke mana-mana tempat yang perlu untuk membantu pemeriksaan itu, dan menyita dan menahan apa-apa harta, perkakas, kelengkapan, jentera, komputer, output komputer, sistem, data, buku, dokumen atau maklumat yang dijumpai pada orang itu;  
  (e) memecah buka, memeriksa, dan menggeledah, apa-apa artikel, bejana atau bekas, termasuk mengakses komputer; atau  
  (f) memberhentikan, menahan atau menggeledah mana-mana kenderaan.  
     (3)    Seorang pegawai penyiasat boleh jika adalah perlu untuk berbuat demikian—  
  (a) memecah buka mana-mana pintu luar atau dalam premis itu atau halangan lain kepada premis itu, untuk masuki ke dalam premis itu;  
  (b) masuk dengan kekerasan premis itu dan tiap-tiap bahagian premis itu;  
  (c) memindah dengan menggunakan kekerasan apa-apa halangan kepada kemasukan, penggeledahan, penyitaan, penahanan atau pemindahan yang dia diberi kuasa untuk melaksanakan di bawah seksyen ini; atau  
  (d) menahan, tertakluk kepada seksyen 225, mana-mana orang yang dijumpai dalam mana-mana premis, atau apa-apa kenderaan, yang digeledah di bawah subseksyen (1) sehingga premis atau kenderaan itu selesai digeledah.  
     (4)    Seorang pegawai penyiasat hendaklah bagi maksud seksyen ini disediakan dengan kata laluan yang perlu, kod enskripsi, kod diskripsi, perisian atau perkakasan dan apa-apa cara lain yang dikehendaki bagi membolehkan pemahaman apa-apa program atau data yang disimpan dalam mana-mana komputer termasuk dalam suatu bentuk yang maklumat terkandung dalam suatu komputer dapat diambil dan yang ia dapat dilihat dan dibaca.  
     (5)    Apa-apa output komputer, data, buku, dokumen, maklumat atau penyataan yang diperoleh atau diberikan kepada seorang pegawai penyiasat semasa berjalannya suatu penggeledahan di bawah seksyen ini hendaklah, walau apa pun mana-mana undang-undang yang bertentangan, menjadi boleh diterima sebagai keterangan dalam apa-apa prosiding di bawah Akta ini.  
Kuasa memasuki, menggeledah dan menyita tanpa waran 222.    Sekiranya seorang pegawai penyiasat berpuas hati atas maklumat yang diterima bahawa dia mempunyai sebab yang munasabah untuk mempercayai bahawa oleh sebab kelengahan dalam memperoleh suatu waran geledah di bawah seksyen 221 penyiasatan akan terjejas atau keterangan mengenai pelakuan suatu kesalahan mungkin diganggu, dipindahkan, dirosakkan atau dimusnahkan, pegawai penyiasat itu boleh memasuki premis itu dan menjalankan di dalam, pada dan berkenaan dengan premis itu semua kuasa yang disebut dalam seksyen 221 dengan cara yang sepenuhnya dan secukupnya seolah-olah dia telah diberi kuasa untuk berbuat demikian oleh suatu waran yang dikeluarkan di bawah seksyen itu.  
Senarai harta yang disita, dsb. 223.     (1)     Seorang pegawai penyiasat, dalam menjalankan penyiasatannya atau penggeledahannya, hendaklah—  
  (a) menyediakan dan menandatangani suatu senarai semua harta, perkakas, kelengkapan, jentera, komputer, output komputer, sistem, data, buku, dokumen atau maklumat yang disita; dan  
  (b) menyatakan dalam senarai itu lokasi di mana, atau orang yang, harta, perkakas, kelengkapan, jentera, komputer, output komputer, sistem, data, buku, dokumen atau maklumat itu dijumpai atau diperoleh.  
     (2)    Penghuni premis yang dimasuki di bawah subseksyen 221(1) atau seksyen 222 semasa penyiasatan itu, atau mana-mana orang bagi pihaknya, hendaklah pada tiap-tiap masa dibenarkan untuk hadir sepanjang penggeledahan itu, menandatangani senarai geledah itu atau meletakkan cap ibu jarinya atas senarai itu, dan diberikan satu salinan senarai geledah yang telah disiapkan dan ditandatangani atau diletakkan cap ibu jari di bawah seksyen ini.  
     (3)    Jika penghuni premis itu atau orang yang bertindak bagi pihak penghuni itu di bawah subseksyen (2) enggan menandatangani senarai geledah itu atau meletakkan cap ibu jarinya atas senarai itu, pegawai penyiasat itu hendaklah mengendorskan namanya atas senarai geledah itu, hakikat dan sebab keengganan berbuat demikian, jika ada, yang dinyatakan oleh penghuni itu atau orang yang bertindak bagi penghuni itu.  
Pelepasan harta yang disita, dsb. 224.     (1)     Seorang pegawai penyiasat hendaklah, melainkan jika diperintahkan selainnya oleh mana-mana mahkamah—  
  (a) pada penutupan penyiasatan atau apa-apa prosiding yang berbangkit daripada penyiasatan itu; atau  
  (b) dengan mendapat kebenaran bertulis terdahulu Bank pada bila-bila masa sebelum penyiasatan ditutup,  
  melepaskan apa-apa harta, perkakas, kelengkapan, jentera, komputer, output komputer, sistem, data, buku, dokumen atau maklumat yang disita, ditahan atau dipindah olehnya atau mana-mana pegawai penyiasat lain di bawah Bahagian ini, kepada mana-mana orang yang diputuskannya berhak menurut undang-undang atas harta, perkakas, kelengkapan, jentera, komputer, output komputer, sistem, data, buku, dokumen atau maklumat sekiranya dia berpuas hati bahawa ia tidak diperlukan bagi maksud apa-apa pendakwaan atau prosiding di bawah Akta ini, atau bagi maksud apa-apa pendakwaan di bawah mana-mana undang-undang bertulis lain.  
     (2)    Suatu rekod secara bertulis hendaklah dibuat oleh pegawai penyiasat itu yang menjalankan apa-apa pelepasan mana-mana harta, perkakas, kelengkapan, jentera, komputer, output komputer, sistem, data, buku, dokumen atau maklumat di bawah subseksyen (1) berkenaan dengan pelepasan itu dengan menentukan secara terperinci hal keadaan, dan sebab bagi, pelepasan itu.  
     (3)    Jika seorang pegawai penyiasat tidak dapat mengesan orang yang berhak menurut undang-undang atas harta, perkakas, kelengkapan, jentera, komputer, output komputer, sistem, data, buku, dokumen atau maklumat itu, pegawai penyiasat itu hendaklah menyebabkan untuk disiarkan suatu notis di laman sesawang Bank meminta mana-mana orang yang berhak menurut undang-undang atas harta, perkakas, kelengkapan, jentera, komputer, output komputer, sistem, data, buku, dokumen atau maklumat itu untuk menuntut harta, perkakas, kelengkapan, jentera, komputer, output komputer, sistem, data, buku, dokumen atau maklumat itu dalam tempoh yang dinyatakan dalam notis itu.  
     (4)    Jika tiada tuntutan dibuat apabila habis tempoh yang ditentukan dalam notis itu yang disiarkan di bawah subseksyen (3), pegawai penyiasat itu hendaklah membuat suatu permohonan secara bertulis kepada mahkamah mengenai pelupusan harta, perkakas, kelengkapan, jentera, komputer, output komputer, sistem, data, buku, dokumen atau maklumat itu.  
     (5)    Mahkamah apabila menerima permohonan di bawah subseksyen (4) dan setelah berpuas hati bahawa orang di bawah subseksyen (1) yang berhak menurut undang-undang atas harta, perkakas, kelengkapan, jentera, komputer, output komputer, sistem, data, buku, dokumen atau maklumat itu tidak dapat dikesan hendaklah memerintahkan yang sama itu untuk dilucut hak atau dilupuskan oleh Bank mengikut perintah yang dibuat oleh mahkamah itu.  
Pemeriksaan atas orang 225.     (1)     Seorang pegawai penyiasat boleh memeriksa mana-mana orang yang dia mempunyai sebab untuk mempercayai ada pada dirinya apa-apa harta, perkakas, kelengkapan, jentera, komputer, output komputer, sistem, data, buku, dokumen atau maklumat, atau artikel lain yang perlu, pada pendapatnya, bagi maksud penyiasatan apa-apa kesalahan di bawah Akta ini.  
Akta 593.    (2)    Bagi maksud suatu pemeriksaan atas seseorang di bawah subseksyen (1), seksyen 221 atau 222, seorang pegawai penyiasat boleh, tertakluk kepada peruntukan Kanun Tatacara Jenayah [Akta 593], menahan orang itu sebagaimana yang perlu untuk menjalankan pemeriksaan, dan boleh memindahkannya ke dalam jagaan di mana-mana tempat yang perlu untuk memudahkan pemeriksaan itu.  
     (3)    Seorang pegawai penyiasat yang melakukan suatu pemeriksaan atas orang di bawah subseksyen (1) boleh menyita, menahan atau mengambil milik apa-apa harta, perkakas, kelengkapan, jentera, komputer, output komputer, sistem, data, buku, dokumen, maklumat atau artikel, yang dijumpai pada diri orang itu bagi maksud penyiasatan yang sedang dijalankan olehnya.  
     (4)    Apa-apa pemeriksaan atas seseorang yang dijalankan di bawah Bahagian ini hendaklah menurut peruntukan dalam Kanun Tatacara Jenayah.  
     (5)    Tiada seorang pun boleh diperiksa kecuali oleh orang yang sama jantinanya dengan orang yang diperiksa, dan pemeriksaan itu hendaklah dijalankan dengan penuh kesopanan.  
Halangan terhadap pelaksanaan kuasa pegawai penyiasat 226.    Tiada seorang pun boleh—  
  (a) menolak mana-mana pegawai penyiasat yang menjalankan kuasanya di bawah seksyen 221, 222 atau 225, akses kepada mana-mana premis atau mana-mana bahagian premis itu, atau gagal untuk membenarkan dirinya diperiksa;  
  (b) menyerang, menghalang, menggalang atau melengah-lengahkan mana-mana pegawai penyiasat dalam melaksanakan kuasanya di bawah Bahagian ini;  
  (c) gagal untuk mematuhi apa-apa tuntutan yang sah mana-mana pegawai penyiasat dalam melaksanakan kewajipannya di bawah seksyen 221, 222 atau 225;  
  (d) enggan memberi kepada seorang pegawai penyiasat apa-apa maklumat yang semunasabahnya boleh dikehendaki daripadanya dan yang dia berkuasa untuk memberikannya;  
  (e) gagal untuk mengemukakan kepada, atau menyembunyikan atau cuba menyembunyikan daripada, seorang pegawai penyiasat apa-apa harta, buku, dokumen atau artikel lain berhubungan dengan yang pegawai penyiasat itu mempunyai alasan yang munasabah bagi mengesyaki bahawa suatu kesalahan atau kemungkiran telah atau sedang dilakukan di bawah Akta ini;  
  (f) mendapatkan balik atau berusaha untuk mendapatkan balik apa-apa benda yang telah disita dengan sewajarnya;  
  (g) memberikan kepada seorang pegawai penyiasat maklumat sebagai benar, yang dia tahu atau mempunyai sebab bagi mempercayai adalah palsu, mengelirukan, tidak tepat atau tidak lengkap; atau  
  (h) sebelum atau selepas apa-apa penyitaan, memecah atau selainnya memusnah apa-apa benda untuk menghalang penyitaan itu, atau melindungi benda itu.  
     (2)    Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lapan tahun atau didenda tidak melebihi dua puluh lima juta ringgit atau kedua-duanya.  
Kehendak menyediakan terjemahan 227.     (1)     Jika seorang pegawai penyiasat menjumpai, menyita, menahan atau mengambil milik apa-apa komputer, output komputer, sistem, data, buku, dokumen atau maklumat, dalam melaksanakan mana-mana kuasa di bawah Bahagian ini, dan buku itu, dokumen atau maklumat lain atau mana-mana bahagiannya adalah dalam suatu bahasa selain bahasa kebangsaan atau bahasa Inggeris, atau dalam apa-apa isyarat atau kod, pegawai penyiasat itu boleh, secara lisan atau bertulis, menghendaki orang yang memiliki, menjaga atau mengawal komputer, output komputer, sistem, data, buku, dokumen atau maklumat itu, untuk memberi kepada pegawai penyiasat itu suatu terjemahan dalam bahasa kebangsaan atau bahasa Inggeris mengenai output komputer, sistem, data, buku, dokumen atau maklumat itu dalam apa-apa tempoh yang munasabah sebagaimana yang pegawai penyiasat itu boleh tentukan, dengan mengambil kira panjang output komputer, sistem, data, buku, dokumen atau maklumat, atau hal keadaan lain yang berhubungan dengannya.  
     (2)    Tiada seorang pun boleh dengan pengetahuannya memberikan suatu terjemahan di bawah subseksyen (1) yang bukan suatu terjemahan yang tepat, jujur dan benar, atau dengan pengetahuannya membuat suatu terjemahan di bawah subseksyen itu yang tidak tepat, jujur dan benar.  
     (3)    Jika orang yang dikehendaki untuk memberikan suatu terjemahan di bawah subseksyen (1) bukan orang yang disyaki melakukan kesalahan atau kemungkiran di bawah penyiasatan, Bank hendaklah membayar kepadanya fi yang munasabah bagi terjemahan itu.  
     (4)    Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) atau (2) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau didenda tidak melebihi lima juta ringgit atau kedua-duanya.  
Kuasa untuk memeriksa orang 228.     (1)     Jika seorang pegawai penyiasat mengesyaki mana-mana orang telah melakukan suatu kesalahan atau suatu kemungkiran di bawah Akta ini, dia boleh, jika pada pendapatnya adalah semunasabahnya perlu untuk berbuat demikian bagi maksud suatu penyiasatan atas kesalahan itu—  
  (a) memerintahkan mana-mana orang secara bertulis supaya hadir di hadapannya bagi maksud diperiksa secara lisan berhubungan dengan apa-apa perkara yang boleh membantu dalam penyiasatan atas kesalahan atau kemungkiran itu;  
  (b) memerintahkan mana-mana orang secara bertulis untuk mengemukakan di hadapannya, dalam tempoh yang ditentukan oleh pegawai itu, apa-apa harta, perkakas, kelengkapan, jentera, komputer, output komputer, sistem, data, buku, dokumen, maklumat, artikel atau benda yang boleh membantu dalam penyiasatan atas kesalahan atau kemungkiran itu; atau  
  (c) dengan notis secara bertulis menghendaki mana-mana orang untuk memberikan satu penyataan bertulis yang dibuat atas sumpah atau ikrar menerangkan di dalamnya semua maklumat yang mungkin dikehendaki di bawah notis itu, maklumat yang boleh membantu dalam penyiasatan atas kesalahan atau kemungkiran itu.  
     (2)    Seseorang yang kepadanya suatu perintah di bawah perenggan (1)(a) atau (b), atau suatu notis di bawah perenggan (1)(c), telah diberikan hendaklah mematuhi terma perintah atau notis itu, mengikut mana-mana yang berkenaan, dan, khususnya—  
  (a) seseorang yang kepadanya suatu perintah di bawah perenggan (1)(a) telah diberikan hendaklah—  
  (i) hadir mengikut terma perintah itu untuk diperiksa, dan hendaklah terus hadir sedemikian dari sehari ke sehari sebagaimana yang diarahkan oleh pegawai penyiasat itu sehingga pemeriksaan itu selesai; dan  
  (ii) di sepanjang pemeriksaan itu mendedahkan semua maklumat yang ada dalam pengetahuannya, atau yang tersedia ada untuknya, atau yang boleh didapatkan olehnya, berkenaan dengan perkara yang berhubungan dengannya yang dia sedang diperiksa, sama ada atau tidak apa-apa soalan dikemukakan kepadanya mengenai perkara itu, dan jika apa-apa soalan dikemukakan kepadanya dia hendaklah menjawab soalan itu dengan benar dan sepanjang pengetahuan dan kepercayaannya, dan tidak boleh menolak untuk menjawab apa-apa soalan atas alasan yang soalan itu mungkin menunjukkan dia atau suami atau isterinya bersalah;  
  (b) seseorang yang kepadanya suatu perintah telah diberikan di bawah perenggan (1)(b) tidak boleh menyembunyikan, menyorokkan, memusnahkan, mengubah, memindahkan dari atau menghantar ke luar Malaysia, atau mengurusniagakan, membelanjakan, atau melupuskan, apa-apa harta, perkakas, kelengkapan, jentera, komputer, output komputer, sistem, data, buku, dokumen, maklumat, artikel atau benda yang ditentukan dalam perintah itu, atau mengubahkan atau mencacatkan apa-apa catatan dalam output komputer, sistem, data, buku, dokumen atau maklumat itu, atau menyebabkan perbuatan itu dilakukan, atau membantu atau berkomplot untuk melakukan perbuatan sedemikian; dan  
  (c) seorang yang kepadanya suatu notis bertulis telah diberikan di bawah perenggan (1)(c) hendaklah, dalam penyataannya yang dibuat atas sumpah atau ikrar, mengemukakan dan mendedahkan dengan benar semua maklumat yang dikehendaki di bawah notis itu yang berada dalam pengetahuannya, atau yang tersedia ada untuknya, atau yang boleh didapati olehnya, dan tidak boleh gagal untuk memberikan atau mendedahkan yang sama itu atas alasan yang ia mungkin menunjukkan bahawa dia atau suami atau isterinya bersalah.  
     (3)    Seorang yang kepadanya suatu perintah atau suatu notis diberikan di bawah subseksyen (1) hendaklah mematuhi perintah atau notis itu dan peruntukan subseksyen (2) berhubungan dengannya, walau apa pun mana-mana undang-undang, sama ada diperbuat sebelum atau selepas Akta ini berkuat kuasa, atau apa-apa sumpah, aku janji atau kehendak kerahsiaan, atau apa-apa obligasi di bawah apa-apa kontrak, perjanjian atau perkiraan, sama ada nyata atau tersirat, yang bertentangan.  
     (4)    Jika mana-mana orang mendedahkan apa-apa maklumat atau mengemukakan apa-apa harta, perkakas, kelengkapan, jentera, komputer, output komputer, sistem, data, buku, dokumen, maklumat, artikel atau benda, menurut subseksyen (1) dan (2), baik orang yang kali pertama disebut, mahupun mana-mana orang lain yang bagi pihak atau atas arahan atau sebagai ejen atau pegawai orang yang kali pertama disebut itu mungkin bertindak, tidak boleh, disebabkan pendedahan atau pengemukaan itu, dikenakan apa-apa pendakwaan bagi mana-mana kesalahan di bawah atau menurut kuasa mana-mana undang-undang, atau dikenakan apa-apa prosiding atau tuntutan dalam apa-apa bentuk atau apa-apa perihalan oleh mana-mana orang di bawah atau menurut kuasa mana-mana perjanjian atau perkiraan, atau selainnya.  
     (5)    Seorang pegawai penyiasat boleh menyita, mengambil milik dan menahan bagi apa-apa jangka masa yang disifatkannya perlu, apa-apa harta, perkakas, kelengkapan, jentera, komputer, output komputer, sistem, data, buku, dokumen, maklumat, artikel atau benda yang dikemukakan di hadapannya semasa penjalanan suatu penyiasatan di bawah subseksyen (1), atau pemeriksaan orang yang sedang diperiksa olehnya di bawah perenggan (1)(a), atau yang mengemukakan apa-apa benda kepadanya di bawah perenggan (1)(b), untuk memastikan sama ada apa-apa yang berkaitan dengan penyiasatan itu disembunyikan, atau selainnya pada diri orang itu.  
     (6)    Suatu pemeriksaan di bawah perenggan (1)(a) hendaklah dibuat dalam bentuk tulisan oleh pegawai penyiasat itu dan hendaklah dibacakan kepada dan ditandatangani oleh orang yang sedang diperiksa atau diletakkan cap ibu jarinya, dan jika orang itu menolak untuk menandatangani rekod itu atau meletakkan cap ibu jarinya, pegawai penyiasat itu hendaklah mengendorskan padanya di bawah tandatangannya dengan menyatakan hal penolakan itu dan sebab baginya, jika ada, yang dinyatakan oleh orang yang diperiksa itu.  
     (7)    Rekod suatu pemeriksaan di bawah perenggan (1)(a), atau suatu penyataan bertulis atas sumpah atau ikrar yang dibuat menurut perenggan (1)(c), atau apa-apa harta, perkakas, kelengkapan, jentera, komputer, output komputer, sistem, data, buku, dokumen, maklumat, artikel atau benda yang dikemukakan di bawah perenggan (1)(b) atau selainnya semasa penjalanan suatu pemeriksaan di bawah perenggan (1)(a) atau di bawah suatu penyataan bertulis atas sumpah atau ikrar yang dibuat menurut perenggan (1)(c) hendaklah boleh diterima sebagai keterangan dalam mana-mana prosiding dalam mana-mana mahkamah bagi, atau berhubungan dengan—  
  (a) suatu kesalahan atau kemungkiran di bawah Akta ini;  
  (b) apa-apa perkara lain di bawah Akta ini; atau  
  (c) apa-apa kesalahan di bawah mana-mana undang-undang bertulis lain,  
  tidak kira sama ada prosiding itu adalah terhadap orang yang telah diperiksa, atau yang mengemukakan harta, perkakas, kelengkapan, jentera, komputer, output komputer, sistem, data, buku, dokumen, maklumat, artikel atau benda itu, atau yang telah membuat penyataan bertulis atas sumpah atau ikrar, atau terhadap mana-mana orang lain.  
     (8)    Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) atau (2) atau memberikan kepada seorang pegawai penyiasat apa-apa maklumat atau penyataan yang palsu atau mengelirukan dalam apa-apa butir material, melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lapan tahun atau didenda tidak melebihi dua puluh lima juta ringgit atau kedua-duanya.  
Penyampaian perintah atau notis secara am, dsb. 229.     (1)     Apa-apa perintah atau notis yang diberikan di bawah Bahagian ini, hendaklah, jika ia dikehendaki untuk disampaikan kepada seorang individu, disampaikan dengan—  
  (a) menyerah hantarnya secara ke diri kepada orang yang notis itu diniatkan;  
  (b) menyerah hantarnya kepada orang dewasa di tempat kediaman, pekerjaan atau perniagaan terkini diketahui yang orang itu diniatkan; atau  
  (c) menghantarnya melalui pos berdaftar kepada orang yang diniatkan.  
     (2)    Apa-apa perintah atau notis yang diberikan di bawah Bahagian ini hendaklah, jika dikehendaki untuk disampaikan kepada suatu pertubuhan perbadanan atau yang tidak diperbadankan, disampaikan dengan menyerah hantar perintah atau notis itu kepada seorang pegawai atau ejen pertubuhan perbadanan atau yang tidak diperbadankan itu di alamat berdaftarnya atau alamat perniagaannya.  
     (3)    Sekiranya pegawai yang menjalankan apa-apa perintah atau notis di bawah subseksyen (1) atau (2) berpuas hati, bagi sebab yang akan direkodkan olehnya secara bertulis, bahawa perintah atau notis itu tidak dapat disampaikan dengan cara yang diperuntukkan di bawah subseksyen (1) atau (2), perintah atau notis itu boleh disampaikan dengan meletakkan perintah atau notis itu pada bahagian premis yang mudah dilihat—  
  (a) yang individu bagi perintah atau notis itu diniatkan diketahui terakhir tinggal, terakhir bekerja atau terakhir menjalankan perniagaan; atau  
  (b) di alamat berdaftar atau alamat perniagaan pertubuhan perbadanan atau yang tidak diperbadankan terakhir yang diketahui kepada siapa perintah atau notis itu diniatkan,  
  dan dalam hal sedemikian perintah atau notis itu hendaklah disifatkan sebagai telah disampaikan dengan sempurna.  
     (4)    Sekiranya apabila suatu penyiasatan telah dibuat di bawah Akta ini, pegawai penyiasat mendapati bahawa terdapat keterangan yang mencukupi atau alasan munasabah untuk mengesyaki bagi membenarkan pemulaan atau penerusan mana-mana prosiding terhadap mana-mana orang, pegawai penyiasat itu hendaklah menghendaki seorang pengadu, jika ada, dan seramai orang yang pegawai penyiasat itu mendapati mengetahui hal keadaan kes itu sebagaimana yang difikirkannya perlu, untuk melaksanakan suatu jaminan untuk hadir di hadapan mana-mana mahkamah yang dinamakan padanya atau untuk memberikan keterangan dalam mana-mana prosiding mahkamah.  
     (5)    Sekiranya mana-mana pengadu atau orang yang disebut dalam subseksyen (4) menolak untuk melaksanakan suatu jaminan di bawah subseksyen itu, pegawai penyiasat itu hendaklah melaporkan penolakan sedemikian kepada mahkamah yang boleh pada budi bicaranya mengeluarkan suatu waran atau saman untuk memastikan kehadiran pengadu atau orang itu.  
Penyerahan dokumen perjalanan 230.     (1)     Walau apa pun mana-mana undang-undang bertulis yang bertentangan, seorang pegawai penyiasat boleh, melalui notis secara bertulis, menghendaki mana-mana orang yang tertakluk kepada suatu penyiasatan bagi suatu kesalahan di bawah Bahagian ini, untuk menyerahkan dokumen perjalanannya termasuk pasport atau permit keluar yang dalam milikannya, dalam apa-apa tempoh sebagaimana yang ditentukan dalam notis itu.  
     (2)    Suatu notis di bawah subseksyen (1) hendaklah disampaikan secara peribadi kepada orang itu yang dialamatkan kepadanya mengikut seksyen 229.  
     (3)    Seseorang yang kepadanya suatu notis di bawah subseksyen (1) disampaikan hendaklah mematuhi notis itu, jika dia gagal boleh ditangkap dan dibawa ke hadapan seorang majistret.  
     (4)    Jika seseorang itu dibawa ke hadapan seorang majistret, melainkan jika orang itu mematuhi notis di bawah subseksyen (1) atau memuaskan hati majistret bahawa dia tidak memiliki suatu dokumen perjalanan, majistret itu hendaklah dengan waran menahan orang itu dalam penjara—  
  (a) sehingga habis tempoh empat belas hari dari tarikh hukumannya itu; atau  
  (b) sehingga dia mematuhi notis di bawah subseksyen (1),  
  yang mana berlaku lebih awal.  
     (5)    Bagi maksud subseksyen (4), suatu sijil yang ditandatangani oleh Pendakwa Raya yang memberi kesan bahawa orang itu telah mematuhi notis bertulis di bawah subseksyen (1) hendaklah menjadi kebenaran yang mencukupi bagi Pesuruhjaya Penjara untuk melepaskan orang itu.  
     (6)    Seorang pegawai penyiasat boleh, dengan kelulusan bertulis Bank, melalui notis secara bertulis yang dikeluarkan oleh mana-mana pegawai imigresen, menghendaki bahawa mana-mana orang yang tertakluk kepada suatu penyiasatan berkenaan dengan suatu kesalahan di bawah Akta ini dicegah daripada meninggalkan Malaysia.  
     (7)    Pegawai imigresen itu boleh, apabila diberitahu melalui suatu notis bertulis yang dibuat di bawah subseksyen (6), menghendaki orang yang tertakluk kepada suatu penyiasatan berkenaan dengan suatu kesalahan di bawah Akta ini, untuk menyerahkan pasportnya, permit keluarnya atau mana-mana dokumen perjalanannya lain dalam milikannya kepada seorang pegawai imigresen.  
Akta 155.    (8)    Tertakluk kepada mana-mana perintah yang dikeluarkan atau dibuat di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang berhubungan dengan imigresen, “pegawai imigresen” ertinya mana-mana orang yang dilantik di bawah seksyen 3 Akta Imigresen 1959/63 [Akta 155].  
Agent provocateur 231.    Walau apa pun mana-mana undang-undang atau rukun undang-undang yang bertentangan, dalam mana-mana prosiding terhadap mana-mana orang bagi suatu kesalahan di bawah Akta ini—  
  (a) tiada agent provocateur pun, sama ada dia seorang pegawai Bank atau tidak, boleh dianggap menjadi seorang rakan jenayah atau tidak boleh dipercayai hanya kerana dia telah cuba melakukan atau bersubahat dalam, atau telah bersubahat atau terlibat dalam komplot jenayah untuk melakukan, kesalahan itu sekiranya maksud utama percubaan, persubahatan atau penglibatan itu ialah untuk mendapatkan keterangan terhadap orang itu;  
  (b) apa-apa penyataan sama ada secara lisan atau bertulis yang dibuat kepada seorang agent provocateur oleh mana-mana orang, termasuk mana-mana orang yang kemudiannya didakwa dengan suatu kesalahan di bawah Akta ini, hendaklah menjadi boleh diterima sebagai keterangan dan diberikan kadar wajar dan pertimbangan dalam mana-mana perbicaraan bagi suatu kesalahan di bawah Akta ini; dan  
  (c) suatu sabitan bagi apa-apa kesalahan di bawah Akta ini yang semata-mata atas keterangan tanpa sokongan mana-mana agent provocateur tidak boleh menjadi tidak sah dan tiada sabitan sedemikian boleh diketepikan hanya kerana mahkamah yang membicarakan kes itu tidak menyebut dalam alasan penghakimannya keperluan supaya mengingatkan dirinya terhadap bahaya membuat sabitan atas keterangan sedemikian.  
Bantuan kepada pegawai polis atau pegawai awam lain 232.    Bank boleh atas usahanya sendiri, atau atas permintaan seorang pegawai awam—  
  (a) membekalkan kepada seorang pegawai polis atau mana-mana pegawai awam lain suatu salinan mana-mana buku, output komputer, data, dokumen atau maklumat yang disita, ditahan atau diambil milik di bawah seksyen 221, 222 atau 225, atau apa-apa rekod pemeriksaan di bawah perenggan 228(1)(a), atau apa-apa penyataan bertulis atas sumpah atau ikrar yang dibuat di bawah perenggan 228(1)(c) atau apa-apa buku, output komputer, data, dokumen atau maklumat yang dikemukakan di bawah perenggan 228(1)(b), atau selainnya dalam penjalanan apa-apa pemeriksaan di bawah perenggan 228(1)(a), atau di bawah apa-apa penyataan bertulis atas sumpah atau ikrar yang dibuat menurut perenggan 228(1)(c), dan pegawai polis atau pegawai awam lain itu boleh menggunakan salinan rekod, penyataan, buku, output komputer, data, dokumen atau maklumat itu sebagaimana yang perlu atau suai manfaat berhubungan dengan penjalanan kuasanya, pelaksanaan fungsinya, atau penunaian kewajipannya, berkenaan dengan mana-mana orang; atau  
  (b) membenarkan seorang pegawai polis atau mana-mana pegawai awam lain untuk mempunyai akses kepada dan memeriksa apa-apa harta, perkakas, kelengkapan, jentera, komputer, output komputer, sistem, data, buku, dokumen, maklumat, artikel atau benda yang telah dikemukakan di hadapan, atau disita, ditahan atau diambil milik, oleh seorang pegawai penyiasat di bawah Bahagian ini, dan pegawai polis atau pegawai awam lain itu boleh menggunakan apa-apa pengetahuan yang diperoleh daripada akses atau pemeriksaan itu sebagaimana yang perlu atau suai manfaat berhubungan dengan penjalanan kuasanya, pelaksanaan fungsinya, atau penunaian kewajipannya, berkenaan dengan mana-mana orang.  
Pegawai penyiasat disifatkan sebagai pekhidmat awam dan pegawai awam
Akta 574.
233.    Seorang pegawai penyiasat hendaklah disifatkan sebagai seorang pekhidmat awam bagi maksud Kanun Keseksaan [Akta 574], dan sebagai seorang pegawai awam bagi maksud Kanun Tatacara Jenayah dan Akta Keterangan 1950 atau mana-mana undang-undang bertulis lain yang ditetapkan oleh Menteri, atas syor Bank.  
  Penggal 2

Tindakan pentadbiran

 
Kuasa Bank untuk mengambil tindakan 234.     (1)     Seseorang telah melakukan suatu kemungkiran di bawah Akta ini sekiranya orang itu gagal untuk mematuhi atau memberi kesan kepada—  
  (a) mana-mana peruntukan Akta ini;  
  (b) mana-mana peraturan-peraturan yang dibuat di bawah Akta ini;  
  (c) apa-apa perintah yang dibuat atau apa-apa arahan yang dikeluarkan di bawah Akta ini oleh Bank termasuk suatu perintah yang dibuat di bawah seksyen 94 atau suatu arahan yang dikeluarkan di bawah seksyen 116 atau 156, subseksyen 214(6) atau seksyen 216; atau  
  (d) mana-mana standard, syarat, sekatan, penentuan, kehendak atau kod di bawah Akta ini.  
     (2)    Bank hendaklah mengambil kira perkara yang berikut dalam memutuskan tindakan sewajarnya yang akan diambil dalam setiap hal:  
  (a) keberkesanan tindakan penguatkuasaan yang akan diambil di bawah di Akta ini;  
  (b) perkadaran tindakan yang akan diambil dengan kemungkiran yang dilakukan;  
  (c) pencegahan kemungkiran masa hadapan yang serupa keadaannya oleh orang lain; dan  
  (d) apa-apa perkara lain yang dipertimbangkan sebagai berkaitan pada pendapat Bank.  
     (3)    Sekiranya pada pendapat Bank bahawa seseorang itu telah melakukan suatu kemungkiran dan adalah wajar untuk mengambil tindakan terhadap orang itu, Bank boleh, tertakluk kepada seksyen 262, mengambil mana-mana satu atau lebih daripada tindakan yang berikut:  
  (a) membuat suatu perintah secara bertulis menghendaki orang yang mungkir—  
  (i) untuk mematuhi atau memberi kesan kepada; atau  
  (ii) untuk melakukan atau tidak melakukan apa-apa perbuatan untuk memastikan pematuhan dengan,  
    mana-mana peruntukan, peraturan-peraturan, perintah, arahan, standard, syarat, sekatan, penentuan, kehendak atau kod yang disebut dalam subseksyen (1);  
  (b) tertakluk kepada subseksyen (4), mengenakan suatu penalti monetari—  
  (i) mengikut perintah yang disiarkan dalam Warta yang dibuat di bawah seksyen 236 atau sekiranya tiada perintah dibuat, apa-apa amaun yang Bank berpendapat patut, tetapi dalam apa-apa keadaan tidak melebihi lima juta ringgit dalam hal suatu kemungkiran yang dilakukan oleh suatu pertubuhan perbadanan atau yang tidak diperbadankan atau satu juta ringgit dalam hal suatu kemungkiran yang dilakukan oleh individu, mengikut mana-mana yang berkenaan;  
  (ii) yang tidak melebihi tiga kali ganda amaun kasar ganjaran yang diperoleh atau kehilangan yang dielakkan oleh orang itu yang berbangkit daripada kemungkiran itu; atau  
  (iii) yang tidak melebihi tiga kali ganda amaun wang yang menjadi hal perkara kemungkiran itu,  
    yang mana lebih besar untuk setiap kemungkiran atau kegagalan untuk mematuhi;  
  (c) mencela secara bertulis orang yang mungkir atau menghendaki orang yang mungkir itu untuk mengeluarkan suatu kenyataan umum berhubungan dengan kemungkiran itu sekiranya pada pendapat Bank kemungkiran itu berkaitan bagi maklumat am orang awam;  
  (d) membuat suatu perintah secara bertulis menghendaki orang yang mungkir itu mengambil apa-apa langkah sebagaimana yang diarahkan oleh Bank untuk mengurangkan kesan kemungkiran itu; atau  
  (e) membuat suatu perintah secara bertulis menghendaki orang yang diberi kuasa, pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan, orang berdaftar atau peserta pasaran untuk meremedi kemungkiran itu termasuk membuat restitusi kepada mana-mana orang lain yang terkilan dengan kemungkiran itu.  
     (4)    Bank boleh mengenakan suatu penalti monetari di bawah perenggan (3)(b) hanya berkenaan dengan yang berikut:  
  (a) kemungkiran mana-mana peruntukan yang dinyatakan dalam Jadual 15;  
  (b) kemungkiran apa-apa kehendak di bawah mana-mana peruntukan yang lain di bawah Akta ini jika tiada kesalahan diperuntukkan bagi ketidakpatuhan kehendak itu;  
  (c) kegagalan untuk mematuhi mana-mana kehendak yang dikenakan di bawah peraturan-peraturan yang dibuat di bawah Akta ini jika tiada peruntukan bagi pengenaan penalti diperuntukkan mengikut perenggan 260(2)(d); atau  
  (d) kegagalan untuk mematuhi mana-mana standard, kod, perintah, arahan, kehendak, syarat, penentuan, sekatan atau selainnya yang dibuat atau dikenakan menurut mana-mana peruntukan yang dinyatakan dalam Jadual 15.  
     (5)    Sekiranya suatu kemungkiran dilakukan oleh suatu pertubuhan perbadanan atau yang tidak diperbadankan, mana-mana tindakan di bawah subseksyen (3) boleh diambil terhadap seseorang—  
  (a) yang ialah pengarahnya, pengawalnya, pegawainya atau rakan kongsinya, atau pernah berupa untuk bertindak dalam apa-apa keupayaan sedemikian; atau  
  (b) yang berkenaan dalam pengurusan hal ehwalnya,  
  pada masa kemungkiran itu melainkan jika orang itu menunjukkan bahawa kemungkiran itu telah dilakukan tanpa keizinannya atau dibiarkan olehnya dan dia telah melaksanakan segala usaha untuk mencegah kemungkiran itu sebagaimana yang patut dilaksanakan olehnya, dengan mengambil kira keadaan fungsinya dalam keupayaan itu dan kepada hal keadaan itu.  
     (6)    Sekiranya suatu kemungkiran dilakukan oleh seseorang—  
  (a) pengarah, pengawal, pegawai atau rakan kongsi suatu pertubuhan perbadanan atau yang tidak diperbadankan, atau berupa untuk bertindak atas mana-mana keupayaan sedemikian itu; atau  
  (b) yang berkenaan dalam pengurusan hal ehwal suatu pertubuhan perbadanan atau yang tidak diperbadankan,  
  suatu tindakan di bawah subseksyen (3) boleh diambil terhadap pertubuhan perbadanan atau yang tidak diperbadankan.  
     (7)    Bagi maksud perenggan (3)(e), dalam memutuskan sama ada apa-apa amaun perlu dibayar oleh seseorang yang mungkir, Bank hendaklah mengambil kira—  
  (a) sama ada satu atau lebih orang telah mengalami kehilangan atau terjejas selainnya berbangkit daripada kemungkiran itu; atau  
  (b) keuntungan yang terakru kepada orang yang mungkir itu.  
     (8)    Apa-apa penalti monetari yang dibayar oleh seseorang mengikut perenggan (3)(b) hendaklah dibayar ke dalam dan menjadi sebahagian daripada Kumpulan Wang Disatukan Persekutuan.  
     (9)    Jika seseorang itu gagal membayar suatu penalti monetari yang dikenakan oleh Bank di bawah perenggan (3)(b) dalam tempoh yang ditetapkan oleh Bank, penalti yang dikenakan oleh Bank boleh diambil tindakan guaman atau didapatkan kembali sebagai suatu hutang sivil yang kena dibayar kepada Kerajaan.  
     (10)    Jika seseorang itu gagal untuk meremedi kemungkiran itu termasuk membuat restitusi kepada orang lain yang terkilan disebabkan kemungkiran di bawah perenggan (3)(e), walau apa pun apa-apa yang terkandung dalam undang-undang bertulis lain, Bank boleh membawa guaman dan mendapatkan kembali amaun itu sebagai suatu hutang sivil yang kena dibayar kepada orang yang terkilan oleh kemungkiran itu.  
     (11)    Tiada apa pun dalam seksyen ini boleh menghalang Bank daripada mengambil apa-apa tindakan yang ia diberi kuasa untuk mengambil di bawah Akta ini, secara khususnya, seksyen 94, 116 atau 156 atau mana-mana undang-undang bertulis.  
Menyerah simpan amaun yang tidak diagihkan dengan Pendaftar Wang Tak Dituntut
Akta 370.
235.    Setakat apa-apa amaun yang dibayar di bawah perenggan 234(3)(e) atau subseksyen 234(10) yang tidak dapat diagihkan oleh orang yang mungkir selepas usaha yang munasabah untuk memberitahu orang yang terkilan gagal oleh sebab kesulitan memberitahu orang yang terkilan, amaun itu hendaklah diserah simpan dengan Pendaftar Wang Tak Dituntut mengikut peruntukan Akta Wang Tak Dituntut 1965 [Akta 370].  
Kuasa Bank untuk menetapkan penalti monetari 236.    Bank boleh, bagi memberi kuat kuasa penuh atau pelaksanaan mudah subperenggan 234(3)(b)(i), atau bagi maksud objektif pengawalseliaan Akta ini, menetapkan perkara yang berikut sebagaimana yang disifatkannya perlu:  
  (a) mengelaskan atau menetapkan kemungkiran di bawah Akta ini dalam kategori kemungkiran yang berlainan; dan  
  (b) menetapkan, mengikut perenggan (a), suatu penalti monetari, atau suatu julat penalti monetari, berkenaan dengan setiap kategori.  
Permohonan bagi rayuan keputusan 237.     (1)     Mana-mana orang yang terkilan oleh suatu keputusan Bank di bawah perenggan 234(3)(b) atau (e) boleh dalam tempoh dua puluh satu hari selepas orang itu telah diberitahu keputusan itu, merayu dengan memfailkan suatu notis secara bertulis kepada Jawatankuasa Semakan Penalti Monetari.  
     (2)    Keputusan Bank di bawah perenggan 234(3)(b) atau (e), mengikut mana-mana yang berkenaan, tidak boleh berkuat kuasa sehingga rayuan itu diputuskan.  
     (3)    Jawatankuasa Semakan Penalti Monetari boleh memutuskan untuk mengesahkan keputusan Bank atau menghendaki Bank untuk mempertimbangkan semula dan mencapai suatu keputusan mengikut dapatan Jawatankuasa itu.  
Jawatankuasa Semakan Penalti Monetari 238.     (1)     Suatu jawatankuasa yang dikenali sebagai Jawatankuasa Semakan Penalti Monetari hendaklah ditubuhkan bagi maksud seksyen 237.  
     (2)    Jawatankuasa Semakan Penalti Monetari hendaklah terdiri daripada tidak kurang daripada tiga tetapi tidak melebihi lima orang anggota yang dilantik oleh Menteri daripada pengarah bukan eksekutif Bank atau orang lain.  
     (3)    Jawatankuasa Semakan Penalti Monetari boleh menentukan tatacaranya sendiri.  
  Penggal 3

Tindakan sivil

 
Tindakan sivil oleh Bank 239.    Jika Bank mendapati bahawa terdapat kebarangkalian munasabah bahawa mana-mana orang akan melanggar atau telah melanggar atau akan mungkir atau telah memungkiri atau berkemungkinan untuk gagal mematuhi atau telah gagal mematuhi mana-mana—  
  (a) peruntukan Akta ini;  
  (b) peruntukan mana-mana peraturan-peraturan yang dibuat menurut Akta ini;  
  (c) perintah yang dibuat atau arahan yang dikeluarkan oleh Bank di bawah Akta ini termasuk suatu perintah yang dibuat di bawah seksyen 94 atau suatu arahan yang dikeluarkan di bawah seksyen 116 atau 156, subseksyen 214(6) atau seksyen 216;  
  (d) standard, syarat, sekatan, penentuan, kehendak atau kod yang dibuat atau dikeluarkan menurut mana-mana peruntukan Akta ini; atau  
  (e) tindakan yang diambil oleh Bank di bawah subseksyen 234(3),  
  Bank boleh memulakan prosiding sivil di mahkamah memohon apa-apa perintah yang ditentukan di bawah subseksyen 240(1) terhadap orang itu sama ada orang itu telah dituduh dengan suatu kesalahan berkenaan dengan pelanggaran atau kemungkiran itu atau sama ada suatu pelanggaran atau kemungkiran telah dibuktikan dalam suatu pendakwaan.  
Perintah oleh mahkamah 240.     (1)     Mahkamah boleh, atas suatu permohonan oleh Bank di bawah seksyen 239, membuat satu atau lebih perintah yang berikut:  
  (a) suatu perintah menghendaki orang itu untuk membayar suatu amaun yang tidak melebihi tiga kali ganda—  
  (i) amaun kasar ganjaran yang diperoleh atau kehilangan yang dielakkan oleh orang itu berbangkit daripada pelanggaran, kemungkiran atau ketidakpatuhan itu; atau  
  (ii) amaun wang yang menjadi hal perkara pelanggaran, kemungkiran atau ketidakpatuhan itu,  
    mengikut mana-mana yang berkenaan;  
  (b) suatu perintah menghendaki orang itu membayar suatu penalti sivil dalam apa-apa amaun sebagaimana yang mahkamah berpendapat wajar setelah mengambil kira seriusnya atau beratnya pelanggaran, kemungkiran atau ketidakpatuhan itu, tetapi dalam apa-apa keadaan tidak melebihi dua puluh lima juta ringgit;  
  (c) suatu perintah—  
  (i) yang menahan orang itu daripada terlibat dalam apa-apa kelakuan tertentu; atau  
  (ii) yang menghendaki pemberhentian pelanggaran, kemungkiran atau ketidakpatuhan itu;  
  (d) suatu perintah mengarahkan seseorang itu untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;  
  (e) suatu perintah mengarahkan orang itu, atau mana-mana orang lain yang didapati terlibat dalam pelanggaran, kemungkiran atau ketidakpatuhan itu untuk mengambil apa-apa langkah sebagaimana yang diarahkan oleh mahkamah untuk mengurangkan kesan pelanggaran atau ketidapatuhan kemungkiran itu;  
  (f) suatu perintah yang mengarahkan orang yang diberi kuasa, pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan, orang berdaftar atau peserta pasaran untuk meremedi pelanggaran, kemungkiran atau ketidakpatuhan itu termasuk membuat restitusi kepada mana-mana orang lain yang terkilan dengan pelanggaran, kemungkiran atau ketidakpatuhan itu;  
  (g) jika seorang itu telah enggan atau gagal untuk mematuhi apa-apa tindakan yang diambil oleh Bank di bawah subseksyen 234(3), suatu perintah mengarahkan orang itu mematuhi tindakan yang diambil oleh Bank; dan  
  (h) apa-apa perintah lain yang disifatkan wajar oleh mahkamah termasuk perintah sampingan yang disifatkan perlu berikutan dengan pembuatan suatu perintah di bawah mana-mana peruntukan subseksyen ini.  
     (2)    Mahkamah boleh membuat suatu perintah di bawah subseksyen (1) terhadap seseorang—  
  (a) yang ialah pengarah, pengawal, pegawai atau rakan kongsi, atau pernah berupa untuk bertindak atas mana-mana keupayaan sedemikian; atau  
  (b) yang berkenaan dalam pengurusan hal ehwal,  
  suatu pertubuhan perbadanan atau yang tidak diperbadankan jika pelanggaran, kemungkiran atau ketidakpatuhan telah dilakukan oleh pertubuhan perbadanan atau pertubuhan yang tidak diperbadankan melainkan jika orang itu membuktikan bahawa pelanggaran, kemungkiran atau ketidakpatuhan telah dilakukan tanpa keizinannya atau dibiarkan olehnya dan dia telah melaksanakan usaha sedemikian untuk mencegah pelakuan pelanggaran, kemungkiran atau ketidakpatuhan itu sebagaimana yang patut dilaksanakan olehnya, dengan mengambil kira jenis fungsinya atas keupayaan itu dan hal keadaan itu.  
     (3)    Sekiranya suatu pelanggaran, kemungkiran atau ketidakpatuhan dilakukan oleh seseorang—  
  (a) yang ialah pengarah, pengawal, pegawai atau rakan kongsi suatu pertubuhan perbadanan atau yang tidak diperbadankan, atau yang berupa untuk bertindak atas mana-mana keupayaan sedemikian; atau  
  (b) yang berkenaan dalam pengurusan hal ehwal pertubuhan perbadanan atau yang tidak diperbadankan,  
  suatu perintah di bawah subseksyen (1) boleh dibuat terhadap pertubuhan perbadanan atau yang tidak diperbadankan itu.  
     (4)    Apa-apa jumlah yang diperintahkan oleh mahkamah di bawah subseksyen (1), hendaklah digunakan—  
  (a) pertamanya, untuk membayar ganti kepada Bank segala kos prosiding berkenaan dengan pelanggaran, kemungkiran atau ketidakpatuhan itu; dan  
  (b) keduanya, untuk membayar orang yang terkilan oleh pelanggaran, kemungkiran atau ketidakpatuhan dalam hal suatu perintah di bawah perenggan (1)(f); atau  
  (c) ketiganya, untuk membayar ke dalam dan membentuk sebahagian Kumpulan Wang Disatukan persekutuan melainkan jika memerintahkan bagi apa-apa jumlah atau bahagian padanya untuk digunakan untuk membayar pampasan orang yang telah mengalami kerugian berbangkit daripada pelanggaran, kemungkiran atau ketidakpatuhan.  
     (5)    Sekiranya orang yang diberi kuasa, pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan, orang berdaftar atau peserta pasaran mendapati adalah tidak praktikal untuk memberikan suatu remedi kepada orang yang disebut dalam perenggan (1)(f), memandangkan amaun yang bakal diagihkan kepada setiap orang atau kesulitan mengenal pasti atau memberitahu orang yang sepatutnya diberikan suatu remedi, orang yang diberi kuasa, pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan, orang berdaftar atau peserta pasaran hendaklah menyerah simpan amaun itu dengan Pendaftar Wang Tak Dituntut mengikut peruntukan Akta Wang Tak Dituntut 1965.  
     (6)    Mahkamah boleh membatalkan atau mengubah suatu perintah yang dibuat olehnya di bawah seksyen ini atau menggantung kuat kuasa perintah itu.  
     (7)    Kuasa yang diberikan kepada mahkamah di bawah seksyen ini adalah sebagai tambahan kepada mana-mana kuasanya yang lain, dan tidak mengurangkan kuasanya yang lain yang diperuntukkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang lain.  
     (8)    Permohonan di bawah seksyen ini boleh dimulakan pada bila-bila masa dalam masa enam tahun dari tarikh Bank menyedari tentang pelanggaran, kemungkiran atau ketidakpatuhan itu.  
Tindakan sivil untuk menuntut pampasan 241.     (1)     Jika mana-mana orang—  
  (a) telah disabitkan atas suatu kesalahan di bawah Akta ini atau di bawah mana-mana undang-undang bertulis lain; atau  
  (b) telah melakukan apa-apa kesalahan yang dilakukan olehnya yang telah di dikompaun di bawah seksyen 253,  
  dan kesalahan itu telah mengakibatkan, atau menyebabkan, atau berikutan dengan berlakunya kesalahan itu, mengakibatkan, atau menyebabkan, apa-apa kerugian atau kerosakan pada apa-apa keadaan atau dalam apa-apa bentuk kepada orang berlesen, Bank boleh memulakan tindakan sivil di mahkamah bagi maksud menuntut tanggung rugi daripada orang yang disebut dalam subseksyen (2).  
     (2)    Orang yang berikut hendaklah bertanggungan secara bersesama dan berasingan untuk menanggung rugi orang berlesen secara penuh bagi apa-apa kerugian atau kerosakan kepada orang berlesen:  
  (a) orang yang disabitkan dengan kesalahan itu, atau orang yang kesalahannya telah dikompaun di bawah seksyen 253; dan  
  (b) mana-mana pengarah, pegawai atau pengawal orang berlesen, mana-mana orang lain yang berupa sebagai bertindak atas apa-apa keupayaan yang sedemikian, atau mana-mana orang yang dengan apa-apa cara jua atau sedikit sebanyaknya bertanggungjawab bagi pengurusan hal ehwal orang berlesen, atau mana-mana orang yang sedang membantu dalam pengurusan sedemikian.  
     (3)    Mahkamah boleh, setelah menyemak suatu permohonan oleh Bank, membuat suatu perintah menentukan amaun wang yang orang yang disebut dalam subseksyen (2) bertanggungan untuk menanggung rugi orang berlesen.  
     (4)    Orang yang disebut dalam subseksyen (2) tidak bertanggungan untuk menanggung rugi sedemikian kepada orang berlesen sekiranya—  
  (a) kesalahan itu telah dilakukan tanpa pengetahuannya, keizinannya atau dibiarkan olehnya; dan  
  (b) dia telah mengambil semua langkah berjaga-jaga yang munasabah dan telah melaksanakan usaha wajar untuk mencegah berlakunya kesalahan itu sebagaimana yang dia patut mengambil langkah mencegah atau telah melaksanakan, mengambil kira keadaan fungsinya dan semua hal keadaan yang kesalahan itu dilakukan.  
     (5)    Suatu amaun yang diperintahkan oleh mahkamah di bawah subseksyen (3) hendaklah terpakai—  
  (a) pertamanya, untuk membayar ganti kepada Bank bagi segala kos prosiding untuk menuntut tanggung rugi; dan  
  (b) keduanya, untuk memberi pampasan kepada orang berlesen.  
     (6)    Tindakan sivil di bawah subseksyen (1) boleh dimulakan pada bila-bila masa dalam enam tahun dari tarikh yang orang itu telah disabitkan kesalahan di bawah Akta ini atau undang-undang bertulis lain atau dikompaun di bawah seksyen 253.  
Perintah interim 242.    Sekiranya suatu permohonan dibuat kepada suatu mahkamah bagi suatu perintah di bawah subseksyen 240(1) atau 241(1), mahkamah boleh, sekiranya disifatkannya wajar, sebelum mempertimbangkan permohonan itu, membuat suatu perintah interim daripada jenis perintah yang dipohon itu dan perintah itu hendaklah dinyatakan mempunyai kuat kuasa sementara menanti keputusan permohonan itu.  
Pelanggaran perintah mahkamah 243.     (1)     Mana-mana orang yang melanggar suatu perintah mahkamah di bawah subseksyen 240(1), 241(3) atau seksyen 242 melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lapan tahun atau didenda tidak melebihi dua puluh lima juta ringgit atau kedua-duanya.  
     (2)    Subseksyen (1) tidak menjejas kuasa mahkamah berhubungan dengan hukuman menghina mahkamah.  
Tiada aku janji tentang ganti rugi 244.    Jika Bank membuat suatu permohonan bagi suatu perintah di bawah subseksyen 240(1) atau 241(1), mahkamah tidak boleh, sebagai suatu syarat bagi perintah itu diberikan, menghendaki apa-apa aku janji tentang ganti rugi yang kena diberikan oleh atau bagi pihak Bank.  
Tindakan lain 245.    Suatu permohonan yang dibuat menurut subseksyen 240(1) atau 241(1) tidak boleh memudaratkan apa-apa tindakan lain yang boleh diambil oleh Bank, orang yang terkilan atau orang berlesen, mengikut mana-mana yang berkenaan, di bawah Akta ini atau mana-mana undang-undang lain.  
Keterangan yang diperoleh daripada penyiasatan boleh digunakan dalam tindakan sivil 246.     (1)     Walau apa pun mana-mana undang-undang, apa-apa dokumen atau maklumat yang diperoleh oleh Bank dalam melaksanakan kuasa penyiasatannya terhadap—  
  (a) orang yang diberi kuasa, pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan, orang berdaftar atau peserta pasaran;  
  (b) mana-mana pengarah atau pegawai orang yang disebut dalam perenggan (a);  
  (c) mana-mana ejen orang yang disebut dalam perenggan (a); atau  
  (d) mana-mana orang lain,  
  boleh digunakan oleh Bank dalam suatu tindakan sivil yang dimulakan oleh Bank.  
     (2)    Bagi mengelakkan keraguan, apa-apa dokumen atau maklumat yang disebut dalam subseksyen (1) tidak boleh diterima dalam mana-mana tindakan sivil di bawah Bahagian ini yang Bank ialah suatu pihak disebabkan hanya kerana Bank memperolehnya dalam melaksanakan kuasa penyiasatannnya dan kebolehterimaan itu hendaklah diputuskan mengikut kaedah-kaedah keterangan di bawah mana-mana undang-undang.  
  Penggal 4

Kesalahan jenayah

 
Pemenjaraan 247.    Jika penalti pemenjaraan telah diperuntukkan bagi suatu kesalahan di bawah Akta ini, penalti sedemikian tidak terpakai bagi suatu pertubuhan perbadanan yang disabitkan dengan kesalahan itu.  
Kesalahan berhubungan dengan catatan dalam dokumen 248.     (1)     Tiada seorang pun boleh—  
  (a) membuat atau menyebabkan dibuat suatu catatan palsu;  
  (b) meninggalkan daripada membuat, atau menyebabkan ditinggalkan, apa-apa catatan; atau  
  (c) mengubah, mencabutkan, menyembunyikan atau memusnahkan, atau menyebabkan untuk diubah, dicabut, disembunyikan atau dimusnahkan, apa-apa catatan,  
  dalam apa-apa buku atau rekod, atau dalam apa-apa laporan, helaian kertas, penyata atau apa-apa jua pun dokumen lain, yang berhubungan dengan perniagaan, hal ehwal, transaksi, keadaan, harta, aset, liabiliti atau akaun, orang yang diberi kuasa, orang berdaftar atau pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan.  
     (2)    Tiada seorang pun boleh mengelak daripada peruntukan Akta ini dengan mengubah, memalsukan, memusnahkan, mencacatkan, merosakkan, menyembunyikan atau mengalihkan apa-apa dokumen.  
     (3)    Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) atau (2) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lapan tahun atau didenda tidak melebihi dua puluh lima juta ringgit atau kedua-duanya.  
Kesalahan yang dilakukan oleh mana-mana orang yang bertindak dalam keupayaan rasmi 249.     (1)     Jika sesuatu kesalahan itu dilakukan oleh suatu pertubuhan perbadanan atau yang tidak diperbadankan, seseorang itu—  
  (a) yang ialah pengarahnya, pengawalnya, pegawainya atau rakan kongsinya atau berupa sebagai bertindak dalam mana-mana keupayaan sedemikian; atau  
  (b) yang berkenaan dalam pengurusan hal ehwalnya,  
  pada masa kesalahan itu dilakukan adalah disifatkan sebagai telah melakukan kesalahan itu melainkan jika orang itu membuktikan bahawa kesalahan itu dilakukan tanpa keizinannya atau dibiarkannya dan bahawa dia telah melaksanakan apa-apa usaha untuk mencegah pelakuan kesalahan itu sebagaimana yang patut dilaksanakan olehnya, dengan mengambil kira keadaan fungsinya dalam keupayaan itu dan hal keadaan itu.  
     (2)    Seseorang individu itu boleh didakwa untuk suatu kesalahan di bawah subseksyen (1) walau apa pun pertubuhan perbadanan atau yang tidak diperbadankan itu tidak disabitkan dengan kesalahan sama ada suatu pendakwaan telah dimulakan atau sabitan telah diperoleh terhadap pertubuhan yang diperbadankan atau yang tidak diperbadankan itu.  
     (3)    Subseksyen (1) tidak boleh menjejaskan liabiliti jenayah pertubuhan perbadanan atau yang tidak diperbadankan bagi kesalahan yang disebut dalam subseksyen itu.  
     (4)    Penalti pemenjaraan bagi suatu kesalahan terpakai bagi seseorang individu yang disabitkan bagi suatu kesalahan di bawah subseksyen (1), walau apa pun pemenjaraan itu tidak terpakai bagi pertubuhan perbadanan atau yang tidak diperbadankan menurut seksyen 247.  
Kesalahan oleh pekerja, dsb. 250.    Jika seseorang bertanggungan di bawah Akta ini kepada suatu penalti bagi apa-apa tindakan, peninggalan, kecuaian atau keingkaran, orang itu hendaklah bertanggungan bagi penalti yang sama bagi tindakan, peninggalan, kecuaian atau keingkaran pekerjanya, pengarahnya, pengawalnya, atau ejennya sekiranya tindakan, peninggalan, kecuaian atau keingkaran itu dilakukan oleh—  
  (a) pekerjanya semasa penjalanan pekerjaan pekerja itu;  
  (b) pengarahnya semasa menjalankan fungsi sebagai pengarah;  
  (c) pengawalnya semasa menjalankan fungsi sebagai pengawal; atau  
  (d) ejennya apabila bertindak bagi pihaknya.  
Kesalahan boleh tangkap 251.    Tiap-tiap kesalahan yang boleh dihukum di bawah Akta ini hendaklah menjadi suatu kesalahan boleh tangkap, dan seorang pegawai polis yang berpangkat tidak rendah daripada pangkat Inspektor, atau seorang pegawai penyiasat yang dilantik di bawah seksyen 219 boleh menangkap tanpa waran seseorang yang dia secara munasabah mengesyaki telah melakukan atau sedang melakukan kesalahan itu.  
Kewajipan pegawai penyiasat untuk menyerahkan orang yang ditangkap kepada pihak polis 252.    Seorang pegawai penyiasat yang membuat suatu tangkapan di bawah seksyen 251 hendaklah menyerahkan orang yang ditangkap itu kepada seorang pegawai polis tanpa kelengahan yang tidak berpatutan dan orang yang ditangkap itu hendaklah diuruskan mengikut undang-undang yang berhubungan dengan tatacara jenayah seolah-olah dia telah ditangkap oleh seorang pegawai polis.  
Kuasa untuk mengkompaun 253.     (1)     Gabenor boleh, dengan keizinan bertulis Pendakwa Raya, menawarkan secara bertulis untuk mengkompaun mana-mana kesalahan yang boleh dihukum di bawah Akta ini atau mana-mana peraturan-peraturan yang dibuat di bawah Akta ini, dengan menerima daripada orang yang semunasabahnya disyaki telah melakukan kesalahan itu, apa-apa jumlah wang tidak melebihi amaun denda maksimum yang orang itu boleh bertanggungan sekiranya dia telah disabitkan kesalahan itu, dalam apa-apa masa sebagaimana yang ditentukan dalam tawaran itu.  
     (2)    Suatu tawaran di bawah subseksyen (1) boleh dibuat pada bila-bila masa selepas kesalahan itu dilakukan, tetapi sebelum apa-apa pendakwaan baginya dimulakan, dan sekiranya amaun yang ditentukan dalam tawaran itu tidak dibayar dalam masa yang ditentukan dalam tawaran itu atau dalam apa-apa tempoh yang dilanjutkan yang boleh diberikan oleh Gabenor, pendakwaan bagi kesalahan itu boleh dimulakan pada bila-bila masa selepas itu terhadap orang yang kepadanya tawaran itu dibuat.  
     (3)    Jika suatu kesalahan telah dikompaun di bawah subseksyen (1), tiada pendakwaan boleh dimulakan berkenaan dengan kesalahan itu terhadap orang yang kepadanya tawaran untuk mengkompaun itu telah dibuat, dan apa-apa dokumen atau benda yang disita berkaitan dengan kesalahan itu boleh dilepaskan oleh Bank, tertakluk kepada apa-apa terma dan syarat yang difikirkan sesuai oleh Bank.  
     (4)    Semua jumlah wang yang diterima di bawah subseksyen (1) hendaklah dibayar ke dalam Kumpulan Wang Disatukan Persekutuan.  
Percubaan, persubahatan dan pakatan 254.     (1)     Mana-mana orang yang—  
  (a) cuba melakukan suatu kesalahan di bawah Akta ini;  
  (b) membuat suatu perbuatan sebagai persediaan untuk atau bagi membantu melakukan, suatu kesalahan di bawah Akta ini; atau  
  (c) bersubahat atau terlibat dalam suatu komplot jenayah untuk melakukan (sebagaimana istilah itu diertikan dalam Kanun Keseksaan) suatu kesalahan di bawah Akta ini, sama ada kesalahan itu dilakukan akibat daripadanya,  
  melakukan suatu kesalahan dan boleh dikenakan penalti bagi kesalahan itu.  
     (2)    Suatu peruntukan Akta ini yang merujuk kepada suatu kesalahan di bawah suatu peruntukan tertentu Akta ini hendaklah dibaca sebagai termasuk suatu sebutan kepada suatu kesalahan di bawah subseksyen (1) berhubungan dengan kesalahan di bawah peruntukan tertentu itu.  
Pendakwaan 255.    Tiada pendakwaan bagi suatu kesalahan di bawah Akta ini boleh dimulakan kecuali dengan keizinan bertulis Pendakwa Raya.  
  Penggal 5

Perkara am

 
Perlindungan berhubungan dengan pendedahan maklumat kepada Bank 256.     (1)     Jika seseorang mendedahkan secara suci hati kepada Bank, pengetahuannya atau kepercayaannya atau apa-apa dokumen atau maklumat bahawa suatu kemungkiran atau pelanggaran telah berlaku atau mungkin akan berlaku di bawah Akta ini—  
  (a) orang itu tidak bertanggungan bagi suatu kemungkiran suatu kewajipan kerahsiaan yang dikenakan oleh mana-mana undang-undang, kontrak atau kaedah-kaedah amalan profesional;  
  (b) ia hendaklah menjadi suatu pembelaan dalam suatu tindakan, guaman, dakwaan atau prosiding yang dibawa, dimulakan atau diteruskan dalam mana-mana mahkamah atau di hadapan mana-mana pihak berkuasa lain terhadap orang yang membuat pendedahan kepada Bank yang ia percaya pendedahan itu perlu bagi menjalankan kuat kuasa peruntukan Akta ini; atau  
  (c) tidak ada kontrak atau hak atau remedi lain boleh dikuatkuasakan terhadap orang itu atas sebab pendedahan itu.  
     (2)    Apa-apa dokumen atau maklumat yang didedahkan kepada Bank di bawah subseksyen (1) dan maklumat dan pengenalan diri orang yang membuat pendedahan itu hendaklah menjadi rahsia antara Bank dan orang yang membuat pendedahan itu.  
Peruntukan keterangan 257.    Dalam mana-mana prosiding jenayah atau sivil di bawah Akta ini—  
  (a) apa-apa penyataan yang berupa untuk ditandatangani oleh Gabenor atau mana-mana orang lain yang diberi kuasa untuk melaksanakan fungsi Bank bagi pihaknya, yang menjadi sebahagian atau dilampirkan kepada apa-apa surat, daftar, rekod atau dokumen, tidak kira bagaimana sekalipun dinyatakan, disebut atau dilambangkan; atau  
  (b) pengemukaan suatu salinan cetakan suatu standard, penentuan, perintah bertulis, arahan, petunjuk, notis, kehendak, syarat atau sekatan, surat, daftar, rekod, dokumen atau mana-mana instrumen lain yang ditentukan atau dikeluarkan menurut Akta ini,  
  hendaklah, sehingga yang bertentangan dibuktikan, menjadi keterangan apa-apa hakikat yang tercatat dalamnya.  
Kuasa Bank untuk menyiarkan maklumat 258.    Bank boleh, jika difikirkannya perlu, menyiarkan dalam apa-apa bentuk dan cara yang difikirkannya sesuai, apa-apa maklumat berhubungan dengan—  
  (a) apa-apa tindakan penguatkuasaan yang diambil di bawah Akta ini termasuk prosiding jenayah, pengkompaunan, tindakan sivil dan tindakan pentadbiran; dan  
  (b) keputusan tindakan yang disebut di perenggan (a) termasuk keputusan mana-mana prosiding, penyelesaian dalam atau luar mahkamah berkaitan dengan apa-apa kemungkiran atau pelanggaran peruntukan Akta ini.  
  BAHAGIAN  XVI

PERUNTUKAN AM

 
Aku janji yang boleh dikuatkuasakan 259.     (1)     Menteri atau Bank boleh menerima suatu aku janji bertulis yang diberikan oleh seseorang berkaitan dengan suatu perkara berhubungan dengan yang Menteri atau Bank, mengikut mana-mana yang berkenaan, mempunyai kuasa atau fungsi di bawah Akta ini.  
     (2)    Aku janji yang diterima di bawah subseksyen (1) boleh diubah atau ditarik balik oleh orang yang memberi aku janji itu dengan kebenaran Menteri atau Bank, mengikut mana-mana yang berkenaan.  
     (3)    Sekiranya Bank berpendapat bahawa orang yang telah memberikan suatu aku janji bertulis telah memungkiri mana-mana terma aku janji itu—  
  (a) yang diberikan kepada Bank, Bank boleh memohon; atau  
  (b) yang diberikan kepada Menteri, Bank boleh mengesyorkan kepada Menteri untuk memohon,  
  kepada Mahkamah Tinggi bagi suatu perintah di bawah subseksyen (4) melalui saman pemula.  
     (4)    Sekiranya Mahkamah Tinggi berpuas hati bahawa seseorang itu telah memungkiri suatu terma aku janji, Mahkamah Tinggi boleh membuat mana-mana atau semua perintah yang berikut:  
  (a) suatu perintah mengarahkan orang itu untuk mematuhi aku janji itu;  
  (b) suatu perintah mengarahkan orang itu untuk membayar kepada Kumpulan Wang Disatukan Persekutuan suatu amaun setakat amaun apa-apa manfaat kewangan yang orang itu peroleh (sama ada secara langsung atau tidak langsung) dan yang berpunca secara munasabah daripada kemungkiran itu;  
  (c) apa-apa perintah yang Mahkamah Tinggi berpendapat wajar mengarahkan orang itu untuk memberikan pampasan mana-mana orang lain yang mengalami kerugian atau kerosakan akibat daripada kemungkiran itu; atau  
  (d) apa-apa perintah lain yang Mahkamah Tinggi berpendapat wajar.  
     (5)    Bank hendaklah berhak untuk didengar dalam prosiding yang berhubungan dengan suatu permohonan kepada Mahkamah Tinggi berkenaan dengan suatu kemungkiran aku janji yang diberikan kepada Menteri.  
Peraturan-peraturan 260.     (1)     Menteri boleh, atas syor Bank, membuat apa-apa peraturan-peraturan sebagaimana yang perlu atau suai manfaat bagi—  
  (a) memberikan kesan penuh kepada peruntukan Akta ini;  
  (b) menjalankan atau mencapai objektif pengawalseliaan dan maksud Akta ini;  
  (c) melaksanakan selanjutnya, dengan lebih baik atau dengan lebih mudah peruntukan Akta ini; atau  
  (d) mengadakan peruntukan bagi apa-apa perkara tambahan, sampingan atau berbangkit berhubungan dengan Akta ini.  
     (2)    Tanpa mengehadkan keluasan subseksyen (1), peraturan-peraturan boleh dibuat—  
  (a) untuk mengadakan peruntukan bagi kawalan oleh Bank melalui penyeliaan, pengawalseliaan, sekatan, larangan, atau bagaimana jua pun selainnya, berkenaan dengan penyediaan pembiayaan, aktiviti perantaraan kewangan sebagaimana yang diertikan dalam seksyen 211, perkhidmatan perbankan atau perkhidmatan insurans yang diberikan atau dijalankan oleh orang selain orang yang diberi kuasa atau orang berdaftar;  
  (b) untuk mengadakan peruntukan mengenai borang berkenaan dengan apa-apa perkara di bawah Akta ini, atau di bawah mana-mana peraturan-peraturan yang dibuat di bawah seksyen ini;  
  (c) untuk mengadakan peruntukan bagi fi kena dibayar kepada Bank berkenaan dengan apa-apa perkara di bawah Akta ini atau di bawah mana-mana peraturan-peraturan yang dibuat di bawah seksyen ini; dan  
  (d) untuk mengadakan peruntukan bagi pengenaan penalti atas apa-apa kesalahan di bawah peraturan-peraturan yang tidak melebihi pemenjaraan bagi suatu tempoh tidak melebihi lima tahun atau didenda tidak melebihi sepuluh juta ringgit atau kedua-duanya.  
     (3)    Peraturan-peraturan yang dibuat di bawah seksyen ini boleh berhubung dengan semua atau mana-mana golongan, kategori atau perihalan orang, dan boleh membuat peruntukan berlainan bagi golongan, kategori atau perihalan orang yang berlainan.  
Peruntukan yang berhubungan dengan kelulusan, keizinan, standard, kod, penentuan, notis, kehendak, arahan atau langkah-langkah 261.     (1)     Melainkan jika diperuntukkan selainnya dengan jelas, apa-apa kelulusan atau keizinan yang diberikan, atau apa-apa standard, kod, penentuan, notis, kehendak, arahan atau langkah-langkah yang ditentukan atau dikeluarkan, di bawah Akta ini—  
  (a) boleh dibuat sama ada secara am atau khusus;  
  (b) boleh dipinda atau dibatalkan oleh Bank atau Menteri, mengikut mana-mana yang berkenaan; atau  
  (c) hendaklah dikeluarkan atau disampaikan mengikut cara sebagaimana yang difikirkan wajar oleh Bank dan adalah sah bagi semua maksud.  
     (2)    Apa-apa kelulusan atau keizinan di bawah subseksyen (1) boleh menjadi—  
  (a) mutlak atau bersyarat; atau  
  (b) terhad supaya habis tempoh pada suatu tarikh yang ditentukan, melainkan jika diperbaharui.  
Peluang untuk membuat representasi 262.     (1)     Jika—  
  (a) Menteri, atas syor Bank, bercadang untuk mengambil apa-apa tindakan terhadap mana-mana orang di bawah subseksyen 13(1), 20(1) atau (2), atau 30(3) atau seksyen 193; atau  
  (b) Bank bercadang untuk mengambil apa-apa tindakan terhadap mana-mana orang di bawah subseksyen 13(1), 20(1), (2) atau (3), seksyen 21, subseksyen 30(3), seksyen 34 atau 39, subseksyen 94(2), 116(2) atau (3), 120(1), 140(5) atau 156(1), seksyen 162, subseksyen 167(1) atau 172(1) atau terhadap mana-mana orang yang mungkir yang disebut dalam subseksyen 234(1),  
  Bank hendaklah menyampaikan kepada orang itu suatu notis bertulis mengenai tindakan yang dicadangkan itu.  
     (2)    Notis bertulis di bawah subseksyen (1) hendaklah menyatakan—  
  (a) tindakan yang Menteri atau Bank, mengikut mana-mana yang berkenaan, bercadang untuk mengambil dan alasan bagi tindakan itu;  
  (b) tempoh yang orang yang disebut dalam subseksyen (1) boleh membuat suatu representasi bertulis kepada Menteri atau Bank, mengikut mana-mana yang berkenaan;  
  (c) dalam hal apa-apa tindakan yang dicadangkan di bawah subseksyen 94(2), 140(5) atau 234(3), ketidakpatuhan atau kemungkiran yang dilakukan oleh orang itu; dan  
  (d) jika Bank bercadang untuk mengenakan suatu penalti monetari di bawah perenggan 234(3)(b), hak orang yang mungkir itu untuk membayar, dalam suatu tempoh yang ditentukan dalam notis, penalti monetari yang dinyatakan dalam notis itu.  
     (3)    Orang yang disebut dalam subseksyen (1) hendaklah diberikan suatu peluang yang munasabah untuk membuat suatu representasi bertulis kepada Menteri atau Bank, mengikut mana-mana yang berkenaan, dengan mengemukakan representasi itu kepada Bank dalam empat belas hari dari tarikh notis oleh Bank.  
     (4)    Selepas habis tempoh empat belas hari dari tarikh notis oleh Bank dan mempertimbangkan apa-apa representasi bertulis di bawah subseksyen (3), Menteri, atas syor Bank, atau Bank, mengikut mana-mana yang berkenaan, hendaklah memutuskan sama ada untuk—  
  (a) meneruskan tindakan yang dicadangkan atau pengubahan tindakan itu; atau  
  (b) tidak mengambil tindakan selanjutnya.  
     (5)    Menteri atau Bank, mengikut mana-mana yang berkenaan, hendaklah memberikan orang yang disebut dalam subseksyen (1) suatu notis bertulis mengenai keputusan di bawah subseksyen (4) dan keputusan itu hendaklah berkuat kuasa dari tarikh yang ditentukan dalam notis itu.  
     (6)    Walau apa pun subseksyen (1), Menteri atau Bank boleh, mengikut mana-mana yang berkenaan, mengambil tindakan yang dicadangkan terlebih dahulu dan peluang untuk membuat representasi hendaklah diberikan serta-merta selepas tindakan telah diambil sekiranya apa-apa kelengahan dalam mengambil tindakan yang dicadangkan akan memudaratkan kepentingan mana-mana orang yang diberi kuasa, orang berdaftar, pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan, pendeposit, pemunya polisi, peserta, pemiutang, sistem kewangan atau orang awam secara amnya.  
     (7)    Menteri atau Bank boleh, mengikut mana-mana yang berkenaan, mengesahkan, meminda atau membatalkan pelaksanaan tindakan yang diambil di bawah subseksyen (6) berbangkit daripada representasi yang dibuat di bawah subseksyen itu.  
     (8)    Subseksyen (6) tidak terpakai bagi apa-apa tindakan yang diambil di bawah seksyen 234.  
     (9)    Seksyen ini tidak terpakai bagi—  
  (a) suatu tindakan yang dicadangkan di bawah subseksyen 13(1) melainkan jika tindakan yang dicadangkan itu mungkin akan memudaratkan kepentingan orang yang disebut dalam subseksyen (1); dan  
  (b) suatu pembatalan suatu lesen di bawah perenggan 20(1)(e), (f), atau (g).  
Pengecualian 263.    Menteri boleh, atas syor Bank dan dengan syarat bahawa ianya selaras dengan objek dan fungsi Bank di bawah Akta Bank Negara Malaysia 2009 atau objektif pengawalseliaan Akta ini, melalui suatu perintah yang disiarkan dalam Warta, mengecualikan mana-mana orang tertentu atau mana-mana golongan, kategori atau perihalan orang, daripada semua atau mana-mana peruntukan Akta ini, bagi apa-apa tempoh, dan tertakluk kepada apa-apa syarat, sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri dalam perintah itu.  
Kuasa Menteri untuk meminda Jadual 264.    Menteri boleh, atas syor Bank, dari semasa ke semasa, melalui suatu perintah yang disiarkan dalam Warta, meminda mana-mana peruntukan dalam Jadual 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12 dan 13 Akta ini dan apabila disiarkan sedemikian, peruntukan itu sebagaimana yang dipinda hendaklah berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya dan hendaklah disifatkan menjadi suatu bahagian penting Akta ini dari tarikh penyiaran itu atau dari tarikh terkemudian sebagaimana yang ditentukan dalam perintah itu.  
Keputusan Menteri adalah muktamad 265.    Apa-apa keputusan yang dibuat oleh Menteri di bawah Akta ini adalah muktamad.  
Kuasa Bank untuk mengeluarkan panduan 266.    Bank boleh mengeluarkan panduan secara bertulis kepada mana-mana orang atau kepada mana-mana golongan, kategori atau perihalan orang yang mengandungi apa-apa maklumat, nasihat atau syor yang difikirkannya patut—  
  (a) berkenaan dengan peruntukan Akta ini;  
  (b) bagi maksud menjalankan atau mencapai objektif pengawalseliaan Akta ini; atau  
  (c) berkenaan dengan apa-apa perkara lain yang, pada pendapat Bank, perlu untuk memberikan maklumat, nasihat atau syor.  
Perlindungan terhadap guaman dan prosiding undang-undang 267.    Tiada tindakan, guaman, pendakwaan atau prosiding lain pun boleh diambil atau dibawa, dimulakan, atau dikekalkan dalam mana-mana mahkamah atau di hadapan mana-mana pihak berkuasa lain terhadap—  
  (a) Menteri;  
  (b) Bank;  
  (c) Gabenor;  
  (d) Timbalan Gabenor; atau  
  (e) mana-mana pengarahnya, pegawainya atau pekerjanya atau mana-mana orang yang bertindak bagi pihak Bank,  
  bagi atau disebabkan oleh, atau berkenaan dengan, apa-apa perbuatan yang dilakukan atau penyataan yang dibuat atau ditinggalkan daripada dilakukan atau dibuat, atau yang berupa untuk dilakukan atau dibuat atau ditinggalkan daripada dilakukan atau dibuat, menurut atau pada melaksanakan, atau penurutan atau pelaksanaan yang dimaksudkan akan, Akta ini, atau apa-apa perintah bertulis, arahan, petunjuk, notis atau apa-apa jua pun benda lain yang dikeluarkan di bawah Akta ini, sekiranya perbuatan itu atau penyataan itu telah dilakukan atau dibuat, atau telah ditinggalkan daripada dilakukan atau dibuat, dengan suci hati.  
Pemakaian Akta Syarikat 1965 268.     (1)     Jika orang yang diberi kuasa, orang berdaftar, pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan atau orang yang ditetapkan sebagai suatu institusi kewangan yang ditetapkan di bawah seksyen 212 adalah suatu perbadanan yang semua atau mana-mana peruntukan Akta Syarikat 1965 terpakai, peruntukan itu hendaklah sebagai tambahan kepada peruntukan Akta ini dan bukannya sebagai mengurangkannya, tetapi jika terdapat apa-apa percanggahan atau ketidakselarasan antara peruntukan Akta Syarikat 1965 dan Akta ini dalam pemakaiannya masing-masing bagi orang atau pengendali itu, peruntukan Akta ini hendaklah dipakai.  
     (2)    Jika apa-apa kesulitan atau keraguan berbangkit dalam pemakaian subseksyen (1) berhubungan dengan mana-mana orang yang diberi kuasa, orang berdaftar atau pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan yang tertentu, atau apa-apa perkara atau hal keadaan tertentu, atau pada amnya, Menteri boleh apabila kesulitan atau keraguan itu dirujukkan kepadanya oleh Bank, menyelesaikannya melalui suatu arahan secara bertulis.  
Pemakaian peruntukan tertentu Akta ini bagi entiti Labuan
Akta 545.
269.     (1)     Bagi maksud seksyen ini, “Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan” ertinya Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan yang ditubuhkan di bawah seksyen 3 Akta Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan 1996 [Akta 545].  
     (2)    Tanpa memudaratkan keluasan Penggal 2 Bahagian XIV, peruntukan dalam Penggal itu hendaklah terpakai bagi mana-mana orang yang di bawah penyeliaan atau pengawasan Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan dan Bank boleh menjalankan apa-apa kuasa dan melaksanakan apa-apa fungsi di bawah Akta ini untuk memastikan pematuhan Penggal 2 Bahagian XIV oleh orang itu.  
     (3)    Bagi maksud Bank menjalankan pengawasan atas kumpulan kewangan, suatu sebutan kepada—  
  (a) “subsidiari” dalam seksyen 115 dan 116; dan  
  (b) “perbadanan yang berkaitan” dalam Bahagian X dan XI,  
  hendaklah disifatkan untuk termasuk seseorang yang di bawah penyeliaan atau pengawasan Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan jika orang itu dalam kumpulan kewangan itu.  
     (4)    Seksyen 178 dan 185 Akta Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Labuan 2010 dan seksyen 139 dan 146 Akta Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Islam Labuan 2010 tidak menyekat Bank dalam menjalankan kuasa atau melaksanakan fungsi di bawah seksyen 115 atau 116, atau Bahagian X atau XI, dan Bank boleh menjalankan apa-apa kuasa dan melaksanakan apa-apa fungsi di bawah Akta ini untuk memastikan pematuhan seksyen 115 atau 116, atau Bahagian X atau XI.  
     (5)    Seksyen 185 Akta Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Labuan 2010 tidak menyekat pemakaian Akta ini bagi mana-mana orang di bawah penyeliaan atau pengawasan Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan yang, di bawah Akta ini—  
  (a) mengendalikan sistem pembayaran, ialah seorang peserta, atau mengeluarkan suatu instrumen pembayaran; atau  
  (b) ialah peserta pasaran.  
Kemungkiran atau pelanggaran tidak menjejaskan kontrak, perjanjian atau perkiraan 270.    Kecuali diperuntukkan selainnya dalam Akta ini, atau menurut mana-mana peruntukan Akta ini, tiada kontrak, perjanjian atau perkiraan pun, yang dibuat memungkiri atau melanggar mana-mana peruntukan Akta ini hendaklah menjadi tidak sah semata-mata oleh sebab kemungkiran atau pelanggaran itu:  
     Dengan syarat bahawa tiada apa jua pun dalam seksyen ini boleh menjejas mana-mana liabiliti mana-mana orang bagi mana-mana tindakan pentadbiran, sivil atau jenayah di bawah Akta ini berkenaan dengan mana-mana kemungkiran atau pelanggaran.  
  BAHAGIAN  XVII

PEMANSUHAN, KECUALIAN DAN PERALIHAN

 
Pemansuhan 271.    Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989, Akta Kawalan Pertukaran Wang 1953, Akta Insurans 1996 dan Akta Sistem Pembayaran 2003 adalah dimansuhkan.  
Kecualian dan peralihan 272.    Walau apa pun seksyen 271—  
  (a) apa-apa kaedah-kaedah, peraturan-peraturan, perintah, pemberitahuan atau perundangan subsidiari lain, yang dibuat dan apa-apa kelulusan, kuasa, keizinan, keputusan, arahan, pengecualian, notis, perintah, kebenaran, syor, kehendak, penentuan atau tindakan eksekutif lain, yang diberikan atau dilakukan di bawah Akta yang dimansuhkan dan berkuat kuasa atau mempunyai kesan sebelum tarikh yang ditetapkan, hendaklah disifatkan telah dibuat, diberi atau dilakukan di bawah suatu peruntukan bersamaan, dalam Akta ini atau suatu peruntukan bersamaan dalam mana-mana arahan yang dikeluarkan menurut seksyen 156, subseksyen 214(6) atau seksyen 216, dan hendaklah terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya berhubungan dengan orang yang baginya ia terpakai sehingga dipinda atau dibatalkan, kecuali perundangan subsidiari yang dinyatakan dalam Jadual 16 yang disifatkan telah dibatalkan;  
  (b) tiap-tiap garis panduan, arahan, surat pekeliling atau notis di bawah Akta yang dimansuhkan berhubungan dengan mana-mana perkara yang bersamaan dengan mana-mana peruntukan Akta ini, yang dikeluarkan sebelum tarikh yang ditetapkan dan berkuat kuasa sebelum sahaja tarikh yang ditetapkan, hendaklah disifatkan sebagai standard yang telah ditentukan menurut undang-undang di bawah mana-mana peruntukan Akta ini dan hendaklah terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya berhubungan dengan orang yang baginya ia terpakai sehingga dipinda atau dibatalkan;  
  (c) apa-apa permohonan bagi suatu lesen, kelulusan, pemberikuasaan, pemberitahuan, akuan terima, keizinan, kebenaran atau bagi apa-apa maksud lain jua pun, yang dibuat oleh mana-mana orang di bawah Akta yang dimansuhkan sebelum tarikh yang ditetapkan dan yang belum selesai sebelum tarikh yang ditetapkan, hendaklah—  
  (i) sekiranya terdapat suatu peruntukan bersamaan dalam Akta ini atau dalam mana-mana arahan yang dikeluarkan di bawah subseksyen 214(6) atau seksyen 216, diuruskan seolah-olah ia dibuat di bawah peruntukan itu;  
  (ii) sekiranya suatu peruntukan berlainan telah dibuat bagi permohonan di bawah Akta ini atau dalam mana-mana arahan yang dikeluarkan di bawah subseksyen 214(6) atau seksyen 216, diuruskan mengikut mana-mana peruntukan itu; dan  
  (iii) sekiranya tiada peruntukan bersamaan dalam Akta ini atau peruntukan berlainan telah dibuat bagi permohonan di bawah Akta ini atau dalam mana-mana arahan yang dikeluarkan di bawah subseksyen 214(6) atau seksyen 216, luput pada tarikh yang ditetapkan dan apa-apa fi atau bayaran lain yang diterima dengan permohonan itu hendaklah dikembalikan kepada orang itu;  
  (d) semua transaksi, kemudahan kredit, urus niaga, kontrak, surat kuasa wakil atau perkiraan yang disempurnakan atau dibuat menurut undang-undang, dan semua perniagaan yang dilakukan menurut undang-undang di bawah Akta yang dimansuhkan dengan mana-mana orang hendaklah disifatkan telah disempurnakan, dibuat atau dilakukan menurut undang-undang dan sah di bawah Akta ini, dan dengan sewajarnya, apa-apa hak atau liabiliti di bawah transaksi, urus niaga, perniagaan itu yang sedia ada sebelum tarikh yang ditetapkan hendaklah disifatkan terus menjadi menurut undang-undang dan sah di bawah Akta ini;  
  (e) tanpa mengehadkan keluasan perenggan (d), semua polisi insurans yang dikeluarkan, semua transaksi atau urus niaga yang disempurnakan atau dibuat menurut undang-undang, dan semua perniagaan yang dilakukan menurut undang-undang, di bawah Akta Insurans 1996 yang dimansuhkan oleh seseorang yang dilesenkan di bawah Akta yang dimansuhkan itu dan telah diberi kuasa atau didaftarkan atau disifatkan telah diberi kuasa atau didaftarkan di bawah Akta ini, dengan mana-mana pemunya polisi, pelanggan, pemiutang, penghutang atau orang lain hendaklah disifatkan telah disempurnakan, dibuat atau dilakukan menurut undang-undang dan sah di bawah Akta ini, dan mana-mana hak atau liabiliti di bawah transaksi, urus niaga atau perniagaan yang sedia ada sebelum tarikh yang ditetapkan hendaklah disifatkan terus menjadi menurut undang-undang dan sah di bawah Akta ini;  
  (f) tiada apa jua pun yang boleh menjejaskan liabiliti mana-mana orang untuk disiasat, didakwa atau dihukum bagi kesalahan yang dilakukan di bawah Akta yang dimansuhkan sebelum tarikh yang ditetapkan;  
  (g) apa-apa prosiding undang-undang, pendakwaan jenayah atau penyiasatan yang belum selesai di bawah Akta yang dimansuhkan hendaklah diteruskan di bawah Akta yang dimansuhkan itu seolah-olah Akta yang dimansuhkan itu berkuat kuasa;  
  (h) tertakluk kepada perenggan (i), apa-apa sebutan kepada Akta yang dimansuhkan dalam mana-mana undang-undang bertulis hendaklah diertikan sebagai suatu sebutan kepada Akta ini dan apa-apa sebutan kepada mana-mana peruntukan khusus Akta yang dimansuhkan dalam mana-mana undang-undang bertulis hendaklah diertikan sebagai suatu sebutan kepada suatu peruntukan Akta ini yang bersamaan dengan seberapa hampir kepada peruntukan khusus itu;  
  (i) apa-apa sebutan kepada Akta Kawalan Pertukaran Wang 1953 atau kawalan pertukaran atau apa-apa peruntukan khusus, atau secara amnya kepada peruntukan, Akta Kawalan Pertukaran Wang 1953 yang dimansuhkan dalam mana-mana undang-undang bertulis hendaklah diertikan sebagai suatu sebutan kepada seksyen 214 atau 216 Akta ini atau suatu peruntukan bersamaan dalam mana-mana arahan yang dikeluarkan di bawah subseksyen 214(6) atau seksyen 216;  
  (j) apa-apa sebutan kepada Pengawal Pertukaran Wang Asing dalam mana-mana undang-undang bertulis hendaklah diertikan dengan sewajarnya sebagai suatu sebutan kepada Bank;  
Akta 731. (k) apa-apa sebutan kepada seorang “peniaga yang diberi kuasa” dalam subseksyen 1(3) Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011 [Akta 731] hendaklah diertikan sebagai suatu sebutan kepada bank berlesen di bawah Akta ini dan tafsiran seorang “peniaga yang diberi kuasa” dalam seksyen 2 Akta itu hendaklah diertikan dengan sewajarnya;  
  (l) apa-apa hak, manfaat, keistimewaan, obligasi atau liabiliti yang diperoleh, terakru atau ditanggung di bawah Akta yang dimansuhkan, hendaklah terus berkuat kuasa di bawah Akta ini; dan  
  (m) semua tindakan atau benda lain yang dilakukan di bawah Akta yang dimansuhkan hendaklah disifatkan telah dilakukan di bawah Akta ini dan dengan sewajarnya, hendaklah terus menjadi sah dan menurut undang-undang di bawah Akta ini.  
Kecualian berkenaan dengan lesen yang diberikan di bawah Akta yang dimansuhkan 273.     (1)     Tertakluk kepada peruntukan subseksyen (2)—  
  (a) lesen yang diberikan kepada seseorang oleh Menteri—  
  (i) di bawah subseksyen 6(4) Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989 yang dimansuhkan untuk menjalankan perniagaan perbankan atau perniagaan bank saudagar, mengikut mana-mana yang berkenaan, di bawah Akta itu; dan  
  (ii) di bawah seksyen 16 Akta Insurans 1996 yang dimansuhkan untuk menjalankan perniagaan insurans di bawah Akta itu,  
    hendaklah disifatkan sebagai suatu lesen yang diberikan di bawah seksyen 10 yang memberi kuasa kepada orang itu untuk menjalankan perniagaan perbankan, perniagaan perbankan pelaburan atau perniagaan insurans, mengikut mana-mana yang berkenaan;  
  (b) suatu lesen yang diberikan kepada seseorang—  
  (i) oleh Menteri di bawah subseksyen 6(4) Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989 yang dimansuhkan untuk menjalankan perniagaan pembrokeran wang; dan  
  (ii) oleh Bank di bawah seksyen 17 Akta Insurans 1996 yang dimansuhkan untuk menjalankan perniagaan pembrokeran insurans atau perniagaan nasihat kewangan,  
    hendaklah disifatkan sebagai suatu kebenaran yang diberikan di bawah seksyen 11 yang memberi kuasa orang itu untuk menjalankan perniagaan pembrokeran wang, perniagaan pembrokeran insurans dan perniagaan penasihat kewangan, mengikut mana-mana yang berkenaan; dan  
  (c) ajuster yang dilesenkan oleh Bank di bawah seksyen 17 Akta Insurans 1996 yang dimansuhkan untuk menjalankan perniagaan pengajusteran hendaklah disifatkan sebagai orang yang berdaftar di bawah subseksyen 18(1).  
     (2)    Orang yang disebut dalam subseksyen (1) hendaklah terus menjadi tertakluk kepada syarat yang terpakai baginya sebelum tarikh yang ditetapkan, seolah-olah syarat itu dikenakan di bawah Akta ini.  
     (3)    Jika dalam mana-mana undang-undang bertulis, apa-apa sebutan yang dibuat kepada suatu bank saudagar yang dilesenkan di bawah subseksyen 6(4) Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989 yang dimansuhkan, ia hendaklah diertikan sebagai suatu sebutan kepada bank pelaburan berlesen.  
Kecualian berkenaan dengan perniagaan kewangan Islam 274.    Orang yang berikut hendaklah disifatkan telah diluluskan di bawah subseksyen 15(1):  
  (a) bank berlesen atau bank pelaburan berlesen yang telah berunding dengan Bank di bawah seksyen 124 Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989 yang dimansuhkan, dan telah mendapatkan kelulusan Bank bagi menjalankan perniagaan perbankan Islam;  
  (b) pengeluar instrumen pembayaran yang ditetapkan yang diluluskan yang telah memperoleh suatu kelulusan bertulis di bawah subseksyen 25(1) Akta Sistem Pembayaran 2003 yang dimansuhkan bagi pengeluaran instrumen pembayaran Islam yang ditetapkan; dan  
  (c) pengendali—  
Akta 627.
Akta 759.
(i) sistem pembayaran yang telah diberikan notis di bawah subseksyen 5(1) Akta Sistem Pembayaran 2003 yang dimansuhkan dengan syarat bahawa perniagaan pengendali bagi sistem pembayaran itu bersamaan dengan sistem pembayaran yang dinyatakan dalam Bahagian 1 Jadual 1 Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2012; atau [sic]
  (ii) sistem pembayaran yang ditetapkan yang memudahkan peserta yang terlibat dalam perniagaan kewangan Islam untuk memindahkan, menjelaskan atau menyelesaikan dana atau sekuriti,  
  dan mana-mana syarat yang dikenakan atas orang itu di bawah Akta yang dimansuhkan yang disebut dalam perenggan (a), (b) dan (c) sebelum tarikh yang ditetapkan hendaklah disifatkan dikenakan di bawah subseksyen 15(1).  
Peruntukan kecualian dan peralihan berkenaan dengan peruntukan khusus Akta Insurans 1996 yang dimansuhkan 275.    Walau apa pun pemansuhan Akta Insurans 1996 di bawah seksyen 271—  
  (a) subseksyen 147(4) dan (5), dan seksyen 150 dan 151 Akta Insurans 1996 yang dimansuhkan hendaklah terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya sehingga suatu tarikh yang akan ditetapkan oleh Menteri mengikut subseksyen 1(2) bagi permulaan berkuat kuasa seksyen 129 dan Jadual 9;  
  (b) seksyen 144 dan 224 Akta Insurans 1996 yang dimansuhkan hendaklah terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya sehingga suatu tarikh yang akan ditetapkan oleh Menteri melalui pemberitahuan dalam Warta; dan  
  (c) suatu kumpulan wang insurans yang ditubuhkan dan disenggarakan di bawah seksyen 38 Akta Insurans 1996 yang dimansuhkan hendaklah disifatkan telah ditubuhkan dan disenggarakan di bawah seksyen 81.  
Penukaran kepada perniagaan insurans tunggal 276.    Penanggung insurans berlesen, selain penanggung insurans semula profesional berlesen, yang secara sahnya menjalankan kedua-dua perniagaan hayat dan am di bawah Akta Insurans 1996 yang dimansuhkan hendaklah mematuhi subseksyen 16(1) dalam lima tahun dari tarikh yang ditetapkan atau mana-mana tempoh lanjut sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, atas syor Bank, melalui notis bertulis kepada penanggung insurans itu setelah menerima permohonan bertulisnya sebelum habis tempoh lima tahun itu.  
Sistem pembayaran ditetapkan disifatkan diperakui
PU(A) 3/2009.
277.    Real Time Electronic Transfer of Funds and Securities System atau RENTAS dan Sistem Penjelasan Informasi Cek Kebangsaan secara Elektronik atau eSPICK, yang ditetapkan sebagai sistem pembayaran ditetapkan di bawah Perintah Sistem Pembayaran (Sistem Pembayaran Ditetapkan) 2009 [P.U.(A) 3/2009] yang berkuat kuasa sebelum tarikh yang ditetapkan hendaklah disifatkan sebagai sistem pembayaran ditetapkan yang diperakui di bawah Akta ini.  
Kecualian berkenaan dengan kelulusan yang diberikan, pemberitahuan yang diberikan dan penetapan yang dibuat di bawah Akta Sistem Pembayaran 2003 yang dimansuhkan 278.     (1)     Pengendali sistem pembayaran yang telah menerima suatu pemberitahuan bertulis di bawah subseksyen 5(1) Akta Sistem Pembayaran 2003 yang dimansuhkan hendaklah disifatkan secara masing-masing sebagai telah diluluskan di bawah seksyen 11 atau disifatkan sebagai berdaftar di bawah subseksyen 18(1), dengan syarat perniagaan pengendali sistem pembayaran itu bersamaan dengan sama ada sistem pembayaran yang dinyatakan dalam Penggal 1 Bahagian 1 Jadual 1 atau sistem pembayaran yang dinyatakan dalam Bahagian 2 Jadual 1.  
     (2)    Pengeluar instrumen pembayaran yang ditetapkan yang telah memperoleh suatu kelulusan bertulis di bawah subseksyen 25(1) Akta Sistem Pembayaran 2003 yang dimansuhkan hendaklah disifatkan sebagai telah diluluskan di bawah seksyen 11 berkenaan dengan pengeluaran instrumen pembayaran ditetapkan itu.  
Kecualian berkenaan dengan kepentingan dalam syer 279.     (1)     Jika seseorang memegang lima peratus atau lebih kepentingan dalam syer orang berlesen pada tarikh yang ditetapkan tetapi tidak dikehendaki untuk memperoleh suatu kelulusan di bawah seksyen 45 Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989 yang dimansuhkan atau seksyen 67 Akta Insurans 1996 yang dimansuhkan, mengikut mana-mana yang berkenaan, orang itu hendaklah disifatkan sebagai diluluskan di bawah perenggan 90(3)(a) dengan syarat dia mengemukakan apa-apa dokumen atau maklumat sebagaimana yang ditentukan oleh Bank dalam enam bulan selepas tarikh yang ditetapkan.  
     (2)    Jika seorang individu yang telah diluluskan oleh Menteri di bawah seksyen 67 Akta Insurans 1996 yang dimansuhkan untuk memegang kepentingan dalam syer orang berlesen yang melebihi peratusan yang ditentukan dalam seksyen 92, pemegangan itu hendaklah disifatkan menurut undang-undang dan sah bagi suatu tempoh lima tahun selepas tarikh yang ditetapkan dan individu itu hendaklah, sebelum habis tempoh bagi tempoh itu, mengambil tindakan perlu untuk mematuhi seksyen 92.  
Kecualian berkenaan dengan syarikat pemegangan kewangan 280.     (1)     Suatu syarikat yang telah diluluskan oleh Menteri di bawah seksyen 45 atau 46 Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989 yang dimansuhkan untuk memegang melebihi lima puluh peratus kepentingan dalam syer bank berlesen atau bank saudagar berlesen sebagaimana ditakrifkan dalam subseksyen 2(1) Akta itu dan telah ditetapkan oleh Bank sebagai syarikat pemegangan kewangan atau syarikat pemegangan bank, mengikut mana-mana yang berkenaan, hendaklah disifatkan sebagai telah diluluskan sebagai syarikat pemegangan kewangan di bawah subseksyen 112(3).  
     (2)    Jika Bank tidak menetapkan syarikat pemegangan kewangan atau syarikat pemegangan bank bagi orang berlesen atau bank saudagar berlesen sebelum tarikh yang ditetapkan, suatu syarikat yang memegang melebihi lima puluh peratus kepentingan dalam syer bank berlesen atau bank saudagar berlesen itu hendaklah mengemukakan suatu permohonan kepada Bank bagi ia diluluskan sebagai syarikat pemegangan kewangan dalam tempoh dua belas bulan dari tarikh yang ditetapkan atau apa-apa tempoh lanjut sebagaimana yang ditentukan oleh Bank.  
     (3)    Suatu syarikat yang diluluskan oleh Menteri di bawah seksyen 67 Akta Insuran 1996 yang dimansuhkan untuk memegang melebihi lima puluh peratus kepentingan dalam syer penanggung insurans berlesen, hendaklah mengemukakan suatu permohonan kepada Bank bagi ia diluluskan sebagai syarikat pemegangan kewangan dalam tempoh dua belas bulan dari tarikh yang ditetapkan atau apa-apa tempoh lanjut sebagaimana yang ditentukan oleh Bank.  
     (4)    Suatu permohonan yang disebut dalam subseksyen (2) atau (3) hendaklah diurus seolah-olah ia dibuat di bawah seksyen 110 dan suatu syarikat yang disebut dalam subseksyen (2) atau (3) yang gagal untuk mengemukakan permohonan selepas habis tempoh dua belas bulan atau apa-apa tempoh lanjut yang ditentukan oleh Bank di bawah subseksyen (2) atau (3) melakukan suatu kemungkiran dan Bank boleh mengambil apa-apa tindakan di bawah subseksyen 234(3).  
Kecualian berkenaan dengan deposit yang disetuju terima oleh koperasi 281.     (1)     Tertakluk kepada peruntukan seksyen ini, tiada apa jua pun yang terkandung dalam seksyen 137 dan 138 boleh menjadikan tidak sah apa-apa deposit yang disetuju terima menurut undang-undang oleh suatu koperasi daripada seorang yang bukan anggota kepada koperasi itu sebelum tarikh yang ditetapkan dengan syarat bahawa koperasi itu hendaklah, dalam enam bulan dari tarikh yang ditetapkan atau mana-mana tempoh lanjut sebagaimana yang ditentukan oleh Bank, mengemukakan suatu permohonan kepada Bank berserta dengan apa-apa dokumen atau maklumat sebagaimana yang ditentukan oleh Bank untuk ia terus menyetuju terima deposit daripada bukan anggota.  
     (2)    Bank boleh meluluskan, dengan syarat atau tidak, atau menolak permohonan yang disebut dalam subseksyen (1) dan suatu koperasi yang diberikan kelulusan hendaklah mematuhi apa-apa syarat yang dikenakan atasnya oleh Bank.  
     (3)    Bank boleh memberikan suatu kelulusan di bawah subseksyen (2) sekiranya Bank berpuas hati bahawa koperasi itu telah memberikan suatu aku janji bertulis bahawa ia akan mematuhi apa-apa syarat yang dikenakan oleh Bank di bawah subseksyen (2).  
     (4)    Seksyen 259 hendaklah terpakai bagi aku janji bertulis yang diberikan di bawah seksyen ini.  
     (5)    Bank boleh, pada bila-bila masa, secara bertulis meminda atau membatalkan apa-apa syarat sedia ada yang dikenakan atas kelulusan di bawah subseksyen (2) atau mengenakan apa-apa syarat baru atasnya.  
  JADUAL 1

[Subseksyen 2(1), seksyen 8, 33, 35, 36, 156 dan 278]

 
  PERNIAGAAN YANG DILULUSKAN DAN BERDAFTAR  
  BAHAGIAN  1

Perniagaan yang diluluskan

 
  Penggal 1

Perniagaan yang menghendaki kelulusan

 
  1. Pengendalian sistem pembayaran yang—  
  (a) membolehkan pemindahan kumpulan wang daripada satu akaun perbankan ke suatu akaun yang lain, yang termasuklah apa-apa pemindahan debit, pemindahan kredit atau arahan tetap tetapi tidak termasuk pengendalian sistem pengiriman wang yang diluluskan di bawah seksyen 40 Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011; atau  
  (b) menyediakan pengendalian rangkaian instrumen pembayaran yang membolehkan pembayaran dibuat melalui penggunaan instrumen pembayaran.  
  2. Pengeluaran instrumen pembayaran yang ditetapkan.  
  3. Perniagaan pembrokeran insurans.  
  4. Perniagaan pembrokeran wang.  
  5. Perniagaan nasihat kewangan.  
  Penggal 2

Orang yang tidak menghendaki kelulusan bagi perniagaan nasihat kewangan

 
  6. Orang berlesen atau broker insurans yang diluluskan di bawah Akta ini.  
  7. Ejen insurans.  
Akta 100. 8. Syarikat yang berdaftar di bawah Akta Syarikat Amanah 1949 [Akta 100].  
  BAHAGIAN  2

Perniagaan berdaftar

 
  9. Perkhidmatan perolehan saudagar.  
  10. Perniagaan pengajusteran.  
  JADUAL 2

[Perenggan 2(1)(d) dan 136(d)]

 
  PENGECUALIAN LAIN DARIPADA TAKRIF “DEPOSIT”  
  BAHAGIAN  1

 

 
  Wang yang dibayar oleh mana-mana orang kepada—  
  (a) Kerajaan atau mana-mana Kerajaan Negeri;  
  (b) Bank;  
  (c) suatu badan berkanun atau pihak berkuasa tempatan yang diberi kuasa untuk menyetuju terima, menerima atau mengambil yang sama di bawah mana-mana undang-undang bertulis;  
  (d) suatu koperasi yang diberi kuasa di bawah Akta Koperasi 1993 untuk menyetuju terima deposit, dengan syarat bahawa jika, orang itu bukan suatu anggota koperasi yang ditakrifkan dalam Akta Koperasi 1993, koperasi itu telah mendapat kedua-dua—  
  (i) kelulusan Suruhanjaya Koperasi Malaysia di bawah Akta Koperasi 1993; dan  
  (ii) kelulusan Bank dan mematuhi apa-apa syarat sebagaimana yang dikenakan oleh Bank;  
Akta 109.
Akta 44.
(e) suatu pertubuhan peladang yang didaftarkan di bawah Akta Pertubuhan Peladang 1973 [Akta 109] atau suatu persatuan nelayan yang didaftarkan di bawah Akta Persatuan Nelayan 1971 [Akta 44];  
  (f) perbadanan berkaitan atau sekutunya;  
  (g) orang lain, berhubungan dengan apa-apa instrumen atau transaksi yang terkandung dalam perenggan (a) hingga (e) bagi takrif “debentur” di bawah subseksyen 2(1) Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 dengan syarat bahawa orang yang lain itu mendapat kelulusan Bank dan mematuhi apa-apa syarat sebagaimana yang dikenakan oleh Bank;  
  (h) orang lain, berhubungan dengan mana-mana pengeluaran, tawaran bagi langganan atau pembelian, atau pelawaan untuk melanggan atau membeli, sekuriti sebagaimana yang diertikan di bawah subseksyen 2(1) Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007;  
  (i) orang lain yang mengeluar atau menawar kepada umum untuk langganan atau pembelian, atau mempelawa umum untuk melanggan atau membeli, apa-apa kepentingan di bawah suatu surat ikatan yang diluluskan mengikut Penggal 5 Bahagian IV Akta Syarikat 1965;  
  (j) pengeluar instrumen pembayaran yang ditetapkan yang diluluskan yang mengeluarkan wang elektronik dalam menjalankan perniagaannya yang dibenarkan; atau  
  (k) orang lain, jika kedua-dua orang itu adalah individu, dalam penjalanan hubungan yang menurut adat, sosial, persahabatan atau keluarga dan jumlah bilangan individu yang membuat bayaran kepada orang yang lain itu tidak melebihi pada bila-bila masa sepuluh orang.  
  BAHAGIAN  2

 

 
  Wang yang dibayar kepada mana-mana orang, selain bank berlesen atau bank pelaburan berlesen, oleh—  
  (a) Kerajaan atau mana-mana Kerajaan Negeri;  
  (b) Bank;  
  (c) suatu badan berkanun, pihak berkuasa tempatan atau mana-mana orang lain yang diberi kuasa untuk membuat pembayaran sedemikian di bawah mana-mana undang-undang bertulis;  
  (d) suatu koperasi yang diberi kuasa di bawah Akta Koperasi 1993;  
  (e) orang berlesen, broker wang yang diluluskan atau pengeluar instrumen pembayaran yang ditetapkan yang diluluskan yang mengeluarkan wang elektronik, dalam penjalanan perniagaannya yang dibenarkan;  
Akta 618. (f) suatu institusi ditetapkan sebagaimana ditakrifkan dalam subseksyen 3(1) Akta Institusi Kewangan Pembangunan 2002 [Akta 618], dalam penjalanan perniagaannya yang sah di sisi undang-undang;  
Akta 81. (g) seorang pemegang pajak gadai yang dilesenkan di bawah Akta Pajak Gadai 1972 [Akta 81], dalam penjalanan biasa perniagaannya yang menurut undang-undang;  
Akta 400. (h) seorang pemberi pinjam wang yang dilesenkan di bawah Akta Pemberi Pinjam Wang 1951 [Akta 400], dalam penjalanan biasa perniagaannya yang menurut undang-undang;  
  (i) seorang yang sah menjalankan apa-apa aktiviti pengantaraan kewangan sebagaimana yang ditakrifkan dalam seksyen 211 mengikut penjalanan biasa perniagaannya; atau  
  (j) perbadanan berkaitan atau sekutunya.  
  BAHAGIAN  3

 

 
  Wang yang dibayar oleh bank berlesen dan bank pelaburan berlesen, kepada mana-mana orang dalam membeli atau meminjam sekuriti daripada orang itu yang sekuriti itu akan dibeli balik atau dipulangkan sebagai sebahagian transaksi yang sama.  
  JADUAL 3

[Subseksyen 2(1)]

 
  KEPENTINGAN DALAM SYER  
Kepentingan langsung dalam syer 1.    Jika seseorang itu memegang syer atau telah membuat kontrak untuk memperoleh syer dalam suatu pertubuhan perbadanan atau mempunyai hak untuk mempunyai syer dalam suatu pertubuhan perbadanan yang akan dipindahkan kepadanya atau sebaliknya mempunyai apa-apa kepentingan di sisi undang-undang atau kepentingan benefisial dalam syer pertubuhan perbadanan itu, dia hendaklah dikira mempunyai suatu kepentingan dalam syer dalam pertubuhan perbadanan itu.  
Kepentingan berkesan dalam syer 2.    Jika suatu siri pertubuhan perbadanan memegang syer secara berturut-turut dalam pertubuhan perbadanan peringkat kemudiannya dari satu ke satu yang lain, dan jika seseorang itu mempunyai kepentingan langsung dalam syer pertubuhan perbadanan dalam siri itu (kemudian daripada ini disebut sebagai “pertubuhan perbadanan peringkat pertama”)—  
  (a) orang itu hendaklah dikira mempunyai kepentingan berkesan dalam syer mana-mana pertubuhan perbadanan lain (kemudian daripada ini disebut “pertubuhan perbadanan peringkat kedua”) yang pertubuhan perbadanan peringkat pertama mempunyai kepentingan langsung dalam syer; dan  
  (b) orang itu hendaklah dikira mempunyai kepentingan berkesan dalam syer dalam setiap pertubuhan perbadanan peringkat kemudiannya dalam siri itu susulan kepada pertubuhan perbadanan peringkat kedua, dengan syarat bahawa setiap pertubuhan perbadanan peringkat sebelumnya dalam siri itu mempunyai kepentingan langsung dalam syer di setiap pertubuhan perbadanan peringkat kemudiannya dalam siri berkenaan.  
Pengiraan kepentingan berkesan dalam syer 3.    Kepentingan berkesan dalam syer seseorang dalam pertubuhan perbadanan X dalam pertubuhan perbadanan bersiri yang disebut dalam perenggan 2 hendaklah diperoleh dengan mendarab peratus kepentingan langsungnya dalam pertubuhan perbadanan peringkat pertama dalam siri itu dan kepentingan langsung pada setiap pertubuhan perbadanan peringkat kemudiannya yang ke bawah kepada kepentingan langsung dalam syer yang dipegang oleh pertubuhan perbadanan terdahulu dalam pertubuhan perbadanan X seperti yang berikut:  
    EFx = DI¹ x DI² x DI³... x DIx  
  Jika—  
  EFx mewakili kepentingan berkesan dalam syer orang dalam pertubuhan perbadanan X;  
  DI¹ mewakili peratusan kepentingan langsung dalam syer orang yang dalam pertubuhan perbadanan peringkat pertama;  
  DI² mewakili peratusan kepentingan langsung dalam syer pertubuhan perbadanan peringkat pertama dalam pertubuhan perbadanan peringkat kedua;  
  DI³ mewakili peratusan kepentingan langsung dalam syer pertubuhan perbadanan peringkat kedua dalam pertubuhan perbadanan peringkat ketiga; dan  
  DIx mewakili peratusan kepentingan langsung dalam syer pertubuhan perbadanan terdahulu dalam siri pertubuhan perbadanan X.  
Agregat kepentingan dalam syer 4.    Jika dalam Akta ini, suatu sebutan dibuat kepada suatu aggregat kepentingan dalam syer yang dipegang oleh mana-mana orang dalam pertubuhan perbadanan, agregat kepentingan itu hendaklah dihitung dengan menambah kepentingan di sisi undang-undang, benefisial, langsung dan berkesan yang dipegang oleh orang itu dalam pertubuhan perbadanan.  
  5.    Dalam menghitung agregat kepentingan dalam syer yang dipegang oleh seseorang dalam pertubuhan perbadanan, pemegangan oleh isterinya, suaminya, anaknya, perbadanan keluarganya atau orang yang bertindak bersama-sama dengannya hendaklah ditambah kepada pemegangannya.  
Perbadanan keluarga 6.    Bagi maksud perenggan 5, “perbadanan keluarga” ertinya suatu perbadanan yang—  
  (a) individu itu;  
  (b) isteri atau suami individu itu; atau  
  (c) anak individu itu,  
  memegang, atau mana-mana dua orang atau lebih yang disebutkan dalam perenggan (a), (b) dan (c) memegang, secara berasingan atau bersesama, kepentingan dalam syer lebih daripada lima puluh peratus syer perbadanan itu.  
Kepentingan dalam syer di sisi undang-undang dan benefisial 7.    Seseorang itu adalah dianggap mempunyai kepentingan dalam syer suatu pertubuhan perbadanan sekiranya orang itu mempunyai apa-apa kepentingan di sisi undang-undang atau benefisial dalam syer berkenaan.  
  8.    Seseorang itu dianggap mempunyai kepentingan dalam syer sekiranya—  
  (a) orang itu telah membuat suatu kontrak atau perkiraan untuk memperoleh syer itu; atau  
  (b) orang itu mempunyai hak (selainnya kerana mempunyai suatu kepentingan di bawah suatu amanah) untuk mempunyai syer yang dipindahkan kepada orang itu atau atas perintah orang itu (sama ada hak itu dilaksanakan sekarang atau pada masa hadapan dan sama ada syarat telah dipenuhi).  
  9.    Seseorang itu dianggap mempunyai kepentingan dalam syer sekiranya orang itu memegang kepentingan dalam syer bersesama dengan orang yang lain.  
  10.    Bagi maksud menentukan sama ada seseorang itu memegang kepentingan dalam syer, adalah tidak material bahawa kepentingan itu tidak berhubungan dengan sesuatu syer tertentu.  
  11.    Suatu kepentingan dalam syer tidak boleh tidak diambil kira hanya kerana—  
  (a) keterpencilannya;  
  (b) cara yang ia berlaku; atau  
  (c) hakikat bahawa pelaksanaan suatu hak yang diberikan oleh kepentingan adalah, atau berupaya dibuat, tertakluk kepada halangan atau sekatan.  
Kepentingan tertentu yang tidak boleh diambil kira 12.    Tidaklah boleh diambil kira—  
  (a) suatu kepentingan dalam syer yang dipegang oleh seseorang yang perniagaan biasa termasuklah penyediaan kewangan sekiranya orang itu memegang kepentingan sebagai cagaran;  
  (b) suatu kepentingan dalam syer sekiranya kepentingan yang dipegang oleh orang itu adalah sebagai pemegang bare trust;  
  (c) suatu kepentingan dalam syer yang dipegang oleh seseorang, sebagai suatu kepentingan yang dipegang oleh orang itu kerana orang itu memegang jawatan sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank; dan  
  (d) suatu kepentingan yang ditetapkan sebagai suatu jenis dalam syer, sebagai kepentingan yang dipegang oleh orang tertentu sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank.  
  13.    Perenggan 8 hingga 12 tidak boleh dengan apa-apa implikasi mengehadkan keluasan perenggan 7.  
  JADUAL 4

[Perenggan 5(5)(c)]

 
  PERNIAGAAN YANG BUKAN PERNIAGAAN INSURANS  
  1.    Pengendalian oleh seorang majikan, selain untuk mendapatkan keuntungan, bagi suatu skim atau perkiraan yang mengadakan peruntukan kewangan bagi persaraan pekerjanya, atau penamatan perkhidmatan pekerjanya di masa hadapan melalui kematian atau ketidakupayaan.  
  2.    Perniagaan yang dijalankan mengikut Bahagian II Akta Pertubuhan 1966 oleh suatu pertubuhan faedah bersama sebagaimana yang ditakrifkan dalam seksyen 2 Akta itu.  
  3.    Eksport kredit atau perniagaan insurans jaminan kredit lain yang dijalankan oleh Export-Import Bank of Malaysia Berhad.  
  4.    Perniagaan berhubungan dengan suatu skim atau perkiraan untuk pemberian faedah yang mengandungi pembekalan perkhidmatan pengurusan mayat, pengebumian atau pembakaran mayat, dengan atau tanpa pembekalan barang yang berkaitan dengan apa-apa perkhidmatan atau pembayaran wang, apabila seseorang itu meninggal dunia bagi maksud menjelaskan semua atau sebahagian perbelanjaan, dan yang bersampingan dengan pengurusan mayat, pengebumian atau pembakaran mayat orang itu, tetapi tiada faedah lain kecuali faedah yang bersampingan dengan skim atau perkiraan itu.  
  5.    Suatu skim untuk anggota yang bantuan diberikan bagi suatu kemalangan atau kerosakan kepada suatu kenderaan yang bantuan itu dalam bentuk—  
  (a) pembaikan atas kenderaan di tempat kemalangan atau kerosakan itu berlaku dan boleh termasuk penghantaran barang ganti, bahan api, minyak, air atau kunci kepada kenderaan itu; atau  
  (b) pemindahan kenderaan ke tempat yang terdekat atau paling sesuai yang pembaikan dijalankan atau ke rumah atau dari tempat berlepas atau destinasi asal pemandu dan penumpang.  
  JADUAL 5

[Seksyen 10 dan 11]

 
  FAKTOR PERTIMBANGAN DALAM MENILAI PERMOHONAN LESEN DI BAWAH SEKSYEN 10 ATAU KELULUSAN DI BAWAH SEKSYEN 11  
  BAHAGIAN  1

 

 
  1.    Perwatakan dan integriti pemohon atau, sekiranya pemohon ialah pertubuhan perbadanan, reputasinya semasa dikendalikan mengikut cara yang selaras dengan standard tadbir urus yang baik dan berintegriti.  
  2.    Perniagaan orang yang akan diberi kuasa tidak memudaratkan kepentingan bakal pendepositnya, pemunya polisi, peserta, pengguna atau orang ramai secara amnya.  
  3.    Kekukuhan dan daya maju rancangan pemohon bagi pelakuan di masa hadapan dan perkembangan perniagaan orang yang akan diberi kuasa.  
  4.    Keadaan dan kecukupan sumber kewangan pemohon sebagai sumber sokongan kewangan yang berterusan untuk orang yang akan diberi kuasa.  
  5.    Rekod perniagaan dan pengalaman pemohon.  
  6.    Orang yang akan diberi kuasa akan dikendalikan dengan bertanggungjawab oleh orang yang mempunyai kecekapan dan pengalaman yang sesuai untuk terlibat dalam mengendalikan orang yang akan diberi kuasa.  
  7.    Sama ada permohonan itu untuk kepentingan terbaik bagi Malaysia, dengan mengambil kira—  
  (a) kesan pelaburan itu atas tahap dan keadaan aktiviti ekonomi di Malaysia, termasuk kesan atas produktiviti, kecekapan dan kualiti perkhidmatan kewangan;  
  (b) sumbangan ke arah peningkatan perdagangan antarabangsa dan hubungan pelaburan antara Malaysia dan negara lain;  
  (c) kesan pelaburan itu atas kestabilan sistem kewangan, termasuk atas pelakuan dan sikap yang boleh menimbulkan risiko kepada sistem kewangan; atau  
  (d) tahap dan kepentingan penyertaan rakyat Malaysia dalam sektor kewangan.  
  BAHAGIAN  2

 

 
  8.    Sama ada keadaan, skala dan aktiviti kumpulan perbadanan pemohon yang memohon lesen akan menghalang pengawalseliaan dan penyeliaan berkesan orang yang akan dilesenkan, termasuk mengambil kira keadaan dan tahap pengawalseliaan dan penyeliaan mana-mana institusi kewangan dalam kumpulan perbadanan itu.  
  JADUAL 6

[Subseksyen 90(2), 91(1) and 112(2)]

 
  FAKTOR PERTIMBANGAN DALAM MENILAI KESESUAIAN PEMEGANG SYER  
  1.    Perwatakan dan integriti pemohon, atau sekiranya pemohon ialah suatu pertubuhan perbadanan, reputasinya semasa dikendalikan mengikut cara yang selaras dengan standard tadbir urus yang baik dan berintegriti.  
  2.    Kekukuhan dan daya maju rancangan pemohon bagi pelakuan masa hadapan dan perkembangan perniagaan orang berlesen.  
  3.    Keadaan dan kecukupan sumber kewangan pemohon sebagai sumber sokongan kewangan yang berterusan kepada orang berlesen.  
  4.    Rekod perniagaan dan pengalaman pemohon.  
  5.    Sama ada keadaan, skala dan aktiviti kumpulan perbadanan pemohon akan menghalang pengawalseliaan dan penyeliaan berkesan orang berlesen, termasuk mengambil kira keadaan dan tahap pengawalseliaan dan penyeliaan mana-mana institusi kewangan dalam kumpulan perbadanan itu.  
  6.    Sama ada permohonan itu untuk kepentingan terbaik bagi Malaysia, dengan mengambil kira—  
  (a) kesan pelaburan itu atas tahap dan keadaan aktiviti ekonomi di Malaysia, termasuk kesan atas produktiviti, kecekapan dan kualiti perkhidmatan kewangan;  
  (b) sumbangan ke arah peningkatan perdagangan antarabangsa dan hubungan pelaburan antara Malaysia dan negara lain;  
  (c) kesan pelaburan itu atas kestabilan sistem kewangan, termasuk atas pelakuan dan sikap yang boleh menimbulkan risiko kepada sistem kewangan; atau  
  (d) tahap dan kepentingan penyertaan rakyat Malaysia dalam sektor kewangan.  
  JADUAL 7

[Subseksyen 124(1)]

 
  SENARAI PELAKUAN PERNIAGAAN DILARANG  
  1.    Melibatkan diri dalam pelakuan yang mengelirukan atau memperdayakan, atau yang mungkin mengeliru atau memperdaya berhubungan dengan keadaan, ciri, terma atau harga apa-apa perkhidmatan atau produk kewangan.  
  2.    Mendorong atau cuba untuk mendorong pengguna kewangan untuk melakukan atau meninggalkan daripada melakukan perbuatan berhubungan dengan apa-apa perkhidmatan atau produk kewangan dengan—  
  (a) membuat suatu penyataan, misalan, janji, ramalan atau perbandingan yang mengelirukan, palsu atau memperdayakan;  
  (b) dengan tidak jujur menyembunyikan, meninggalkan atau memberikan fakta material dengan cara yang tidak jelas; atau  
  (c) dengan melulu membuat apa-apa penyataan, misalan, janji, ramalan atau perbandingan yang mengelirukan, palsu atau memperdayakan.  
  3.    Menggunakan tekanan tidak wajar, pengaruh atau mengguna atau mengugut untuk mengguna gangguan, paksaan atau kekerasan fizikal berhubungan dengan peruntukan apa-apa perkhidmatan atau produk kewangan kepada pengguna kewangan, atau pembayaran bagi apa-apa perkhidmatan atau produk kewangan oleh pengguna kewangan.  
  4.    Menuntut bayaran daripada pengguna kewangan dengan apa-apa cara bagi perkhidmatan atau produk kewangan yang tidak diminta termasuk mengancam untuk membawa prosiding undang-undang melainkan jika pengguna kewangan itu memberitahu penyetujuterimaannya, sama ada secara lisan atau bertulis, atas tawaran bagi perkhidmatan atau produk kewangan itu.  
  5.    Menggunakan tekanan tidak wajar ke atas, atau memaksa, pengguna kewangan untuk mengguna apa-apa perkhidmatan atau produk kewangan sebagai suatu syarat bagi mengguna perkhidmatan atau produk kewangan yang lain.  
  6.    Berpakat sulit dengan mana-mana orang lain untuk menetap atau mengawal ciri atau terma apa-apa perkhidmatan atau produk kewangan yang memudaratkan mana-mana pengguna kewangan, kecuali bagi apa-apa tarif atau kadar premium atau terma polisi yang telah pun diluluskan oleh Bank.  
  JADUAL 8

[Seksyen 128]

 
  PERUNTUKAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN POLISI  
  Perenggan  
  1. Penyataan silap tentang umur  
  2. Bantahan kepada polisi hayat  
  3. Kepentingan boleh insurans  
  4. Keupayaan orang yang belum dewasa untuk menginsurans  
  5. Wang polisi hayat hendaklah dibayar tanpa potongan  
  6. Penyerahan polisi hayat  
  7. Premium polisi hayat tidak dibayar  
  8. Pemilihan bagi polisi berbayar  
  9. Hak tambahan yang diberikan oleh perenggan 6, 7 dan 8  
  10. Kehendak pendedahan  
  11. Kehendak yang berhubungan dengan polisi kumpulan  
  12. Pembayaran balik premium  
Penyataan silap tentang umur 1.    (1)    Penanggung insurans hayat berlesen tidak boleh mengelak polisi hayat atau menolak suatu tuntutan di bawah polisi hayat hanya dengan sebab suatu penyataan silap tentang umur orang yang hayatnya diinsuranskan.  
     (2)    Jika umur sebenar sebagaimana yang ditunjukkan melalui bukti adalah lebih daripada umur yang baginya polisi hayat itu diasaskan, penanggung insurans hayat berlesen itu boleh mengubah jumlah diinsuranskan oleh, dan bonus yang diuntukkan kepada, polisi hayat itu supaya, sebagaimana diubah, polisi itu mempunyai perkadaran yang sama kepada jumlah diinsuranskan oleh, dan bonus yang diuntukkan kepada, polisi hayat itu sebelum perubahan bagi amaun premium yang telah dibayar di bawah polisi hayat yang dikeluarkan mempunyai amaun premium yang mungkin menjadi kena dibayar sekiranya polisi hayat itu berdasarkan umur sebenar.  
     (3)    Jika umur sebenar sebagaimana yang ditunjukkan melalui bukti adalah kurang daripada umur yang baginya polisi hayat itu diasaskan, penanggung insurans hayat berlesen itu hendaklah sama ada—  
  (a) mengubah jumlah diinsuranskan oleh, dan bonus yang diuntukkan kepada, polisi hayat itu supaya, sebagaimana diubah, ia mempunyai perkadaran yang sama dengan jumlah diinsuranskan oleh, dan bonus yang diuntukkan kepada, polisi hayat itu sebelum perubahan sebagai amaun premium yang telah dibayar di bawah polisi hayat itu sebagaimana dikeluarkan mempunyai amaun premium yang mungkin menjadi kena dibayar sekiranya polisi hayat itu berdasarkan umur sebenar; atau  
  (b) mengurangkan premium dari tarikh polisi hayat itu dikeluarkan, kepada amaun yang mungkin kena dibayar sekiranya polisi hayat itu berdasarkan umur sebenar dan membayar balik pemunya polisi itu amaun premium yang terlebih bayar ditolak apa-apa amaun yang telah dibayar sebagai nilai wang tunai bonus yang melebihi nilai wang tunai yang mungkin kena dibayar sekiranya polisi hayat itu berdasarkan umur sebenar.  
  (4) Jika tempoh perlindungan polisi hayat dikira dengan merujuk kepada umur orang yang hayatnya diinsuranskan, dan umur itu bukan umur sebenar orang yang hayatnya diinsuranskan sebagaimana yang ditunjukkan melalui bukti, penanggung insurans hayat berlesen itu boleh sebagai ganti, atau tambahan dalam, melaksanakan subperenggan (2) atau (3) mengikut mana-mana berkenaan, mengubah polisi hayat itu dengan menukar tempoh perlindungannya kepada tempoh yang mungkin menjadi tempoh perlindungan sekiranya polisi hayat itu berdasarkan umur sebenar hayat yang diinsuranskan.  
     (5)    Tiada apa-apa jua dalam perenggan ini boleh menghalang penanggung insurans hayat berlesen daripada menghendaki bukti umur pada bila-bila masa dan tiada polisi hayat boleh disifatkan sebagai dipertikaikan hanya kerana terma polisi hayat itu diselaraskan mengikut subperenggan (2), (3) atau (4).  
Bantahan kepada polisi hayat 2.    (1)    Pemunya polisi boleh, dalam tempoh lima belas hari atau suatu tempoh yang lebih lama sebagaimana yang ditentukan oleh Bank selepas penghantaran polisi hayat mengenai apa-apa perihalan kepadanya, mengembalikan polisi hayat itu kepada penanggung insurans hayat berlesen dan ia hendaklah dengan serta merta membayar balik apa-apa premium yang telah dibayar berkenaan dengan polisi hayat itu tertakluk hanya kepada potongan perbelanjaan yang ditanggung bagi pemeriksaan perubatan orang yang hayatnya diinsuranskan.  
     (2)    Apabila premium dibayar balik di bawah subperenggan (1), polisi hayat itu hendaklah disifatkan terbatal dan liabiliti penanggung insurans hayat berlesen itu hendaklah terhenti.  
     (3)    Bagi maksud subperenggan (1), berkenaan dengan polisi hayat yang merupakan polisi berkaitan pelaburan, penanggung insurans hayat berlesen itu hendaklah membayar balik—  
  (a) apa-apa premium yang tidak diperuntukkan;  
  (b)