Print       Share


Garis Panduan

Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 (Akta 613)

 

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

Akta 613

Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001

 

 

  Tarikh Persetujuan Diraja 25-Jun-2001  
  Tarikh diterbitkan dalam Warta 5-Jul-2001  

                                           
  Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi kesalahan pengubahan wang haram, langkah-langkah yang hendaklah diambil bagi mencegah pengubahan wang haram dan kesalahan membiayai keganasan dan untuk mengadakan peruntukan bagi pelucuthakan harta yang terlibat dalam atau yang diperoleh daripada kesalahan pengubahan wang haram dan membiayai keganasan, serta harta pengganas, hasil daripada aktiviti haram dan peralatan kesalahan, dan bagi perkara-perkara yang bersampingan atau berkaitan dengannya. Akta A1467.
    [15 Januari 2002.] PU(B) 15/2002.
  SUSUNAN SEKSYEN  
  BAHAGIAN  I

PERMULAAN

 
1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa  
2. Pemakaian  
3. Tafsiran  
  BAHAGIAN  II

KESALAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM

 
4. Kesalahan pengubahan wang haram  
4A. Kesalahan penstrukturan transaksi untuk mengelak kehendak pelaporan  
5. Perlindungan pemberi maklumat dan maklumat  
6. Sekatan ke atas pendedahan penzahiran di bawah seksyen 5  
  BAHAGIAN  III

PERISIKAN KEWANGAN

 
7. Fungsi pihak berkuasa berwibawa  
8. Peruntukan berhubung dengan pihak berkuasa berwibawa  
9. Kebenaran untuk melepaskan maklumat  
10. Penzahiran kepada pihak berkuasa yang bersamaan Negara asing  
11. Penzahiran yang dilarang  
12. Penzahiran yang dibenarkan  
12A. Penetapan institusi kewangan tambahan  
  BAHAGIAN  IV

OBLIGASI PELAPORAN

Inv. PU(A) 424/2017
13. Penyimpanan rekod oleh institusi pelapor  
14. Laporan oleh institusi pelapor  
14A. Larangan terhadap penzahiran laporan dan maklumat berkaitan  
15. Pemusatan maklumat  
16. Usaha wajar pelanggan  
17. Penyimpanan rekod  
18. Pembukaan akaun atau penjalanan hubungan perniagaan, transaksi atau aktiviti atas nama rekaan, palsu atau tidak betul  
19. Rancangan pematuhan  
20. Obligasi kerahsiaan diatasi  
21. Obligasi pihak berkuasa pengawasan atau pelesenan  
22. Kuasa untuk menguatkuasakan pematuhan  
23. (Dipotong)  
24. Perlindungan bagi orang yang membuat laporan  
25. Pemeriksaan ke atas institusi pelapor  
26. Pemeriksaan ke atas orang selain institusi pelapor  
27. Kehadiran di hadapan pemeriksa  
28. (Dipotong)  
  BAHAGIAN  IVA

PEMINDAHAN RENTAS SEMPADAN WANG TUNAI DAN INSTRUMEN BOLEH NIAGA PEMBAWA

Akta A1467.
28A. Tafsiran berhubung dengan Bahagian ini  
28B. Orang yang meninggalkan atau memasuki Malaysia dengan wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa  
28C. Pemindahan wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa melalui pos, dsb.  
28D. Kecualian kepada kehendak untuk membuat perisytiharan  
28E. Perisytiharan mengenai penerimaan wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa dari luar Malaysia  
28F. Perisytiharan kepada pihak berkuasa berwibawa  
28G. Penstrukturan untuk mengelak perisytiharan di bawah Bahagian ini  
28H. Kuasa menyoal dan menggeledah berhubung dengan wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa  
28I. Kuasa penangkapan tanpa waran  
28J. Pengemukaan maklumat kepada pihak berkuasa berwibawa  
28K. Perisytiharan di bawah Bahagian ini disifatkan sebagai perisytiharan dalam perkara yang berhubungan dengan kastam  
28L. Pelucuthakan wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa yang ditahan  
  BAHAGIAN  V

PENYIASATAN

 
29. Penyiasatan oleh pihak berkuasa berwibawa dan agensi penguat kuasa  
30. Pelantikan pegawai penyiasat  
31. Kuasa pegawai penyiasat  
32. Kuasa untuk memeriksa orang  
33. Pemeriksaan ke atas seseorang  
34. Halangan terhadap penjalanan kuasa oleh seorang pegawai penyiasat  
35. Pemberian maklumat  
36. Kehendak supaya menyediakan terjemahan  
37. Penyerahan harta, dokumen atau maklumat  
38. Penahanan harta, dokumen atau maklumat  
39. Pelepasan harta, dokumen atau maklumat yang ditahan  
40. Pernyataan boleh diterima  
41. Pegawai penyiasat boleh menangkap tanpa waran  
42. Orang yang ditangkap hendaklah diserahkan kepada pegawai polis  
43. Pegawai penyiasat disifatkan sebagai pekhidmat awam dan pegawai awam  
  BAHAGIAN  VI

PEMBEKUAN, PENYITAAN DAN PELUCUTHAKAN

 
44. Pembekuan harta  
44A. Pengubahan atau pembatalan perintah untuk membekukan harta  
45. Penyitaan harta alih  
46. Peruntukan lanjut berhubung dengan penyitaan harta alih  
47. Peguam bela dan peguam cara hendaklah menzahirkan maklumat  
48. Kuasa menyiasat berhubung dengan sesuatu institusi kewangan  
49. Kuasa Pendakwa Raya untuk memperoleh maklumat  
50. Penyitaan harta alih dalam institusi kewangan  
51. Penyitaan harta tak alih  
52. Peruntukan khas berhubung dengan penyitaan perniagaan  
52A. Tamat tempoh perintah penyitaan  
53. Larangan berurusan dengan harta di luar Malaysia  
54. Membuat urusan tentang harta selepas penyitaan adalah tidak sah  
55. Pelucuthakan harta apabila ada pendakwaan bagi sesuatu kesalahan  
56. Pelucuthakan harta jika tiada pendakwaan  
56A. Perintah pelucuthakan tidak terjejas oleh pembebasan  
57. Kesahan pembekuan, penyitaan atau penjualan  
58. Peletakhakan harta yang dilucuthakkan pada Kerajaan Persekutuan  
59. Perintah kewangan  
60. Pelepasan harta yang disita  
61. Pihak ketiga yang suci hati  
62. Pelupusan harta yang dilucuthakkan  
63. Orang yang melarikan diri  
64. Perintah pelucuthakan jika seseorang melarikan diri  
65. Kesan kematian ke atas prosiding  
66. Penyampaian dokumen kepada orang yang melarikan diri  
  BAHAGIAN  VIA

PENUMPASAN KESALAHAN MEMBIAYAI KEGANASAN DAN PEMBEKUAN, PENYITAAN DAN PELUCUTHAKAN HARTA PENGGANAS

 
66A. Tafsiran berhubung dengan Bahagian ini  
66B. Pengisytiharan entiti ditentukan  
66C. Perintah bagi melaksanakan langkah-langkah untuk menguatkuasakan resolusi Majlis Keselamatan  
66D. Kuasa Menteri untuk mendapatkan maklumat  
66E. Arahan dan garis panduan untuk menunaikan obligasi antarabangsa Kerajaan  
66F. Kecualian bagi perintah yang dibuat di bawah Akta Kawalan Pertukaran Wang 1953 dan Akta Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan 1996  
  BAHAGIAN  VII

PELBAGAI

 
67. Pengesanan harta  
68. Kuasa tambahan pihak berkuasa berwibawa dan agensi penguat kuasa  
69. Ejen provokasi  
70. Standard pembuktian  
71. Kebolehterimaan keterangan dokumentar  
72. Kebolehterimaan pernyataan oleh orang tertuduh  
73. Kebolehterimaan pernyataan dan dokumen orang yang sudah mati atau tidak dapat dikesan, dsb.  
74. Kebolehterimaan terjemahan dokumen  
75. Keterangan tentang undang-undang yang bersamaan atau undang-undang asing  
75A. Penggantungan prosiding  
76. Bukti pensabitan dan pembebasan  
77. Tanggung rugi  
78. Penyampaian notis atau perintah  
79. Pemeliharaan kerahsiaan  
80. Pengecualian  
81. Pengubahsuaian  
82. Bidang kuasa  
83. Kuasa untuk mengeluarkan garis panduan, dsb.  
84. Peraturan  
85. Pindaan Jadual  
86. Kesalahan am  
86A. Percubaan, persubahatan dan komplot jenayah  
87. Kesalahan yang dilakukan oleh mana-mana orang yang bertindak atas sifat rasmi  
88. Kesalahan oleh individu  
89. Pemalsuan, penyembunyian dan pemusnahan dokumen, dsb.  
90. Kesalahan boleh tangkap  
91. Pencantuman kesalahan  
91A. Butiran pertuduhan  
92. Kuasa pihak berkuasa berwibawa untuk mengkompaun kesalahan  
93. Pendakwaan  
JADUAL PERTAMA   Seksyen 3, takrif "institusi pelapor"  
JADUAL KEDUA   Seksyen 3, takrif "kesalahan berat"  
  BAHAGIAN  I

PERMULAAN

 
Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 1.     (1)     Akta ini bolehlah dinamakan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Akta A1467.
     (2)    Akta ini mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Menteri Kewangan melalui pemberitahuan dalam Warta.  
Pemakaian 2.     (1)     Akta ini hendaklah terpakai bagi mana-mana kesalahan berat, kesalahan berat asing atau aktiviti haram sama ada dilakukan sebelum atau selepas tarikh permulaan kuat kuasa.  
     (2)    Akta ini hendaklah terpakai bagi mana-mana harta, sama ada terletak di dalam atau di luar Malaysia.  
     (3)    Tiada apa-apa jua pun dalam Akta ini boleh mengenakan apa-apa kewajipan atau memberikan apa-apa kuasa ke atas mana-mana mahkamah di dalam atau berkaitan dengan apa-apa prosiding di bawah Akta ini terhadap seseorang bagi sesuatu kesalahan berat yang berkenaan dengannya dia telah disabitkan oleh suatu mahkamah sebelum tarikh permulaan kuat kuasa.  
Tafsiran 3.     (1)     Dalam Akta ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain—  
     "agensi penguat kuasa" termasuklah mana-mana badan atau agensi yang pada masa ini bertanggungjawab di Malaysia bagi penguatkuasaan undang-undang yang berhubungan dengan pencegahan, pengesanan dan penyiasatan mana-mana kesalahan berat;  
     "akaun" termasuklah rekod mengenai apa-apa transaksi kewangan yang dikendalikan oleh mana-mana institusi pelapor yang disenaraikan dalam Jadual Pertama; Akta A1208.
     "aktiviti haram" ertinya— Akta A1467.
  (a) apa-apa aktiviti yang merupakan mana-mana kesalahan berat atau mana-mana kesalahan berat asing; atau  
  (b) apa-apa aktiviti yang bersifat sedemikian, atau yang berlaku dalam hal keadaan sedemikian, yang aktiviti itu mengakibatkan atau menyebabkan pelakuan mana-mana kesalahan berat atau mana-mana kesalahan berat asing,  
  tidak kira sama ada aktiviti itu, keseluruhannya atau sebahagiannya, berlaku di dalam atau di luar Malaysia;  
Akta 701.    "Bank Negara Malaysia" ertinya Bank Negara Malaysia yang ditubuhkan di bawah Akta Bank Negara Malaysia 2009 [Akta 701]; Akta A1467.
     "benda" termasuklah material;  
     "ditentukan" ertinya ditentukan secara bertulis, dan kuasa untuk menentukan termasuklah kuasa untuk menentukan secara yang berlainan bagi orang yang berlainan atau golongan orang yang berlainan dan untuk meminda apa-apa penentuan;  
     "ditetapkan" ertinya ditetapkan melalui peraturan yang dibuat di bawah Akta ini, dan sesuatu kuasa untuk menetapkan termasuklah kuasa untuk membuat peruntukan yang berlainan dalam peraturan itu bagi orang yang berlainan atau golongan orang yang berlainan;  
     "dokumen" mempunyai erti yang sama seperti dalam Akta Keterangan 1950 [Akta 56];  
     "dokumen konstituen", berhubung dengan sesuatu institusi, ertinya statut, piagam, memorandum persatuan dan perkara-perkara persatuan, kaedah-kaedah dan undang-undang kecil, perjanjian perkongsian, atau surat cara lain, yang di bawahnya atau dengannya institusi itu ditubuhkan dan struktur pengelolaan dan pentadbirannya dan ruang lingkup fungsi dan perniagaannya dinyatakan, sama ada terkandung dalam satu dokumen atau lebih;  
     "hasil daripada aktiviti haram" ertinya mana-mana harta, atau apa-apa kelebihan ekonomi atau keuntungan ekonomi daripada harta itu, di dalam atau di luar Malaysia— Akta A1467.
  (a) yang keseluruhannya atau sebahagiannya—  
  (i) diperoleh atau didapati, secara langsung atau tidak langsung, oleh mana-mana orang daripada apa-apa aktiviti haram;  
  (ii) diperoleh atau didapati daripada pelupusan atau urusan lain dengan harta yang disebut dalam subperenggan (i); atau  
  (iii) diperoleh dengan menggunakan harta yang diperoleh atau didapati oleh mana-mana orang melalui mana-mana pelupusan atau urusan lain yang disebut dalam subperenggan (i) atau (ii); atau  
  (b) yang, keseluruhannya atau sebahagiannya, disebabkan oleh apa-apa hal keadaan seperti sifat, nilai, lokasi atau tempat penemuannya, atau masa, cara atau tempat pemerolehannya, atau orang yang daripadanya harta itu diperoleh, atau perkaitannya dengan harta lain yang disebut dalam subperenggan (a)(i), (ii) atau (iii), boleh dengan semunasabahnya dipercayai adalah harta yang termasuk dalam ruang lingkup subperenggan (a)(i), (ii) atau (iii);  
     "harta" ertinya— Akta A1467.
  (a) tiap-tiap jenis aset, sama ada yang zahir atau tidak zahir, harta alih atau tak alih, yang ketara atau tidak ketara, walau bagaimanapun diperoleh; atau  
  (b) dokumen atau surat cara undang-undang dalam apa-apa bentuk, termasuk elektronik atau digital, yang menjadi keterangan tentang hakmilik, atau kepentingan mengenai, aset itu, termasuk mata wang, kredit bank, deposit dan sumber kewangan yang lain, cek kembara, cek bank, kiriman wang, produk pasaran modal, draf dan surat kredit,  
  sama ada terletak di dalam atau di luar Malaysia, dan termasuklah kepentingan di sisi undang-undang atau ekuiti, sama ada sepenuhnya atau sebahagiannya, dalam mana-mana harta itu;  
     "harta pengganas" mempunyai erti yang sama seperti dalam seksyen 130B Kanun Keseksaan [Akta 574]; Akta A1208.
     "institusi kewangan" ertinya— Akta A1467.
Akta 758, (a) sesuatu bank berlesen, penanggung insurans berlesen dan bank pelaburan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 [Akta 758];  
Akta 759. (b) sesuatu bank Islam antarabangsa berlesen, pengendali takaful antarabangsa berlesen, bank Islam berlesen dan pengendali takaful berlesen di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 [Akta 759];  
Akta 618. (c) sesuatu institusi yang ditetapkan di bawah Akta Institusi Kewangan Pembangunan 2002 [Akta 618];  
Akta 731. (d) sesuatu pemegang lesen di bawah Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011 [Akta 731];  
Akta 671. (e) seseorang yang dilesenkan atau didaftarkan di bawah Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 [Akta 671];  
Akta 453. (f) depositori pusat yang ditubuhkan di bawah Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991 [Akta 453];  
Akta 704. (g) sesuatu pemegang lesen bank, pemegang lesen insurans, pemegang lesen sekuriti dan mana-mana entiti yang dilesenkan atau didaftarkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Labuan 2010 [Akta 704];  
Akta 705. (h) sesuatu pemegang lesen bank Islam, pemegang lesen takaful, pemegang lesen sekuriti Islam dan mana-mana entiti yang dilesenkan atau didaftarkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Islam Labuan 2010 [Akta 705]; dan  
  (i) seseorang yang ditetapkan oleh Menteri Kewangan di bawah seksyen 12A;  
     [Takrif "institusi kewangan luar pesisir" dipotong.] Akta A1467.
     "institusi pelapor" ertinya mana-mana orang, termasuklah cawangan dan subsidiari di luar Malaysia orang itu, yang menjalankan apa-apa aktiviti yang disenaraikan dalam Jadual Pertama;  
     "kenderaan" termasuklah mana-mana vesel, kereta api, kenderaan bermotor, pesawat udara dan apa-apa kaedah pengangkutan lain yang melaluinya orang atau barang boleh dibawa; Akta A1467.
     "kesalahan berat" ertinya—  
  (a) mana-mana kesalahan yang dinyatakan dalam Jadual Kedua;  
  (b) percubaan untuk melakukan mana-mana kesalahan itu; atau  
  (c) persubahatan mana-mana kesalahan itu;  
     "kesalahan berat asing" ertinya suatu kesalahan—  
  (a) terhadap undang-undang sesuatu Negara asing yang dinyatakan dalam suatu perakuan yang berupa sebagai dikeluarkan oleh atau bagi pihak kerajaan Negara asing itu; dan  
  (b) yang terdiri daripada atau termasuk perbuatan atau aktiviti yang, sekiranya ia berlaku di Malaysia, akan merupakan suatu kesalahan berat;  
     "kesalahan membiayai keganasan" ertinya mana-mana kesalahan di bawah seksyen 130N, 130O, 130P atau 130Q Kanun Keseksaan; Akta A1208.
     "kesalahan pengubahan wang haram" ertinya suatu kesalahan di bawah subseksyen 4(1); Akta A1467.
     [Takrif "klien" dipotong.] Akta A1467.
Akta 545.    "Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan" ertinya Lembaga yang ditubuhkan di bawah seksyen 3 Akta Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan 1996 [Akta 545]; Akta A1467.
     "material" termasuklah apa-apa buku, dokumen atau rekod lain dalam apa jua bentuk, dan apa-apa bekas atau artikel yang berhubungan dengannya;  
     "Menteri Dalam Negeri" ertinya Menteri yang dipertanggungkan dengan tanggungjawab bagi keselamatan dalam negeri;  
     "Menteri Kewangan" ertinya Menteri yang dipertanggungkan dengan tanggungjawab bagi kewangan;  
     "Negara asing" ertinya mana-mana negara atau wilayah di luar Malaysia;  
     "pelanggan" termasuklah klien; Akta A1467.
     "pengawal", berhubung dengan sesuatu institusi, ertinya—  
  (a) ketua pegawai eksekutif institusi itu atau pertubuhan perbadanan yang institusi itu merupakan subsidiari baginya;  
  (b) seseorang, sama ada berseorangan atau dengan mana-mana sekutu—  
  (i) mempunyai kepentingan dalam satu pertiga daripada syer mengundinya atau lebih;  
  (ii) mempunyai kuasa untuk melantik, atau menyebabkan dilantik, majoriti daripada pengarahnya; atau  
  (iii) mempunyai kuasa untuk membuat keputusan, atau menyebabkan keputusan dibuat, berkenaan dengan perniagaan atau pentadbirannya;  
     "peralatan kesalahan" ertinya— Akta A1467.
  (a) apa-apa benda yang digunakan dalam, atau berkaitan dengan, pelakuan mana-mana aktiviti haram; atau  
  (b) apa-apa harta yang keseluruhannya atau sebahagiannya digunakan dalam, atau berkaitan dengan, pelakuan mana-mana aktiviti haram,  
  sama ada benda atau harta itu terletak di dalam atau di luar Malaysia;  
     "perniagaan" ertinya— Akta A1467.
  (a) mana-mana perniagaan yang didaftarkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang mengadakan peruntukan bagi pendaftaran perniagaan;  
Akta 125. (b) suatu perbadanan yang diperbadankan atau didaftarkan di bawah Akta Syarikat 1965 [Akta 125] dan sekutu perbadanan itu; atau  
  (c) apa-apa usaha niaga atau penglibatan dalam mana-mana tred, perdagangan, profesion, pekerjaan atau mana-mana aktiviti seumpamanya yang lain, sama ada atau tidak ia dijalankan bagi kelebihan kewangan atau keuntungan, dan sama ada atau tidak dijalankan secara tetap, berulang atau berterusan,  
  dan termasuklah segala aset yang diperoleh daripada atau yang digunakan dalam atau bagi maksud menjalankan aktiviti perniagaan itu, dan segala kepentingan, hak dan tanggungan yang berbangkit daripada aktiviti perniagaan itu;  
     [Takrif "pengubahan wang haram" dipotong.] Akta A1467.
     "pihak berkuasa berwibawa" ertinya orang yang dilantik di bawah subseksyen 7(1);  
     "premis" termasuklah—  
  (a) sesuatu struktur (sama ada boleh alih atau tidak atau di luar pesisir atau tidak), bangunan, khemah, kenderaan, kenderaan air, hoverkraf atau pesawat terbang;  
  (b) sesuatu tempat (sama ada dipagari atau tidak atau dibangunkan di atasnya atau tidak); dan  
  (c) bahagian daripada mana-mana premis (termasuklah premis daripada jenis yang disebut dalam perenggan (a) atau (b));  
     "produk pasaran modal" mempunyai erti yang sama seperti dalam Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007; Akta A1467.
     "proses" ertinya apa-apa saman, waran, perintah atau dokumen lain berkenaan dengan sesuatu perkara jenayah yang dikeluarkan—  
  (a) daripada mana-mana mahkamah; atau  
  (b) daripada mana-mana mahkamah suatu Negara asing,  
  atau oleh mana-mana hakim, majistret atau pegawai mahkamah itu, mengikut mana-mana yang berkenaan;  
     "prosiding jenayah" ertinya perbicaraan terhadap seseorang bagi suatu kesalahan berat atau kesalahan berat asing, mengikut mana-mana yang berkenaan, dan termasuklah apa-apa prosiding bagi menentukan sama ada seseorang yang tertentu patut dibicarakan bagi kesalahan itu;  
     "saudara", berhubung dengan seseorang, ertinya—  
  (a) isteri atau suami orang itu;  
  (b) adik atau abang atau kakak orang itu;  
  (c) adik atau abang atau kakak isteri atau suami orang itu; atau  
  (d) mana-mana ibu bapa dan nenek moyang atau keturunan sezuriat orang itu;  
     "sekutu", berhubung dengan seseorang, ertinya—  
  (a) mana-mana orang yang merupakan penama atau pegawai orang itu;  
  (b) mana-mana orang yang menguruskan hal ehwal orang itu;  
  (c) mana-mana firma yang orang itu, atau mana-mana penamanya, menjadi pekongsinya atau orang yang bertanggungjawab baginya atau yang mengawal perniagaannya atau hal ehwalnya;  
Akta 125. (d) mana-mana perbadanan mengikut pengertian Akta Syarikat 1965 [Akta 125], yang orang itu, atau mana-mana penamanya, menjadi pengarahnya atau bertanggungjawab baginya atau mengawal perniagaan atau hal ehwalnya, atau yang dalamnya orang itu, bersendirian atau bersama dengan mana-mana penamanya, mempunyai kepentingan mengawal, atau syer yang nilainya berjumlah tidak kurang daripada tiga puluh peratus daripada modal terbitan keseluruhan perbadanan itu; atau  
  (e) pemegang amanah mana-mana amanah, jika—  
  (i) amanah itu telah diwujudkan oleh orang itu; atau  
  (ii) nilai keseluruhan aset yang disumbangkan oleh orang itu kepada amanah itu pada bila-bila masa, sama ada sebelum atau selepas amanah itu diwujudkan, berjumlah pada bila-bila masa tidak kurang daripada dua puluh peratus daripada keseluruhan nilai aset amanah itu;  
     "Suruhanjaya Sekuriti" ertinya Suruhanjaya Sekuriti yang ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993;  
     "susut nilai", berhubungan dengan mana-mana harta, ertinya keseluruhan atau sebahagian daripada harta itu dibelanjakan, digunakan, dibinasakan, atau dikenakan apa-apa urusan, proses atau perbuatan lain, sehingga harta itu tidak lagi wujud, atau dikurangkan nilai atau saiznya, atau diubah sifatnya; Akta A1467.
     "transaksi" termasuklah suatu perkiraan untuk membuka suatu akaun yang melibatkan dua orang atau lebih dan apa-apa transaksi yang berkaitan antara mana-mana orang yang berkenaan itu dengan orang lain;  
     "urusan", berhubung dengan mana-mana harta, termasuklah—  
  (a) menerima atau memperoleh harta itu;  
  (b) merahsiakan atau menyembunyikan harta itu (sama ada dengan merahsiakan atau menyembunyikan sifat, sumber, lokasi, pelupusan, pergerakan atau pemunyaannya atau apa-apa hak berkenaan dengannya atau selainnya);  
  (c) melupuskan atau mengubah harta itu;  
  (d) membawa harta itu ke dalam atau mengalihkan harta itu dari Malaysia;  
  (e) menggunakan harta itu untuk meminjam wang, atau sebagai cagaran (sama ada melalui gadaian, gadai janji atau sandaran atau selainnya); atau  
  (f) jika suatu hutang kena dibayar kepada orang yang memegang harta itu, membuat bayaran kepada mana-mana orang untuk mengurangkan amaun hutang itu.  
     (2)    Bagi maksud Akta ini—  
  (a) sesuatu sebutan tentang sesuatu Negara asing termasuklah sebutan tentang—  
  (i) sesuatu wilayah Negara asing itu; dan  
  (ii) sesuatu kapal atau pesawat terbang yang dipunyai atau yang didaftarkan di Negara asing itu; dan  
  (b) sesuatu sebutan tentang undang-undang sesuatu Negara asing termasuklah sebutan tentang undang-undang yang sedang berkuat kuasa di mana-mana bahagian Negara asing itu.  
  BAHAGIAN  II

KESALAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM

 
Kesalahan pengubahan wang haram 4.     (1)     Mana-mana orang yang— Akta A1467.
  (a) melibatkan diri, secara langsung atau tidak langsung, dalam transaksi yang melibatkan hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan;  
  (b) memperoleh, menerima, memiliki, menyembunyikan, memindahkan, mengubah, menukar, membawa, melupuskan atau menggunakan hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan;  
  (c) mengalihkan dari atau membawa masuk ke dalam Malaysia, hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan; atau  
  (d) merahsiakan, menyembunyikan atau menghalang pemastian sifat sebenar, sumber, lokasi, pergerakan, pelupusan, hakmilik, hak berkenaan dengan, atau pemunyaan, hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan,  
  melakukan kesalahan pengubahan wang haram dan apabila disabitkan boleh dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima belas tahun dan juga boleh didenda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau lima juta ringgit, yang mana yang lebih tinggi.  
     (2)    Bagi maksud subseksyen (1), boleh disimpulkan daripada mana-mana hal keadaan hakikat objektif bahawa—  
  (a) orang itu tahu, mempunyai sebab untuk mempercayai atau mempunyai syak yang munasabah bahawa harta itu ialah hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan; atau  
  (b) orang itu tanpa alasan yang munasabah tidak mengambil langkah yang munasabah untuk menentukan sama ada atau tidak harta itu ialah hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan.  
     (3)    Bagi maksud apa-apa prosiding di bawah Akta ini, jika hasil daripada aktiviti haram diperoleh daripada satu atau lebih aktiviti haram, hasil itu tidak perlu dibuktikan sebagai diperoleh daripada mana-mana aktiviti haram tertentu.  
     (4)    Seseorang boleh disabitkan atas suatu kesalahan di bawah subseksyen (1) tanpa mengira sama ada terdapat suatu sabitan berkenaan dengan suatu kesalahan berat atau kesalahan berat asing atau suatu pendakwaan telah dimulakan bagi pelakuan suatu kesalahan berat atau kesalahan berat asing.  
Kesalahan penstrukturan transaksi untuk mengelak kehendak pelaporan 4A.     (1)     Tiada seorang pun boleh menstrukturkan, atau mengarahkan, membantu atau menyertai dalam penstrukturan, mana-mana transaksi dalam mata wang domestik atau asing untuk mengelak pemakaian perenggan 14(1)(a). Akta A1467.
     (2)    Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak lebih daripada lima kali ganda jumlah atau nilai agregat transaksi itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tujuh tahun atau kedua-duanya.  
     (3)    Dalam menentukan sama ada sesuatu transaksi telah dijalankan dengan melanggar seksyen ini, perkara yang berikut boleh diambil kira:  
  (a) nilai wang atau harta yang terlibat dalam setiap transaksi;  
  (b) jumlah nilai transaksi;  
  (c) tempoh masa yang dalamnya transaksi dilakukan;  
  (d) jarak waktu antara mana-mana transaksi itu;  
  (e) tempat di mana transaksi itu dilakukan.  
Perlindungan pemberi maklumat dan maklumat 5.     (1)     Jika seseorang menzahirkan kepada suatu agensi penguat kuasa pengetahuan atau kepercayaannya bahawa apa-apa harta diperoleh daripada atau digunakan berkaitan dengan suatu kesalahan pengubahan wang haram atau apa-apa perkara yang padanya pengetahuan atau kepercayaan itu didasarkan— Akta A1467.
  (a) jika orang itu melakukan apa-apa perbuatan yang melanggar subseksyen 4(1) dan penzahiran itu berhubung dengan perkiraan yang berkenaan, orang itu tidak melakukan suatu kesalahan di bawah subseksyen itu jika penzahiran itu dibuat—  
  (i) sebelum orang itu melakukan perbuatan yang berkenaan, iaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan keizinan agensi penguat kuasa itu; atau  
  (ii) selepas orang itu melakukan perbuatan itu, tetapi penzahiran itu dilakukan atas inisiatifnya sendiri dan dengan seberapa segera yang munasabah bagi orang itu melakukannya;  
  (b) walau apa pun mana-mana undang-undang bertulis lain, penzahiran itu tidak boleh dianggap sebagai pelanggaran apa-apa sekatan ke atas penzahiran maklumat yang dikenakan oleh mana-mana undang- undang, kontrak atau kaedah-kaedah kelakuan profesional; dan  
  (c) orang itu tidaklah bertanggungan bagi ganti rugi bagi apa-apa kerugian yang timbul daripada—  
  (i) penzahiran itu; atau  
  (ii) apa-apa perbuatan yang telah dilakukan atau ditinggalkan berhubung dengan harta itu berbangkit daripada penzahiran itu.  
     (2)    Jika apa-apa maklumat berhubung dengan suatu kesalahan di bawah Akta ini diterima oleh seorang pegawai pihak berkuasa berwibawa atau institusi pelapor, maklumat dan identiti orang yang memberikan maklumat itu hendaklah menjadi rahsia antara pegawai itu dan orang itu dan segala yang terkandung dalam maklumat itu, identiti orang itu dan segala hal keadaan lain berhubung dengan maklumat itu, termasuk tempat maklumat itu telah diberikan, tidak boleh dizahirkan kecuali bagi maksud subseksyen 8(1) atau seksyen 14.  
     (3)    Mana-mana orang yang dengan pengetahuan menzahirkan apa-apa maklumat palsu di bawah seksyen ini melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun dan didenda tidak melebihi satu juta ringgit. Akta A1467.
Sekatan ke atas pendedahan penzahiran di bawah seksyen 5 6.     (1)     Tertakluk kepada subseksyen (2), tiada seorang pun boleh—  
  (a) mendedahkan bahawa suatu penzahiran telah dibuat di bawah seksyen 5;  
  (b) mendedahkan identiti mana-mana orang sebagai orang yang membuat penzahiran itu, atau  
  (c) menjawab apa-apa soalan sekiranya jawapan itu boleh membawa kepada atau berkemungkinan boleh membawa kepada pendedahan apa-apa fakta atau perkara yang disebut dalam perenggan (a) atau (b).  
     (2)    Subseksyen (1) tidaklah terpakai bagi seseorang saksi dalam apa-apa prosiding sivil atau jenayah—  
  (a) bagi suatu kesalahan di bawah subseksyen 4(1) atau subseksyen (3) seksyen ini; atau  
  (b) jika mahkamah berpendapat bahawa keadilan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya antara pihak-pihak itu tanpa mendedahkan penzahiran itu atau identiti mana-mana orang sebagai orang yang membuat penzahiran itu.  
     (3)    Tiada seorang pun boleh menerbitkan secara bertulis atau menyiarkan apa-apa maklumat, termasuk laporan tentang apa-apa prosiding sivil atau jenayah tetapi tidak termasuk maklumat yang diterbitkan bagi maksud perangkaan oleh pihak berkuasa berwibawa atau Kerajaan, untuk mendedahkan atau menunjukkan—  
  (a) bahawa suatu penzahiran telah dibuat di bawah seksyen 5; atau  
  (b) identiti mana-mana orang sebagai orang yang membuat penzahiran itu.  
     (4)    Subseksyen (3) tidaklah terpakai berkenaan dengan prosiding terhadap orang yang membuat penzahiran bagi suatu kesalahan di bawah subseksyen 4(1) atau subseksyen (1).  
     (5)    Jika maklumat diterbitkan atau disiarkan dengan melanggar subseksyen (3), setiap orang yang berikut, iaitu—  
  (a) dalam hal sesuatu penerbitan sebagai sebahagian daripada suatu surat khabar atau penerbitan berkala, mana-mana tuan punya, pengarang, penerbit dan pengedar surat khabar atau penerbitan majalah itu;  
  (b) dalam hal sesuatu penerbitan selain sebagai sebahagian daripada suatu surat khabar atau penerbitan berkala, mana-mana orang yang menerbitkannya dan mana-mana orang yang mengedarkannya;  
  (c) dalam hal sesuatu penyiaran, mana-mana orang yang menyiarkan maklumat itu dan, jika maklumat itu terkandung dalam suatu rancangan, mana-mana orang yang memancarkan atau membekalkan rancangan itu dan mana-mana orang yang mempunyai fungsi berhubung dengan rancangan itu yang bersamaan dengan fungsi pengarang sesuatu surat khabar atau penerbitan berkala,  
  melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi satu juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya, dan dalam hal kesalahan yang berterusan, hendaklah sebagai tambahan didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit bagi setiap hari atau sebahagian daripadanya yang kesalahan itu terus dilakukan. Akta A1467.
     (6)    Dalam seksyen ini, "penyiaran" termasuklah mana-mana penyiaran melalui radio, filem, pita video, televisyen atau media elektronik.  
  BAHAGIAN  III

PERISIKAN KEWANGAN

 
Fungsi pihak berkuasa berwibawa 7.     (1)     Menteri Kewangan boleh, melalui perintah yang disiarkan dalam Warta, melantik seseorang untuk menjadi pihak berkuasa berwibawa dan orang itu hendaklah mempunyai segala fungsi yang diberikan kepada pihak berkuasa berwibawa oleh Akta ini.  
     (2)    Pihak berkuasa berwibawa boleh memberi kuasa mana-mana pegawainya atau mana-mana orang lain untuk melaksanakan mana-mana atau kesemua fungsinya atau memberikan bantuan dalam pelaksanaan fungsinya di bawah Akta ini sebagaimana yang boleh ditentukan olehnya.  
Peruntukan berhubung dengan pihak berkuasa berwibawa 8.     (1)     Menteri Kewangan boleh, atas syor pihak berkuasa berwibawa yang hendaklah berunding dengan pihak berkuasa pengawasan yang berkaitan bagi sesuatu institusi pelapor (jika ada), melalui perintah yang disiarkan dalam Warta, menggunakan mana-mana atau kesemua peruntukan Bahagian IV berkenaan dengan institusi pelapor itu. Akta A1467.
     (2)    Bagi mengelakkan keraguan, diisytiharkan bahawa pihak berkuasa berwibawa boleh menjalankan kuasanya di bawah seksyen ini berkenaan dengan institusi pelapor yang menjalankan mana-mana atau kesemua aktiviti yang disenaraikan dalam Jadual Pertama dan hendaklah—  
  (a) menerima dan menganalisa maklumat dan laporan daripada mana-mana orang, termasuklah laporan yang dikeluarkan oleh institusi pelapor di bawah seksyen 14;  
  (b) menghantar mana-mana laporan yang diterima di bawah perenggan (a) atau mana-mana maklumat yang didapati daripada mana-mana laporan itu kepada agensi penguat kuasa jika ia berpuas hati atau mempunyai sebab untuk mempercayai atau mengesyaki bahawa sesuatu transaksi melibatkan hasil daripada aktiviti haram atau suatu kesalahan berat sedang, telah atau akan dilakukan; dan  
  (c) menghantar apa-apa maklumat yang didapati daripada pemeriksaan yang dijalankan di bawah Bahagian IV kepada agensi penguat kuasa jika ia mempunyai sebab untuk mengesyaki bahawa sesuatu transaksi melibatkan hasil daripada aktiviti haram atau suatu kesalahan berat sedang, telah atau akan dilakukan.  
     (3)    Pihak berkuasa berwibawa boleh—  
  (a) menyusun statistik dan rekod;  
  (b) memberikan arahan kepada sesuatu institusi pelapor berhubung dengan apa-apa laporan atau maklumat yang diterima di bawah seksyen 14;  
  (c) membuat syor kepada pihak berkuasa pengawasan, agensi penguat kuasa dan institusi pelapor yang berkaitan tentang perkara yang berbangkit daripada apa-apa laporan atau maklumat yang diterima di bawah subseksyen (2); dan  
  (d) mewujudkan keperluan latihan dan memberikan latihan untuk mana-mana institusi pelapor berkenaan dengan transaksi dan obligasi pelaporan dan penyimpanan rekod mereka di bawah Bahagian IV.  
Kebenaran untuk melepaskan maklumat 9.     (1)     Tertakluk kepada subseksyen (2), pihak berkuasa berwibawa boleh, secara bertulis, membenarkan mana-mana agensi penguat kuasa atau pegawainya yang ditentukan mendapat akses kepada maklumat yang ditentukan oleh pihak berkuasa berwibawa itu bagi maksud pelaksanaan fungsi agensi penguat kuasa itu.  
     (2)    Berkenaan dengan mana-mana maklumat yang diterima daripada sesuatu institusi pelapor yang menjalankan apa-apa aktiviti perniagaan yang disenaraikan di bawah Bahagian II Jadual Pertama, pihak berkuasa berwibawa hendaklah membenarkan Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan atau pegawainya yang ditentukan untuk mendapat akses kepada maklumat itu. Akta A1467.
     (3)    Pihak berkuasa berwibawa boleh, secara bertulis, membenarkan Peguam Negara atau pegawainya yang ditentukan mendapat akses kepada maklumat yang ditentukan oleh pihak berkuasa berwibawa itu bagi maksud menguruskan permintaan suatu Negara asing berhubung dengan bantuan bersama dalam perkara jenayah.  
Penzahiran kepada pihak berkuasa yang bersamaan Negara asing 10.     (1)     Menteri Kewangan boleh membuat perjanjian atau perkiraan, secara bertulis, dengan kerajaan sesuatu Negara asing mengenai pertukaran, antara pihak berkuasa berwibawa dengan mana-mana pihak berkuasa yang bersamaan Negara asing itu, maklumat yang pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa yang bersamaan itu mempunyai alasan yang munasabah untuk mengesyaki akan berkaitan dengan penyiasatan atau pendakwaan sesuatu kesalahan pengubahan wang haram atau kesalahan membiayai keganasan atau kesalahan yang pada sebahagian besarnya adalah serupa dengan mana-mana satu kesalahan itu. Akta A1467.
     (2)    Pihak berkuasa berwibawa boleh membuat perjanjian atau perkiraan, secara bertulis, dengan pihak berkuasa yang bersamaan suatu Negara asing mengenai pertukaran, antara pihak berkuasa berwibawa dengan pihak berkuasa yang bersamaan itu, maklumat yang pihak berkuasa berwibawa itu atau pihak berkuasa yang bersamaan itu mempunyai alasan yang munasabah untuk mengesyaki akan berkaitan dengan penyiasatan atau pendakwaan sesuatu kesalahan pengubahan wang haram atau kesalahan membiayai keganasan atau kesalahan yang pada sebahagian besarnya adalah serupa dengan mana-mana satu kesalahan itu.  
     (3)    Walau apa pun mana-mana undang-undang bertulis atau rukun undang-undang yang lain, pihak berkuasa berwibawa boleh menyampaikan apa-apa maklumat yang dilaporkan kepadanya di bawah seksyen 14 atau apa-apa maklumat lain yang diterima olehnya atau yang dizahirkan kepadanya oleh mana-mana orang di bawah Akta ini kepada pihak berkuasa yang bersamaan sesuatu Negara asing jika— Akta A1467.
  (a) pihak berkuasa berwibawa itu mempunyai alasan yang munasabah untuk mengesyaki bahawa maklumat itu akan berkaitan dengan penyiasatan atau pendakwaan sesuatu kesalahan pengubahan wang haram atau kesalahan membiayai keganasan atau sesuatu kesalahan yang pada sebahagian besarnya adalah serupa dengan mana-mana satu kesalahan itu; dan  
  (b) sama ada—  
  (i) Menteri Kewangan telah, mengikut subseksyen (1), membuat perjanjian atau perkiraan dengan Negara asing itu berkenaan dengan pertukaran maklumat itu; atau Akta A1467.
  (ii) pihak berkuasa berwibawa telah, mengikut subseksyen (2), membuat perjanjian atau perkiraan dengan pihak berkuasa yang bersamaan itu berkenaan dengan pertukaran maklumat itu,  
    yang di bawah perjanjian atau perkiraan itu pihak berkuasa yang bersamaan Negara asing itu telah bersetuju untuk menyampaikan kepada pihak berkuasa berwibawa itu, atas permintaan pihak berkuasa berwibawa itu, maklumat yang diterima oleh pihak berkuasa yang bersamaan itu yang bersamaan dengan apa-apa maklumat yang dikehendaki supaya dilaporkan kepada pihak berkuasa berwibawa itu di bawah seksyen 14 atau apa-apa maklumat lain yang diterima oleh atau yang dizahirkan kepada pihak berkuasa berwibawa di bawah Akta ini; dan Akta A1467.
  (c) pihak berkuasa berwibawa itu berpuas hati bahawa pihak berkuasa yang bersamaan itu telah memberikan aku janji yang berkenaan—  
  (i) bagi melindungi kerahsiaan apa-apa maklumat yang disampaikan kepadanya; dan  
  (ii) bagi mengawal penggunaan maklumat itu, termasuklah suatu aku janji bahawa maklumat itu tidak akan digunakan sebagai keterangan dalam mana-mana prosiding lain.  
     (4)    Pihak berkuasa berwibawa hendaklah merekodkan secara bertulis sebab bagi semua keputusan yang dibuat di bawah perenggan (3)(a) untuk menyampaikan apa-apa maklumat.  
     (5)    Dalam seksyen ini, "pihak berkuasa yang bersamaan", berhubung dengan sesuatu Negara asing, ertinya pihak berkuasa Negara asing itu yang bertanggungjawab bagi menerima maklumat yang bersamaan dengan apa-apa maklumat yang dikehendaki supaya dilaporkan kepada sesuatu pihak berkuasa berwibawa di bawah seksyen 14.  
Penzahiran yang dilarang 11.    Tertakluk kepada seksyen 12, tiada seorang pun yang telah mendapat maklumat daripada pihak berkuasa berwibawa di bawah Bahagian IV boleh—  
  (a) semasa dia diberi kebenaran di bawah seksyen 9, menzahirkan atau menyampaikan maklumat itu kecuali kepada seorang pegawai lain yang diberi kebenaran di bawah seksyen itu, bagi maksud, atau berkaitan dengan, pelaksanaan tugas-tugasnya; dan  
  (b) apabila dia tidak lagi diberi kebenaran di bawah seksyen 9, membuat rekod maklumat itu, atau menzahirkan atau menyampaikan maklumat itu dalam apa-apa hal keadaan.  
Penzahiran yang dibenarkan 12.     (1)     Tiada apa-apa jua dalam seksyen 11 boleh menghalang penyampaian maklumat pihak berkuasa berwibawa di bawah Bahagian ini berkenaan dengan sesuatu pendakwaan atau prosiding undang-undang berkaitan dengan pelakuan suatu kesalahan berat, suatu kesalahan berat asing, suatu kesalahan di bawah subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan. Akta A1208.
     (2)    Tiada apa-apa jua dalam seksyen 11 boleh menghalang penyampaian maklumat pihak berkuasa berwibawa di bawah Bahagian ini yang berkenaan dengan hal ehwal seseorang oleh orang yang diberi kebenaran di bawah seksyen 9 kepada—  
  (a) jika orang itu bukan suatu syarikat, orang itu sendiri;  
  (b) jika orang itu suatu syarikat—  
  (i) mana-mana orang yang merupakan, atau pernah menjadi, pengarah atau pegawai syarikat itu; atau  
  (ii) mana-mana orang yang sedang, atau telah terlibat secara langsung dalam, atau bertanggungjawab bagi, penyediaan maklumat yang diberikan bagi pihak syarikat itu; atau  
  (c) orang yang memberikan maklumat itu kepada pihak berkuasa berwibawa itu.  
     (3)    Tiada seorang pun yang kepadanya pihak berkuasa berwibawa atau orang yang diberi kebenaran di bawah seksyen 9 telah menyampaikan apa-apa maklumat di bawah Bahagian ini dan maklumat itu tidak ada hubungan dengan hal ehwal orang itu boleh membuat rekod maklumat itu, atau menzahirkan atau menyampaikan maklumat itu kepada mana-mana orang dalam apa-apa hal keadaan.  
     (4)    Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (3) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya. Akta A1467.
     (5)    Kecuali jika perlu untuk berbuat demikian bagi maksud melaksanakan peruntukan Akta ini, seseorang yang mendapat maklumat daripada pihak berkuasa berwibawa di bawah Bahagian ini tidak boleh dikehendaki supaya mengemukakan dalam mahkamah apa-apa dokumen yang mengandungi apa-apa maklumat itu atau untuk menzahirkan, atau menyampaikan kepada mana-mana mahkamah maklumat itu.  
Penetapan institusi kewangan tambahan 12A.    Menteri Kewangan boleh, atas syor pihak berkuasa berwibawa, melalui perintah yang disiarkan dalam Warta, menetapkan seseorang yang menjalankan perniagaan kewangan yang dikawal selia atau diawasi oleh atau yang tertakluk kepada pengawasan sesuatu pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan menurut undang-undang yang dikuatkuasakan oleh pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan itu sebagai institusi kewangan bagi maksud takrif "institusi kewangan" di bawah subseksyen 3(1). Akta A1467.
  BAHAGIAN  IV

OBLIGASI PELAPORAN

Inv. PU(A) 424/2017
Penyimpanan rekod oleh institusi pelapor 13.     (1)     Sesuatu institusi pelapor hendaklah menyimpan suatu rekod mana-mana transaksi yang melibatkan mata wang tempatan atau mana-mana mata wang asing yang melebihi apa-apa jumlah yang ditentukan oleh pihak berkuasa berwibawa.  
     (2)    Rekod yang disebut dalam subseksyen (1) hendaklah dalam bentuk yang ditentukan oleh pihak berkuasa berwibawa.  
     (3)    Rekod yang disebut dalam subseksyen (1) hendaklah termasuk maklumat yang berikut bagi setiap transaksi:  
  (a) identiti dan alamat orang yang atas namanya transaksi itu dijalankan;  
  (b) identiti dan alamat benefisiari atau orang yang bagi pihaknya transaksi itu dijalankan, jika berkenaan;  
  (c) identiti akaun yang terlibat dengan transaksi itu, jika ada;  
  (d) jenis transaksi yang terlibat, seperti deposit, pengeluaran, pertukaran mata wang, penunaian cek, pembelian cek juruwang atau kiriman wang atau pembayaran atau pemindahan lain oleh, melalui, atau kepada institusi pelapor itu;  
  (e) identiti institusi pelapor di mana transaksi itu berlaku; dan  
  (f) tarikh, masa dan amaun transaksi itu,  
  dan hendaklah juga termasuk apa-apa maklumat lain sebagaimana yang ditentukan secara bertulis oleh pihak berkuasa berwibawa.  
     (4)    Bagi maksud Bahagian ini, transaksi tunai berganda dalam mata wang tempatan atau mata wang asing yang, pada agregatnya melebihi amaun yang ditentukan oleh pihak berkuasa berwibawa menurut subseksyen (1) hendaklah dianggap sebagai suatu transaksi tunggal jika transaksi itu dijalankan oleh atau bagi pihak mana-mana satu orang dalam mana-mana satu hari atau apa-apa tempoh lain yang ditentukan oleh pihak berkuasa berwibawa.  
Laporan oleh institusi pelapor 14.     (1)     Sesuatu institusi pelapor hendaklah dengan segera melaporkan kepada pihak berkuasa berwibawa— Akta A1467.
  (a) apa-apa transaksi yang melebihi apa-apa amaun yang ditentukan oleh pihak berkuasa berwibawa;  
  (b) apa-apa transaksi jika identiti orang yang terlibat, transaksi itu sendiri atau apa-apa hal keadaan lain berkenaan dengan transaksi itu memberi mana-mana pegawai atau pekerja institusi pelapor itu sebab untuk mengesyaki bahawa transaksi itu melibatkan hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan;  
  (c) apa-apa transaksi atau harta jika mana-mana pegawai atau pekerja institusi pelapor itu mempunyai sebab untuk mengesyaki bahawa transaksi atau harta yang terlibat itu berhubungan atau berkaitan dengan, digunakan atau diniatkan untuk digunakan bagi atau oleh, mana-mana perbuatan keganasan, pengganas, kumpulan pengganas, entiti pengganas atau orang yang membiayai keganasan.  
     (2)    Bagi maksud seksyen ini, "transaksi" termasuklah apa-apa transaksi cubaan atau transaksi yang dicadangkan.  
Larangan terhadap penzahiran laporan dan maklumat berkaitan 14A.     (1)     Mana-mana orang yang mengetahui atau yang mempunyai sebab untuk mengesyaki bahawa suatu institusi pelapor bercadang untuk melaporkan, sedang melaporkan atau telah menyerah simpan laporan di bawah seksyen 14 atau bercadang untuk memberi, sedang memberi atau telah memberi apa-apa maklumat berkaitan yang lain kepada pihak berkuasa berwibawa dan menzahirkan pengetahuan, rasa syak atau maklumat itu kepada mana-mana orang lain melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya. Akta A1467.
     (2)    Mana-mana orang yang kepadanya penzahiran mengenai apa-apa pengetahuan, syak atau maklumat telah dibuat dengan melanggar subseksyen (1) yang membuat rekod mengenai pengetahuan, syak atau maklumat itu, atau yang selanjutnya menzahirkan pengetahuan, syak atau maklumat itu kepada mana-mana orang lain dalam apa-apa hal keadaan melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.  
     (3)    Subseksyen (1) dan (2) tidak terpakai bagi penzahiran maklumat oleh seseorang jika penzahiran itu dibuat—  
  (a) dalam perjalanan bertindak berkaitan dengan pelaksanaan kewajipannya atau penjalanan fungsinya di bawah Akta ini;  
  (b) bagi maksud memaklumkan mengenai risiko yang terlibat dalam berurusan dengan pelanggan tertentu, kepada suatu perbadanan berkaitan institusi pelapor yang perbadanan berkaitan itu diperbadankan di Malaysia dan terlibat dalam perkhidmatan kewangan di Malaysia;  
  (c) dalam perjalanan bertindak berkaitan dengan pelaksanaan kewajipannya sebagai pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor, kepada pihak berkuasa pengawasan institusi pelapor itu; atau  
  (d) dengan kebenaran bertulis pihak berkuasa berwibawa.  
     (4)    Bagi maksud subseksyen (3), "berkaitan" berhubungan dengan sesuatu perbadanan ertinya berkaitan mengikut erti seksyen 6 Akta Syarikat 1965.  
Pemusatan maklumat 15.    Sesuatu institusi pelapor hendaklah mengadakan peruntukan bagi pemusatan maklumat yang dikumpul menurut Bahagian ini.  
Usaha wajar pelanggan 16.     (1)     Sesuatu institusi pelapor— Akta A1467.
  (a) tidak boleh membuka atau mengendalikan mana-mana akaun yang namanya tidak diketahui atau mana-mana akaun atas suatu nama rekaan, palsu atau tidak betul;  
  (b) tidak boleh mengadakan atau menjalankan apa-apa hubungan perniagaan, transaksi atau aktiviti yang melibatkan suatu nama rekaan, palsu atau tidak betul; dan  
  (c) hendaklah menyenggara—  
  (i) akaun atas nama pemegang akaun itu; dan  
  (ii) rekod atau maklumat mengenai mana-mana hubungan perniagaan, transaksi atau aktiviti atas nama pelanggan itu.  
     (2)    Sesuatu institusi pelapor hendaklah menjalankan langkah-langkah usaha wajar pelanggan dalam semua atau mana-mana hal keadaan yang berikut:  
  (a) mengadakan atau menjalankan hubungan perniagaan, menjalankan mana-mana transaksi dengan pelanggan atau menjalankan mana-mana aktiviti bagi atau bagi pihak pelanggan, sama ada pelanggan itu adalah pelanggan sekali sekala atau tetap, termasuk apabila membuka akaun atau buku akaun baru, membuat mana-mana transaksi fidusiari, menyewa peti simpan selamat, melaksanakan mana-mana transaksi atau aktiviti lain yang ditentukan oleh pihak berkuasa berwibawa;  
  (b) transaksi atau aktiviti yang hendak dijalankan melebihi amaun yang ditentukan oleh pihak berkuasa berwibawa;  
  (c) terdapat syak yang munasabah mengenai pelakuan kesalahan pengubahan wang haram atau kesalahan membiayai keganasan;  
  (d) terdapat keraguan yang munasabah mengenai kebenaran atau kecukupan data pengenalan pelanggan yang diperoleh sebelumnya.  
     (3)    Sesuatu institusi pelapor, dalam menjalankan langkah-langkah usaha wajar pelanggan, hendaklah—  
  (a) menentukan identiti, sifat perwakilan, domisil, sifat di sisi undang-undang, pekerjaan atau tujuan perniagaan mana-mana orang, sama ada orang itu adalah pelanggan sekali sekala atau tetap;  
  (b) menentusahkan, dengan cara yang boleh dipercayai atau daripada sumber bebas, atau daripada mana- mana dokumen, data atau maklumat, identiti, sifat perwakilan, domisil, sifat di sisi undang-undang, pekerjaan atau tujuan perniagaan mana-mana orang, melalui penggunaan dokumen yang termasuk kad pengenalan, pasport, sijil kelahiran, lesen memandu, dokumen konstituen atau mana-mana dokumen rasmi atau persendirian lain serta maklumat pengenalan lain yang berhubungan dengan orang itu, sama ada orang itu adalah pelanggan sekali sekala atau tetap;  
  (c) menentusahkan identiti dan kuasa mana-mana orang yang berupa sebagai bertindak bagi pihak pelanggan dalam membuka akaun, menjalankan mana-mana transaksi atau menjalankan mana-mana aktiviti;  
  (d) mengambil langkah yang munasabah untuk memperoleh dan merekodkan maklumat mengenai identiti sebenar mana-mana orang yang bagi pihaknya akaun dibuka atau transaksi atau aktiviti dijalankan jika terdapat keraguan munasabah bahawa orang itu tidak bertindak bagi pihak dirinya sendiri, terutamanya jika orang itu tidak menjalankan apa-apa operasi komersil, kewangan atau perindustrian di Negara asing di mana orang itu mempunyai ibu pejabat atau domisilnya; dan  
  (e) mengambil langkah yang munasabah untuk menentusahkan identiti orang sebenar yang memiliki atau menjalankan kawalan berkesan atas pelanggan yang bukan orang sebenar.  
     (4)    Sesuatu institusi pelapor hendaklah menjalankan usaha wajar yang berterusan atas semua akaun, hubungan perniagaan, transaksi dan aktiviti.  
     (5)    Pihak berkuasa berwibawa hendaklah, setelah berunding dengan pihak berkuasa pengawasan yang berkaitan bagi sesuatu institusi pelapor (jika ada), mengeluarkan apa-apa arahan atau garis panduan kepada institusi pelapor mengenai penjalanan langkah-langkah usaha wajar pelanggan yang didapatinya perlu—  
  (a) untuk memberikan kuat kuasa sepenuhnya kepada standard yang diterima di peringkat antarabangsa bagi pengesanan atau pencegahan kesalahan pengubahan wang haram atau kesalahan membiayai keganasan; dan  
  (b) untuk menentukan langkah-langkah usaha wajar pelanggan tambahan yang hendaklah dijalankan oleh institusi pelapor.  
     (6)    Sesuatu institusi pelapor hendaklah merekodkan apa-apa maklumat, data atau butir-butir yang diperoleh di bawah seksyen ini dan hendaklah, atas permintaan secara bertulis, mengemukakan suatu salinan rekod itu kepada pihak berkuasa berwibawa.  
     (7)    Bagi maksud Bahagian ini—  
  (a) "transaksi" dan "aktiviti" termasuklah suatu transaksi atau aktiviti tunggal atau suatu siri transaksi atau aktiviti, mengikut mana-mana yang berkenaan; dan  
  (b) "orang" termasuklah mana-mana orang yang menjadi penama, ejen, benefisiari, pemilik benefisial atau prinsipal dan mana-mana orang lain yang ditentukan oleh pihak berkuasa berwibawa berhubung dengan sesuatu transaksi atau aktiviti.  
Penyimpanan rekod 17.     (1)     Walau apa pun apa-apa peruntukan mana-mana undang-undang bertulis berkaitan dengan penyimpanan dokumen, sesuatu institusi pelapor hendaklah menyenggara mana-mana akaun, rekod, surat menyurat perniagaan dan dokumen yang berhubungan dengan suatu akaun, hubungan perniagaan, transaksi atau aktiviti dengan seseorang pelanggan atau mana-mana orang serta hasil apa-apa analisis yang dibuat, mengikut mana-mana yang berkenaan, selama tempoh sekurang-kurangnya enam tahun dari tarikh akaun itu ditutup atau hubungan perniagaan, transaksi atau aktiviti itu disempurnakan atau dibatalkan. Akta A1467.
     (2)    Sesuatu institusi pelapor hendaklah menyenggara rekod bagi membolehkan pembentukan semula apa-apa transaksi yang melebihi apa-apa amaun yang ditentukan oleh pihak berkuasa berwibawa di bawah seksyen 14, selama tempoh sekurang-kurangnya enam tahun dari tarikh transaksi itu disempurnakan atau dibatalkan. Akta A1467.
     (3)    Subseksyen (1) dan (2) tidak terpakai jika sesuatu institusi pelapor telah menghantar akaun, rekod, surat-menyurat perniagaan dan dokumen itu kepada pihak berkuasa berwibawa atau suatu agensi penguat kuasa. Akta A1467.
     (4)    Mana-mana institusi pelapor yang melanggar subseksyen (1) atau (2) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya. Akta A1467.
Pembukaan akaun atau penjalanan hubungan perniagaan, transaksi atau aktiviti atas nama rekaan, palsu atau tidak betul 18.     (1)     Tiada seorang pun boleh— Akta A1467.
  (a) membuka, mengendalikan atau memberi kuasa pembukaan atau pengendalian sesuatu akaun; atau  
  (b) mengadakan, menjalankan atau melaksanakan apa-apa hubungan perniagaan, transaksi atau aktiviti,  
  dengan sesuatu institusi pelapor atas suatu nama rekaan, palsu atau tidak betul.  
     (2)    Jika seseorang itu lazimnya dikenali dengan dua nama atau lebih, orang itu tidak boleh menggunakan mana-mana daripada nama itu apabila—  
  (a) membuka, mengendalikan atau memberi kuasa pembukaan atau pengendalian sesuatu akaun; atau  
  (b) mengadakan, menjalankan atau melaksanakan apa-apa hubungan perniagaan, transaksi atau aktiviti,  
  dengan sesuatu institusi pelapor melainkan jika orang itu telah menzahirkan sebelumnya nama atau nama-nama yang lain itu kepada institusi pelapor itu.  
     (3)    Jika seseorang yang menggunakan sesuatu nama tertentu dalam urusannya dengan sesuatu institusi pelapor menzahirkan kepadanya nama atau nama-nama yang berlainan yang dengannya dia lazimnya dikenali, institusi pelapor itu hendaklah membuat suatu rekod tentang penzahiran itu, dan hendaklah, atas permintaan secara bertulis daripada pihak berkuasa berwibawa, memberi pihak berkuasa berwibawa itu suatu salinan rekod itu.  
     (4)    Bagi maksud perenggan (1)(a) dan (2)(a)  
  (a) seseorang membuka suatu akaun atas nama rekaan, palsu atau tidak betul jika orang itu, dalam membuka akaun itu, atau dalam menjadi seorang penandatangan kepada akaun itu, menggunakan suatu nama selain nama yang dengannya dia lazimnya dikenali;  
  (b) seseorang mengendalikan suatu akaun atas nama rekaan, palsu atau tidak betul jika orang itu melakukan apa-apa perbuatan atau benda berhubung dengan akaun itu (sama ada melalui suatu pendepositan atau pengeluaran atau melalui komunikasi dengan institusi pelapor yang berkenaan atau selainnya) dan, dengan berbuat demikian, menggunakan suatu nama selain nama yang dengannya dia lazimnya dikenali; dan  
  (c) sesuatu akaun adalah atas nama palsu jika akaun itu telah dibuka atas suatu nama rekaan, palsu atau tidak betul, sama ada sebelum atau selepas permulaan kuat kuasa seksyen ini.  
     (5)    Bagi maksud perenggan (1)(b) dan (2)(b)  
  (a) seseorang mengadakan sesuatu hubungan perniagaan, transaksi atau aktiviti atas nama rekaan, palsu atau tidak betul jika orang itu, dalam mengadakan hubungan perniagaan, transaksi atau aktiviti itu, atau dalam menjadi penandatangan kepada mana-mana perjanjian atau perkiraan, menggunakan suatu nama selain nama yang dengannya dia lazimnya dikenali;  
  (b) seseorang mengadakan atau melaksanakan suatu hubungan perniagaan, transaksi atau aktiviti atas nama rekaan, palsu atau tidak betul jika orang itu melakukan apa-apa perbuatan atau benda berhubung dengan hubungan perniagaan, transaksi atau aktiviti itu (sama ada melalui komunikasi dengan institusi pelapor yang berkenaan atau selainnya) dan, dengan berbuat demikian, menggunakan suatu nama selain nama yang dengannya dia lazimnya dikenali; dan  
  (c) sesuatu hubungan perniagaan, transaksi atau aktiviti adalah atas nama palsu jika ia telah diadakan atas suatu nama rekaan, palsu atau tidak betul, sama ada sebelum atau selepas permulaan kuat kuasa seksyen ini.  
     (6)    Mana-mana orang yang melanggar seksyen ini melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.  
Rancangan pematuhan 19.     (1)     Sesuatu institusi pelapor hendaklah menerima pakai, membangunkan dan melaksanakan rancangan, polisi, tatacara dan kawalan dalaman bagi mengelakkan dan mengesan apa-apa kesalahan di bawah Akta ini.  
     (2)    Rancangan dalam subseksyen (1) hendaklah termasuk—  
  (a) pewujudan tatacara bagi memastikan tahap integriti yang tinggi bagi pekerja-pekerjanya dan suatu sistem untuk menilai sejarah peribadi, pekerjaan dan kewangan pekerja-pekerja itu;  
  (b) rancangan latihan pekerja secara berterusan, seperti rancangan "kenali pelanggan anda", dan mengarahkan pekerja-pekerja mengenai tanggungjawab yang ditentukan dalam seksyen 13, 14, 14A, 15, 16 dan 17; dan Akta A1467.
  (c) suatu fungsi audit bebas bagi memeriksa pematuhan rancangan itu.  
     (3)    Sesuatu institusi pelapor hendaklah melaksanakan rancangan pematuhan di bawah subseksyen (1) ke atas cawangan dan subsidiarinya di dalam dan di luar Malaysia.  
     (4)    Sesuatu institusi pelapor hendaklah juga melantik pegawai pematuhan pada peringkat pengurusan dalam setiap cawangan dan subsidiari yang akan bertanggungjawab bagi pemakaian rancangan dan tatacara dalaman itu, termasuk penyenggaraan yang berpatutan bagi rekod dan pelaporan transaksi yang mencurigakan.  
     (5)    Sesuatu institusi pelapor hendaklah membangunkan fungsi audit bagi menilai polisi, tatacara dan kawalan itu bagi menguji pematuhan langkah yang diambil oleh institusi pelapor itu bagi mematuhi peruntukan Akta ini dan keberkesanan langkah itu.  
Obligasi kerahsiaan diatasi 20.    Peruntukan Bahagian ini hendaklah berkuat kuasa walau apa pun apa-apa obligasi tentang kerahsiaan atau sekatan lain tentang penzahiran maklumat yang dikenakan oleh mana-mana undang-undang bertulis atau selainnya.  
Obligasi pihak berkuasa pengawasan atau pelesenan 21.     (1)     Pihak berkuasa pengawasan yang berkenaan bagi sesuatu institusi pelapor atau seseorang lain yang dianggap sesuai oleh pihak berkuasa pengawasan yang berkaitan itu boleh—  
  (a) mengambil langkah-langkah perlu bagi mencegah atau mengelak mana-mana orang yang tidak sesuai daripada mengawal, atau menyertai, secara langsung atau tidak langsung, dalam lembaga pengarah, pengurusan atau pengendalian institusi pelapor itu;  
  (b) memeriksa dan mengawas institusi-institusi pelapor, dan mengawal selia dan menentusahkan, melalui pemeriksaan kerap, bahawa sesuatu institusi pelapor itu menerima pakai dan melaksanakan rancangan pematuhan dalam seksyen 19;  
  (c) mengeluarkan garis panduan untuk membantu institusi pelapor dalam mengesan corak tabiat yang mencurigakan pada pelanggan mereka dan garis panduan itu hendaklah dibangunkan dengan mengambil kira teknik pengurusan wang yang moden dan selamat dan akan bertindak sebagai suatu alat pendidikan bagi pekerja institusi pelapor; dan Akta A1467.
  (d) bekerjasama dengan agensi penguat kuasa lain dan memberikan bantuan teknikal dalam mana-mana penyiasatan, pendakwaan atau prosiding berhubung dengan mana-mana aktiviti haram atau kesalahan di bawah Akta ini.  
     (2)    Pihak berkuasa pelesenan bagi sesuatu institusi pelapor boleh, atas syor pihak berkuasa berwibawa, membatalkan atau menggantung lesen institusi pelapor itu jika institusi pelapor itu telah disabitkan atas suatu kesalahan di bawah Akta ini.  
     (3)    Pihak berkuasa pengawasan yang berkaitan hendaklah melaporkan dengan segera kepada pihak berkuasa berwibawa apa-apa maklumat yang diterima daripada mana-mana institusi pelapor berhubung dengan transaksi atau aktiviti yang mungkin ada hubungan dengan mana-mana aktiviti haram atau kesalahan di bawah Akta ini.  
Kuasa untuk menguatkuasakan pematuhan 22.     (1)     Seseorang pegawai sesuatu institusi pelapor hendaklah mengambil segala langkah yang munasabah bagi memastikan bahawa institusi pelapor itu mematuhi obligasinya di bawah Bahagian ini.  
     (2)    Pihak berkuasa berwibawa, apabila dipohon kepada Mahkamah Majistret dan memuaskan Mahkamah itu bahawa sesuatu institusi pelapor itu telah gagal tanpa alasan yang munasabah untuk mematuhi keseluruhan atau sebahagian daripada mana-mana obligasi dalam Akta ini, hendaklah mendapat suatu perintah terhadap mana-mana atau kesemua pegawai atau pekerja institusi pelapor itu atas terma sebagaimana yang disifatkan perlu oleh Mahkamah untuk menguatkuasakan pematuhan dengan obligasi itu. Akta A1467.
     (3)    Walau apa pun subseksyen (2), pihak berkuasa berwibawa boleh mengarahkan atau membuat perjanjian dengan sesuatu institusi pelapor yang telah tanpa alasan munasabah tidak mematuhi sepenuhnya atau sebahagiannya mana-mana obligasi dalam Bahagian ini bagi melaksanakan apa-apa rancangan tindakan untuk memastikan pematuhan obligasinya di bawah Bahagian ini.  
     (4)    Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) atau tidak mematuhi sesuatu arahan di bawah subseksyen (3) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi satu juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya, dan, dalam hal kesalahan yang berterusan, hendaklah sebagai tambahan didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit bagi setiap hari atau sebahagian daripadanya yang kesalahan itu terus dilakukan. Akta A1467.
  23.    (Dipotong). Akta A1467.
Perlindungan bagi orang yang membuat laporan 24.     (1)     Tiada prosiding sivil, jenayah atau tatatertib boleh dibawa terhadap seseorang yang—  
  (a) menzahirkan atau membekalkan apa-apa maklumat dalam apa-apa laporan yang dibuat di bawah Bahagian ini; atau  
  (b) membekalkan apa-apa maklumat berkaitan dengan laporan sedemikian, sama ada pada masa laporan itu dibuat atau selepasnya;  
  berkenaan dengan—  
  (aa) penzahiran atau pembekalan, atau cara penzahiran atau pembekalan, oleh orang itu, maklumat yang disebut dalam perenggan (a) atau (b); atau  
  (bb) apa-apa akibat berikutan daripada penzahiran atau pembekalan maklumat itu,  
  melainkan jika maklumat itu telah dizahirkan atau dibekalkan dengan niat jahat.  
     (2)    Dalam prosiding terhadap mana-mana orang bagi suatu kesalahan di bawah Bahagian ini, menjadi suatu pembelaan bagi orang itu jika dia menunjukkan bahawa dia telah mengambil segala langkah munasabah dan menjalankan segala usaha yang wajar bagi mengelakkan pelakuan kesalahan itu.  
Pemeriksaan ke atas institusi pelapor 25.     (1)     Bagi maksud mengawasi pematuhan sesuatu institusi pelapor dengan Bahagian ini, pihak berkuasa berwibawa boleh memberi kuasa seseorang pemeriksa untuk memeriksa—  
  (a) mana-mana rekod atau laporan institusi pelapor itu yang berhubungan dengan obligasinya di bawah Bahagian ini, yang disimpan di, atau dapat dicapai dari, premis institusi pelapor itu; dan  
  (b) apa-apa sistem yang digunakan oleh institusi pelapor itu di premisnya bagi menyimpan rekod atau laporan itu.  
     (2)    Dalam menjalankan pemeriksaan di bawah subseksyen (1), pemeriksa itu boleh—  
  (a) menanyakan apa-apa soalan berhubung dengan apa-apa rekod, sistem atau laporan sesuatu institusi pelapor; dan  
  (b) membuat apa-apa catatan atau mengambil apa-apa salinan keseluruhan atau sebahagian daripada transaksi perniagaan institusi pelapor itu.  
Pemeriksaan ke atas orang selain institusi pelapor 26.     (1)     Pemeriksa yang diberi kuasa di bawah seksyen 25 boleh memeriksa—  
  (a) seseorang yang, atau pernah pada bila-bila masa, menjadi pengarah atau pegawai sesuatu institusi pelapor atau ejennya;  
  (b) seseorang yang, atau pernah pada bila-bila masa, menjadi pelanggan, atau selainnya mempunyai urusan dengan sesuatu institusi pelapor; atau Akta A1467.
  (c) seseorang yang dia percaya tahu tentang fakta dan hal keadaan hal itu, termasuk seseorang juruaudit atau seseorang peguam bela dan peguam cara sesuatu institusi pelapor,  
  dan orang itu hendaklah memberikan apa-apa dokumen atau maklumat yang dikehendaki oleh pemeriksa itu dalam apa-apa tempoh yang ditentukan oleh pemeriksa itu.  
     (2)    Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya, dan, dalam hal kesalahan yang berterusan, hendaklah sebagai tambahan didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit bagi setiap hari atau sebahagian daripadanya yang kesalahan itu terus dilakukan. Akta A1467.
     (3)    Walau apa pun mana-mana undang-undang bertulis lain, seseorang ejen, termasuk seseorang juruaudit atau seseorang peguam bela dan peguam cara sesuatu institusi pelapor, tidaklah bertanggungan bagi kemungkiran sesuatu kontrak yang berhubungan dengan, atau sesuatu kewajipan, kerahsiaan kerana memberikan apa-apa dokumen atau maklumat kepada pemeriksa itu.  
Kehadiran di hadapan pemeriksa 27.     (1)     Seseorang pengarah atau seseorang pegawai sesuatu institusi pelapor yang diperiksa di bawah subseksyen 25(1), atau seseorang yang diperiksa di bawah subseksyen 26(1), hendaklah hadir di hadapan pemeriksa itu di pejabatnya apabila dipanggil untuk berbuat demikian oleh pemeriksa itu pada bila-bila masa yang ditentukan oleh pemeriksa itu.  
     (2)    Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya, dan, dalam hal kesalahan yang berterusan, hendaklah sebagai tambahan didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit bagi setiap hari atau sebahagian daripadanya yang kesalahan itu terus dilakukan. Akta A1467.
  28.    (Dipotong). Akta A1467.
  BAHAGIAN  IVA

PEMINDAHAN RENTAS SEMPADAN WANG TUNAI DAN INSTRUMEN BOLEH NIAGA PEMBAWA

Akta A1467.
Tafsiran berhubung dengan Bahagian ini 28A.     (1)     Dalam Bahagian ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain— Akta A1467.
     "hari perniagaan" ertinya—  
  (a) di Negeri yang Ahad diamalkan sebagai cuti mingguan, hari selain daripada Sabtu, Ahad atau cuti am; atau  
  (b) di Negeri yang Jumaat diamalkan sebagai cuti mingguan, hari selain daripada Jumaat, Sabtu atau cuti am;  
     "instrumen boleh niaga pembawa" termasuklah—  
  (a) cek kembara;  
  (b) mana-mana instrumen boleh niaga dalam bentuk pembawa, yang diendorskan tanpa apa-apa sekatan, yang dikeluarkan kepada penerima rekaan atau selainnya dalam bentuk yang hakmilik dalam instrumen itu berpindah apabila diserahhakkan; dan  
  (c) mana-mana instrumen boleh niaga yang ditandatangan tetapi nama penerima ditinggalkan;  
     "pegawai diberi kuasa" ertinya pegawai kastam atau pegawai yang diberi kuasa oleh pihak berkuasa berwibawa untuk melaksanakan atau membantu dalam pelaksanaan fungsinya di bawah Bahagian ini;  
     "pegawai kastam" mempunyai erti yang sama seperti dalam Akta Kastam 1967 [Akta 235];  
     "pembawa barang secara komersil" ertinya seseorang yang, dalam perjalanan biasa perniagaan, membawa barang atau surat bagi ganjaran, dan termasuklah pekerjanya;  
     "pembawa penumpang secara komersil" ertinya seseorang yang, dalam perjalanan biasa perniagaan, membawa penumpang bagi ganjaran, dan termasuklah pekerjanya;  
     "wang tunai" ertinya syiling dan wang yang dicetak (sama ada Malaysia atau Negara asing) yang—  
  (a) ditetapkan sebagai wang sah; dan  
  (b) diedarkan sebagai, dan lazimnya digunakan dan diterima sebagai, medium pertukaran di negara penerbit;  
     "wang yang dicetak" ertinya wang yang terdiri daripada nota yang dicetak, ditulis atau selainnya yang dibuat daripada polimer, kertas atau apa-apa bahan yang lain.  
     (2)    Dalam menentukan sama ada sesuatu amaun wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa melebihi nilai yang ditetapkan oleh pihak berkuasa berwibawa di bawah Bahagian ini, amaun itu hendaklah ditukar kepada mata wang yang ditetapkan oleh pihak berkuasa berwibawa pada kadar pertukaran yang terpakai pada masa yang berkenaan.  
Orang yang meninggalkan atau memasuki Malaysia dengan wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa 28B.     (1)     Mana-mana orang yang meninggalkan atau memasuki Malaysia dengan suatu amaun wang tunai, instrumen boleh niaga pembawa atau kedua-duanya yang melebihi nilai yang ditetapkan oleh pihak berkuasa berwibawa melalui perintah yang disiarkan dalam Warta, hendaklah mengisytiharkan amaun itu kepada pihak berkuasa berwibawa. Akta A1467.
     (2)    Bagi maksud seksyen ini, seseorang meninggalkan atau memasuki Malaysia dengan wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa jika orang itu membawa wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa itu bersama dengannya dalam bagasi yang dibawanya atau atas apa-apa kenderaan atau selainnya.  
     (3)    Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.  
Pemindahan wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa melalui pos, dsb. 28C.     (1)     Mana-mana orang yang memindahkan ke dalam atau keluar dari Malaysia melalui perkhidmatan pos, kiriman cepat atau penghantar muatan, atau melalui apa-apa cara lain, apa-apa wang tunai, instrumen boleh niaga pembawa atau kedua-duanya yang melebihi nilai yang ditetapkan oleh pihak berkuasa berwibawa melalui perintah yang disiarkan dalam Warta, hendaklah mengisytiharkan amaun itu kepada pihak berkuasa berwibawa. Akta A1467.
     (2)    Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.  
Kecualian kepada kehendak untuk membuat perisytiharan 28D.     (1)     Seksyen 28B tidak terpakai jika— Akta A1467.
  (a) orang itu adalah suatu pembawa penumpang secara komersil; dan  
  (b) wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa itu adalah dalam milikan penumpang pembawa penumpang secara komersil itu.  
     (2)    Seksyen 28C tidak terpakai jika—  
  (a) orang itu adalah suatu pembawa barang secara komersil;  
  (b) wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa itu dibawa bagi pihak seseorang yang lain;  
  (c) orang yang lain itu tidak menzahirkan kepada pembawa barang secara komersil itu bahawa barang yang dibawa bagi pihaknya termasuk wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa; dan  
  (d) pembawa barang secara komersil itu tidak tahu dan tidak mempunyai alasan munasabah untuk mempercayai bahawa barang yang dibawa bagi pihak orang yang lain itu termasuk wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa.  
     (3)    Beban untuk membuktikan perkara yang disebut dalam subseksyen (1) atau (2) terletak pada orang yang ingin bergantung pada subseksyen itu.  
Perisytiharan mengenai penerimaan wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa dari luar Malaysia 28E.     (1)     Mana-mana orang yang menerima wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa atau kedua-duanya yang dipindahkan kepada orang itu dari luar Malaysia yang melebihi nilai yang ditetapkan oleh pihak berkuasa berwibawa melalui perintah yang disiarkan dalam Warta, hendaklah mengisytiharkan amaun itu kepada pihak berkuasa berwibawa dan mengemukakan apa-apa maklumat lain yang dikehendaki oleh pihak berkuasa berwibawa. Akta A1467.
     (2)    Suatu perisytiharan di bawah subseksyen (1) hendaklah dibuat dalam masa lima hari perniagaan dari hari wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa atau kedua-duanya itu diterima.  
     (3)    Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.  
Perisytiharan kepada pihak berkuasa berwibawa 28F.     (1)     Suatu perisytiharan kepada pihak berkuasa berwibawa di bawah Bahagian ini hendaklah— Akta A1467.
  (a) dibuat dalam borang yang ditentukan oleh pihak berkuasa berwibawa; dan  
  (b) mengandungi maklumat yang lengkap dan tepat yang berhubungan dengan perkara yang diisytiharkan sebagaimana yang dinyatakan dalam borang itu.  
     (2)    Suatu perisytiharan di bawah Bahagian ini, kecuali di bawah seksyen 28E, hendaklah dibuat kepada pihak berkuasa berwibawa melalui pegawai diberi kuasa.  
     (3)    Seseorang pegawai diberi kuasa hendaklah mengadakan bagi pihak berkuasa berwibawa, apabila diminta oleh pihak berkuasa berwibawa, dalam masa yang munasabah—  
  (a) mana-mana perisytiharan yang dikemukakan kepada pegawai diberi kuasa; atau  
  (b) apa-apa maklumat mengenai pemindahan rentas sempadan wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa yang mencurigakan.  
     (4)    Mana-mana orang yang membuat perisytiharan yang palsu, tidak tepat atau tidak lengkap melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.  
Penstrukturan untuk mengelak perisytiharan di bawah Bahagian ini 28G.     (1)     Tiada seorang pun boleh menstrukturkan, atau mengarahkan, membantu atau menyertai penstrukturan mana-mana pengangkutan atau pemindahan rentas sempadan wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa untuk mengelak daripada membuat perisytiharan di bawah Bahagian ini. Akta A1467.
     (2)    Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak lebih daripada lima kali ganda jumlah atau nilai agregat amaun wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa pada masa kesalahan itu dilakukan atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tujuh tahun atau kedua-duanya.  
Kuasa menyoal dan menggeledah berhubung dengan wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa 28H.     (1)     Mana-mana orang yang meninggalkan atau memasuki Malaysia hendaklah jika dikehendaki untuk berbuat sedemikian oleh pegawai diberi kuasa melakukan semua atau mana-mana daripada yang berikut: Akta A1467.
  (a) mengisytiharkan sama ada atau tidak orang itu mempunyai dengannya apa-apa wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa;  
  (b) mengisytiharkan jumlah nilai apa-apa wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa yang orang itu mempunyai dengannya;  
  (c) mengisytiharkan sama ada atau tidak suatu perisytiharan di bawah seksyen 28B telah dibuat berkenaan dengan apa-apa wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa yang orang itu mempunyai dengannya;  
  (d) mengemukakan kepada pegawai diberi kuasa apa-apa wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa yang orang itu mempunyai dengannya;  
  (e) menjawab apa-apa soalan yang dikemukakan oleh pegawai diberi kuasa berkenaan dengan wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa itu.  
     (2)    Seseorang pegawai diberi kuasa boleh, dengan bantuan yang munasabah dan perlu—  
  (a) memeriksa seseorang atau memeriksa mana-mana barang, bagasi atau harta yang orang itu mempunyai dengannya bagi maksud mendapat tahu sama ada seseorang mempunyai dengannya apa-apa wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa yang berkenaan dengannya suatu perisytiharan di bawah seksyen 28B dikehendaki untuk dibuat;  
  (b) memasuki mana-mana premis dan memeriksa atau menggeledah premis itu bagi maksud menentukan sama ada terdapat di atau dalam premis itu apa-apa wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa yang berkenaan dengannya suatu perisytiharan di bawah seksyen 28B atau 28C dikehendaki untuk dibuat;  
  (c) menaiki mana-mana kenderaan dan memeriksa atau menggeledah kenderaan itu bagi maksud menentukan sama ada terdapat atas kenderaan itu apa-apa wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa yang berkenaan dengannya suatu perisytiharan di bawah seksyen 28B atau 28C dikehendaki untuk dibuat;  
  (d) membuka, memeriksa atau menggeledah mana-mana barang, bekas, bungkusan, wadah atau apa-apa benda yang dijumpai di atau dalam premis itu atau di atas kenderaan itu bagi maksud menentukan sama ada atau tidak terdapat apa-apa wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa yang berkenaan dengannya suatu perisytiharan di bawah seksyen 28B atau 28C dikehendaki untuk dibuat;  
  (e) menahan apa-apa wang tunai, instrumen boleh niaga pembawa atau apa-apa benda lain yang dijumpai dalam menjalankan pemeriksaan atau penggeledahan di bawah perenggan (a), (b), (c) atau (d) jika pegawai diberi kuasa mempunyai sebab untuk mengesyaki bahawa wang tunai, instrumen boleh niaga pembawa atau benda lain itu boleh dijadikan keterangan yang berhubungan dengan pelakuan sesuatu kesalahan di bawah Bahagian ini; atau  
  (f) mengambil milikan, dan mengalihkan dari premis atau kenderaan itu, apa-apa wang tunai, instrumen boleh niaga pembawa atau benda lain yang ditahan sedemikian.  
     (3)    Tiada seorang pun boleh diperiksa di bawah Bahagian ini kecuali oleh seorang pegawai diberi kuasa yang sama jantinanya dengan orang yang diperiksa itu dan pemeriksaan itu hendaklah dijalankan dengan memberikan perhatian teliti kepada kesopanan.  
     (4)    Mana-mana orang yang, tanpa alasan yang munasabah, tidak mematuhi kehendak di bawah subseksyen (1), atau menurut mana-mana kehendak sedemikian dengan pengetahuan atau dengan melulu membuat suatu perisytiharan atau memberi suatu jawapan yang palsu mengenai butiran yang material, melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya, dan, dalam hal kesalahan yang berterusan, hendaklah sebagai tambahan didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit bagi setiap hari atau sebahagian daripadanya yang kesalahan itu terus dilakukan.  
     (5)    Mana-mana orang yang tidak mematuhi mana-mana permintaan sah mana-mana pegawai diberi kuasa pada menjalankan kuasanya di bawah Bahagian ini melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya, dan, dalam hal kesalahan yang berterusan, hendaklah sebagai tambahan didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit bagi setiap hari atau sebahagian daripadanya yang kesalahan itu terus dilakukan.  
Kuasa penangkapan tanpa waran 28I.    Seseorang pegawai diberi kuasa yang menyiasat sesuatu kesalahan di bawah Bahagian ini boleh menangkap tanpa waran mana-mana orang yang dipercayainya dengan munasabah telah melakukan atau sedang mencuba untuk melakukan suatu kesalahan di bawah seksyen 28B atau 28C. Akta A1467.
Pengemukaan maklumat kepada pihak berkuasa berwibawa 28J.    Walau apa pun Akta Bank Negara Malaysia 2009, Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013, Bank boleh mengemukakan kepada pihak berkuasa berwibawa maklumat yang diterima di bawah seksyen 214 Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan seksyen 225 Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013. Akta A1467.
Perisytiharan di bawah Bahagian ini disifatkan sebagai perisytiharan dalam perkara yang berhubungan dengan kastam 28K.    Apa-apa perisytiharan yang dikehendaki dibuat di bawah Bahagian ini, kecuali di bawah seksyen 28E, hendaklah bagi maksud Akta Kastam 1967 disifatkan sebagai suatu perisytiharan dalam suatu perkara yang berhubungan dengan kastam. Akta A1467.
Pelucuthakan wang tunai atau instrumen boleh niaga pembawa yang ditahan 28L.     (1)     Tertakluk kepada seksyen 61, dalam apa-apa pendakwaan bagi suatu kesalahan di bawah Bahagian ini, mahkamah hendaklah membuat perintah bagi pelucuthakan wang tunai, instrumen boleh niaga pembawa atau apa-apa benda lain yang dibuktikan menjadi hal perkara atau keterangan yang berhubungan dengan pelakuan kesalahan itu yang didapatinya wajar walaupun tiada seorang pun telah disabitkan atas kesalahan itu. Akta A1467.
     (2)    Tertakluk kepada seksyen 61, jika berkenaan dengan apa-apa wang tunai, instrumen boleh niaga pembawa atau apa-apa benda yang digunakan dalam pelakuan sesuatu kesalahan yang disita di bawah Bahagian ini tiada pendakwaan atau sabitan bagi suatu kesalahan di bawah Bahagian ini, Pendakwa Raya hendaklah, sebelum tamat tempoh dua belas bulan dari tarikh penyitaan itu, memohon kepada seorang hakim Mahkamah Tinggi untuk mendapatkan suatu perintah pelucuthakan wang tunai, instrumen boleh niaga pembawa atau benda itu, mengikut mana-mana yang berkenaan, jika dia berpuas hati bahawa wang tunai, instrumen boleh niaga pembawa atau benda itu adalah hal perkara atau keterangan yang berhubungan dengan pelakuan kesalahan itu.  
     (3)    Hakim yang kepadanya suatu permohonan dibuat di bawah subseksyen (2) hendaklah membuat suatu perintah bagi pelucuthakan wang tunai, instrumen boleh niaga pembawa atau apa-apa benda lain yang digunakan dalam pelakuan sesuatu kesalahan jika dia berpuas hati bahawa wang tunai, instrumen boleh niaga pembawa atau benda itu adalah hal perkara atau keterangan yang berhubungan dengan pelakuan suatu kesalahan di bawah Bahagian ini.  
  BAHAGIAN  V

PENYIASATAN

 
Penyiasatan oleh pihak berkuasa berwibawa dan agensi penguat kuasa 29.     (1)     Jika—  
  (a) pihak berkuasa berwibawa mempunyai sebab untuk mengesyaki pelakuan suatu kesalahan di bawah Bahagian III atau IV; Akta A1467.
  (b) suatu agensi penguat kuasa yang mempunyai kuasa untuk menguatkuasakan undang-undang yang di bawahnya suatu kesalahan berat yang berkaitan dilakukan mempunyai sebab untuk mengesyaki pelakuan suatu kesalahan di bawah mana-mana peruntukan lain Akta ini; atau Akta A1467.
  (c) suatu agensi penguat kuasa mempunyai sebab untuk mengesyaki pelakuan suatu kesalahan membiayai keganasan, atau suatu kesalahan di bawah seksyen 4A atau Bahagian IVA, Akta A1467.
  pihak berkuasa berwibawa itu atau agensi penguat kuasa yang berkaitan hendaklah menyebabkan suatu penyiasatan dibuat dan bagi maksud itu boleh menjalankan semua kuasa penyiasatan yang diperuntukkan di bawah Akta ini.  
     (2)    Pihak berkuasa berwibawa atau agensi penguat kuasa yang berkaitan, mengikut mana-mana yang berkenaan, boleh mengarahkan mana-mana orang supaya mengambil apa-apa langkah yang perlu untuk memudahkan penyiasatan di bawah subseksyen (1).  
     (3)    Pihak berkuasa berwibawa dan agensi penguat kuasa yang berkaitan hendaklah menyelaraskan dan bekerjasama dengan mana-mana agensi penguat kuasa lain di dalam dan di luar Malaysia, berkenaan dengan penyiasatan mana-mana kesalahan berat atau kesalahan berat asing, atau mana-mana kesalahan membiayai keganasan, atau mana-mana kesalahan di bawah seksyen 4A atau Bahagian IVA, mengikut mana-mana yang berkenaan. Akta A1467.
Pelantikan pegawai penyiasat 30.     (1)     Bagi maksud sesuatu penyiasatan di bawah Bahagian ini, pihak berkuasa berwibawa atau agensi penguat kuasa yang berkaitan, mengikut mana-mana yang berkenaan, boleh melantik pekerjanya atau mana-mana orang lain untuk menjadi pegawai penyiasat.  
     (2)    Seseorang pegawai penyiasat yang bukan pekerja pihak berkuasa berwibawa atau agensi penguat kuasa yang berkaitan, hendaklah tertakluk kepada, dan menikmati hak-hak, perlindungan dan tanggung rugi sebagaimana yang ditentukan dalam Akta ini atau mana-mana undang-undang bertulis lain yang terpakai bagi pekerja pihak berkuasa berwibawa atau agensi penguat kuasa yang berkaitan, mengikut mana-mana yang berkenaan.  
     (3)    Seorang pegawai penyiasat hendaklah tertakluk kepada arahan dan kawalan pihak berkuasa berwibawa atau agensi penguat kuasa yang berkaitan, yang telah memberi kuasa kepadanya untuk bertindak bagi pihaknya, mengikut mana-mana yang berkenaan.  
Kuasa pegawai penyiasat 31.     (1)     Jika seseorang pegawai penyiasat berpuas hati, atau mempunyai sebab untuk mengesyaki, bahawa seseorang telah melakukan suatu kesalahan di bawah Akta ini, dia boleh, tanpa suatu waran geledah— Akta A1467.
  (a) memberhentikan, memasuki, menaiki, memeriksa, menahan dan menggeledah apa-apa kenderaan bagi apa-apa harta, dokumen atau maklumat;  
  (b) memasuki, memeriksa dan menggeledah mana-mana premis yang dipunyai oleh atau di dalam pemilikan atau kawalan orang itu atau pekerjanya, dan dalam hal suatu badan korporat, pengarah atau pengurusnya bagi apa-apa harta, dokumen atau maklumat;  
  (c) memecah buka, memeriksa dan menggeledah apa-apa barang, bekas atau wadah yang dijumpai di dalam mana-mana premis atau kenderaan yang digeledah;  
  (d) menahan, mengambil milik, dan mengalihkan dari premis atau kenderaan itu apa-apa harta, dokumen atau maklumat yang dijumpai di dalam premis, kenderaan, barang, bekas atau wadah itu, dan menahannya selama apa-apa tempoh yang didapatinya perlu;  
  (e) memeriksa, membuat salinan atau mengambil petikan daripada mana-mana dokumen atau maklumat yang ditahan sedemikian;  
  (f) memeriksa mana-mana orang yang berada di dalam, atau di, premis atau kenderaan itu, jika pegawai penyiasat itu mempunyai sebab untuk mengesyaki bahawa orang itu mempunyai pada dirinya apa-apa harta, dokumen atau maklumat, termasuklah dokumen persendirian, yang pada pendapat pegawai penyiasat itu perlu bagi maksud penyiasatan suatu kesalahan di bawah Akta ini dan menahan apa-apa benda yang dijumpai pada orang itu.  
     (2)    Seseorang pegawai penyiasat boleh jika perlu berbuat demikian—  
  (a) memecah buka mana-mana pintu luar atau pintu dalam premis atau kenderaan itu dan memasuki premis atau kenderaan itu;  
  (b) memindahkan dengan menggunakan kekerasan apa-apa halangan terhadap kemasukan, penggeledahan, penahanan atau pengalihan itu sebagaimana dia diberi kuasa untuk melaksanakannya; atau Akta A1467.
  (c) menahan mana-mana orang yang dijumpai di premis itu, atau di dalam kenderaan itu, sehingga penggeledahan itu selesai.  
     (2A)    Jika seseorang pegawai penyiasat mendapati bahawa oleh sebab jenis, saiz atau amaunnya adalah tidak praktik atau adalah selainnya tidak wajar untuk mengalihkan apa-apa benda yang ditahan olehnya pada menjalankan kuasanya di bawah Akta ini, dia boleh, dengan apa-apa cara, mengelak benda itu di dalam premis, kenderaan, barang, bekas atau wadah yang di dalamnya ia dijumpai, dan adalah menjadi suatu kesalahan bagi mana-mana orang tanpa kuasa di sisi undang-undang untuk memecahkan, mengubah atau merosakkan lak itu atau mengalihkan benda itu atau mencuba untuk berbuat sedemikian. Akta A1467.
     (3)    Seseorang pegawai penyiasat boleh mengambil milik, dan menahan selama apa-apa jangka masa yang difikirkannya perlu, apa-apa harta, dokumen atau maklumat yang dikemukakan kepadanya dalam perjalanan urusan penyiasatannya atau didapati pada orang yang sedang diperiksa olehnya. Akta A1467.
     (4)    Seseorang pegawai penyiasat, semasa menjalankan penyiasatan atau pemeriksaannya, hendaklah—  
  (a) menyediakan dan menandatangani suatu senarai tiap-tiap harta, dokumen atau maklumat yang ditahan; dan Akta A1467.
  (b) menyatakan dalam senarai itu lokasi di mana, atau orang yang padanya, harta, dokumen atau maklumat itu dijumpai. Akta A1467.
     (5)    Penghuni premis yang dimasuki dalam penyiasatan, atau mana-mana orang bagi pihaknya, hendaklah dibenarkan hadir semasa penggeledahan itu, dan suatu salinan senarai yang disediakan di bawah subseksyen (4) hendaklah diserahkan kepada orang itu atas permintaannya. Akta A1467.
Kuasa untuk memeriksa orang 32.     (1)     Walau apa pun mana-mana undang-undang bertulis, atau sumpah, akujanji atau kehendak kerahsiaan atau penyimpanan rahsia yang berlawanan, atau sesuatu obligasi di bawah sesuatu perjanjian atau perkiraan, yang nyata atau tersirat, yang berlawanan, seseorang pegawai penyiasat yang menjalankan suatu penyiasatan hendaklah mempunyai kuasa untuk mengendalikan sumpah atau ikrar bagi orang yang diperiksa itu.  
     (2)    Seseorang pegawai penyiasat boleh memerintahkan, secara lisan atau bertulis, mana-mana orang yang dipercayainya mengetahui fakta dan hal keadaan kes itu—  
  (a) hadir di hadapannya bagi pemeriksaan;  
  (b) mengemukakan di hadapannya apa-apa harta, dokumen atau maklumat; atau Akta A1467.
  (c) memberinya pernyataan bertulis yang dibuat dengan bersumpah atau berikrar yang menyatakan apa-apa maklumat yang dikehendakinya.  
     (3)    Seseorang yang telah diberi suatu perintah di bawah perenggan (2)(a) hendaklah— Akta A1467.
  (a) hadir bagi pemeriksaan mengikut terma perintah itu, dan hendaklah terus hadir dari hari ke hari jika diarahkan sedemikian sehingga pemeriksaan itu selesai; dan  
  (b) semasa pemeriksaan itu, menzahirkan segala maklumat yang diketahuinya, atau yang tersedia untuknya, berkenaan dengan perkara berhubung dengannya dia diperiksa, dan menjawab dengan benar dan setakat yang dia tahu dan percaya apa-apa soalan yang dikemukakan kepadanya, dan tidak boleh enggan menjawab apa-apa soalan atas alasan bahawa jawapan itu dapat menunjukkan bahawa dia atau isteri atau suaminya bersalah.  
     (4)    Seseorang yang telah diberi suatu perintah di bawah perenggan (2)(c) hendaklah, dalam pernyataannya, memberikan dan menzahirkan dengan sebenarnya segala maklumat yang dikehendaki di bawah perintah itu yang diketahuinya, atau yang tersedia untuknya, atau yang dapat diperolehinya, dan tidak boleh enggan memberikan atau menzahirkan maklumat itu atas alasan bahawa maklumat itu dapat menunjukkan bahawa dia atau isteri atau suaminya bersalah. Akta A1467.
     (5)    (Dipotong). Akta A1467.
     (6)    Seseorang pegawai penyiasat yang memeriksa seseorang di bawah subseksyen (2) hendaklah memberitahu orang itu terlebih dahulu mengenai peruntukan subseksyen (3) dan (4), mengikut kehendak kes. Akta A1467.
     (7)    Sesuatu pernyataan yang dibuat oleh mana-mana orang di bawah perenggan (2)(a) hendaklah diubah ke dalam bentuk tulisan dan ditandatangani oleh orang yang membuatnya atau dilekatkan cap ibu jarinya— Akta A1208.
  (a) selepas pernyataan itu dibacakan kepadanya dalam bahasa dia membuatnya; dan  
  (b) selepas dia diberi peluang untuk membuat apa-apa pembetulan yang dia mahu.  
     (8)    Mana-mana orang yang—  
  (a) tidak hadir di hadapan seseorang pegawai penyiasat sebagaimana yang dikehendaki di bawah perenggan (2)(a);  
  (b) enggan menjawab apa-apa soalan yang ditujukan kepadanya oleh seseorang pegawai penyiasat di bawah subseksyen (3); atau Akta A1467.
  (c) memberi seseorang pegawai penyiasat apa-apa maklumat atau pernyataan yang palsu atau mengelirukan dalam apa-apa butir matan,  
  melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya, dan, dalam hal kesalahan yang berterusan, hendaklah sebagai tambahan didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit bagi setiap hari atau sebahagian daripadanya yang kesalahan itu terus dilakukan. Akta A1467.
Pemeriksaan ke atas seseorang 33.     (1)     Seseorang pegawai penyiasat yang memeriksa mana-mana orang di bawah perenggan 31(1)(f) boleh menahan orang itu selama apa-apa tempoh yang perlu untuk menjalankan pemeriksaan itu, yang hendaklah tidak boleh dalam mana-mana hal melebihi dua puluh empat jam tanpa kebenaran seorang majistret, dan boleh, jika perlu, memindahkan orang dalam jagaan ke mana-mana tempat lain untuk memudahkan pemeriksaan itu. Akta A1467.
     (2)    Tiada seorang pun boleh diperiksa di bawah Bahagian ini kecuali oleh seorang pegawai penyiasat yang sama jantinanya dengan orang yang diperiksa itu dan pemeriksaan itu hendaklah dijalankan dengan memberikan perhatian teliti kepada kesopanan.  
Halangan terhadap penjalanan kuasa oleh seorang pegawai penyiasat 34.    Mana-mana orang yang—  
  (a) enggan memberi mana-mana pegawai penyiasat akses kepada mana-mana premis atau kenderaan atau enggan membenarkan dirinya diperiksa; Akta A1467.
  (b) mengamang, menghalang, menggalang atau melambat-lambatkan seseorang pegawai penyiasat masuk sedangkan dia berhak untuk masuk;  
  (c) tidak mematuhi apa-apa permintaan sah mana-mana pegawai penyiasat dalam melaksanakan kewajipannnya di bawah Bahagian ini;  
  (d) enggan memberi seseorang pegawai penyiasat apa-apa harta, dokumen atau maklumat yang mungkin semunasabahnya dikehendaki daripadanya dan yang dia mempunyai kuasa untuk memberikannya;  
  (e) tidak mengemukakan kepada, atau menyembunyikan atau cuba untuk menyembunyikan daripada, seseorang pegawai penyiasat, apa-apa harta, dokumen atau maklumat yang dikehendaki oleh seseorang pegawai penyiasat; Akta A1467.
  (f) menyelamatkan atau cuba untuk menyelamatkan apa-apa benda yang telah ditahan dengan sewajarnya; Akta A1467.
  (g) memberi seorang pegawai penyiasat sebagai benar maklumat yang dia tahu atau yang dia mempunyai sebab untuk percaya adalah palsu; atau  
  (h) sebelum atau selepas apa-apa penggeledahan atau penahanan, memecahkan atau selainnya memusnahkan apa-apa benda untuk menghalang penahanannya, atau pengambilan harta, dokumen atau maklumat itu, Akta A1467.
  melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya, dan, dalam hal kesalahan yang berterusan, hendaklah sebagai tambahan didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit bagi setiap hari atau sebahagian daripadanya yang kesalahan itu terus dilakukan.  
Pemberian maklumat 35.     (1)     Mana-mana orang yang—  
  (a) mengetahui atau mempunyai sebab untuk mengesyaki bahawa seseorang pegawai penyiasat sedang bertindak, atau bercadang untuk bertindak, berkaitan dengan suatu penyiasatan yang sedang, atau akan, dijalankan di bawah atau bagi maksud Akta ini atau mana-mana undang-undang subsidiari yang dibuat di bawahnya dan menzahirkan kepada mana-mana orang lain maklumat atau apa-apa perkara lain yang mungkin akan menjejaskan penyiasatan itu atau penyiasatan yang dicadangkan itu; atau  
  (b) mengetahui atau mempunyai sebab untuk mengesyaki bahawa suatu penzahiran telah dibuat kepada seorang pegawai penyiasat di bawah Akta ini dan menzahirkan kepada mana-mana orang lain maklumat atau mana-mana perkara lain yang mungkin menjejaskan apa-apa penyiasatan yang mungkin dijalankan berikutan dengan penzahiran itu,  
  melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya. Akta A1467.
     (2)    Tiada apa-apa jua dalam subseksyen (1) menjadikan suatu kesalahan jika seseorang peguam bela dan peguam cara atau pekerjanya menzahirkan apa-apa maklumat atau perkara lain—  
  (a) kepada kliennya atau wakil kliennya berkaitan dengan pemberian nasihat kepada klien itu dalam menjalankan dan bagi maksud khidmat profesional peguam bela dan peguam cara itu; atau  
  (b) kepada mana-mana orang pada menjangkakan, atau berkaitan dengan dan bagi maksud, mana-mana prosiding undang-undang.  
     (3)    Subseksyen (2) tidaklah terpakai berhubung dengan apa-apa maklumat atau perkara lain yang dizahirkan dengan tujuan untuk mencapai apa-apa maksud yang salah di sisi undang-undang.  
     (4)    Dalam prosiding terhadap seseorang bagi suatu kesalahan di bawah seksyen ini, adalah suatu pembelaan jika dibuktikan bahawa—  
  (a) dia tidak mengetahui atau mengesyaki bahawa penzahiran yang dibuat di bawah perenggan (1)(b) itu mungkin menjejaskan penyiasatan itu; atau  
  (b) dia mempunyai kuasa di sisi undang-undang atau alasan munasabah untuk membuat penzahiran itu.  
     (5)    Seseorang pegawai penyiasat atau orang lain tidak melakukan suatu kesalahan di bawah seksyen ini berkenaan dengan apa-apa jua yang telah dilakukan olehnya semasa bertindak berkaitan dengan penguatkuasaan, atau cadangan penguatkuasaan, apa-apa peruntukan Akta ini atau mana-mana undang-undang bertulis lain berhubung dengan suatu kesalahan berat.  
Kehendak supaya menyediakan terjemahan 36.     (1)     Jika seseorang pegawai penyiasat menjumpai, menahan atau mengambil milik apa-apa harta, dokumen atau maklumat yang, keseluruhannya atau sebahagiannya, dalam bahasa selain bahasa kebangsaan atau bahasa Inggeris, atau dalam apa-apa isyarat atau kod, pegawai penyiasat itu boleh, secara lisan atau bertulis, menghendaki orang yang memiliki, menjaga atau mengawal harta, dokumen atau maklumat itu supaya memberi pegawai penyiasat itu suatu terjemahan dalam bahasa kebangsaan atau bahasa Inggeris dalam apa-apa tempoh yang ditentukan oleh pegawai penyiasat itu. Akta A1467.
     (2)    Tiada seorang pun dengan disedarinya boleh mengemukakan terjemahan di bawah subseksyen (1) yang bukan suatu terjemahan dokumen itu yang tepat, benar dan betul.  
     (3)    Mana-mana orang yang tidak mematuhi kehendak dalam subseksyen (1) atau melanggar subseksyen (2) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya, dan, dalam hal kesalahan yang berterusan, hendaklah sebagai tambahan didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit bagi setiap hari atau sebahagian daripadanya yang kesalahan itu terus dilakukan. Akta A1467.
     (4)    Jika orang yang dikehendaki supaya memberikan terjemahan di bawah subseksyen (1) bukan orang yang disyaki telah melakukan kesalahan, pihak berkuasa berwibawa atau agensi penguat kuasa yang berkaitan, mengikut mana-mana yang berkenaan, boleh membayarnya fi yang munasabah dan membayar balik kepada orang itu apa-apa belanja yang munasabah yang telah dilakukan olehnya pada memberikan terjemahan itu.  
Penyerahan harta, dokumen atau maklumat 37.     (1)     Seseorang pegawai penyiasat boleh, melalui suatu notis bertulis, menghendaki mana-mana orang menyerahkan kepadanya apa-apa harta, dokumen atau maklumat yang dia mempunyai sebab untuk mengesyaki telah digunakan dalam pelakuan sesuatu kesalahan di bawah Akta ini atau boleh membantu dalam penyiasatan sesuatu kesalahan di bawah Akta ini yang berada dalam milikan atau jagaan atau di bawah kawalan orang itu atau yang orang itu mempunyai kuasa untuk memberikannya. Akta A1467.
     (2)    Seseorang pegawai penyiasat boleh memberikan kebenaran kepada mana-mana orang untuk memeriksa harta, dokumen atau maklumat yang ditahan atau diambil milik oleh pegawai penyiasat itu di bawah subseksyen (1) jika orang itu berhak untuk memeriksa harta, dokumen atau maklumat itu di bawah Akta ini. Akta A1467.
     (3)    Seseorang yang—  
  (a) tidak menyerahkan apa-apa harta, dokumen atau maklumat yang dikehendaki oleh seseorang pegawai penyiasat; atau Akta A1467.
  (b) menghalang atau menggalang seseorang pegawai penyiasat semasa menjalankan apa-apa kuasanya di bawah subseksyen (1),  
  melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya, dan, dalam hal kesalahan yang berterusan, hendaklah sebagai tambahan didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit bagi setiap hari atau sebahagian daripadanya yang kesalahan itu terus dilakukan. Akta A1467.
Penahanan harta, dokumen atau maklumat 38.    Seseorang pegawai penyiasat boleh menahan, mengambil milik dan menyimpan selama tempoh yang difikirkannya perlu, apa-apa harta, dokumen atau maklumat yang dikemukakan di hadapannya dalam pemeriksaan di bawah perenggan 32(2)(a) atau (b), atau pemeriksaan seseorang di bawah subseksyen 33(1), untuk memastikan sama ada apa-apa jua yang berkaitan dengan penyiasatan itu disembunyikan, atau selainnya, pada diri orang itu. Akta A1467.
Pelepasan harta, dokumen atau maklumat yang ditahan 39.     (1)     Seseorang pegawai penyiasat hendaklah, melainkan jika diperintahkan selainnya oleh mana-mana mahkamah— Akta A1467.
  (a) pada akhir sesuatu penyiasatan atau apa-apa prosiding yang berbangkit daripada penyiasatan itu; atau  
  (b) dengan keizinan bertulis terdahulu daripada pihak berkuasa berkaitan atau agensi penguat kuasa yang berkaitan, mengikut mana-mana yang berkenaan, atau mana-mana pegawai penyiasat yang berpangkat lebih tinggi daripadanya, pada bila-bila masa sebelum sesuatu penyiasatan tamat,  
  melepaskan apa-apa harta, dokumen atau maklumat yang ditahan atau dipindahkan olehnya atau mana-mana pegawai penyiasat lain, kepada mana-mana orang yang ditentukan olehnya berhak di sisi undang-undang terhadap harta, dokumen atau maklumat itu jika dia berpuas hati bahawa harta, dokumen atau maklumat itu tidak diperlukan bagi maksud apa-apa pendakwaan atau prosiding di bawah Akta ini, atau bagi maksud apa-apa pendakwaan di bawah mana-mana undang-undang bertulis lain. Akta A1467.
     (2)    Pegawai penyiasat yang melaksanakan pelepasan di bawah subseksyen (1) hendaklah merekodkan secara bertulis hal keadaan, dan sebab bagi, pelepasan itu.  
     (3)    Jika seseorang pegawai penyiasat tidak dapat menentukan orang yang di sisi undang-undang berhak kepada harta, dokumen atau maklumat itu atau jika terdapat lebih daripada seorang yang menuntut harta, dokumen atau maklumat itu, atau jika pegawai penyiasat itu tidak dapat mengesan orang di bawah subseksyen (1) yang berhak di sisi undang-undang kepada harta, dokumen atau maklumat itu, pegawai penyiasat itu hendaklah melaporkan perkara itu kepada seorang majistret yang hendaklah kemudiannya menguruskan harta, dokumen atau maklumat itu sebagaimana yang diperuntukkan dalam subseksyen 413(2), (3) dan (4) dan seksyen 414, 415 dan 416 Kanun Tatacara Jenayah [Akta 593]. Akta A1467.
Pernyataan boleh diterima 40.    Rekod sesuatu pemeriksaan di bawah perenggan 32(2)(a), apa-apa harta, dokumen atau maklumat yang dikemukakan di bawah perenggan 32(2)(b) atau apa-apa pernyataan di bawah perenggan 32(2)(c) hendaklah, walau apa pun mana-mana undang-undang bertulis atau rukun undang-undang yang berlawanan, boleh diterima sebagai keterangan dalam apa-apa prosiding dalam mana-mana mahkamah bagi, atau berhubung dengan, sesuatu kesalahan atau mana-mana perkara lain di bawah Akta ini atau apa-apa kesalahan di bawah mana-mana undang-undang bertulis lain, tidak kira sama ada prosiding itu adalah terhadap orang yang sedang diperiksa itu, atau yang mengemukakan harta, dokumen atau maklumat itu, atau yang membuat pernyataan bertulis dengan bersumpah atau berikrar, atau terhadap mana-mana orang lain. Akta A1467.
Pegawai penyiasat boleh menangkap tanpa waran 41.    Seseorang pegawai penyiasat yang dilantik di bawah seksyen 30 boleh menangkap tanpa waran seseorang yang dia secara munasabah mengesyaki telah melakukan atau sedang melakukan apa-apa kesalahan di bawah Akta ini.  
Orang yang ditangkap hendaklah diserahkan kepada pegawai polis 42.    Seorang pegawai penyiasat, selain seorang pegawai polis, yang membuat tangkapan di bawah seksyen 41 hendaklah menyerahkan orang yang ditangkap itu kepada pegawai polis yang paling hampir atau, dalam ketiadaan pegawai polis, membawa orang itu ke balai polis yang paling hampir, dan orang yang ditangkap itu hendaklah diperlakukan mengikut undang-undang yang berhubungan dengan tatacara jenayah yang sedang berkuat kuasa seolah-olah dia telah ditangkap oleh seorang pegawai polis.  
Pegawai penyiasat disifatkan sebagai pekhidmat awam dan pegawai awam 43.    Seseorang pegawai penyiasat hendaklah disifatkan sebagai seorang pekhidmat awam bagi maksud Kanun Keseksaan [Akta 574] dan sebagai seorang pegawai awam bagi maksud Kanun Tatacara Jenayah.  
  BAHAGIAN  VI

PEMBEKUAN, PENYITAAN DAN PELUCUTHAKAN

 
Pembekuan harta 44.     (1)     Tertakluk kepada seksyen 50, sesuatu agensi penguat kuasa boleh mengeluarkan suatu perintah untuk membekukan mana-mana harta mana-mana orang, atau mana-mana harta pengganas, mengikut mana-mana yang berkenaan, walau di mana jua harta itu berada, dan sama ada harta itu dalam milikannya, di bawah kawalannya atau perlu dibayar daripada apa-apa sumber kepadanya, jika— Akta A1467.
  (a) suatu penyiasatan berkenaan dengan sesuatu aktiviti haram telah dimulakan terhadap orang itu; dan  
  (b) sama ada—  
  (i) agensi penguat kuasa itu mempunyai alasan yang munasabah untuk mengesyaki bahawa suatu kesalahan di bawah subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan telah atau sedang atau akan dilakukan oleh orang itu; atau  
  (ii) agensi penguat kuasa itu mempunyai alasan yang munasabah untuk mengesyaki bahawa harta itu ialah hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan.  
     (2)    Suatu perintah di bawah subseksyen (1) boleh termasuk—  
  (a) suatu perintah untuk mengarahkan supaya harta, atau mana-mana bahagian harta itu yang ditentukan dalam perintah itu, tidak dilupuskan, atau selainnya diperlakukan, oleh mana-mana orang, kecuali mengikut apa-apa cara dan dalam apa-apa hal keadaan, jika ada, yang ditentukan dalam perintah itu; Akta A1467.
  (b) suatu perintah bagi memberi kuasa mana-mana pegawainya untuk mengambil jagaan dan kawalan harta itu, atau mana-mana bahagian harta itu yang ditentukan dalam perintah itu jika agensi penguat kuasa itu berpuas hati bahawa hal keadaan itu memerlukan yang sedemikian; Akta A1467.
  (c) jika jagaan dan kawalan harta itu diambil di bawah perenggan (b), suatu perintah bagi memberi kuasa mana-mana pegawainya untuk menjual mana-mana harta alih yang dibekukan melalui lelong umum atau mengikut apa-apa cara lain yang praktik jika agensi penguat kuasa itu berpendapat bahawa harta itu mudah rosak atau merosot; Akta A1467.
  (d) suatu perintah bagi memberi kuasa mana-mana pegawainya untuk memegang hasil jualan itu, selepas memotong kos dan perbelanjaan penyenggaraan dan penjualan harta yang dijual di bawah perenggan (c) daripadanya; dan Akta A1467.
  (e) suatu perintah tentang cara harta itu hendaklah ditadbirkan atau diuruskan. Akta A1467.
     (3)    Dalam membuat suatu perintah di bawah subseksyen (1), agensi penguat kuasa itu boleh memberikan arahan kepada orang yang dinamakan atau diperihalkan dalam perintah itu yang berhubungan dengan pelupusan harta itu bagi maksud— Akta A1467.
  (a) menentukan apa-apa pertikaian tentang pemunyaan atau kepentingan lain mengenai harta itu atau mana-mana bahagiannya;  
  (b) pentadbirannya yang wajar dalam tempoh perintah itu;  
  (c) pembayaran kos orang itu bagi membela dirinya dalam prosiding jenayah terhadapnya.  
     (4)    Sesuatu perintah yang dibuat di bawah subseksyen (1) boleh mengarahkan supaya orang yang dinamakan atau diperihalkan dalam perintah itu—  
  (a) dilarang, sama ada oleh dirinya sendiri atau oleh penama, saudara, pekerja atau ejennya, menjual, melupuskan, menggadaikan, menyandarkan, memindahkan hakmilik atau selainnya memperlakukan atau menghabiskan hartanya;  
  (b) tidak memindahkan dari atau menghantar keluar dari Malaysia apa-apa wang atau hartanya; dan  
  (c) tidak meninggalkan atau dibenarkan untuk meninggalkan Malaysia dan hendaklah menyerahkan mana-mana dokumen perjalanan kepada Ketua Pengarah Imigresen dalam masa satu minggu dari penyampaian perintah itu. Akta A1467.
     (5)    Sesuatu perintah yang dibuat di bawah subseksyen (1) hendaklah terhenti berkuat kuasa selepas sembilan puluh hari dari tarikh perintah itu, jika orang yang terhadapnya perintah itu telah dibuat tidak dipertuduh dengan suatu kesalahan di bawah Akta ini atau suatu kesalahan membiayai keganasan, mengikut mana-mana yang berkenaan. Akta A1208.
     (6)    Sesuatu agensi penguat kuasa tidaklah bertanggungan bagi apa-apa ganti rugi atau kos yang berbangkit secara langsung atau tidak langsung daripada pembuatan sesuatu perintah di bawah seksyen ini kecuali jika dapat dibuktikan bahawa perintah di bawah subseksyen (1) itu telah tidak dibuat dengan suci hati.  
     (7)    Jika sesuatu agensi penguat kuasa mengarahkan supaya harta yang telah dibekukan ditadbirkan dan diurus, orang yang telah dipertanggungkan dengan pentadbiran harta itu tidaklah bertanggungan bagi apa-apa kehilangan atau kerosakan harta itu atau bagi kos prosiding yang diambil untuk membuktikan suatu tuntutan ke atas harta itu atau suatu kepentingan mengenai harta itu melainkan jika mahkamah yang di hadapannya tuntutan itu dibuat mendapati bahawa orang yang dipertanggungkan dengan pentadbiran harta itu cuai berkenaan dengan pentadbiran harta itu.  
     (8)    Agensi penguat kuasa yang melaksanakan mana-mana perintah untuk membekukan mana-mana harta di bawah seksyen ini hendaklah menghantar suatu salinan perintah itu dan senarai harta yang dibekukan kepada Pendakwa Raya dengan segera. Akta A1467.
     (9)    Jika harta yang dibekukan itu berada dalam milikan, jagaan atau kawalan suatu institusi kewangan, agensi penguat kuasa hendaklah memberitahu pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan (jika ada), mengikut mana-mana yang berkenaan, mengenai perintah itu. Akta A1467.
     (10)    Mana-mana orang yang tidak mematuhi sesuatu perintah agensi penguat kuasa yang dikeluarkan di bawah subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima kali ganda jumlah atau nilai harta yang dibekukan itu pada masa harta itu dibekukan atau lima juta ringgit, yang mana yang lebih tinggi, atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tujuh tahun atau kedua-duanya. Akta A1467.
Pengubahan atau pembatalan perintah untuk membekukan harta 44A.     (1)     Suatu perintah untuk membekukan harta yang dikeluarkan di bawah seksyen 44 boleh diubah atau dibatalkan oleh agensi penguat kuasa yang mengeluarkan perintah itu— Akta A1467.
  (a) jika seorang pegawai yang berpangkat lebih tinggi daripada pegawai yang mengeluarkan perintah itu berpuas hati bahawa harta itu tidak tertakluk kepada penyitaan di bawah Akta ini; atau  
  (b) atas permohonan orang yang dinamakan atau diperihalkan dalam perintah itu.  
     (2)    Bagi maksud perenggan (1)(a), jika seorang pegawai yang berpangkat lebih tinggi daripada pegawai yang mengeluarkan perintah itu berpuas hati bahawa harta itu tidak tertakluk kepada penyitaan di bawah Akta ini, dia boleh mengubah perintah itu mengikut perenggan (4)(a) atau membatalkan perintah itu.  
     (3)    Bagi maksud perenggan (1)(b), sesuatu permohonan hendaklah dibuat secara bertulis kepada agensi penguat kuasa itu dengan menyatakan alasan yang berdasarkannya pengubahan atau pembatalan perintah itu diminta dan, apabila diterima, hendaklah diuruskan oleh seorang pegawai yang berpangkat lebih tinggi daripada pegawai yang mengeluarkan perintah itu.  
     (4)    Setelah menimbangkan suatu permohonan di bawah perenggan (1)(b), pegawai yang berpangkat lebih tinggi yang berkenaan bolehâ€"  
  (a) mengubah perintah itu berkenaan dengan—  
  (i) tempoh perintah itu;  
  (ii) pembayaran hutang yang dilakukan dengan suci hati dan yang kena dibayar kepada pemiutang sebelum perintah di bawah seksyen 44 itu dibuat; atau  
  (iii) pengadaan suatu penguntukan bagi sara hidup dan perbelanjaan lain yang munasabah orang itu, keluarganya atau pekerjanya;  
  (b) membatalkan perintah itu; atau  
  (c) menolak permohonan itu atas alasan bahawa terdapat syak yang munasabah bahawa harta itu ialah—  
  (i) hal perkara atau keterangan yang berhubungan dengan pelakuan suatu kesalahan di bawah subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan;  
  (ii) harta pengganas;  
  (iii) hasil daripada aktiviti haram; atau  
  (iv) peralatan kesalahan.  
     (5)    Jika pegawai yang berpangkat lebih tinggi yang berkenaan mengubah atau membatalkan perintah itu di bawah subseksyen (2) atau (4), dia hendaklah melepaskan harta itu atau mana-mana bahagiannya yang berkaitan kepada orang yang dinamakan atau diperihalkan dalam perintah itu.  
     (6)    Pegawai yang melaksanakan mana-mana pelepasan mana-mana harta di bawah seksyen ini hendaklah membuat suatu rekod secara bertulis berkenaan dengan pelepasan itu yang menyatakan secara terperinci dalam rekod itu hal keadaan, dan sebab bagi, pelepasan itu, dan dia hendaklah menghantar suatu salinan rekod itu kepada Pendakwa Raya dengan segera.  
     (7)    Pelepasan mana-mana harta di bawah seksyen ini tidak menjejaskan kuasa Pendakwa Raya di bawah Akta ini untuk kemudiannya menyita harta itu jika Pendakwa Raya berpuas hati bahawa harta itu ialah—  
  (a) hal perkara atau keterangan yang berhubungan dengan pelakuan suatu kesalahan di bawah subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan;  
  (b) harta pengganas;  
  (c) hasil daripada aktiviti haram; atau  
  (d) peralatan kesalahan.  
Penyitaan harta alih 45.     (1)     Semasa menjalankan penyiasatan tentang sesuatu kesalahan di bawah subseksyen 4(1) atau sesuatu kesalahan membiayai keganasan, seseorang pegawai penyiasat boleh, setelah mendapat kelulusan daripada seorang pegawai penyiasat yang berpangkat lebih tinggi daripadanya, menyita apa-apa harta alih yang dia mempunyai alasan munasabah untuk mengesyaki merupakan hal perkara kesalahan itu atau keterangan berhubung dengan pelakuan kesalahan itu atau merupakan harta pengganas, hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan. Akta A1467.
     (2)    Suatu senarai semua harta alih yang disita menurut subseksyen (1) dan tempat-tempat harta itu telah masing-masingnya dijumpai hendaklah disediakan oleh pegawai penyiasat yang melaksanakan penyitaan itu dan ditandatangani olehnya.  
     (3)    Suatu salinan senarai yang disebut dalam subseksyen (2) hendaklah disampaikan dengan secepat mungkin kepada pemunya harta itu atau kepada orang yang daripadanya harta itu telah disita.  
     (3A)    Walau bagaimanapun tiada penyampaian di bawah subseksyen (3) dikehendaki jika penyitaan itu dibuat dalam kehadiran orang yang terhadapnya prosiding di bawah Akta ini diniatkan untuk diambil, atau dalam kehadiran pemunya harta itu atau ejennya, atau dalam hal suatu kapal atau pesawat udara, dalam kehadiran nakhoda atau juruterbang, mengikut mana-mana yang berkenaan. Akta A1467.
     (3B)    Pegawai penyiasat yang melaksanakan penyitaan itu hendaklah menghantar suatu salinan senarai harta alih yang disita kepada Pendakwa Raya dengan segera. Akta A1467.
     (4)    Seksyen ini tidak terpakai bagi mana-mana harta alih yang boleh disita di bawah subseksyen (1) yang berada dalam milikan, jagaan atau kawalan sesuatu institusi kewangan. Akta A1467.
Peruntukan lanjut berhubung dengan penyitaan harta alih 46.     (1)     Jika apa-apa harta alih telah disita di bawah Akta ini, penyitaan itu hendaklah dilaksanakan dengan memindahkan harta alih itu daripada milikan, jagaan atau kawalan orang yang daripadanya harta itu telah disita dan meletakkannya di bawah jagaan mana-mana orang dan di mana-mana tempat, yang ditentukan oleh pegawai penyiasat itu.  
     (2)    Jika tidak dapat dilaksanakan, atau selainnya tidak wajar, untuk memindahkan apa-apa harta alih di bawah subseksyen (1), pegawai penyiasat itu boleh meninggalkannya di premis tempat harta itu disita di bawah jagaan mana-mana orang yang ditentukan olehnya bagi maksud itu.  
     (3)    Walau apa pun subseksyen (1), jika mana-mana harta alih, termasuk mana-mana harta alih yang disebut dalam subseksyen (6), telah disita di bawah Akta ini, seseorang pegawai penyiasat, selain pegawai penyiasat yang melaksanakan penyitaan itu, setelah mendapat kebenaran daripada seorang pegawai penyiasat yang berpangkat lebih tinggi daripadanya, boleh—  
  (a) memulangkan buat sementara harta alih itu kepada pemunyanya, atau kepada orang yang daripada milikan, jagaan atau kawalannya harta itu telah disita, atau kepada mana-mana orang yang berhak kepadanya, tertakluk kepada apa-apa terma dan syarat yang boleh dikenakan, dan tertakluk dalam apa-apa jua hal, kepada pemberian jaminan yang mencukupi bagi memastikan bahawa harta alih itu akan diserahkan apabila tuntutan dibuat oleh pegawai penyiasat yang membenarkan pelepasan itu dan bahawa terma dan syarat itu, jika ada, akan dipatuhi; atau  
  (b) memulangkan harta alih itu kepada pemunyanya, atau kepada orang yang daripada milikan, jagaan atau kawalannya harta itu telah disita, atau kepada orang yang berhak kepada, harta alih itu, dengan memberikan kebebasan kepada orang yang kepada harta itu telah dipulangkan itu untuk melupuskan harta alih itu, dan pemulangan itu dijadikan tertakluk kepada pemberian jaminan yang amaunnya tidak kurang daripada amaun yang merupakan nilai pasaran terbuka harta itu pada tarikh harta itu dipulangkan sedemikian.  
     (4)    Jika mana-mana orang yang kepadanya harta alih dipulangkan buat sementara di bawah perenggan (3)(a) tidak menyerahkan harta alih itu apabila dituntut atau tidak mematuhi apa-apa terma atau syarat yang dikenakan di bawah perenggan itu—  
  (a) jaminan yang diberikan berkenaan dengan harta alih itu hendaklah terlucut hak; dan  
  (b) orang itu melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah jaminan yang diberikan olehnya atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tujuh tahun atau kedua-duanya, dan, dalam hal kesalahan yang berterusan, hendaklah sebagai tambahan didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit bagi setiap hari atau sebahagian daripadanya yang kesalahan itu terus dilakukan. Akta A1467.
     (5)    Jika suatu perintah pelucuthakan dibuat oleh mahkamah berkenaan dengan harta alih yang dipulangkan di bawah perenggan (3)(b), pelucuthakan itu hendaklah dilaksanakan dengan melucuthakkan jaminan yang diberikan oleh orang yang kepadanya harta itu telah dipulangkan.  
     (6)    Apabila apa-apa harta alih yang disita di bawah Akta ini terdiri daripada wang, produk pasaran modal atau apa-apa hak dalam tindakan yang berada dalam milikan atau di bawah jagaan atau kawalan mana-mana orang selain orang terhadapnya pendakwaan akan dibuat, penyitaan itu hendaklah dilaksanakan oleh seorang pegawai penyiasat yang menyampaikan pada orang itu suatu perintah— Akta A1467.
  (a) yang melarang orang itu menggunakan, memindahkan, atau membuat urusan tentang harta itu; atau  
  (b) menghendaki orang itu menyerahkan harta itu kepada seorang pegawai penyiasat mengikut cara dan dalam masa yang dinyatakan dalam perintah itu.  
     (7)    Jika apa-apa harta alih yang disita mudah reput atau menjadi rosak, atau merupakan harta yang tidak dapat disenggara tanpa kesukaran, atau tidak praktik untuk disenggara dan tidak dapat diuruskan di bawah subseksyen (3), maka seorang pegawai penyiasat boleh menjual atau menyebabkan dijual harta itu dan hendaklah memegang hasil jualan itu, selepas ditolak kos dan perbelanjaan penyenggaraan dan penjualan harta alih itu, sementara menanti keputusan apa-apa prosiding di bawah Akta ini.  
     (8)    Mana-mana perintah penyitaan yang dibuat di bawah Akta ini boleh pada bila-bila masa diubah atau dibatalkan oleh agensi penguat kuasa itu dengan persetujuan Pendakwa Raya dan Pendakwa Raya boleh memberi apa-apa arahan yang bersifat sampingan atau berbangkit, atau yang perlu, bagi menguatkuasakan, atau bagi melaksanakan, pengubahan atau pembatalan itu. Akta A1467.
Peguam bela dan peguam cara hendaklah menzahirkan maklumat 47.     (1)     Walau apa pun mana-mana undang-undang lain, seseorang Hakim Mahkamah Tinggi boleh, apabila permohonan dibuat kepadanya berhubung dengan penyiasatan apa-apa kesalahan di bawah subseksyen 4(1) atau kesalahan membiayai keganasan, memerintahkan seseorang peguam bela dan peguam cara supaya menzahirkan maklumat yang boleh didapati olehnya berkenaan dengan apa-apa transaksi atau urusan yang berhubungan dengan apa-apa harta yang boleh disita di bawah Akta ini. Akta A1208.
     (2)    Tiada apa-apa jua dalam subseksyen (1) boleh menghendaki seseorang peguam bela dan peguam cara mematuhi apa-apa perintah di bawah subseksyen itu sehinggakan pematuhan itu akan menzahirkan apa-apa maklumat atau komunikasi terlindung yang sampai kepada pengetahuannya bagi maksud apa-apa prosiding yang belum selesai.  
Kuasa menyiasat berhubung dengan sesuatu institusi kewangan 48.     (1)     Walau apa pun peruntukan mana-mana undang-undang bertulis lain atau mana-mana rukun undang-undang, Pendakwa Raya, jika dia berpuas hati bahawa adalah perlu bagi maksud apa-apa penyiasatan sesuatu kesalahan di bawah subseksyen 4(1) atau sesuatu kesalahan membiayai keganasan, boleh memberi kuasa secara bertulis seorang pegawai penyiasat untuk menjalankan berhubung dengan mana-mana institusi kewangan yang ditentukan dalam pemberikuasaan itu segala kuasa penyiasatan yang dinyatakan dalam Bahagian V dan dalam subseksyen (2). Akta A1208.
     (2)    Seseorang pegawai penyiasat yang diberi kuasa di bawah subseksyen (1) boleh, berhubung dengan institusi kewangan yang berkenaan dengannya dia telah diberi kuasa sedemikian—  
  (a) memeriksa dan mengambil salinan apa-apa buku, dokumen atau maklumat yang dipunyai oleh atau berada dalam milikan, jagaan atau kawalan institusi kewangan itu; Akta A1467.
  (b) memeriksa dan mengambil salinan mana-mana akaun syer, akaun pembelian, akaun perbelanjaan atau apa-apa akaun lain mana-mana orang yang disimpan di institusi kewangan itu;  
  (c) memeriksa kandungan mana-mana peti simpan selamat di institusi kewangan itu; atau  
  (d) meminta apa-apa maklumat lain yang berhubungan dengan mana-mana dokumen, maklumat, akaun atau barang yang disebut dalam perenggan (a), (b) dan (c). Akta A1467.
     (3)    Walau apa pun apa-apa jua dalam subseksyen (2), seseorang pegawai penyiasat yang diberi kuasa di bawah subseksyen (1) boleh mengambil milik apa-apa akaun, buku, dokumen, maklumat, hakmilik, produk pasaran modal atau wang tunai yang dia mempunyai akses kepadanya di bawah subseksyen itu jika pada pendapat pegawai itu— Akta A1467.
  (a) pemeriksaannya, penyalinannya, atau pengambilan petikan daripadanya, tidak dapat semunasabahnya dibuat tanpa mengambil miliknya;  
  (b) akaun, buku, dokumen, maklumat, hakmilik, atau wang tunai itu mungkin diganggu atau dimusnahkan melainkan jika dia mengambil miliknya; atau Akta A1467.
  (c) akaun, buku, dokumen, maklumat, hakmilik, atau wang tunai itu mungkin diperlukan sebagai keterangan dalam mana-mana pendakwaan bagi sesuatu kesalahan di bawah subseksyen 4(1), sesuatu kesalahan membiayai keganasan atau sesuatu kesalahan di bawah mana-mana undang-undang bertulis lain. Akta A1467.
     (4)    Mana-mana orang yang dengan sengaja tidak atau enggan menzahirkan apa-apa maklumat atau mengemukakan apa-apa akaun, buku, dokumen, maklumat atau barang di bawah subseksyen (2) kepada pegawai penyiasat yang diberi kuasa di bawah subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya, dan, dalam hal kesalahan yang berterusan, hendaklah sebagai tambahan didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit bagi setiap hari atau sebahagian daripadanya yang kesalahan itu terus dilakukan. Akta A1467.
     (5)    Jika mana-mana orang menzahirkan apa-apa maklumat atau mengemukakan apa-apa akaun, buku, dokumen, maklumat atau barang kepada seseorang pegawai penyiasat yang diberi kuasa di bawah subseksyen (1), baik orang yang mula-mula disebut itu mahupun mana-mana orang lain yang bagi pihaknya atau atas arahannya atau yang sebagai ejen atau pegawainya orang yang mula-mula disebut itu bertindak tidak boleh, oleh sebab penzahiran atau pengemukaan itu, dikenakan apa-apa pendakwaan bagi apa-apa kesalahan di bawah mana-mana undang-undang, atau kepada apa-apa prosiding atau tuntutan oleh mana-mana orang di bawah mana-mana undang-undang, atau di bawah mana-mana kontrak, perjanjian atau perkiraan, atau selainnya. Akta A1467.
Kuasa Pendakwa Raya untuk memperoleh maklumat 49.     (1)     Walau apa pun mana-mana undang-undang atau rukun undang-undang yang berlawanan, Pendakwa Raya, jika dia mempunyai alasan yang munasabah untuk mengesyaki, berdasarkan penyiasatan yang dijalankan di bawah Akta ini, bahawa suatu kesalahan di bawah subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan telah dilakukan, boleh dengan notis bertulis menghendaki— Akta A1467.
  (a) mana-mana orang yang disyaki telah melakukan kesalahan itu;  
  (b) mana-mana saudara atau sekutu orang yang disebut dalam perenggan (a); atau  
  (c) mana-mana orang lain yang Pendakwa Raya mempunyai alasan untuk mempercayai berupaya untuk membantu dalam penyiasatan itu,  
  untuk memberikan suatu pernyataan bertulis dengan bersumpah atau berikrar—  
  (aa) yang mengenal pasti tiap-tiap harta, sama ada alih atau tak alih, sama ada di dalam atau di luar Malaysia, yang dipunyai atau dimilikinya, atau yang mengenainya dia mempunyai apa-apa kepentingan, sama ada di sisi undang-undang atau ekuiti, dan menyatakan tarikh setiap harta yang dikenal pasti itu diperoleh dan cara bagaimana harta itu diperoleh, sama ada dengan jalan apa-apa urus niaga, bekues, devis, pewarisan, atau apa-apa cara lain;  
  (bb) yang mengenal pasti tiap-tiap harta yang dihantar keluar dari Malaysia olehnya atau bagi pihaknya dalam tempoh yang dinyatakan dalam notis itu;  
  (cc) yang menyatakan nilai anggaran dan tempat terletaknya setiap harta yang dikenal pasti di bawah subperenggan (aa) dan (bb), dan jika mana-mana harta itu tidak dapat diketahui tempat letaknya, sebab mengapa;  
  (dd) yang menyatakan berkenaan dengan setiap harta yang dikenal pasti di bawah subperenggan (aa) dan (bb) sama ada harta itu dipegang olehnya atau oleh mana-mana orang lain bagi pihaknya, sama ada harta itu telah dipindahkan hakmiliknya, dijual kepada atau disimpan dengan mana-mana orang, sama ada harta itu telah susut nilainya sejak dia memperolehnya, dan sama ada harta itu telah berbaur dengan harta lain yang tidak dapat dipisahkan atau dibahagikan tanpa kesukaran;  
  (ee) yang menyatakan segala maklumat lain berhubung dengan hartanya, perniagaannya, pengembaraannya atau kegiatan-kegiatannya yang lain sebagaimana yang dinyatakan dalam notis itu; dan  
  (ff) yang menyatakan segala punca pendapatannya, perolehannya atau hartanya.  
     (1A)    Sebagai tambahan, jika Pendakwa Raya berpuas hati berdasarkan maklumat yang diberikan kepadanya oleh seseorang pegawai penyiasat bahawa adalah perlu bagi maksud mana-mana penyiasatan di bawah Akta ini, Pendakwa Raya boleh melalui notis bertulis menghendaki mana-mana orang untuk memberikan apa-apa maklumat yang pada pendapat Pendakwa Raya adalah berguna bagi atau berkaitan dengan sesuatu penyiasatan di bawah Akta ini dalam masa yang ditentukan olehnya berhubung dengan mana-mana orang, soalan atau perkara. Akta A1467.
     (2)    Seseorang pegawai mana-mana institusi kewangan, atau mana-mana orang yang dengan apa-apa cara atau sehingga apa-apa takat bertanggungjawab bagi pengurusan dan kawalan hal ehwal mana-mana institusi kewangan, hendaklah memberikan salinan semua akaun, buku, dokumen atau maklumat yang berhubungan dengan mana-mana orang yang kepadanya notis boleh dikeluarkan di bawah seksyen ini. Akta A1467.
     (3)    Tiap-tiap orang yang kepadanya notis dihantar oleh Pendakwa Raya di bawah seksyen ini hendaklah, walau apa pun mana-mana undang-undang bertulis atau rukun undang-undang yang berlawanan, mematuhi terma notis itu dalam masa yang dinyatakan dalam notis itu, dan mana-mana orang yang dengan sengaja mengabaikan atau tidak mematuhi terma notis itu melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya, dan, dalam hal kesalahan yang berterusan, hendaklah sebagai tambahan didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit bagi setiap hari atau sebahagian daripadanya yang kesalahan itu terus dilakukan. Akta A1467.
     (4)    Tiap-tiap orang yang kepadanya suatu notis telah dihantar oleh Pendakwa Raya di bawah seksyen ini terikat di sisi undang-undang untuk memberikan maklumat itu kepada Pendakwa Raya dalam masa yang dinyatakan dalam notis itu dan untuk menyatakan yang benar dan hendaklah menzahirkan segala maklumat yang diketahuinya, atau tersedia untuknya, atau yang dapat diperoleh olehnya. Akta A1467.
     (5)    Jika mana-mana orang menzahirkan apa-apa maklumat atau mengemukakan apa-apa akaun, buku, dokumen atau maklumat, sebagai jawapan kepada suatu notis di bawah seksyen ini, orang itu, ejennya atau pekerjanya, atau mana-mana orang lain yang bertindak bagi pihaknya atau atas arahannya, tidak boleh, semata-mata oleh sebab penzahiran atau pengemukaan itu, didakwa bagi apa-apa kesalahan di bawah mana-mana undang-undang, atau apa-apa prosiding atau tuntutan oleh mana-mana orang di bawah mana-mana undang-undang atau di bawah apa-apa kontrak, perjanjian atau perkiraan, atau selainnya. Akta A1467.
     (6)    Subseksyen (5) tidaklah menggalang, menghalang atau melarang pemulaan apa-apa pendakwaan bagi apa-apa kesalahan sebagaimana yang diperuntukkan oleh seksyen ini atau pemberian maklumat palsu berhubung dengan apa-apa pernyataan dengan bersumpah atau berikrar yang diberikan kepada Pendakwa Raya menurut seksyen ini.  
Penyitaan harta alih dalam institusi kewangan 50.     (1)     Jika Pendakwa Raya berpuas hati berdasarkan maklumat yang diberikan kepadanya oleh seseorang pegawai penyiasat bahawa apa-apa harta alih atau apa-apa pertambahan kepadanya yang menjadi— Akta A1467.
  (a) hal perkara atau keterangan yang berhubungan dengan pelakuan suatu kesalahan di bawah subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan;  
  (b) harta pengganas;  
  (c) hasil daripada aktiviti haram; atau  
  (d) peralatan kesalahan,  
  ada dalam milikan, jagaan atau kawalan sesuatu institusi kewangan, dia boleh, walau apa pun mana-mana undang-undang bertulis yang lain, dengan perintah mengarahkan supaya harta alih itu atau apa-apa pertambahan kepadanya di institusi kewangan itu disita oleh pegawai penyiasat itu atau dengan perintah mengarahkan institusi kewangan itu supaya tidak melepaskan, berurusan tentang atau selainnya melupuskan harta alih itu atau apa-apa pertambahan kepadanya, keseluruhannya atau sebahagiannya, sehingga perintah itu diubah atau dibatalkan.  
     (1A)    Pegawai penyiasat yang melaksanakan sesuatu penyitaan di bawah seksyen ini hendaklah dengan segera memberitahu Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Sekuriti atau Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan, mengikut mana-mana yang berkenaan, mengenai mana-mana perintah yang dibuat di bawah subseksyen (1). Akta A1467.
     (2)    Sesuatu institusi kewangan atau mana-mana ejen atau pekerja sesuatu institusi kewangan tidak boleh, oleh sebab mematuhi perintah Pendakwa Raya di bawah subseksyen (1), didakwa di bawah mana- mana undang-undang atau apa-apa prosiding atau tuntutan oleh mana-mana orang di bawah mana-mana undang-undang atau di bawah apa-apa kontrak, perjanjian, atau perkiraan, atau selainnya.  
     (3)    Mana-mana orang yang tidak mematuhi sesuatu perintah Pendakwa Raya di bawah subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima kali ganda amaun yang dilepaskan, diuruskan, atau selainnya dilupuskan dengan melanggar perintah Pendakwa Raya itu atau lima juta ringgit, mengikut mana-mana yang lebih tinggi, atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tujuh tahun atau kedua-duanya, dan, dalam hal kesalahan yang berterusan, hendaklah sebagai tambahan didenda tidak melebihi lima ribu ringgit bagi setiap hari atau sebahagian daripadanya yang kesalahan itu terus dilakukan. Akta A1467.
     (4)    (Dipotong). Akta A1467.
Penyitaan harta tak alih 51.     (1)     Jika Pendakwa Raya berpuas hati berdasarkan maklumat yang diberikan kepadanya oleh seseorang pegawai penyiasat bahawa apa-apa harta tak alih ialah— Akta A1467.
  (a) hal perkara atau keterangan yang berhubungan dengan pelakuan suatu kesalahan di bawah subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan;  
  (b) harta pengganas;  
  (c) hasil daripada aktiviti haram; atau  
  (d) peralatan kesalahan,  
  Pendakwa Raya boleh dengan perintah mengarahkan supaya harta tak alih itu disita oleh pegawai penyiasat.  
     (1A)    Jika apa-apa harta tak alih disita di bawah Akta ini, penyitaan itu hendaklah dilaksanakan— Akta A1467.
  (a) dengan pengeluaran suatu Notis Penyitaan oleh Pendakwa Raya yang menyatakan di dalamnya butir-butir harta tak alih yang disita itu setakat yang butir-butir itu diketahuinya, dan melarang segala urusan tentang harta tak alih itu;  
  (b) dengan menyampaikan suatu salinan Notis itu kepada pemunya atau orang yang mempunyai milikan, jagaan atau kawalan harta tak alih itu, jika diketahui;  
  (c) dengan memaparkan, jika praktik, suatu salinan Notis itu pada suatu tempat yang mudah dilihat di harta tak alih itu; dan  
  (d) dengan menyampaikan suatu salinan Notis itu kepada Pentadbir Tanah atau Pendaftar Hakmilik, mengikut mana-mana yang berkenaan, di Semenanjung Malaysia, atau Pendaftar Hakmilik atau Pemungut Hasil Tanah, mengikut mana-mana yang berkenaan, di Sabah, atau kepada Pengarah Tanah dan Ukur atau Pendaftar yang bertanggungjawab bagi hakmilik tanah, mengikut mana-mana yang berkenaan, di Sarawak, bagi kawasan tempat terletaknya harta tak alih itu.  
     (2)    Pentadbir Tanah, Pemungut Hasil Tanah, Pengarah Tanah dan Ukur, Pendaftar Hakmilik atau Pendaftar yang bertanggungjawab bagi hakmilik tanah, mengikut mana-mana yang berkenaan, yang disebut dalam subseksyen (1A) hendaklah dengan serta-merta apabila disampaikan kepadanya Notis Penyitaan di bawah subseksyen itu mencatatkan terma Notis Penyitaan itu pada dokumen hakmilik yang berkenaan dengan harta tak alih itu dalam Daftar di pejabatnya. Akta A1467.
     (3)    Jika suatu catatan tentang sesuatu Notis Penyitaan telah dibuat di bawah subseksyen (2), Notis itu hendaklah mempunyai kuat kuasa melarang segala urusan berkenaan dengan harta tak alih itu, dan selepas catatan itu telah dibuat tiada urusan berkenaan dengan harta tak alih itu boleh didaftarkan, tidak kira sama ada urusan itu dilaksanakan sebelum atau selepas pengeluaran Notis itu atau pembuatan catatan itu.  
     (4)    Subseksyen (3) tidaklah terpakai bagi sesuatu urusan yang dilaksanakan oleh seseorang pegawai badan awam atas sifatnya sebagai pegawai sedemikian, atau selainnya oleh atau bagi pihak Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan sesuatu Negeri, atau suatu pihak berkuasa tempatan atau pihak berkuasa berkanun lain.  
     (5)    Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (2) atau (3) atau melakukan apa-apa perbuatan yang menghasilkan, atau menyebabkan, pelanggaran subseksyen (2) atau (3) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima kali ganda nilai harta yang berkenaan dengannya perintah Pendakwa Raya telah dilanggar, atau lima juta ringgit, mengikut mana-mana yang lebih tinggi, atau boleh dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tujuh tahun atau kedua-duanya, dan, dalam hal kesalahan yang berterusan, hendaklah sebagai tambahan didenda tidak melebihi lima ribu ringgit bagi setiap hari atau sebahagian daripadanya yang kesalahan itu terus dilakukan. Akta A1467.
     (6)    Jika suatu Notis Penyitaan telah dikeluarkan di bawah subseksyen (1A), seseorang tuan punya berdaftar harta tak alih yang disita di bawah Notis itu, atau mana-mana orang lain yang mempunyai apa-apa kepentingan mengenai harta tak alih itu, yang tahu tentang Notis itu, dan yang dengan disedarinya membuat apa-apa perjanjian dengan mana-mana orang untuk menjual, memindahkan hakmilik, atau selainnya melupuskan atau membuat urusan tentang, keseluruhan atau sebahagian harta tak alih itu melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima kali ganda nilai harta itu atau lima juta ringgit, mengikut mana-mana yang lebih tinggi, atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tujuh tahun atau kedua-duanya, dan, dalam hal kesalahan yang berterusan, hendaklah sebagai tambahan didenda tidak melebihi lima ribu ringgit bagi setiap hari atau sebahagian daripadanya yang kesalahan itu terus dilakukan. Akta A1467.
Peruntukan khas berhubung dengan penyitaan perniagaan 52.     (1)     Jika sesuatu agensi penguat kuasa mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa mana-mana perniagaan—  
  (a) sedang dijalankan oleh atau bagi pihak mana-mana orang yang terhadapnya pendakwaan bagi suatu kesalahan di bawah subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan dicadangkan untuk dimulakan; Akta A1208.
  (b) sedang dijalankan oleh atau bagi pihak seorang saudara atau seorang sekutu orang itu;  
  (c) ialah suatu perniagaan yang orang itu, atau seorang saudara atau sekutunya, mempunyai kepentingan sebanyak atau yang membawa hak tidak kurang daripada tiga puluh peratus daripada keseluruhan perniagaan itu; atau  
  (d) ialah suatu perniagaan yang mengenainya orang itu atau saudara atau sekutunya mempunyai kawalan pengurusan atau kawalan berkesan, sama ada secara perseorangan atau bersama,  
  agensi penguat kuasa itu boleh menyita perniagaan itu mengikut cara yang diperuntukkan di bawah Bahagian ini atau melalui suatu perintah bertulis—  
  (aa) mengarahkan takat dan cara bagaimana perniagaan itu boleh dijalankan;  
  (bb) menentukan mana-mana orang untuk mengawasi, mengarahkan atau mengawal perniagaan itu, termasuk akaun-akaunnya, atau menjalankan perniagaan itu atau apa-apa bahagian perniagaan itu yang ditentukan;  
  (cc) mengarahkan supaya kesemua atau apa-apa perkadaran hasil atau keuntungan perniagaan itu dibayar kepada Akauntan Negara dan disimpan olehnya sementara menanti arahan lanjut berkenaan dengannya dibuat oleh agensi penguat kuasa itu;  
  (dd) melarang mana-mana pengarah, pegawai atau pekerja atau mana-mana orang lain terlibat dalam apa-apa cara dalam perniagaan itu berkuat kuasa dari tarikh surat larangan itu; atau  
  (ee) mengarahkan supaya premis tempat perniagaan itu dijalankan ditutup dan, jika perlu atau suai manfaat, diletakkan di bawah kawalan atau jagaan.  
     (1A)    Pegawai penyiasat yang melaksanakan penyitaan itu hendaklah menghantar notis mengenai penyitaan itu kepada Pendakwa Raya dengan segera. Akta A1467.
     (2)    Jika suatu perintah dibuat oleh sesuatu agensi penguat kuasa di bawah subseksyen (1), ia boleh memasukkan dalam perintah itu, atau boleh kemudiannya memberikan apa-apa arahan lanjut secara lisan atau bertulis yang bersampingan atau berdampingan, atau yang diperlukan, untuk memberikan kuat kuasa kepada, atau untuk menjalankan, perintah itu.  
     (3)    Suatu perintah di bawah subseksyen (1) boleh pada bila-bila masa diubah atau dibatalkan oleh sesuatu agensi penguat kuasa dan jika ia telah mengubah atau membatalkan perintah itu, ia boleh memberikan apa-apa arahan yang bersampingan atau berdampingan, atau yang diperlukan, bagi memberikan kuat kuasa kepada, atau bagi menjalankan, perubahan atau pembatalan itu.  
     (4)    Tertakluk kepada subseksyen (5), baik Kerajaan Persekutuan mahupun mana-mana orang tidaklah, berbangkit daripada apa-apa perintah di bawah subseksyen (1), bertanggungjawab bagi pembayaran apa-apa wang, diu, hutang, tanggungan atau caj yang kena dibayar kepada mana-mana orang berkenaan dengan perniagaan itu, atau berkenaan dengan mana-mana harta alih atau harta tak alih yang dipunyai, dimiliki, diduduki atau digunakan, oleh mana-mana orang berhubung dengan perniagaan itu.  
     (5)    Jika seseorang menjalankan apa-apa aktiviti perniagaan itu menurut suatu perintah di bawah subseksyen (1), dia hendaklah bertanggungjawab bagi pembayaran gaji pekerja-pekerja perniagaan itu yang terlibat dalam menjalankan apa-apa kerja berhubung dengan aktiviti itu bagi tempoh semasa orang itu menjalankan aktiviti itu, dan gaji itu hendaklah dibayar daripada keuntungan yang diperoleh daripada aktiviti itu atau, jika tidak ada keuntungan sedemikian atau jika keuntungan itu tidak mencukupi, daripada aset dan harta perniagaan itu.  
     (6)    Mana-mana orang yang melanggar seksyen ini melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tujuh tahun atau kedua-duanya, dan, dalam hal kesalahan yang berterusan, hendaklah sebagai tambahan didenda tidak melebihi lima ribu ringgit bagi setiap hari atau sebahagian daripadanya yang kesalahan itu terus dilakukan. Akta A1467.
Tamat tempoh perintah penyitaan 52A.    Sesuatu perintah penyitaan yang dibuat di bawah Akta ini hendaklah terhenti berkuat kuasa selepas tamat tempoh dua belas bulan dari tarikh perintah penyitaan itu, atau jika terdapat suatu perintah pembekuan sebelum itu, dua belas bulan dari tarikh perintah pembekuan itu, jika orang yang terhadapnya perintah itu dibuat tidak dipertuduh dengan suatu kesalahan di bawah Akta ini. Akta A1467.
Larangan berurusan dengan harta di luar Malaysia 53.     (1)     Jika Pendakwa Raya berpuas hati bahawa apa-apa harta ialah— Akta A1467.
  (a) hal perkara atau keterangan yang berhubungan dengan pelakuan suatu kesalahan di bawah subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan;  
  (b) harta pengganas;  
  (c) hasil daripada aktiviti haram; atau  
  (d) peralatan kesalahan,  
  dan harta itu dipegang atau didepositkan di luar Malaysia, dia boleh membuat suatu permohonan yang disokong oleh afidavit kepada seorang hakim Mahkamah Tinggi untuk mendapatkan perintah yang melarang orang yang memegang harta itu atau yang dengannya harta itu didepositkan membuat urusan tentang harta itu.  
     (2)    Apabila berpuas hati bahawa harta itu ialah—  
  (a) hal perkara atau keterangan yang berhubungan dengan pelakuan suatu kesalahan di bawah subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan;  
  (b) harta pengganas;  
  (c) hasil daripada aktiviti haram; atau  
  (d) peralatan kesalahan,  
  Mahkamah hendaklah membuat suatu perintah yang melarang orang yang memegang harta itu atau yang dengannya harta itu didepositkan membuat urusan tentang harta itu.  
     (3)    Sesuatu perintah di bawah subseksyen (2) hendaklah terhenti berkuat kuasa selepas habis tempoh dua belas bulan dari tarikh perintah itu dibuat jika orang yang terhadapnya perintah itu dibuat tidak dipertuduh dengan suatu kesalahan di bawah Akta ini.  
Membuat urusan tentang harta selepas penyitaan adalah tidak sah 54.     (1)     Jika apa-apa harta yang telah disita di bawah Akta ini, dan selagi penyitaan itu masih berkuat kuasa, apa-apa urusan yang dilaksanakan oleh mana-mana orang atau antara mana-mana orang berkenaan dengan harta itu, kecuali apa-apa urusan yang dilaksanakan di bawah Akta ini oleh seseorang pegawai sesuatu badan awam atas sifatnya sebagai pegawai sedemikian, atau selainnya oleh atau bagi pihak Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan sesuatu Negeri, atau suatu pihak berkuasa tempatan, atau pihak berkuasa berkanun lain, adalah batal dan tidak sah, dan tidak boleh didaftarkan atau selainnya diberi kuat kuasa oleh mana-mana orang atau pihak berkuasa.  
     (2)    Subseksyen (1) hendaklah menjadi tambahan kepada dan tidak mengurangkan subseksyen 51(3) dan (4).  
     (3)    Selagi sesuatu penyitaan apa-apa harta di bawah Akta ini berkuat kuasa, tiada tindakan, guaman atau prosiding lain yang bersifat sivil boleh dimulakan, atau jika tindakan, guaman atau prosiding lain itu belum selesai sebelum sahaja penyitaan itu, dikekalkan atau diteruskan di mana-mana mahkamah atau di hadapan mana-mana pihak berkuasa lain berkenaan dengan harta yang telah disita sedemikian, dan tiada penahanan, pelaksanaan atau proses lain yang seumpama itu boleh dimulakan, dan jika apa-apa proses sedemikian belum selesai sebelum sahaja penyitaan itu, dikekalkan atau diteruskan, berkenaan dengan harta itu oleh sebab apa-apa tuntutan, penghakiman atau dekri, tidak kira sama ada tuntutan itu telah dibuat atau penghakiman atau dekri itu telah diberikan, sebelum atau selepas penyitaan itu dilaksanakan, kecuali atas kehendak Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan sesuatu Negeri, atau atas kehendak sesuatu pihak berkuasa tempatan atau pihak berkuasa berkanun lain, atau kecuali dengan terlebih dahulu mendapat keizinan bertulis Pendakwa Raya.  
Pelucuthakan harta apabila ada pendakwaan bagi sesuatu kesalahan 55.     (1)     Tertakluk kepada seksyen 61, dalam apa-apa pendakwaan bagi suatu kesalahan di bawah subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan, mahkamah hendaklah membuat perintah bagi pelucuthakan apa-apa harta yang dibuktikan menjadi— Akta A1467.
  (a) hal perkara atau keterangan yang berhubungan dengan pelakuan kesalahan itu;  
  (b) harta pengganas;  
  (c) hasil daripada aktiviti haram; atau  
  (d) peralatan kesalahan,  
  jika—  
  (aa) kesalahan itu telah dibuktikan terhadap tertuduh; atau  
  (bb) kesalahan itu tidak dibuktikan terhadap tertuduh tetapi mahkamah berpuas hati bahawa—  
  (i) tertuduh bukan pemunya harta itu yang sebenar dan sah; dan  
  (ii) tiada orang lain berhak kepada harta itu sebagai pembeli dengan suci hati dengan balasan berharga.  
     (2)    Jika kesalahan itu dibuktikan terhadap tertuduh tetapi harta yang disebut dalam subseksyen (1) telah dilupuskan, susut nilai atau tidak dapat dikesan, mahkamah hendaklah memerintahkan supaya tertuduh membayar sebagai penalti suatu jumlah wang yang bersamaan dengan, pada pendapat mahkamah, nilai harta itu, dan apa-apa penalti sedemikian hendaklah boleh didapatkan sebagai suatu hutang sivil yang kena dibayar kepada Kerajaan Malaysia dan tidak tertakluk kepada apa-apa tempoh had masa yang ditetapkan oleh mana-mana undang-undang bertulis. Akta A1467.
     (3)    Dalam menentukan sama ada harta itu ialah— Akta A1467.
  (a) hal perkara atau keterangan yang berhubungan dengan pelakuan suatu kesalahan di bawah subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan;  
  (b) harta pengganas;  
  (c) hasil daripada aktiviti haram; atau  
  (d) peralatan kesalahan,  
  mahkamah hendaklah menggunakan standard pembuktian yang dikehendaki dalam prosiding sivil.  
Pelucuthakan harta jika tiada pendakwaan 56.     (1)     Tertakluk kepada seksyen 61, jika berkenaan dengan apa-apa harta yang disita di bawah Akta ini tiada pendakwaan atau sabitan bagi suatu kesalahan di bawah subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan, Pendakwa Raya boleh, sebelum tamat tempoh dua belas bulan dari tarikh penyitaan itu, atau jika terdapat suatu perintah pembekuan, dua belas bulan dari tarikh pembekuan itu, memohon kepada seorang hakim Mahkamah Tinggi untuk mendapatkan suatu perintah pelucuthakan harta itu jika dia berpuas hati bahawa harta itu ialah— Akta A1467.
  (a) hal perkara atau keterangan yang berhubungan dengan pelakuan kesalahan itu;  
  (b) harta pengganas;  
  (c) hasil daripada aktiviti haram; atau  
  (d) peralatan kesalahan.  
     (2)    Hakim yang kepadanya suatu permohonan dibuat di bawah subseksyen (1) hendaklah membuat suatu perintah bagi pelucuthakan harta itu jika dia berpuas hati—  
  (a) bahawa harta itu ialah— Akta A1467.
  (i) hal perkara atau keterangan yang berhubungan dengan pelakuan suatu kesalahan di bawah subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan;  
  (ii) harta pengganas;  
  (iii) hasil daripada aktiviti haram; atau  
  (iv) peralatan kesalahan; dan  
  (b) bahawa tiada pembelian suci hati dengan balasan berharga berkenaan dengan harta itu.  
     (3)    Apa-apa harta yang telah disita dan berkenaan dengannya tiada permohonan dibuat di bawah subseksyen (1) hendaklah, apabila tamat tempoh dua belas bulan dari tarikh penyitaannya, dilepaskan kepada orang yang daripadanya harta itu telah disita.  
     (4)    Dalam menentukan sama ada harta itu ialah— Akta A1467.
  (a) hal perkara atau keterangan yang berhubungan dengan pelakuan suatu kesalahan di bawah subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan;  
  (b) harta pengganas;  
  (c) hasil daripada aktiviti haram; atau  
  (d) peralatan kesalahan,  
  mahkamah hendaklah menggunakan standard pembuktian yang dikehendaki dalam prosiding sivil.  
Perintah pelucuthakan tidak terjejas oleh pembebasan 56A.    Hakikat bahawa seseorang telah dibebaskan daripada suatu kesalahan berat atau suatu kesalahan berat asing tidak menjejaskan kuasa mahkamah untuk mengeluarkan suatu perintah pelucuthakan. Akta A1467.
Kesahan pembekuan, penyitaan atau penjualan 57.    Jika pembekuan, penyitaan atau penjualan mana-mana harta telah dilaksanakan di bawah Akta ini, kesahan pembekuan, penyitaan atau penjualan itu, atau apa-apa pelupusan dalam bentuk lain harta itu, atau apa-apa pemusnahan harta itu mengikut peruntukan Akta ini, berbangkit daripadanya pembekuan, penyitaan atau penjualan itu, tidaklah terjejas oleh apa-apa bantahan tentangnya berhubung dengan cara bagaimana pembekuan, penyitaan atau penjualan itu dilaksanakan, atau tempat pembekuan, penyitaan atau penjualan itu dilaksanakan, atau orang yang daripadanya telah dilaksanakan, atau orang yang kepadanya apa-apa notis pembekuan, penyitaan atau penjualan itu telah diberikan, atau ditinggalkan daripada diberikan, atau apa-apa kegagalan untuk mematuhi mana-mana peruntukan tatacara dalam Akta ini atau mana-mana undang-undang bertulis lain dalam melaksanakan pembekuan, penyitaan atau penjualan itu.  
Peletakhakan harta yang dilucuthakkan pada Kerajaan Persekutuan 58.     (1)     Jika apa-apa harta dilucuthakkan di bawah Akta ini, harta itu hendaklah terletak hak pada Kerajaan Persekutuan bebas daripada apa-apa hak, kepentingan atau bebanan mana-mana orang kecuali hak, kepentingan atau bebanan yang dipegang oleh seorang pembeli suci hati dengan balasan berharga dan yang tidak selainnya batal dan tidak sah di bawah mana-mana peruntukan Akta ini.  
     (2)    Jika mana-mana orang memegang apa-apa bebanan yang kepadanya harta itu tertakluk menuntut bahawa dia memegang bebanan itu sebagai pembeli suci hati dengan balasan berharga dan bahawa bebanan itu tidak selainnya batal dan tidak sah di bawah mana-mana peruntukan Akta ini, dan Kerajaan Persekutuan mempertikaikan tuntutan itu, Pendakwa Raya boleh merujuk tuntutan itu kepada Mahkamah Tinggi supaya memutuskan persoalan itu dan Mahkamah boleh memutuskan persoalan itu setelah memberikan peluang untuk didengar kepada orang yang memegang bebanan itu dan mendengar jawapan daripada Pendakwa Raya tentang apa-apa representasi yang dibuat di hadapan Mahkamah itu oleh orang yang memegang bebanan itu. Akta A1467.
     (3)    Jika mana-mana harta terletak hak pada Kerajaan Persekutuan di bawah subseksyen (1), peletakhakan itu hendaklah berkuat kuasa tanpa apa-apa pindah hakmilik, pindah hak, surat ikatan atau surat cara lain dan jika apa-apa pendaftaran peletakhakan itu dikehendaki di bawah mana-mana undang-undang, pihak berkuasa yang diberi kuasa untuk melaksanakan pendaftaran itu hendaklah berbuat demikian atas nama mana-mana pegawai awam atau pihak berkuasa, orang atau badan yang ditentukan oleh Pendakwa Raya.  
     (4)    Jika harta yang terletak hak pada Kerajaan Persekutuan di bawah subseksyen (1) ialah harta tak alih, peletakhakan itu hendaklah, apabila dikemukakan kepada Pendaftar Hakmilik atau Pentadbir Tanah, di Semenanjung Malaysia, atau kepada Pendaftar Hakmilik atau Pemungut Hasil Tanah, di Sabah atau Pendaftar Hakmilik atau Pengarah Tanah dan Ukur, mengikut mana-mana yang berkenaan, di Sarawak suatu perintah mahkamah melucuthakkan harta tak alih itu, atau dalam hal harta yang dilucuthakkan di bawah subseksyen 55(1), suatu perakuan Pendakwa Raya mengesahkan bahawa harta itu telah dilucuthakkan, hendaklah didaftarkan atas nama Pesuruhjaya Tanah Persekutuan.  
     (5)    Dalam seksyen ini, "pembeli dengan suci hati dengan balasan berharga" ertinya mana-mana penerima pindahan, pemegang serah hak, pemegang gadaian, pemegang gadai janji, pemegang sandaran, pemegang lien, atau penerima pajakan, bagi apa-apa harta jika pemindahan, penyerahhakan, penggadaian, penggadaijanjian, penyandaran, lien, atau pemajakan itu telah didapati olehnya dengan balasan berharga yang cukup berupa wang atau nilaian wang, tanpa maklum— Akta A1467.
  (a) bahawa harta itu ialah—  
  (i) hal perkara atau keterangan yang berhubungan dengan pelakuan suatu kesalahan di bawah subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan;  
  (ii) harta pengganas;  
  (iii) hasil daripada aktiviti haram; atau  
  (iv) peralatan kesalahan; atau  
  (b) tentang apa-apa hal keadaan yang daripadanya, jika siasatan munasabah telah dijalankan, mungkin dapat diketahui bahawa harta itu ialah—  
  (i) hal perkara atau keterangan yang berhubungan dengan pelakuan suatu kesalahan di bawah subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan;  
  (ii) harta pengganas;  
  (iii) hasil daripada aktiviti haram; atau  
  (iv) peralatan kesalahan.  
Perintah kewangan 59.     (1)     Bagi maksud prosiding di bawah seksyen 55 atau 56, mahkamah hendaklah mengeluarkan suatu perintah penalti kewangan terhadap seseorang yang daripadanya harta telah dilucuthakkan berkenaan dengan faedah yang diperoleh oleh orang itu daripada— Akta A1467.
  (a) pelakuan suatu kesalahan di bawah subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan;  
  (b) harta pengganas;  
  (c) hasil daripada aktiviti haram; atau  
  (d) peralatan kesalahan.  
     (2)    Mahkamah boleh, jika didapatinya wajar, menaksir nilai faedah yang diperoleh sedemikian dan mengarahkan orang itu membayar kepada Kerajaan Persekutuan suatu penalti kewangan yang bersamaan dengan amaun itu.  
     (3)    Jika suatu perintah pelucuthakan telah dibuat di bawah seksyen 55 atau 56 terhadap mana-mana harta yang merupakan—  
  (a) hal perkara atau keterangan yang berhubungan dengan pelakuan suatu kesalahan di bawah subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan;  
  (b) harta pengganas;  
  (c) hasil daripada aktiviti haram; atau  
  (d) peralatan kesalahan,  
  penalti kewangan yang kena dibayar di bawah subseksyen (2) hendaklah dikurangkan sebanyak suatu amaun yang bersamaan dengan nilai harta itu pada masa perintah itu dibuat di bawah subseksyen (2) dan apa-apa penalti sedemikian hendaklah didapatkan kembali sebagai suatu hutang sivil yang kena dibayar kepada Kerajaan Malaysia dan tidak tertakluk kepada apa-apa tempoh had masa yang ditetapkan oleh mana-mana undang-undang bertulis.  
     (4)    Dalam menentukan sama ada faedah itu diperoleh berbangkit daripada—  
  (a) pelakuan suatu kesalahan di bawah subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan;  
  (b) harta pengganas;  
  (c) hasil daripada aktiviti haram; atau  
  (d) peralatan kesalahan,  
  mahkamah hendaklah menggunakan standard pembuktian yang dikehendaki dalam prosiding sivil.  
Pelepasan harta yang disita 60.     (1)     Jika harta telah disita di bawah Akta ini, seseorang pegawai penyiasat selain pegawai penyiasat yang melaksanakan penyitaan itu, boleh pada bila-bila masa sebelum harta itu dilucuthakkan di bawah Akta ini, dengan persetujuan Pendakwa Raya melepaskan harta itu kepada mana-mana orang yang ditentukan oleh Pendakwa Raya berhak di sisi undang-undang kepada harta itu jika Pendakwa Raya berpuas hati bahawa harta itu tidak tertakluk kepada pelucuthakan di bawah Akta ini atau selainnya diperlukan bagi tujuan mana-mana prosiding di bawah Akta ini, atau bagi tujuan apa-apa pendakwaan di bawah mana-mana undang-undang lain, dan dalam hal sedemikian baik pegawai yang melaksanakan penyitaan tersebut, mahu pun Kerajaan Persekutuan atau mana-mana orang yang bertindak bagi pihak Kerajaan Persekutuan, tidak boleh dikenakan apa-apa prosiding oleh mana-mana orang jika penyitaan dan pelepasan itu telah dilaksanakan dengan suci hati. Akta A1467.
     (2)    Pegawai yang melaksanakan apa-apa pelepasan mana-mana harta di bawah subseksyen (1) hendaklah membuat suatu rekod bertulis berkenaan dengan pelepasan itu, dengan menyatakan dalam rekod itu secara terperinci hal keadaan dan sebab bagi, pelepasan itu, dan dia hendaklah menghantar suatu salinan rekod itu kepada Pendakwa Raya.  
     (3)    Bagi maksud subseksyen (1), Pendakwa Raya boleh memberi apa-apa arahan yang bersifat sampingan atau berbangkit, atau yang perlu, bagi menguatkuasakan, atau bagi melaksanakan, pelepasan harta itu. Akta A1467.
Pihak ketiga yang suci hati 61.     (1)     Peruntukan di dalam Bahagian ini hendaklah terpakai tanpa menjejaskan hak-hak pihak ketiga yang suci hati.  
     (2)    Mahkamah yang membuat perintah pelucuthakan di bawah subseksyen 28L(1) atau seksyen 55 atau hakim yang kepadanya suatu permohonan dibuat di bawah subseksyen 28L(2) atau 56(1) hendaklah menyebabkan supaya disiarkan suatu notis dalam Warta memanggil mana-mana pihak ketiga yang menuntut mempunyai apa-apa kepentingan mengenai harta itu supaya hadir di hadapan mahkamah itu pada tarikh yang dinyatakan dalam notis itu untuk menunjukkan sebab mengapa harta itu tidak boleh dilucuthakkan. Akta A1467.
     (3)    Ketiadaan suci hati pada pihak ketiga boleh disimpulkan, oleh mahkamah atau sesuatu agensi penguat kuasa, daripada hal keadaan objektif hal itu.  
     (4)    Mahkamah atau agensi penguat kuasa hendaklah memulangkan harta itu kepada pihak yang menuntut apabila ia berpuas hati bahawa—  
  (a) pihak yang menuntut itu mempunyai suatu kepentingan sah di sisi undang-undang mengenai harta itu;  
  (b) tiada pengambilan bahagian, pakatan sulit atau penglibatan berkenaan dengan kesalahan di bawah subseksyen 4(1) atau Bahagian IVA, atau kesalahan membiayai keganasan yang menjadi tujuan prosiding itu boleh dikaitkan dengan pihak yang menuntut itu; Akta A1467.
  (c) pihak yang menuntut itu tidak tahu dan jahil tanpa niat tentang penggunaan menyalahi undang-undang harta itu, atau jika dia tahu, tidak dengan sukarela mengizinkan penggunaan menyalahi undang- undang harta itu;  
  (d) pihak yang menuntut itu tidak memperoleh apa-apa hak mengenai harta itu daripada seseorang yang tindakan diambil terhadapnya di bawah hal keadaan yang menimbulkan kesimpulan yang munasabah bahawa apa-apa hak telah dipindahkan hakmilik bagi maksud mengelakkan pelucuthakan harta itu pada akhirnya kemudiannya; dan  
  (e) pihak menuntut itu telah melakukan segala yang semunasabahnya dapat dijangkakan untuk menghalang penggunaan menyalahi undang-undang harta itu.  
Pelupusan harta yang dilucuthakkan 62.    Apabila harta yang tidak dikehendaki supaya dimusnahkan dan yang tidak berbahaya kepada orang ramai telah dilucuthakkan di bawah seksyen 28L atau 55 atau 56, mahkamah atau sesuatu agensi penguat kuasa boleh, mengikut undang-undang— Akta A1467.
  (a) menyimpannya untuk kegunaan rasmi, atau memindahkannya kepada Kerajaan Persekutuan; atau  
  (b) menjualnya dan memindahkan hasil daripada penjualan itu kepada Kerajaan Persekutuan.  
Orang yang melarikan diri 63.     (1)     Bagi maksud Akta ini, seseorang hendaklah dianggap seolah-olah telah disabitkan atas suatu kesalahan berat jika orang itu melarikan diri berkaitan dengan sesuatu kesalahan berat dan apa-apa sebutan dalam Bahagian ini tentang defendan hendaklah termasuk sebutan tentang orang itu.  
     (2)    Bagi maksud subseksyen (1), seseorang hendaklah dianggap seolah-olah dia telah melarikan diri berkaitan dengan suatu kesalahan berat jika, sebelum atau selepas tarikh permulaan kuat kuasa—  
  (a) penyiasatan suatu kesalahan berat telah dimulakan terhadap orang itu; dan  
  (b) orang itu—  
  (i) mati sebelum prosiding berkenaan dengan kesalahan itu dimulakan, atau jika prosiding itu telah dimulakan, orang itu mati sebelum dia disabitkan atas kesalahan itu; Akta A1467.
  (ii) tidak dapat dijumpai atau ditangkap oleh agensi penguat kuasa selepas usaha yang munasabah untuk berbuat demikian pada akhir tempoh enam bulan dari tarikh penyiasatan yang disebut dalam perenggan (a) dimulakan; Akta A1467.
  (iii) mengelak sesuatu agensi penguat kuasa; Akta A1467.
  (iv) telah dipertuduh dengan suatu kesalahan berat dan suatu waran tangkap tidak dapat dilaksanakan selepas usaha yang munasabah untuk berbuat demikian pada akhir tempoh enam bulan dari tarikh pengeluaran waran tangkap itu; atau Akta A1467.
  (v) telah dipertuduh dengan suatu kesalahan berat dan tidak dapat diekstradisikan oleh agensi penguat kuasa selepas usaha yang munasabah untuk berbuat demikian pada akhir tempoh enam bulan dari tarikh pengeluaran waran tangkap itu. Akta A1467.
Perintah pelucuthakan jika seseorang melarikan diri 64.    Jika seseorang, oleh sebab seksyen 63, dianggap seolah-olah dia telah disabitkan atas suatu kesalahan berat, mahkamah boleh membuat suatu perintah pelucuthakan di bawah Bahagian ini jika mahkamah itu berpuas hati—  
  (a) berdasarkan keterangan yang dikemukakan di hadapannya bahawa, berdasarkan imbangan kebarangkalian, orang itu telah melarikan diri; dan  
  (b) setelah mengambil kira segala keterangan di hadapan mahkamah itu, bahawa keterangan itu jika tidak disangkal akan menyebabkan dia disabitkan atas kesalahan itu.  
Kesan kematian ke atas prosiding 65.     (1)     Prosiding di bawah seksyen 64 hendaklah dimulakan atau diteruskan terhadap wakil diri defendan yang sudah mati atau, jika tiada terdapat wakil diri, mana-mana benefisiari harta pusaka simati yang ditetapkan oleh mahkamah atas permohonan Pendakwa Raya.  
     (2)    Jika kuasa yang diberikan oleh Akta ini untuk membuat suatu perintah akan dijalankan berhubung dengan seseorang defendan yang sudah mati, perintah itu hendaklah dibuat terhadap pusaka defendan yang sudah mati itu.  
     (3)    Dalam seksyen ini, "defendan yang sudah mati" ertinya seseorang yang mati—  
  (a) selepas suatu penyiasatan tentang sesuatu kesalahan berat telah dimulakan terhadapnya; dan  
  (b) sebelum prosiding berkenaan dengan kesalahan itu telah dimulakan, atau jika prosiding itu telah dimulakan sebelum dia disabitkan atas kesalahan itu.  
     (4)    Dalam seksyen ini, sesuatu sebutan tentang harta atau kepentingan mengenai harta hendaklah termasuk sebutan tentang pendapatan yang terakru daripada harta atau kepentingan itu.  
Penyampaian dokumen kepada orang yang melarikan diri 66.    Jika mana-mana dokumen dikehendaki di bawah Akta ini supaya diserahkan kepada seseorang yang tidak dapat dijumpai atau yang berada di luar Malaysia dan tidak boleh dipaksa untuk hadir di hadapan sesuatu mahkamah berkenaan dengan prosiding di bawah Akta ini, mahkamah itu boleh mengetepikan penyampaian dokumen itu kepadanya dan prosiding itu boleh diteruskan sehingga berakhir dengan muktamad dalam ketidakhadirannya.  
  BAHAGIAN  VIIA

PENUMPASAN KESALAHAN MEMBIAYAI KEGANASAN DAN PEMBEKUAN, PENYITAAN DAN PELUCUTHAKAN HARTA PENGGANAS

Akta A1208.
Tafsiran berhubung dengan Bahagian ini 66A.         Dalam Bahagian ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain— Akta A1467.
     "entiti ditentukan" ertinya suatu entiti yang berkenaan dengannya suatu perintah di bawah seksyen 66B telah dibuat, atau disifatkan telah dibuat oleh sebab berkuat kuasanya subseksyen 66C(2), dan sedang berkuat kuasa;  
     "perbuatan keganasan" mempunyai erti yang sama seperti dalam seksyen 130B Kanun Keseksaan;  
     "pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan" termasuklah Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Sekuriti dan Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan. Akta A1467.
Pengisytiharan entiti ditentukan 66B.     (1)     Jika Menteri Dalam Negeri berpuas hati berdasarkan maklumat yang diberikan kepadanya oleh seorang pegawai polis bahawa— Akta A1208.
  (a) suatu entiti telah dengan disedarinya melakukan, mencuba untuk melakukan, mengambil bahagian dalam pelakuan atau memudahkan pelakuan, suatu perbuatan keganasan; atau  
  (b) suatu entiti sedang dengan disedarinya bertindak bagi pihak, mengikut arahan, atau dengan bersekutu dengan, suatu entiti yang disebut dalam perenggan (a),  
  Menteri Dalam Negeri boleh, melalui perintah yang disiarkan dalam Warta, mengisytiharkan entiti itu sebagai entiti ditentukan.  
     (2)    Dalam membuat perintah di bawah subseksyen (1), Menteri Dalam Negeri boleh, bagi maksud memudahkan pelaksanaan perintah itu, berunding dengan pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan atau mana-mana badan atau agensi lain sebagaimana yang didapati patut oleh Menteri Dalam Negeri.  
     (3)    Jika suatu perintah di bawah subseksyen (1) telah dibuat—  
  (a) tiada warganegara Malaysia dan tiada pertubuhan perbadanan yang diperbadankan di Malaysia boleh di dalam atau di luar Malaysia dengan disedari mengadakan atau memungut melalui apa-apa cara, secara langsung atau tidak langsung, harta dengan niat supaya harta itu digunakan, atau dengan menyedari bahawa harta itu akan digunakan, oleh suatu entiti ditentukan;  
  (b) tiada warganegara Malaysia dan tiada pertubuhan perbadanan yang diperbadankan di Malaysia boleh di dalam atau di luar Malaysia dengan disedarinya—  
  (i) membuat urusan, secara langsung atau tidak langsung, mengenai apa-apa harta sesuatu entiti ditentukan, termasuk dana yang terbit atau dihasilkan daripada harta yang dipunyai atau dikawal secara langsung atau tidak langsung oleh entiti itu;  
  (ii) membuat atau memudahkan, secara langsung atau tidak langsung, apa-apa transaksi yang berhubungan dengan sesuatu urusan yang disebut dalam subperenggan (i);  
  (iii) mengadakan apa-apa perkhidmatan kewangan atau perkhidmatan lain yang berkaitan berkenaan dengan harta yang disebut dalam subperenggan (i); atau  
  (iv) menyediakan apa-apa harta atau apa-apa perkhidmatan kewangan atau perkhidmatan lain yang berkaitan, secara langsung atau tidak langsung, bagi faedah sesuatu entiti ditentukan;  
  (c) tiada warganegara Malaysia dan tiada pertubuhan perbadanan yang diperbadankan di Malaysia boleh di dalam atau di luar Malaysia dengan disedarinya melakukan apa-apa jua yang menyebabkan, membantu atau menggalakkan, atau yang diniatkan untuk menyebabkan, membantu atau menggalakkan, apa-apa aktiviti yang dilarang oleh perenggan (a) atau (b);  
  (d) tiap-tiap warganegara Malaysia dan tiap-tiap pertubuhan perbadanan yang diperbadankan di Malaysia hendaklah segera menzahirkan kepada Ketua Polis Negara—  
  (i) kewujudan harta dalam milikan atau kawalannya yang warganegara atau pertubuhan perbadanan itu mempunyai sebab untuk mempercayai adalah dimiliki atau dikawal oleh atau bagi pihak suatu entiti ditentukan; dan  
  (ii) maklumat mengenai sesuatu transaksi atau transaksi yang dicadangkan berkenaan dengan harta yang disebut dalam subperenggan (i).  
     (4)    Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (3) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya. Akta A1467.
     (5)    Jika suatu perintah di bawah subseksyen (1) telah dibuat, segala hak dan kepentingan yang terjamin dan tidak terjamin yang dipegang oleh seseorang, selain suatu entiti ditentukan atau ejennya, mengenai harta yang dibekukan berhak mendapat susunan yang sama yang sepatutnya berhak didapati oleh hak dan kepentingan itu sekiranya harta itu tidak dibekukan.  
     (6)    Suatu entiti ditentukan boleh, dalam masa enam puluh hari dari penyiaran perintah itu dalam Warta, membuat permohonan secara bertulis kepada Menteri Dalam Negeri bagi pembatalan perintah yang dibuat di bawah subseksyen (1), atau yang disifatkan di bawah seksyen 66C telah dibuat berkenaan dengan entiti itu.  
     (7)    Jika, atas suatu permohonan yang dibuat di bawah subseksyen (6), Menteri Dalam Negeri—  
  (a) memutuskan bahawa terdapat alasan munasabah bagi pembatalan perintah itu, Menteri Dalam Negeri hendaklah membatalkan perintah itu dan menyiarkan suatu perintah pembatalan dalam Warta; atau  
  (b) memutuskan bahawa tidak ada alasan munasabah bagi pembatalan perintah itu, Menteri Dalam Negeri hendaklah menolak permohonan itu dan hendaklah, dalam masa enam puluh hari dari penerimaan permohonan itu, memberitahu pemohon mengenai keputusannya.  
     (8)    Keputusan Menteri Dalam Negeri di bawah subseksyen (7) adalah muktamad.  
     (9)    Melainkan jika dibatalkan terlebih dahulu di bawah perenggan (7)(a), Menteri Dalam Negeri hendaklah mengkaji semula perintah-perintah yang dibuat di bawah subseksyen (1) tiap-tiap enam bulan untuk menentukan sama ada masih terdapat alasan yang munasabah, sebagaimana yang dinyatakan dalam subseksyen (1), untuk perintah itu terus terpakai bagi sesuatu entiti ditentukan, dan jika Menteri Dalam Negeri menentukan bahawa tiada alasan yang munasabah sedemikian, dia hendaklah dengan segera membatalkan perintah yang dibuat di bawah subseksyen (1) itu berkenaan dengan entiti ditentukan itu.  
     (10)    Sesuatu perintah di bawah seksyen ini tidak terpakai bagi dana dan aset kewangan atau sumber ekonomi lain atau mana-mana bahagian daripada dana, aset atau sumber itu yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai—  
  (a) perlu bagi perbelanjaan asas, termasuklah pembayaran bagi bahan makanan, sewa atau gadai janji, ubat dan rawatan perubatan, cukai, premium insurans, dan caj kemudahan awam, atau secara eksklusif bagi pembayaran fi profesional yang munasabah dan pembayaran balik perbelanjaan yang dilakukan yang berkaitan dengan pemberian perkhidmatan undang-undang, atau fi atau caj perkhidmatan bagi pemegangan atau penyenggaraan biasa dana atau aset kewangan atau sumber ekonomi lain yang dibekukan itu; atau  
  (b) perlu bagi perbelanjaan luar biasa yang diluluskan oleh Menteri Dalam Negeri,  
  dan jika perintah sedemikian telah dibuat berhubung dengan dana, aset kewangan atau sumber ekonomi sedemikian atau mana-mana bahagian daripadanya, Menteri Dalam Negeri boleh, tertakluk kepada apa-apa terma dan syarat yang didapati patut olehnya, mengubah perintah itu dan membenarkan akses kepada dana, aset atau sumber itu.  
     (11)    Jika suatu perintah di bawah subseksyen (1) telah dibuat, Menteri Dalam Negeri hendaklah mengarahkan pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan supaya mengeluarkan apa-apa perintah, arahan atau pekeliling kepada institusi yang dikawal selia atau diawasinya untuk memudahkan pelaksanaan perintah itu dan pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan itu hendaklah mematuhi arahan sedemikian.  
Perintah bagi melaksanakan langkah-langkah untuk menguatkuasakan resolusi Majlis Keselamatan 66C.     (1)     Jika Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu memutuskan, menurut Artikel 41 Piagam Bangsa-Bangsa Bersatu, mengenai langkah-langkah yang patut digunakan untuk menguatkuasakan mana-mana keputusannya dan meminta Kerajaan Malaysia melaksanakan langkah-langkah itu, Menteri Dalam Negeri boleh, melalui perintah yang disiarkan dalam Warta, membuat apa-apa peruntukan yang didapatinya perlu atau suai manfaat untuk membolehkan langkah-langkah itu dilaksanakan dengan berkesan. Akta A1208.
     (2)    Jika sesuatu perintah di bawah subseksyen (1) membuat peruntukan yang bermaksud bahawa terdapat alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa sesuatu entiti yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu terlibat dalam perbuatan keganasan, perintah di bawah subseksyen (1) itu hendaklah disifatkan, mulai dari tarikh perintah itu, sebagai suatu perintah yang mengisytiharkan entiti itu sebagai suatu entiti ditentukan di bawah subseksyen 66B(1). Akta A1467.
     (3)    Sesuatu perintah di bawah subseksyen (1) tidak terpakai bagi dana dan aset kewangan atau sumber ekonomi lain atau mana-mana bahagian daripada dana, aset atau sumber itu yang telah ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai—  
  (a) perlu bagi perbelanjaan asas, termasuk pembayaran bagi bahan makanan, sewa atau gadai janji, ubat dan rawatan perubatan, cukai, premium insurans, dan caj kemudahan awam, atau secara eksklusif bagi pembayaran fi profesional yang munasabah dan pembayaran balik perbelanjaan yang dilakukan berkaitan dengan pemberian perkhidmatan undang-undang, atau fi atau caj perkhidmatan bagi pemegangan atau penyenggaraan biasa dana atau aset kewangan atau sumber ekonomi lain yang dibekukan itu; atau  
  (b) perlu bagi perbelanjaan luar biasa yang diluluskan oleh Menteri Dalam Negeri,  
  dan jika perintah sedemikian telah dibuat berhubung dengan dana, aset kewangan atau sumber ekonomi sedemikian atau mana-mana bahagian daripada dana, aset atau sumber itu, Menteri Dalam Negeri boleh, tertakluk kepada apa-apa terma dan syarat yang didapati patut, mengubah perintah itu dan membenarkan akses kepada dana, aset atau sumber itu.  
Kuasa Menteri untuk mendapatkan maklumat 66D.     (1)     Menteri Dalam Negeri boleh, melalui perintah yang disiarkan dalam Warta, menghendaki mana-mana orang atau golongan orang supaya menentukan dalam tempoh yang dinyatakan dalam perintah itu sama ada mereka memiliki atau mengawal harta pengganas atau harta yang dipunyai atau dikawal oleh atau bagi pihak mana-mana entiti ditentukan. Akta A1208.
     (2)    Sesuatu perintah yang dibuat di bawah subseksyen (1) boleh menghendaki mana-mana orang atau golongan orang yang dinyatakan di dalamnya supaya melaporkan kepada pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan dan dalam apa-apa tempoh tetap yang dinyatakan dalam perintah itu—  
  (a) sama ada mereka memiliki atau mengawal apa-apa harta yang disebut dalam subseksyen (1); dan  
  (b) jika mereka memiliki atau mengawal apa-apa harta yang disebut dalam subseksyen (1)—  
  (i) bilangan orang, kontrak atau akaun yang terlibat;  
  (ii) nilai keseluruhan harta yang terlibat;  
  (iii) cara bagaimana harta itu berada dalam milikan mereka; dan  
  (iv) apa-apa butir lain yang dinyatakan dalam perintah itu.  
     (3)    Pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan hendaklah melaporkan dengan segera kepada Menteri Dalam Negeri jika mana-mana orang atau golongan orang di bawah kawal selia atau pengawasan mereka didapati memiliki atau mengawal harta pengganas atau harta yang dipunyai atau dikawal oleh atau bagi pihak mana-mana entiti ditentukan.  
     (4)    Tiada prosiding jenayah, sivil atau tatatertib boleh dibawa terhadap seseorang kerana membuat laporan dengan suci hati di bawah subseksyen (2).  
     (5)    Mana-mana orang yang melanggar apa-apa perintah yang dibuat di bawah seksyen ini melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya. Akta A1467.
     (6)    Peruntukan seksyen ini hendaklah berkuat kuasa walau apa pun apa-apa obligasi tentang kerahsiaan atau sekatan lain tentang penzahiran maklumat yang dikenakan oleh mana-mana undang-undang bertulis atau selainnya.  
Arahan dan garis panduan untuk menunaikan obligasi antarabangsa Kerajaan 66E.     (1)     Bagi maksud Bahagian ini, pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan boleh mengeluarkan apa-apa arahan dan garis panduan kepada institusi di bawah kawal selia atau pengawasan mereka sebagaimana yang didapati perlu oleh pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan itu untuk menunaikan atau memudahkan penunaian apa-apa obligasi yang mengikat Malaysia menurut kuasa sesuatu keputusan Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Akta A1208.
     (2)    Sesuatu institusi yang kepadanya suatu arahan atau garis panduan dikeluarkan di bawah subseksyen (1) hendaklah mematuhi arahan atau garis panduan itu walau apa pun apa-apa kewajipan lain yang dikenakan ke atas institusi itu oleh mana-mana rukun undang-undang, undang-undang bertulis atau kontrak.  
     (3)    Sesuatu institusi tidak boleh, dalam menjalankan apa-apa perbuatan dengan mematuhi mana-mana arahan atau garis panduan yang dibuat di bawah subseksyen (1), dianggap sebagai melanggar mana-mana rukun undang-undang, undang-undang bertulis atau kontrak.  
     (4)    Sesuatu institusi tidak boleh menzahirkan mana-mana arahan atau garis panduan yang dikeluarkan di bawah subseksyen (1) jika pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan itu, mengikut mana-mana yang berkenaan, memberitahu institusi itu bahawa pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan itu, mengikut mana-mana yang berkenaan, berpendapat bahawa penzahiran arahan atau garis panduan itu bertentangan dengan kepentingan awam.  
     (5)    Mana-mana institusi yang—  
  (a) tidak atau enggan mematuhi sesuatu arahan atau garis panduan yang dikeluarkan kepadanya;  
  (b) melanggar mana-mana arahan atau garis panduan yang dikeluarkan kepadanya; atau  
  (c) menzahirkan sesuatu arahan atau garis panduan yang dikeluarkan kepadanya dengan melanggar subseksyen (4),  
  melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi satu juta ringgit. Akta A1467.
     (6)    Pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan itu hendaklah melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kewangan tindakan yang telah diambil di bawah seksyen ini tiap-tiap enam bulan atau sebagaimana yang dikehendaki oleh masing-masing Menteri itu.  
Kecualian bagi perintah yang dibuat di bawah Akta Kawalan Pertukaran Wang 1953 dan Akta Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan 1996 66F.     (1)     Perintah yang dibuat di bawah seksyen 44 Akta Kawalan Pertukaran Wang 1953 [Akta 17] dan subseksyen 4(5) Akta Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan 1996 bagi maksud melaksanakan langkah-langkah menentang keganasan yang dikehendaki oleh Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan yang sedang berkuat kuasa sebaik sebelum Bahagian ini mula berkuat kuasa hendaklah disifatkan telah dibuat dengan sah di bawah seksyen 66C dan hendaklah terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya sehingga perintah itu dibatalkan atau digantikan di bawah Bahagian ini. Akta A1467.
     (2)    Selepas Bahagian ini mula berkuat kuasa, tiada perintah di bawah seksyen 44 Akta Kawalan Pertukaran Wang 1953 atau subseksyen 4(5) Akta Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan 1996 boleh dibuat jika seksyen 66B atau 66C terpakai. Akta A1467.
  BAHAGIAN  VII

PELBAGAI

 
Pengesanan harta 67.     (1)     Jika pihak berkuasa berwibawa atau sesuatu agensi penguat kuasa, mengikut mana-mana yang berkenaan, mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa seseorang sedang melakukan, telah melakukan atau akan melakukan suatu kesalahan di bawah Akta ini atau suatu kesalahan membiayai keganasan, pihak berkuasa berwibawa atau agensi penguat kuasa itu, mengikut mana-mana yang berkenaan, boleh memerintahkan— Akta A1208.
  (a) supaya apa-apa dokumen yang berkaitan dengan pengenalpastian, pencarian atau penjumlahan apa-apa harta, atau pengenalpastian atau pencarian apa-apa dokumen yang perlu bagi pemindahan hakmilik harta itu, yang dipunyai oleh, atau berada dalam milikan atau di bawah kawalan orang itu atau mana-mana orang lain, diserahkan kepadanya; atau  
  (b) mana-mana orang mengemukakan maklumat mengenai apa-apa transaksi yang dilakukan oleh atau untuk orang itu dengan orang yang mula-mula disebut.  
     (2)    Mana-mana orang yang tidak mematuhi perintah di bawah subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya, dan, dalam hal kesalahan yang berterusan, hendaklah sebagai tambahan didenda tidak melebihi lima ribu ringgit bagi setiap hari atau sebahagian daripadanya yang kesalahan itu terus dilakukan. Akta A1467.
Kuasa tambahan pihak berkuasa berwibawa dan agensi penguat kuasa 68.     (1)     Bagi mengelakkan keraguan, fungsi yang diberikan kepada pihak berkuasa berwibawa atau sesuatu agensi penguat kuasa di bawah Akta ini hendaklah menjadi tambahan kepada fungsinya di bawah mana- mana undang-undang bertulis lain.  
     (2)    Jika sesuatu agensi penguat kuasa yang menguatkuasakan undang-undang yang di bawahnya suatu kesalahan berat yang berkaitan telah dilakukan mengumpul keterangan berkenaan dengan mana-mana penyiasatan tentang kesalahan itu, keterangan itu hendaklah dianggap sebagai keterangan yang telah dikumpul mengikut Akta ini.  
Ejen provokasi 69.     (1)     Walau apa pun mana-mana undang-undang atau rukun undang-undang yang berlawanan, dalam mana-mana prosiding terhadap mana-mana orang bagi sesuatu kesalahan di bawah Akta ini, tiada ejen provokasi, sama ada dia seorang pegawai suatu agensi penguat kuasa atau tidak, boleh dianggap tidak boleh dipercayai semata-mata kerana dia telah cuba melakukan atau bersubahat dalam, atau telah bersubahat atau terlibat dalam komplot jenayah untuk melakukan, kesalahan itu jika tujuan utama percubaan, persubahatan atau penglibatan itu ialah untuk mendapatkan keterangan terhadap orang itu.  
     (2)    Walau apa pun mana-mana undang-undang atau rukun undang-undang yang berlawanan, sesuatu sabitan atas apa-apa kesalahan di bawah Akta ini yang berasaskan semata-mata pada keterangan tanpa sokongan mana-mana ejen provokasi tidaklah tak sah dan tiada sabitan sedemikian boleh diketepikan hanya kerana mahkamah yang membicarakan kes itu telah tidak menyebut dalam alasan penghakimannya keperluan supaya mengingatkan dirinya tentang bahaya membuat sabitan berdasarkan pada keterangan sedemikian.  
Standard pembuktian 70.     (1)     Apa-apa persoalan fakta yang diputuskan oleh mahkamah dalam prosiding di bawah Akta ini hendaklah diputuskan berdasarkan imbangan kebarangkalian.  
     (2)    Subseksyen (1) tidak terpakai berhubung dengan apa-apa persoalan fakta yang hendaklah dibuktikan oleh pihak pendakwaan dalam mana-mana prosiding bagi sesuatu kesalahan di bawah Akta ini atau mana-mana perundangan subsidiari di bawahnya.  
Kebolehterimaan keterangan dokumentar 71.    Jika Pendakwa Raya atau mana-mana agensi penguat kuasa telah mendapatkan apa-apa dokumen atau keterangan lain dalam penjalanan kuasanya di bawah Akta ini atau menurut kuasa Akta ini, dokumen atau salinan dokumen atau keterangan lain itu, mengikut mana-mana yang berkenaan, hendaklah boleh diterima sebagai keterangan dalam mana-mana prosiding di bawah Akta ini, walau apa apa-apa jua yang berlawanan dalam mana-mana undang-undang bertulis.  
Kebolehterimaan pernyataan oleh orang tertuduh 72.     (1)     Dalam mana-mana perbicaraan atau siasatan oleh sesuatu mahkamah tentang sesuatu kesalahan di bawah Akta ini, apa-apa pernyataan, sama ada pernyataan itu sama seperti suatu pengakuan salah atau tidak atau secara lisan atau bertulis, yang dibuat pada bila-bila masa, sama ada sebelum atau selepas orang itu dipertuduh dan sama ada semasa penyiasatan atau tidak dan sama ada atau tidak secara keseluruhannya atau sebahagiannya pada menjawab soalan, oleh seseorang tertuduh kepada atau dengan didengar oleh pegawai mana-mana agensi penguat kuasa, sama ada atau tidak diterjemahkan kepadanya oleh mana-mana pegawai lain agensi penguat kuasa itu atau mana-mana orang lain, sama ada yang terlibat atau tidak dalam penangkapan orang itu, hendaklah, walau apa pun mana-mana undang-undang atau rukun undang-undang yang berlawanan, boleh diterima sebagai keterangan dalam perbicaraan orang itu dan, jika orang itu mengemukakan dirinya sebagai saksi, mana-mana pernyataan sedemikian boleh digunakan dalam pemeriksaan balas dan bagi maksud mencabar kebolehpercayaannya.  
     (2)    Tiada pernyataan yang dibuat di bawah subseksyen (1) boleh diterima atau digunakan sebagaimana yang diperuntukkan dalam subseksyen itu jika pembuatan pernyataan itu ternyata pada mahkamah telah disebabkan oleh apa-apa dorongan, ugutan atau janji yang berkaitan dengan pertuduhan terhadap orang itu, yang datang daripada seseorang di dalam agensi penguat kuasa itu dan mencukupi, pada pendapat mahkamah itu, untuk memberi orang itu alasan yang pada pendapatnya munasabah untuk menjangkakan bahawa dengan membuat pernyataan itu dia akan mendapat apa-apa faedah atau mengelakkan apa-apa durjana keduniaan berkaitan dengan prosiding terhadapnya.  
     (3)    Jika mana-mana orang ditangkap atau dimaklumkan bahawa dia mungkin didakwa atas apa-apa kesalahan di bawah Akta ini, hendaklah disampaikan padanya suatu notis bertulis, yang hendaklah diterangkan kepadanya, yang bermaksud seperti yang berikut:  
     "Kamu telah ditangkap/dimaklumkan bahawa kamu mungkin didakwa atas.....(kesalahan di bawah Akta ini yang mungkin dipertuduhkan). Adakah kamu hendak mengatakan apa-apa? Jika ada apa-apa fakta yang hendak kamu gunakan dalam pembelaan kamu di mahkamah, kamu dinasihati supaya menyatakannya sekarang. Jika kamu tidak menyatakannya sehingga kamu pergi ke mahkamah, kurang kemungkinan keterangan kamu akan dipercayai dan ini akan membawa kesan buruk kepada kes kamu pada amnya. Jika kamu ingin menyatakan apa-apa fakta sekarang, dan kamu mahu fakta itu ditulis, ini akan dilakukan.".  
     (4)    Walau apa pun subseksyen (3), sesuatu pernyataan oleh mana-mana orang yang dituduh melakukan apa-apa kesalahan di bawah Akta ini yang dibuat sebelum ada masa untuk menyampaikan notis di bawah subseksyen itu tidaklah menjadi tidak boleh diterima sebagai keterangan semata-mata kerana tiada notis sedemikian disampaikan padanya jika notis sedemikian disampaikan padanya dengan seberapa segera yang semunasabahnya mungkin selepas pernyataan itu dibuat.  
     (5)    Tiada pernyataan yang dibuat oleh seseorang tertuduh pada menjawab notis bertulis yang disampaikan padanya menurut subseksyen (3) boleh ditafsirkan sebagai pernyataan yang disebabkan oleh apa-apa dorongan, ugutan atau janji sebagaimana yang diperihalkan dalam subseksyen (2), jika pernyataan itu dibuat selainnya dengan sukarela.  
     (6)    Jika dalam mana-mana prosiding jenayah terhadap seseorang atas sesuatu kesalahan di bawah Akta ini, keterangan diberikan bahawa tertuduh, apabila dimaklumkan bahawa dia mungkin didakwa kerananya, gagal menyatakan apa-apa fakta, iaitu fakta yang dalam hal keadaan yang wujud pada masa itu dia semunasabahnya dapat dijangkakan akan menyatakannya apabila dimaklumkan sedemikian, maka mahkamah dalam menentukan sama ada pihak pendakwa sudah membuktikan kes prima facie terhadap tertuduh dan dalam menentukan sama ada tertuduh bersalah atas kesalahan yang dipertuduhkan, boleh membuat apa-apa kesimpulan daripada kegagalan itu sebagaimana yang pada pendapatnya patut; dan kegagalan itu boleh, berasaskan kesimpulan itu, dikira sebagai, atau sebagai dapat disamakan seperti, sokongan apa-apa keterangan yang diberikan terhadap tertuduh yang berhubungan dengannya kegagalan itu merupakan suatu perkara matan.  
     (7)    Tiada apa-apa jua pun di dalam subseksyen (6) boleh dalam mana-mana prosiding jenayah—  
  (a) menjejaskan kebolehterimaan sebagai keterangan perbuatan berdiam diri atau apa-apa reaksi lain tertuduh semasa apa-apa jua pun dikatakan dalam kehadirannya berhubung dengan kelakuan yang berkenaan dengannya dia dipertuduh, setakat yang keterangan itu akan boleh diterima selain oleh sebab subseksyen itu; atau  
  (b) dikira sebagai menghalang pembuatan apa-apa kesimpulan daripada apa-apa perbuatan berdiam diri atau reaksi lain tertuduh yang dapat dibuat selain oleh sebab subseksyen itu.  
Kebolehterimaan pernyataan dan dokumen orang yang sudah mati atau tidak dapat dikesan, dsb. 73.    Walau apa pun mana-mana undang-undang bertulis lain yang berlawanan, dalam mana-mana prosiding terhadap mana-mana orang atas sesuatu kesalahan di bawah Akta ini—  
  (a) apa-apa pernyataan yang dibuat oleh mana-mana orang kepada seseorang pegawai mana-mana agensi penguat kuasa semasa sesuatu penyiasatan di bawah Akta ini; dan  
  (b) apa-apa dokumen, atau salinan apa-apa dokumen, yang disita daripada mana-mana orang oleh seseorang pegawai mana-mana agensi penguat kuasa pada menjalankan kuasa-kuasanya di bawah Akta ini,  
  hendaklah boleh diterima sebagai keterangan dalam mana-mana prosiding di bawah Akta ini di hadapan mana-mana mahkamah, jika orang yang membuat pernyataan atau dokumen itu atau salinan dokumen itu sudah mati, atau tidak dapat dikesan atau ditemui, atau sudah menjadi tidak berupaya untuk memberikan keterangan, atau yang kehadirannya tidak dapat diperoleh tanpa kelengahan atau perbelanjaan yang pada pendapat mahkamah tidak munasabah.  
Kebolehterimaan terjemahan dokumen 74.     (1)     Jika apa-apa dokumen yang hendak digunakan dalam mana-mana prosiding terhadap mana-mana orang bagi sesuatu kesalahan di bawah Akta ini adalah dalam sesuatu bahasa selain bahasa kebangsaan atau bahasa Inggeris, terjemahan dokumen itu dalam bahasa kebangsaan atau bahasa Inggeris hendaklah boleh diterima sebagai keterangan jika terjemahan itu disertakan dengan perakuan orang yang menterjemahkan dokumen itu yang menyatakan bahawa terjemahan itu ialah terjemahan yang tepat, benar dan betul dan terjemahan itu telah dibuat oleh orang itu atas kehendak Pendakwa Raya atau seseorang pegawai mana-mana agensi penguat kuasa.  
     (2)    Subseksyen (1) hendaklah terpakai bagi sesuatu dokumen yang diterjemahkan, tidak kira sama ada dokumen itu telah dibuat di dalam atau di luar Malaysia, atau sama ada terjemahan itu telah dibuat di dalam atau di luar Malaysia, atau sama ada milikan dokumen itu telah diperoleh oleh Pendakwa Raya atau seseorang pegawai mana-mana agensi penguat kuasa di dalam atau di luar Malaysia.  
Keterangan tentang undang-undang yang bersamaan atau undang-undang asing 75.     (1)     Sesuatu dokumen yang berupa sebagai dikeluarkan oleh atau bagi pihak kerajaan sesuatu Negara asing dan berupa sebagai menyatakan terma—  
  (a) suatu undang-undang yang bersamaan yang berkuat kuasa di dalam Negara asing itu; atau  
  (b) suatu undang-undang berhubung dengan suatu kesalahan berat asing yang berkuat kuasa di dalam Negara asing itu,  
  hendaklah boleh diterima sebagai keterangan bagi maksud membuktikan perkara-perkara yang disebut dalam subseksyen (2) dalam mana-mana prosiding di bawah Akta ini apabila dokumen itu dikemukakan oleh Peguam Negara atau oleh mana-mana orang yang diberi kuasa sewajarnya olehnya secara bertulis.  
     (2)    Sesuatu dokumen hendaklah menjadi keterangan yang mencukupi—  
  (a) jika dikeluarkan oleh atau bagi pihak kerajaan Negara asing yang dinyatakan dalam dokumen itu;  
  (b) bahawa terma undang-undang yang bersamaan itu atau undang-undang Negara asing itu adalah seperti yang dinyatakan dalam dokumen itu; dan  
  (c) bahawa apa-apa fakta yang dinyatakan dalam dokumen itu sebagai membentuk suatu kesalahan di bawah undang-undang itu sememangnya membentuk kesalahan itu.  
Penggantungan prosiding 75A.    Jika terdapat keperluan untuk memperoleh keterangan daripada sesuatu Negara asing, mahkamah hendaklah, atas permohonan Pendakwa Raya, menggantung prosiding di bawah Akta ini hingga keterangan itu diperoleh. Akta A1467.
Bukti pensabitan dan pembebasan 76.     (1)     Bagi maksud apa-apa prosiding di bawah Akta ini, hakikat bahawa seseorang telah disabitkan atau dibebaskan bagi sesuatu kesalahan oleh atau di hadapan mana-mana mahkamah di Malaysia atau oleh suatu mahkamah asing hendaklah boleh diterima sebagai keterangan bagi maksud membuktikan, jika berkaitan dengan mana-mana isu dalam prosiding itu, bahawa dia telah melakukan atau tidak melakukan kesalahan itu, sama ada atau tidak dia menjadi suatu pihak kepada prosiding itu, dan jika dia telah disabitkan sama ada dia telah disabitkan sedemikian berdasarkan akuan bersalah atau selainnya.  
     (2)    Mahkamah itu hendaklah menerima sabitan yang disebut dalam subseksyen (1) sebagai muktamad melainkan jika—  
  (a) sabitan itu tertakluk kepada semakan atau rayuan yang belum lagi ditentukan;  
  (b) sabitan itu telah dibatalkan atau diketepikan; atau  
  (c) mahkamah mempunyai pandangan bahawa bertentangan dengan kepentingan keadilan atau kepentingan awam untuk menerima sabitan itu sebagai muktamad.  
     (3)    Seseorang yang dibuktikan telah disabitkan atas suatu kesalahan di bawah seksyen ini hendaklah dianggap telah melakukan perbuatan itu dan telah mempunyai keadaan fikiran, jika ada, yang di bawah undang-undang membentuk kesalahan itu.  
     (4)    Apa-apa pensabitan atau pembebasan yang boleh diterima di bawah seksyen ini boleh dibuktikan—  
  (a) dalam hal sesuatu pensabitan atau pembebasan di hadapan suatu mahkamah di Malaysia, dengan suatu perakuan pensabitan atau pembebasan, yang ditandatangani oleh Pendaftar mahkamah itu; atau  
  (b) dalam hal suatu pensabitan atau pembebasan di hadapan suatu mahkamah asing, oleh suatu perakuan atau rekod rasmi yang diperakui yang dikeluarkan oleh mahkamah asing itu dan disahkan dengan sewajarnya dengan meterai rasmi seorang Menteri Negara asing itu,  
  yang memberikan isi hal dan kesan pertuduhan itu dan pensabitan atau pembebasan itu.  
Tanggung rugi 77.    Tiada tindakan, guaman, pendakwaan atau prosiding lain boleh diambil atau dibawa, dimulakan, atau dikekalkan dalam mana-mana mahkamah atau di hadapan mana-mana pihak berkuasa yang lain terhadap—  
  (a) pihak berkuasa berwibawa atau agensi penguat kuasa yang berkaitan;  
  (b) mana-mana pengarah atau pegawai pihak berkuasa berwibawa atau agensi penguat kuasa yang berkaitan, sama ada atas sifat peribadinya atau sifat rasminya; atau  
  (c) mana-mana orang yang bertindak menurut undang-undang dalam mematuhi mana-mana arahan, petunjuk atau perintah seseorang pengarah atau pegawai pihak berkuasa berwibawa atau agensi penguat kuasa yang berkaitan,  
  bagi atau oleh sebab, atau berkenaan dengan, apa-apa perbuatan yang dilakukan atau pernyataan yang dibuat atau ditinggalkan daripada dilakukan atau dibuat, atau yang berupa sebagai dilakukan atau dibuat atau ditinggalkan daripada dilakukan atau dibuat, menurut atau dalam melaksanakan, atau yang dimaksudkan untuk menurut atau melaksanakan, Akta ini atau mana-mana perintah bertulis, arahan, petunjuk atau benda lain yang dikeluarkan di bawah Akta ini jika perbuatan atau pernyataan itu dilakukan atau dibuat, atau ditinggalkan daripada dilakukan atau dibuat, dengan suci hati.  
Penyampaian notis atau perintah 78.     (1)     Sesuatu surat yang mengandungi sesuatu notis, perintah atau dokumen lain yang hendak disampaikan oleh sesuatu agensi penguat kuasa di bawah Akta ini hendaklah disifatkan telah dialamatkan ke tempat yang sepatutnya jika dialamatkan ke alamat yang akhir diketahui bagi penerima surat itu. Akta A1467.
     (2)    Mana-mana notis atau perintah yang dikeluarkan atau dibuat di bawah Akta ini hendaklah, jika notis atau perintah itu dikehendaki disampaikan kepada orang sebenar, disampaikan dengan—  
  (a) menghantarserahkannya secara kediri kepada orang yang baginya notis atau perintah itu ditujukan;  
  (b) menghantarserahkannya kepada seseorang orang dewasa di tempat kediaman, pekerjaan atau perniagaan yang akhir diketahui orang yang baginya notis atau perintah itu ditujukan; atau  
  (c) menghantarnya melalui pos berdaftar kepada orang yang baginya notis atau perintah itu ditujukan.  
     (3)    Jika pegawai yang melaksanakan mana-mana notis atau perintah di bawah subseksyen (2) berpuas hati, bagi sebab yang direkodkannya secara bertulis, bahawa notis atau perintah itu tidak dapat disampaikan mengikut cara yang diperuntukkan dalam perenggan (2)(a), (b) atau (c), notis atau perintah itu hendaklah disampaikan dengan—  
  (a) menampalkan notis atau perintah itu pada sesuatu tempat yang mudah dilihat di harta tak alih itu, jika ada, berhubung dengannya notis atau perintah itu dikeluarkan atau dibuat, atau pada sesuatu bahagian yang mudah dilihat premis yang di dalamnya orang yang baginya notis atau perintah itu ditujukan diketahui terakhir bermastautin, terakhir digaji atau terakhir menjalankan perniagaan; dan  
  (b) menyiarkan notis atau perintah itu dalam satu akhbar yang diedarkan di kawasan di mana orang yang baginya notis atau perintah itu ditujukan diketahui terakhir bermastautin, terakhir digaji atau terakhir menjalankan perniagaan.  
     (4)    Mana-mana notis atau perintah yang dikeluarkan atau dibuat di bawah Akta ini terhadap mana-mana syarikat atau badan, sama ada yang diperbadankan atau tidak diperbadankan, hendaklah disampaikan dengan menghantarserahkan notis atau perintah itu pada tempat perniagaannya kepada seseorang pengkhidmat, ejen atau pegawai syarikat atau badan itu, atau, jika pegawai yang melaksanakan notis atau perintah itu berpuas hati, bagi sebab yang direkodkannya secara bertulis, bahawa notis atau perintah itu tidak dapat dihantarserahkan sedemikian, dengan menampalkan notis atau perintah itu pada bahagian yang mudah dilihat premis tempat perniagaan yang terakhir diketahui syarikat atau badan yang baginya notis atau perintah itu ditujukan, dan dengan menyiarkan notis atau perintah itu dalam satu akhbar yang diedarkan di kawasan di mana tempat perniagaan yang terakhir diketahui itu terletak.  
Pemeliharaan kerahsiaan 79.     (1)     Kecuali bagi maksud melaksanakan kewajipannya atau menjalankan fungsinya di bawah Akta ini atau apabila dikehendaki dengan sah oleh mana-mana mahkamah atau di bawah peruntukan mana-mana undang- undang bertulis supaya dilakukan tiada seorang pun boleh menzahirkan apa-apa maklumat atau perkara yang didapati olehnya dalam pelaksanaan kewajipannya atau penjalanan fungsinya di bawah Akta ini.  
     (2)    Tiada seorang pun yang mempunyai apa-apa maklumat atau perkara yang pada pengetahuannya telah dizahirkan melanggar dengan subseksyen (1) boleh menzahirkan maklumat atau perkara itu kepada mana-mana orang lain.  
     (3)    Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya. Akta A1467.
Pengecualian 80.    Menteri Kewangan boleh, atas syor pihak berkuasa berwibawa, jika difikirkannya selaras dengan maksud Akta ini atau kepentingan awam, melalui perintah yang disiarkan dalam Warta, mengecualikan seseorang atau golongan orang daripada kesemua atau mana-mana peruntukan Bahagian III, IV atau IVA bagi apa-apa tempoh dan tertakluk kepada apa-apa syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri itu. Akta A1467.
Pengubahsuaian 81.     (1)     Menteri Kewangan boleh, atas syor pihak berkuasa berwibawa yang hendaklah berunding dengan Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan, melalui perintah yang disiarkan dalam Warta, memperuntukkan bahawa mana-mana peruntukan Akta ini atau mana-mana bahagian peruntukan itu, yang dinyatakan dalam perintah itu, tidak terpakai berhubung dengan sesuatu institusi kewangan yang didaftarkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Labuan 2010 atau Akta Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Islam Labuan 2010 atau hendaklah terpakai dengan apa-apa pengubahsuaian yang dinyatakan dalam perintah itu. Akta A1467.
     (2)    Terma perintah yang dibuat di bawah subseksyen (1) mestilah selaras dengan tujuan dan maksud Akta ini.  
     (3)    Dalam seksyen ini, "pengubahsuaian" termasuklah pindaan, penyesuaian, perubahan, variasi, penambahan, pembahagian, penggantian atau pengecualian.  
Bidang kuasa 82.     (1)     Mana-mana kesalahan di bawah Akta ini—  
  (a) di laut lepas di atas mana-mana kapal atau di dalam mana-mana pesawat udara yang didaftarkan di Malaysia;  
  (b) oleh mana-mana warganegara atau mana-mana pemastautin tetap di laut lepas di atas mana-mana kapal atau di dalam mana-mana kapal udara;  
  (c) oleh mana-mana warganegara atau mana-mana pemastautin tetap di mana-mana tempat di luar dan melepasi had Malaysia;  
  (d) oleh mana-mana orang terhadap warganegara Malaysia; Akta A1208.
  (e) oleh mana-mana orang terhadap harta kepunyaan, atau yang dikendalikan atau dikawal oleh, secara keseluruhannya atau sebahagiannya, Kerajaan Malaysia atau Kerajaan mana-mana Negeri di Malaysia, termasuk premis diplomatik atau konsular Malaysia, mana-mana warganegara Malaysia, atau mana-mana perbadanan yang diwujudkan oleh atau di bawah undang-undang Malaysia yang terletak di luar Malaysia; Akta A1467.
  (f) oleh mana-mana orang untuk memaksa Kerajaan Malaysia atau Kerajaan mana-mana Negeri di Malaysia untuk melakukan atau tidak melakukan apa-apa perbuatan;  
  (g) oleh mana-mana orang tanpa negeri yang lazimnya bermastautin di Malaysia;  
  (h) oleh mana-mana orang terhadap atau di atas suatu pelantar tetap semasa pelantar itu berada di pelantar benua Malaysia; atau  
  (i) oleh mana-mana orang yang selepas pelakuan kesalahan itu berada di Malaysia,  
  bolehlah diperlakukan seolah-olah kesalahan itu telah dilakukan di mana-mana tempat di dalam Malaysia.  
     (2)    Walau apa-apa pun apa-apa jua dalam Akta ini, tiada pertuduhan tentang apa-apa kesalahan boleh disiasat di Malaysia melainkan jika seorang pegawai diplomatik Malaysia, jika ada pegawai sedemikian, di dalam wilayah tempat kesalahan itu dikatakan telah dilakukan memperakui bahawa, pada pendapatnya, pertuduhan itu sepatutnya dibawa di Malaysia; dan jika tiada pegawai diplomatik sedemikian, kebenaran Pendakwa Raya dikehendaki.  
     (3)    Mana-mana prosiding yang diambil terhadap mana-mana orang di bawah seksyen ini yang akan menjadi galangan kepada prosiding yang kemudiannya terhadap orang itu bagi kesalahan yang sama jika kesalahan itu telah dilakukan di Malaysia hendaklah menjadi galangan kepada prosiding yang selanjutnya terhadapnya di bawah mana-mana undang-undang bertulis berhubung dengan ekstradisi atau penyerahan penjenayah buruan yang berkuat kuasa di Malaysia berkenaan dengan kesalahan yang sama di mana-mana wilayah di luar had Malaysia.  
     (4)    Bagi maksud seksyen ini, ungkapan "pemastautin tetap" mempunyai erti yang diberikan oleh Akta Mahkamah Kehakiman 1964 [Akta 91].  
Kuasa untuk mengeluarkan garis panduan, dsb. 83.    Pihak berkuasa berwibawa boleh, dengan berunding dengan pihak berkuasa pengawasan yang berkaitan, mengeluarkan kepada sesuatu institusi pelapor apa-apa garis panduan, surat pekeliling, atau notis yang perlu atau suai manfaat untuk memberikan kuat kuasa yang sepenuhnya kepada atau bagi menjalankan peruntukan Akta ini dan terutamanya bagi pengesanan atau pencegahan pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan. Akta A1467.
Peraturan 84.     (1)     Menteri Kewangan atau Menteri Dalam Negeri, mengikut mana-mana yang berkenaan, boleh membuat apa-apa peraturan yang perlu atau suai manfaat untuk memberikan kuat kuasa yang sepenuhnya kepada atau bagi menjalankan peruntukan Akta ini.  
     (2)    Tanpa menjejaskan keluasan subseksyen (1), peraturan boleh dibuat—  
  (a) bagi menetapkan apa-apa jua yang dikehendaki supaya atau dibenarkan untuk ditetapkan di bawah Akta ini;  
  (b) bagi memperuntukkan bahawa apa-apa perbuatan atau peninggalan yang melanggar mana-mana peruntukan peraturan itu hendaklah menjadi suatu kesalahan;  
  (c) bagi mengadakan peruntukan tentang pengenaan penalti bagi kesalahan itu yang tidak boleh melebihi denda sebanyak tiga juta ringgit atau pemenjaraan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya; dan Akta A1467.
  (d) bagi mengadakan peruntukan tentang pengenaan penalti tambahan bagi kesalahan yang berterusan yang tidak boleh melebihi lima ribu ringgit bagi setiap hari atau sebahagian daripadanya yang kesalahan itu terus dilakukan. Akta A1467.
Pindaan Jadual 85.    Menteri Kewangan boleh, melalui perintah yang disiarkan dalam Warta, meminda Jadual Pertama dan Kedua.  
Kesalahan am 86.    Mana-mana orang yang melanggar—  
  (a) mana-mana peruntukan Akta ini atau peraturan yang dibuat di bawahnya; atau  
  (b) apa-apa penentuan atau kehendak yang dibuat, atau apa-apa perintah bertulis, arahan, petunjuk, atau notis yang diberikan, atau apa-apa had, terma, syarat atau sekatan yang dikenakan, pada menjalankan mana-mana kuasa yang diberikan di bawah atau menurut mana-mana peruntukan Akta ini atau peraturan yang dibuat di bawahnya,  
  melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, jika tiada penalti secara nyata diperuntukkan di bawah Akta ini atau peraturan, boleh didenda tidak melebihi satu juta ringgit. Akta A1467.
Percubaan, persubahatan dan komplot jenayah 86A.     (1)     Mana-mana orang yang— Akta A1467.
  (a) mencuba untuk melakukan suatu kesalahan di bawah Akta ini;  
  (b) melakukan apa-apa perbuatan sebagai persediaan bagi, atau untuk melanjutkan, pelakuan suatu kesalahan di bawah Akta ini;  
  (c) bersubahat atau terlibat dalam sesuatu komplot jenayah untuk melakukan (sebagaimana yang terma itu ditakrifkan dalam Kanun Keseksaan) suatu kesalahan di bawah Akta ini, sama ada atau tidak kesalahan itu dilakukan sebagai akibatnya,  
  melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh dikenakan penalti yang diperuntukkan bagi kesalahan itu.  
     (2)    Sesuatu peruntukan Akta ini yang merujuk kepada suatu kesalahan di bawah sesuatu peruntukan tertentu Akta ini hendaklah dibaca sebagai termasuk rujukan kepada suatu kesalahan di bawah subseksyen (1) berhubung dengan kesalahan di bawah peruntukan khusus itu.  
Kesalahan yang dilakukan oleh mana-mana orang yang bertindak atas sifat rasmi 87.     (1)     Jika sesuatu kesalahan dilakukan oleh sesuatu pertubuhan perbadanan atau sesuatu persatuan orang, seseorang—  
  (a) yang menjadi pengarah, pengawal, pegawai atau pekongsinya; atau  
  (b) yang terlibat dengan pengurusan hal ehwalnya,  
  pada masa kesalahan itu dilakukan, disifatkan telah melakukan kesalahan itu melainkan orang itu membuktikan bahawa kesalahan itu dilakukan tanpa keizinannya atau pembiarannya dan bahawa dia telah menjalankan segala usaha yang wajar dilakukannya untuk mencegah pelakuan kesalahan itu dengan mengambil kira jenis fungsinya atas sifat itu dan kepada hal keadaan.  
     (2)    Seseorang individu boleh didakwa bagi suatu kesalahan di bawah subseksyen (1) walaupun pertubuhan perbadanan atau persatuan orang itu tidak disabitkan atas kesalahan itu.  
     (3)    Subseksyen (1) tidaklah menyentuh tanggungan jenayah pertubuhan perbadanan atau persatuan orang itu bagi kesalahan yang disebut dalam subseksyen itu.  
     (4)    Mana-mana orang yang melakukan suatu kesalahan sekiranya apa-apa perbuatan telah dilakukan atau ditinggalkan oleh orang itu sendiri melakukan kesalahan itu dan apabila disabitkan boleh dikenakan penalti yang sama andainya perbuatan itu telah dilakukan atau ditinggalkan oleh ejen atau pegawainya dalam masa perjalanan urusan ejen itu atau dalam perjalanan pekerjaan pegawai itu, mengikut mana-mana yang berkenaan, melainkan jika dia membuktikan bahawa kesalahan itu telah dilakukan tanpa pengetahuan atau keizinannya dan bahawa dia telah mengambil segala langkah yang munasabah untuk mencegah pelakuan atau peninggalan perbuatan itu.  
Kesalahan oleh individu 88.    Jika seseorang boleh dikenakan di bawah Akta ini sesuatu penalti bagi apa-apa perbuatan, peninggalan, keabaian atau keingkaran, dia boleh dikenakan penalti yang sama bagi perbuatan, peninggalan, keabaian atau keingkaran pekerja, pengarah, pengawal, atau ejennya jika perbuatan, peninggalan, keabaian atau keingkaran itu dilakukan oleh—  
  (a) pekerjanya dalam perjalanan pekerjaan pekerja itu;  
  (b) pengarahnya semasa menjalankan fungsi seorang pengarah;  
  (c) pengawalnya semasa menjalankan fungsi seorang pengawal; atau  
  (d) ejennya apabila bertindak bagi pihaknya.  
Pemalsuan, penyembunyian dan pemusnahan dokumen, dsb. 89.    Seseorang, dengan niat untuk memperdaya, berkenaan dengan sesuatu dokumen yang akan dikemukakan atau diserahkan di bawah mana-mana peruntukan Akta ini, yang membuat atau menyebabkan supaya dibuat suatu catatan palsu, meninggalkan daripada membuat, atau menyebabkan supaya ditinggalkan, apa-apa catatan, atau mengubah, membuat cabutan, menyembunyikan atau memusnahkan, atau menyebabkan supaya diubah, dibuat cabutan, disembunyikan atau dimusnahkan, apa-apa catatan, memalsukan sesuatu dokumen, atau menggunakan atau memegang dalam milikannya suatu dokumen palsu, yang berupa sebagai suatu dokumen yang sah, mengubah apa-apa catatan yang telah dibuat dalam apa-apa dokumen atau mengeluarkan atau menggunakan suatu dokumen yang palsu atau tidak betul, secara keseluruhan atau sebahagiannya, atau mengelirukan melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya, dan, dalam hal kesalahan yang berterusan, hendaklah sebagai tambahan didenda tidak melebihi tiga juta ringgit bagi setiap hari atau sebahagian daripadanya yang kesalahan itu terus dilakukan. Akta A1467.
Kesalahan boleh tangkap 90.    Tiap-tiap kesalahan yang boleh dihukum di bawah Akta ini ialah kesalahan boleh tangkap.  
Pencantuman kesalahan 91.    Walau apa pun apa-apa jua yang terkandung dalam mana-mana undang-undang bertulis lain, jika seseorang dituduh melakukan lebih daripada satu kesalahan di bawah Akta ini, dia boleh dipertuduh dan dibicarakan dalam satu perbicaraan atas apa-apa bilangan kesalahan sedemikian yang dilakukan dalam apa-apa jangka masa.  
Butiran pertuduhan 91A.    Apabila seseorang dipertuduh dengan sesuatu kesalahan di bawah Akta ini, adalah mencukupi untuk menyatakan jumlah kasar yang berkenaan dengannya kesalahan itu dikatakan telah dilakukan dan tarikh yang antaranya kesalahan itu dikatakan telah dilakukan, tanpa menyatakan butiran terperinci atau tarikh yang tepat, dan pertuduhan yang dibentuk sedemikian hendaklah disifatkan sebagai suatu pertuduhan bagi satu kesalahan mengikut erti seksyen 164 Kanun Tatacara Jenayah dengan syarat bahawa masa yang termasuk antara tarikh yang pertama dan terakhir itu tidak melebihi dua belas bulan. Akta A1467.
Kuasa pihak berkuasa berwibawa untuk mengkompaun kesalahan 92.     (1)     Pihak berkuasa berwibawa atau agensi penguat kuasa yang berkaitan, mengikut mana-mana yang berkenaan, boleh, dengan keizinan Pendakwa Raya, mengkompaun mana-mana kesalahan di bawah Akta ini atau di bawah peraturan yang dibuat di bawah Akta ini, dengan menerima daripada orang yang disyaki secara munasabah telah melakukan kesalahan itu apa-apa amaun yang tidak melebihi lima puluh peratus daripada amaun denda maksimum bagi kesalahan itu, termasuk denda harian, jika ada, dalam hal suatu kesalahan yang berterusan, yang boleh dikenakan ke atas orang itu jika dia telah disabitkan atas kesalahan itu, dalam apa-apa tempoh yang dinyatakan dalam tawaran bertulisnya.  
     (2)    Apa-apa wang yang dibayar kepada pihak berkuasa berwibawa atau agensi penguat kuasa yang berkaitan menurut subseksyen (1) hendaklah dibayar ke dalam dan menjadi sebahagian daripada Kumpulan Wang Disatukan Persekutuan.  
     (3)    Sesuatu tawaran di bawah subseksyen (1) boleh dibuat pada bila-bila masa selepas kesalahan itu dilakukan, dan jika amaun yang dinyatakan dalam tawaran itu tidak dibayar dalam masa yang dinyatakan dalam tawaran itu, atau apa-apa masa lanjutan yang diberikan oleh pihak berkuasa berwibawa atau agensi penguat kuasa yang berkaitan itu, pendakwaan bagi kesalahan itu boleh dimulakan pada bila-bila masa selepas itu terhadap orang yang kepadanya tawaran itu dibuat.  
     (4)    Jika sesuatu kesalahan telah dikompaun di bawah subseksyen (1), tiada pendakwaan boleh dimulakan berkenaan dengan kesalahan itu terhadap orang yang kepadanya tawaran untuk mengkompaun kesalahan itu telah dibuat.  
Pendakwaan 93.    Tiada pendakwaan bagi suatu kesalahan di bawah Akta ini boleh dimulakan kecuali oleh atau dengan keizinan bertulis Pendakwa Raya.  
  JADUAL PERTAMA PU(A) 291/2014
  [Seksyen 3, takrif "institusi pelapor"]  
  BAHAGIAN I  
  1. Aktiviti yang dijalankan oleh—  
  (a) bank berlesen;  
  (b) bank pelaburan berlesen;  
  (c) penanggung insurans berlesen yang menjalankan perniagaan hayat;  
  (d) penasihat kewangan yang diluluskan berhubung dengan perniagaan hayat;  
  (e) broker insurans yang diluluskan berhubung dengan perniagaan hayat;  
  (f) pengeluar instrumen pembayaran yang ditetapkan yang diluluskan; dan  
  (g) broker wang yang diluluskan,  
Akta 758   sebagaimana yang ditakrifkan atau diperuntukkan dalam Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 [Akta 758].  
  2. Aktiviti yang dijalankan oleh—  
  (a) bank Islam berlesen;  
  (b) bank Islam antarabangsa berlesen;  
  (c) pengendali takaful berlesen yang menjalankan perniagaan takaful keluarga;  
  (d) pengendali takaful antarabangsa berlesen yang menjalankan perniagaan takaful keluarga;  
  (e) penasihat kewangan Islam yang diluluskan berhubung dengan perniagaan takaful keluarga;  
  (f) broker takaful yang diluluskan berhubung dengan perniagaan takaful keluarga; dan  
  (g) pengeluar instrumen pembayaran Islam yang ditetapkan yang diluluskan,  
Akta 759   sebagaimana yang ditakrifkan atau diperuntukkan dalam Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 [Akta 759].  
Akta 618 3. Aktiviti yang dijalankan oleh institusi yang ditetapkan sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Institusi Kewangan Pembangunan 2002 [Akta 618].  
  4. Aktiviti—  
  (a) berniaga dalam sekuriti;  
  (b) berniaga dalam kontrak niaga hadapan; atau  
  (c) pengurusan kumpulan wang,  
Akta 671   yang dijalankan oleh pemegang lesen di bawah Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 [Akta 671].  
Akta 731 5. Aktiviti yang dijalankan oleh pemegang lesen sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011 [Akta 731].  
Akta 535 6. Aktiviti yang dijalankan oleh Lembaga Tabung Haji yang ditubuhkan di bawah Akta Tabung Haji 1995 [Akta 535].  
Akta 741 7. Aktiviti yang dijalankan oleh pemegang lesen berhubungan dengan perkhidmatan kewangan pos sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Perkhidmatan Pos 2012 [Akta 741].  
Akta 289 8. Aktiviti yang dijalankan oleh rumah perjudian terbuka sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953 [Akta 289].  
Akta 94 9. Aktiviti yang dijalankan oleh anggota sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Akauntan 1967 [Akta 94].  
Akta 166 10. Aktiviti yang dijalankan oleh peguam bela dan peguam cara sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Profesion Undang-Undang 1976 [Akta 166].  
Sbh Bab 2 11. Aktiviti yang dijalankan oleh seseorang yang diterima masuk sebagai peguam bela menurut Ordinan Peguam Bela Sabah 1953 [Sabah Bab 2].  
Swk Bab 110 12. Aktiviti yang dijalankan oleh seseorang yang diterima masuk sebagai peguam bela menurut Ordinan Peguam Bela Sarawak 1953 [Sarawak Bab 110].  
Akta 777 13. Aktiviti yang dijalankan oleh seseorang yang ditetapkan oleh Menteri atau dilesenkan oleh Pendaftar Syarikat untuk bertindak sebagai setiausaha sesuatu syarikat menurut seksyen 235 Akta Syarikat 2016 [Akta 777]. PU(A) 423/2017.
Akta 384 14. Aktiviti yang dijalankan oleh pemegang lesen sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Pertaruhan Pool 1967 [Akta 384].  
Akta 494 15. Aktiviti yang dijalankan oleh agensi totalizator sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Perlumbaan (Lembaga Totalizator) 1961 [Akta 494].  
Akta 404 16. Aktiviti yang dijalankan oleh kelab lumba kuda sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Kelab Lumba Kuda (Ambil Tagan Awam) 1965 [Akta 404].  
Akta 115 17. Aktiviti yang dijalankan oleh notari awam sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Notari Awam 1959 [Akta 115].  
Akta 100 18. Aktiviti yang dijalankan oleh syarikat amanah sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Syarikat Amanah 1949 [Akta 100].  
Akta 532 19. Aktiviti yang dijalankan oleh Perbadanan sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Perbadanan Amanah Raya 1995 [Akta 532].  
Akta 400 20. Aktiviti yang dijalankan oleh pemberi pinjam wang sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Pemberi Pinjam Wang 1951 [Akta 400].  
Akta 125.
Akta 197
21. Aktiviti yang berhubungan dengan perniagaan kredit bangunan, perniagaan pembiayaan pembangunan, perniagaan pemfaktoran atau perniagaan pemajakan yang dijalankan oleh syarikat yang diperbadankan menurut Akta Syarikat 1965 [Akta 125] dan perniagaan sebagaimana yang ditakrifkan dan didaftarkan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 [Akta 197].  
Akta 81 22. Aktiviti yang dijalankan oleh pemegang lesen sebagaimana yang ditakrifkan di bawah Akta Pemegang Pajak Gadai 1972 [Akta 81].  
Akta 242 23. Aktiviti yang berhubungan dengan amalan perejenan harta tanah yang dijalankan oleh ejen harta tanah berdaftar sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Penilai, Pentaksir dan Ejen Harta Tanah 1981 [Akta 242].  
Akta 777.
Akta 197
24. Aktiviti urus niaga logam berharga atau batu berharga yang dijalankan oleh syarikat yang diperbadankan menurut Akta Syarikat 2016 dan perniagaan yang ditakrifkan dan didaftarkan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. PU(A) 423/2017.
Akta 758.
Akta 759
25.    (1)   Aktiviti yang dijalankan oleh mana-mana orang yang menyediakan mana-mana atau mana-mana kombinasi perkhidmatan yang berikut:

(a) pertukaran mata wang digital untuk mata wang;
(b) pertukaran mata wang untuk mata wang digital;
(c) pertukaran sesuatu mata wang digital untuk mata wang digital yang lain,

sama ada dalam menjalankan perniagaan pertukaran mata wang digital atau selainnya.

   (2)   Bagi maksud perenggan ini, "mata wang digital" ertinya representasi nilai secara digital yang berfungsi sebagai suatu perantara pertukaran dan boleh ditukar dengan apa-apa mata wang, termasuk melalui pengkreditan atau pendebitan sesuatu akaun, tetapi tidak termasuk wang elektronik, seperti yang ditakrifkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 [Akta 758] dan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 [Akta 759], yang dikeluarkan oleh pengeluar wang elektronik yang diluluskan di bawah Akta-Akta itu.

PU(A) 423/2017
Inv. PU(A) 424/2017.
  BAHAGIAN II  
Akta 545.   Aktiviti yang dijalankan oleh institusi kewangan Labuan sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan 1996 [Akta 545].  
  JADUAL KEDUA

[Seksyen 3, takrif "kesalahan berat"]

 
  Kesalahan Perihalan*  
   

Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 [Akta 613]

 

 

PU(A) 294/2014.

  Subseksyen 4(1) Kesalahan pengubahan wang haram  
  Seksyen 4A Kesalahan penstrukturan transaksi untuk mengelak kehendak pelaporan  
   

Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran 2007 [Akta 670]

 

 

PU(A) 144/2012.

  Seksyen 12 Kesalahan pemerdagangan orang  
  Seksyen 13 Kesalahan pemerdagangan orang dengan cara ancaman, kekerasan, dsb.  
  Seksyen 14 Kesalahan pemerdagangan kanak-kanak  
  Seksyen 15 Kesalahan mendapatkan keuntungan daripada eksploitasi orang yang diperdagangkan  
  Seksyen 15A Kesalahan berhubung dengan pemerdagangan orang dalam transit PU(A) 144/2012.
  Seksyen 18 Membuat, memperoleh, memberi, menjual atau memiliki dokumen perjalanan atau pengenalan diri fraud bagi maksud pemerdagangan orang  
  Seksyen 19 Merekrut atau bersetuju untuk merekrut orang lain menyertai perbuatan pemerdagangan orang  
  Seksyen 20 Menyediakan kemudahan bagi membantu pemerdagangan orang  
  Seksyen 21 Menyediakan perkhidmatan bagi maksud pemerdagangan orang  
  Seksyen 22 Melindungi mana-mana orang yang melakukan, merancang atau berkemungkinan untuk melakukan perbuatan pemerdagangan orang  
  Seksyen 23 Pemunya, operator atau nakhoda pengangkut yang tidak menjalankan obligasi untuk memastikan bahawa orang yang menaiki pengangkut memiliki dokumen perjalanan yang sah  
  Seksyen 24 Peninggalan senjata untuk memberi maklumat  
  Seksyen 26A Kesalahan penyeludupan migran PU(A) 144/2012.
  Seksyen 26B Kesalahan penyeludupan migran yang lebih berat PU(A) 144/2012.
  Seksyen 26C Kesalahan berhubung dengan migran yang diseludup dalam transit PU(A) 144/2012.
  Seksyen 26D Kesalahan mendapat keuntungan daripada kesalahan penyeludupan migran PU(A) 144/2012.
  Seksyen 26E Dokumen perjalanan atau pengenalan diri fraud PU(A) 144/2012.
  Seksyen 26F Menyediakan kemudahan bagi membantu penyeludupan migran PU(A) 144/2012.
  Seksyen 26G Menyediakan perkhidmatan bagi maksud penyeludupan migran PU(A) 144/2012.
  Seksyen 26H Menyembunyikan atau melindungi migran yang diseludup dan penyeludup migran PU(A) 144/2012.
  Seksyen 26I Menyokong kesalahan penyeludupan migran PU(A) 144/2012.
  Seksyen 26J Kesalahan mengangkut migran yang diseludup PU(A) 144/2012.
  Seksyen 26K Obligasi pemunya, dsb., pengangkut PU(A) 144/2012.
  Seksyen 40 Memberi apa-apa maklumat kepada orang lain yang boleh menjejaskan penyiasatan oleh pihak berkuasa  
   

Akta Pertaruhan 1953 [Akta 495]

 

 
  Seksyen 4 Rumah-rumah pertaruhan terbuka dan pusat-pusat maklumat pertaruhan  
  Subseksyen 6(3) Membuat pertaruhan di suatu rumah pertaruhan terbuka, dan penyelenggaraan pertaruhan  
   

Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 [Akta 671]

 

 

PU(A) 294/2014.

  Seksyen 7 Penubuhan pasaran saham atau pasaran derivatif  
  Seksyen 37 Menubuhkan atau mengendalikan kemudahan penjelasan  
  Seksyen 58 Kehendak bagi Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal  
  Seksyen 93 Keutamaan diberikan kepada pesanan klien  
  Seksyen 111 Wang tertentu yang diterima oleh pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal hendaklah dibayar ke dalam akaun amanah  
  Seksyen 118 Pengasingan aset klien  
  Seksyen 119 Wang dalam akaun terasing tidak boleh digunakan untuk pembayaran hutang, dsb.  
  Seksyen 122 Pengendalian akaun amanah  
  Seksyen 123 Aset klien  
  Seksyen 175 Transaksi perdagangan palsu dan penipuan dalam pasaran  
  Seksyen 176 Manipulasi pasaran saham  
  Seksyen 177 Pernyataan palsu atau mengelirukan, dsb.  
  Seksyen 179 Penggunaan peranti manipulasi dan memperdaya  
  Seksyen 188 Kelakuan yang dilarang orang yang memiliki maklumat dalaman  
  Seksyen 202 Perdagangan palsu  
  Seksyen 203 Pembrokeran liar  
  Seksyen 205 Manipulasi harga derivatif dan memborong simpan  
  Seksyen 206 Penggunaan peranti, dsb., untuk memfraud  
  Seksyen 207 Pernyataan palsu atau mengelirukan  
  Seksyen 208 Larangan penyalahgunaan maklumat yang diperoleh atas sifat rasmi  
  Seksyen 215 Pernyataan palsu atau mengelirukan, dsb.  
  Seksyen 232 Kehendak mendaftarkan prospektus berhubung dengan sekuriti  
  Seksyen 246 Tanggungan jenayah bagi pernyataan palsu dsb., dalam prospektus  
  Seksyen 317A Kelakuan yang dilarang oleh pengarah atau pegawai perbadanan tersenarai  
  Seksyen 320A Penyata kewangan palsu atau mengelirukan perbadanan tersenarai  
  Seksyen 368 Pemalsuan rekod  
  Seksyen 369 Laporan palsu kepada Suruhanjaya, bursa atau pusat penjelasan diluluskan  
   

Akta Kanak-Kanak 2001 [Akta 611]

 

 

PU(A) 14/2003.

  Seksyen 43 Kesalahan-kesalahan yang berhubungan dengan menjual, memperoleh, menahan dll. atau apa-apa cubaan, seorang kanak-kanak untuk pelacuran  
  Seksyen 48 Pemindahan milikan, jagaan atau kawalan kanak-kanak dengan menyalahi undang-undang  
  Seksyen 49 Pembawaan masuk kanak-kanak melalui dakwaan palsu  
   

Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953 [Akta 289]

 

 
  Seksyen 4 Rumah perjudian terbuka  
  Seksyen 4A Membantu dalam menjalankan loteri awam, dsb.  
  Seksyen 4B Kesalahan yang berhubungan dengan urus niaga mesin perjudian PU(A) 325/2014.
  Seksyen 9 Membeli tiket loteri PU(A) 325/2014.
   

Akta Syarikat 2016 [Akta 777]

 

 

PU(A) 423/2017.

  Seksyen 43 Larangan terhadap syarikat persendirian untuk menawarkan syer atau debentur atau mempelawa untuk mendepositkan wang PU(A) 423/2017.
  Seksyen 213 Kewajipan dan tanggungjawab pengarah PU(A) 423/2017.
  Seksyen 217 Tanggungjawab pengarah nomini PU(A) 423/2017.
  Seksyen 218 Larangan terhadap penggunaan tidak wajar harta, jawatan, dsb. PU(A) 423/2017.
  Seksyen 219 Kewajipan am untuk membuat penzahiran PU(A) 423/2017.
  Seksyen 221 Penzahiran kepentingan dalam kontrak, kontrak yang dicadangkan, harta, jawatan, dsb. PU(A) 423/2017.
  Seksyen 222 Pengarah yang berkepentingan tidak boleh mengambil bahagian atau mengundi PU(A) 423/2017.
  Seksyen 223 Kelulusan syarikat dikehendaki bagi pelupusan pengusahaan atau harta syarikat oleh pengarah PU(A) 423/2017.
  Seksyen 224 Pinjaman kepada pengarah PU(A) 423/2017.
  Seksyen 225 Larangan memberi pinjaman kepada orang yang berkaitan dengan pengarah PU(A) 423/2017.
  Seksyen 226 Larangan terhadap bayaran bebas cukai kepada pengarah PU(A) 423/2017.
  Seksyen 228 Transaksi dengan pengarah, pemegang syer substansial atau orang yang berkaitan PU(A) 423/2017.
  Seksyen 246 Sistem kawalan dalaman PU(A) 423/2017.
  Seksyen 584 Memberikan maklumat dan butir-butir tentang pemegangan syer PU(A) 423/2017.
  Seksyen 591 Pernyataan yang palsu dan mengelirukan PU(A) 423/2017.
  Seksyen 592 Laporan palsu PU(A) 423/2017.
  Seksyen 593 Laporan atau pernyataan yang palsu kepada Pendaftar PU(A) 423/2017.
  Seksyen 594 Mendorong orang untuk melaburkan wang secara fraud PU(A) 423/2017.
  Seksyen 595 Fraud oleh pegawai PU(A) 423/2017.
  Seksyen 596 Sekatan ke atas penawaran syer, debentur, dsb., bagi langganan atau pembelian PU(A) 423/2017.
   

Akta Jenayah Komputer 1997 [Akta 563]

 

 

PU(A) 165/2017.

  Seksyen 3 Capaian tanpa kuasa kepada bahan komputer PU(A) 165/2017.
  Seksyen 4 Capaian tanpa kuasa dengan niat untuk melakukan atau memudahkan berlakunya kesalahan lanjut PU(A) 165/2017.
  Seksyen 6 Komunikasi salah PU(A) 165/2017.
  Seksyen 5 Pengubahsuaian tanpa kuasa kandungan mana-mana komputer PU(A) 165/2017.
   

Akta Kawalan Bekalan 1961 [Akta 122]

 

 

PU(A) 144/2012.

  Seksyen 21 Milikan barang-barang terkawal yang menyalahi undang-undang PU(A) 144/2012.
   

Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974 [PU(A) 103/1974]

 

 

PU(A) 144/2012.

  Peraturan 3 Lesen dikehendaki untuk berniaga barang-barang berjadual dan untuk mengilang PU(A) 144/2012.
  Peraturan 13 Penyenggaraan buku-buku PU(A) 144/2012.
   

Akta Hakcipta 1987 [Akta 332]

 

 
  Seksyen 41 Pelanggaran hakcipta  
   

Akta Bahan-Bahan Kakisan dan Letupan dan Senjata Berbahaya 1958 [Akta 357]

 

 
  Seksyen 3 Memiliki bahan kakisan atau bahan letupan bagi maksud menyebabkan kecederaan  
   

Akta Kastam 1967 [Akta 235]

 

 
  Seksyen 133 Membuat akuan tidak betul dan memalsukan dokumen PU(A) 14/2003.
  Seksyen 135 Kesalahan menyeludup  
  Seksyen 137 Memberi atau menerima rasuah PU(A) 294/2014.
   

Akta Dadah Berbahaya 1952 [Akta 234]

 

 
  Seksyen 4 Sekatan terhadap pengimportan candu mentah, daun koka, jerami popi dan ganja  
  Seksyen 5 Sekatan terhadap pengeksportan candu mentah, daun koka, jerami popi dan ganja  
  Seksyen 12 Sekatan ke atas pengimportan dan pengeksportan dadah berbahaya tertentu  
  Subseksyen 19(4) Pengeksportan dadah berbahaya  
  Subseksyen 20(5) Pengimportan dadah berbahaya  
  Seksyen 39B Pengedaran dadah berbahaya  
   

Akta Dadah Berbahaya (Perlucuthakan Harta) 1988 [Akta 340]

 

 
  Seksyen 3 Penggunaan harta untuk aktiviti yang menjadi kesalahan-kesalahan tertentu  
  Seksyen 4 Mengurusniagakan atau menggunakan, memegang, menerima, atau menyembunyikan harta yang menyalahi undang-undang  
  Seksyen 56 Percubaan, persubahatan dan komplot jenayah yang boleh dihukum sebagai kesalahan  
   

Akta Institusi Pembangunan Kewangan 2002 [Akta 618]

 

 

PU(A) 339/2004.

  Seksyen 108 Pemalsuan, penyembunyian dan pemusnahan dokumen  
  Perenggan 114(1)(b) berhubung dengan kesalahan-kesalahan di bawah seksyen 108 dan 118 Percubaan, penyediaan, persubahatan dan komplot yang boleh dihukum sebagai kesalahan  
  Seksyen 118 Larangan mengenai penerimaan hadiah, komisen, dsb  
   

Akta Jualan Langsung dan Skim Anti-Piramid 1993 [Akta 500]

 

 

PU(A) 144/2012.

  Seksyen 4 Perniagaan jualan langsung hendaklah dijalankan hanya dengan lesen PU(A) 144/2012.
  Seksyen 27B Menyalahi undang-undang untuk mempromosikan atau menjalankan skim piramid PU(A) 144/2012.
   

Akta Eksais 1976 [Akta 176]

 

 

PU(A) 143/2014.

  Seksyen 71 Membuat pernyataan salah dan memalsukan dokumen  
  Seksyen 73 Keengganan untuk menjawab soalan atau memberi maklumat palsu  
  Seksyen 74 Mengelak duti eksais dan pengilangan haram barang yang berduti  
   

Akta Bahan Letupan 1957 [Akta 207]

 

 
  Subseksyen 4(2) Kuasa untuk melarang pengilangan, pemilikan atau pengimportan bahan letupan yang begitu berbahaya  
  Seksyen 5 Perbuatan-perbuatan yang menyebabkan letupan atau kebakaran  
  Seksyen 6 Menyebabkan letupan yang mungkin membahayakan nyawa atau harta  
  Seksyen 7 Percubaan menyebabkan letupan, atau membuat atau menyimpan bahan letupan dengan niat hendak membahayakan nyawa atau harta  
  Seksyen 8 Pembuatan atau pemilikan bahan letupan dalam keadaan yang menimbulkan syak  
   

Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 [Akta 758]

 

 

PU(A) 294/2014.

  Seksyen 8 Perniagaan yang dibenarkan hendaklah dijalankan oleh orang yang diberi kuasa  
  Seksyen 13 Syarat tambahan lesen atau kelulusan  
  Subseksyen 14(1) dan (3) Orang yang diberi kuasa hendaklah menjalankan perniagaan yang dibenarkan sahaja  
  Subseksyen 15(1) Orang yang diberi kuasa dan pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan dibenarkan menjalankan perniagaan kewangan Islam tertentu tertakluk kepada kelulusan bertulis  
  Subseksyen 16(1) Penanggung insurans berlesen tidak boleh menjalankan kedua-dua perniagaan hayat dan am  
  Seksyen 17 Perniagaan berdaftar dijalankan oleh orang berdaftar  
  Subseksyen 19(1) dan (2) Kehendak bagi pejabat wakil  
  Seksyen 28 Pengemukaan diri sebagai orang yang diberi kuasa atau orang berdaftar  
  Seksyen 29 Bertindak bagi pihak orang tidak berlesen  
  Perenggan 57(1)(c) Kewajipan pengarah untuk melaksanakan kuasa yang diberikan kepadanya bagi maksud kuasa itu diberikan  
  Seksyen 124 Pelakuan perniagaan dilarang  
  Seksyen 137 Sekatan atas menyetuju terima deposit  
  Seksyen 138 Iklan bagi deposit  
  Subseksyen 141(1) Pelakuan yang dilarang dalam pasaran wang dan pasaran pertukaran asing  
  Perenggan 143(3)(a) Pengemukaan dokumen atau maklumat yang orang itu mengetahui, atau mempunyai sebab untuk mempercayai, adalah palsu atau mengelirukan dalam butir material  
  Perenggan 207(3)(b) Pengurusan aset kumpulan wang insurans tanpa kelulusan dalam penggulungan penanggung insurans asing berlesen  
  Subseksyen 214(2) Menjalankan atau terlibat dalam mana-mana transaksi yang dinyatakan dalam Jadual 14 tanpa kelulusan  
  Seksyen 216 Kegagalan untuk mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh Bank  
  Seksyen 248 Kesalahan berhubung dengan catatan dalam dokumen  
  Seksyen 254 Percubaan, persubahatan dan pakatan  
   

Akta Senjata Api (Penalti Lebih Berat) 1971 [Akta 37]

 

 

PU(A) 14/2003.

  Seksyen 7 Berdagang senjata api  
   

Akta Perikanan 1985 [Akta 317]

 

 

PU(A) 165/2017.

  Seksyen 8 Kesalahan kerana menangkap ikan tanpa lesen atau kerana melanggar syarat atau arahan PU(A) 165/2017.
  Seksyen 11 Lesen berkenaan dengan vesel penangkapan ikan tempatan, belat ikan, peralatan menangkap ikan, peranti mengumpul ikan atau sistem kultur laut PU(A) 165/2017.
  Seksyen 15 Penangkapan ikan, dsb., oleh vesel penangkapan ikan asing di perairan perikanan Malaysia PU(A) 165/2017.
  Seksyen 16 Laluan vesel penangkapan ikan asing di perairan perikanan Malaysia PU(A) 165/2017.
  Seksyen 20 Membawa atau memiliki di perairan perikanan Malaysia ikan yang diambil atau diterima daripada vesel penangkapan ikan asing PU(A) 165/2017.
   

Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014 [Akta 762]

 

 

PU(A) 274/2016.

  Seksyen 88 Penyata yang tidak betul  
  Seksyen 89 Pengelakan cukai, fraud  
  Seksyen 90 Memperoleh pembayaran balik secara tidak wajar, dsb.  
  Seksyen 91 Kesalahan berhubung dengan barang, invois dan resit  
   

Akta Imigresen 1959/63 [Akta 155]

 

 

PU(A) 325/2014.

  Seksyen 55A Membawa seseorang ke Malaysia bertentangan dengan Akta PU(A) 165/2017.
  Seksyen 55B Mengambil kerja seseorang yang tidak memiliki Pas yang sah PU(A) 165/2017.
  Seksyen 55D Pemalsuan atau perubahan pengendorsan atau dokumen PU(A) 165/2017.
  Seksyen 55E Penduduk dilarang membenarkan imigran haram untuk masuk atau tinggal di premis PU(A) 165/2017.
  Subseksyen 56(1) Kesalahan melindungi orang yang telah melanggar Akta, membuat laporan palsu, dsb. PU(A) 325/2014.
  Subseksyen 56(1A) Kesalahan yang berhubungan dengan percubaan, persediaan, persubahatan, dsb. PU(A) 165/2017.
   

Akta Cukai Pendapatan 1967 [Akta 53]

 

 

PU(A) 343/2010.

  Seksyen 112 Failure to furnish return or give notice of chargeability PU(A) 343/2010.
  Seksyen 113 Incorrect returns PU(A) 343/2010.
  Seksyen 114 Wilful evasion PU(A) 343/2010.
   

Akta Skim Kepentingan 2016 [Akta 778]

 

 

PU(A) 423/2017.

  Seksyen 3 Pengeluaran dan kehendak bagi pendaftaran skim PU(A) 423/2017.
  Seksyen 23 Kelayakan bagi pelantikan sebagai pemegang amanah PU(A) 423/2017.
  Seksyen 27 Larangan mengeluarkan prospektus atau pernyataan penzahiran produk tanpa surat ikatan amanah atau perjanjian kontraktrual yang diluluskan PU(A) 423/2017.
  Seksyen 28 Kehendak untuk mendaftarkan dan menyerah simpan prospektus atau pernyataan penzahiran produk PU(A) 423/2017.
  Seksyen 35 Iklan tertentu disifatkan sebagai prospektus atau pernyataan penzahiran produk PU(A) 423/2017.
  Seksyen 40 Liabiliti jenayah bagi pernyataan silap dalam prospektus atau pernyataan penzahiran produk PU(A) 423/2017.
  Seksyen 42 Perintah berhenti PU(A) 423/2017.
  Seksyen 49 Larangan melabur dan meminjamkan wang kepada syarikat pengurusan, dsb. PU(A) 423/2017.
  Seksyen 82 Pernyataan yang palsu dan mengelirukan PU(A) 423/2017.
   

Akta Perdagangan Antarabangsa Mengenai Spesies Terancam 2008 [Akta 686]

 

 

PU(A) 294/2014.

  Seksyen 10 Import dan eksport spesies terjadual  
  Seksyen 11 Eksport semula dan membawa masuk dari laut spesies terjadual  
  Seksyen 12 Pemilikan spesies terjadual  
  Seksyen 13 Spesies terjadual dalam persinggahan  
  Seksyen 14 Pembiakbakaan atau pembiakan spesies terjadual  
   

Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 [Akta 759]

 

 

PU(A) 294/2014.

  Seksyen 8 Perniagaan yang dibenarkan hendaklah dijalankan oleh orang yang diberi kuasa  
  Seksyen 13 Syarat tambahan lesen atau kelulusan  
  Subseksyen 14(1) Orang yang diluluskan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 boleh menjalankan perniagaan kewangan Islam dengan kelulusan terlebih dahulu  
  Subseksyen 15(1) dan (3) Orang yang diberi kuasa hendaklah menjalankan perniagaan yang dibenarkan sahaja  
  Subseksyen 16(1) Pengendali takaful berlesen tidak boleh menjalankan kedua-dua perniagaan takaful keluarga dan takaful am  
  Subseksyen 17(1) dan (2) Kehendak bagi pejabat wakil  
  Seksyen 25 Pengemukaan diri sebagai orang yang diberi kuasa  
  Seksyen 26 Bertindak bagi pihak orang tidak berlesen  
  Perenggan 66(1)(c) Kewajipan pengarah untuk hanya melaksanakan kuasa yang diberikan kepadanya bagi maksud kuasa itu diberikan  
  Seksyen 136 Pelakuan perniagaan dilarang  
  Seksyen 149 Sekatan atas menyetuju terima deposit Islam  
  Seksyen 150 Iklan bagi deposit Islam  
  Subseksyen 153(1) Pelakuan dilarang dalam pasaran wang Islam dan pasaran pertukaran asing Islam  
  Perenggan 155(3)(a) Pengemukaan dokumen atau maklumat yang orang itu mengetahui, atau mempunyai sebab untuk mempercayai, adalah palsu atau mengelirukan dalam butir material  
  Perenggan 218(4)(c) Pengurusan aset kumpulan wang takaful tanpa kelulusan dalam penggulungan pengendali takaful asing berlesen  
  Subseksyen 225(2) Menjalankan atau terlibat dalam mana-mana transaksi yang dinyatakan dalam Jadual 14 tanpa kelulusan  
  Seksyen 227 Kegagalan untuk mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh Bank  
  Seksyen 265 Percubaan, persubahatan dan pakatan  
   

Akta Penculikan 1961 [Akta 365]

 

 
  Seksyen 3 Pemelarian, penahanan salah atau pengurungan salah untuk wang tebusan  
  Seksyen 5 Dengan disedarinya menerima wang tebusan  
  Seksyen 6 Dengan disedarinya berbincang untuk mendapatkan, atau untuk membayar, wang tebusan  
   

Akta (Larangan) Kumpulan Wang Kutu 1971 [Akta 28]

 

 

PU(A) 153/2011.

  Seksyen 3 Salah di sisi undang-undang menjalankan perniagaan menganjurkan wang kutu  
   

Akta Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Labuan 2010 [Akta 704]

 

 

PU(A) 294/2014.

  Seksyen 8 Tawaran atau pelawaan yang menghendaki kelulusan Lembaga  
  Seksyen 31 Dana awam hendaklah didaftarkan  
  Seksyen 40 Pelesenan pengurus dana  
  Seksyen 41 Pelesenan pentadbir dana  
  Seksyen 55 Pemegang lesen sekuriti  
  Seksyen 60 Lesen dikehendaki untuk menjalankan perniagaan syarikat amanah di Labuan  
  Seksyen 71 Pelesenan syarikat amanah diurus Labuan  
  Seksyen 87 Perniagaan perbankan Labuan, perniagaan perbankan pelaburan Labuan dan perniagaan kewangan Labuan hendaklah dijalankan hanya di bawah lesen  
  Seksyen 102 Pelesenan perniagaan insurans Labuan dan aktiviti berkaitan insurans Labuan  
  Seksyen 134 Penubuhan bursa  
  Seksyen 146 Pewujudan pasaran palsu atau yang mengelirukan  
  Seksyen 147 Urus niaga orang dalam  
  Seksyen 171 Sistem pembayaran  
   

Akta Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Islam Labuan 2010 [Akta 705]

 

 

PU(A) 294/2014.

  Seksyen 13 Tawaran atau pelawaan yang menghendaki kelulusan Lembaga  
  Seksyen 36 Dana awam Islam hendaklah didaftarkan  
  Seksyen 45 Pengurus dana atau pentadbir dana bagi dana awam Islam  
  Seksyen 56 Pemegang lesen sekuriti Islam  
  Seksyen 61 Perniagaan perbankan Islam Labuan hendaklah dijalankan hanya di bawah lesen  
  Seksyen 62 Perniagaan perbankan pelaburan Islam Labuan hendaklah dijalankan hanya di bawah lesen  
  Seksyen 77 Pelesenan perniagaan takaful Labuan dan aktiviti berkaitan takaful Labuan  
  Seksyen 136 Sistem pembayaran  
   

Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 [Akta 694]

 

 

PU(A) 327/2009.

  Seksyen 16 Kesalahan menerima suapan  
  Seksyen 17 Kesalahan memberi atau menerima suapan oleh ejen  
  Seksyen 18 Kesalahan dengan maksud untuk memperdayakan prinsipal oleh ejen  
  Seksyen 19 Penerima atau pemberi suapan melakukan suatu kesalahan tanpa mengambil kira maksud tidak dilaksanakan atau perkara tidak berkaitan dengan hal ehwal atau perniagaan prinsipal  
  Seksyen 20 Secara rasuah mendapatkan penarikan balik tender  
  Seksyen 21 Penyogokan pegawai badan awam  
  Seksyen 22 Penyogokan pegawai awam asing  
  Seksyen 23 Kesalahan menggunakan jawatan atau kedudukan untuk suapan  
  Seksyen 26 Berurusan tentang, menggunakan, memegang, menerima atau menyembunyikan suapan atau faedah berhubungan dengan apa-apa kesalahan  
  Seksyen 28 Percubaan, persediaan, persubahatan dan komplot jenayah boleh dihukum sebagaimana kesalahan  
   

Akta Lembaga Minyak Sawit Malaysia 1998 [Akta 582]

 

 

PU(A) 143/2014.

  Seksyen 67 Maklumat palsu  
   

Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Perlesenan) 2005 [P.U. (A) 516/2005]

 

 

PU(A) 143/2014.

  Peraturan 5 Larangan terhadap mengeluarkan atau menjual, dsb., tanpa lesen  
  Peraturan 21 Pematuhan syarat yang dikenakan atas lesen  
  Peraturan 40 Larangan terhadap pencurian  
   

Akta Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (Perbadanan) 1973 [Akta 105]

 

 

PU(A) 385/2007.

  Seksyen 13 Menjalankan perniagaan kayu tanpa pendaftaran PU(A) 385/2007.
   

Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 [Ordinan No. 70/1952]

 

 

PU(A) 165/2017.

  Subseksyen 18(5) Penandaan kapal PU(A) 165/2017.
  Seksyen 28 Penalti bagi penggunaan perakuan yang dipalsukan PU(A) 165/2017.
  Seksyen 61 Penalti kerana menggunakan ciri Malaysia dengan tidak sewajarnya PU(A) 165/2017.
  Seksyen 62 Penalti bagi penyembunyian ciri Malaysia atau penggunaan ciri asing PU(A) 165/2017.
  Seksyen 65L Lesen bagi perkapalan domestik PU(A) 165/2017.
  Seksyen 236 Penalti kerana mempunyai bilangan penumpang atas kapal yang berlebihan PU(A) 165/2017.
  Seksyen 237 Penalti kerana membawa penumpang dari pelabuhan asing melebihi bilangan yang dibenarkan PU(A) 165/2017.
  Seksyen 491B Pemberitahuan kepada Pengarah Laut mengenai aktiviti yang melibatkan kapal PU(A) 165/2017.
   

Akta Pemberi Pinjam Wang 1951 [Akta 400]

 

 

PU(A) 385/2007.

  Seksyen 5 Menjalankan perniagaan sebagai pemberi peminjam wang tanpa lesen  PU(A) 385/2007.
  Seksyen 27B Perjanjian memberi pinjam wang yang dalamnya amaun tidak dinyatakan dengan sebenarnya atau ditinggalkan kosong  PU(A) 165/2017.
  Seksyen 29 Pernyataan atau representasi palsu untuk mendorong peminjaman adalah suatu kesalahan  PU(A) 165/2017.
  Seksyen 29A Kesalahan am  PU(A) 165/2017.
  Seksyen 29AA Larangan membantu pemberi pinjam wang tidak berlesen  PU(A) 165/2017.
  Seksyen 29B Gangguan atau ugutan, dsb., kepada peminjam  PU(A) 165/2017.
  Seksyen 29C Kesalahan oleh syarikat, pertubuhan, firma atau kumpulan orang yang lain  PU(A) 165/2017.
   

Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011 [Akta 731]

 

 

PU(A) 143/2014.

  Seksyen 4 Larangan menjalankan perniagaan perkhidmatan wang  
  Seksyen 29 Jualan, pajakan, dsb., perniagaan perkhidmatan wang PU(A) 294/2014.
  Seksyen 35 Pengemukaan maklumat palsu PU(A) 294/2014.
   

Akta Cakera Optik 2000 [Akta 606]

 

 
  Seksyen 4 Pengilangan tanpa lesen yang sah  
  Seksyen 21 Menggunakan kod pengilang palsu  
   

Akta Pasport 1966 [Akta 150]

 

 

PU(A) 325/2014.

  Subseksyen 12(1) Kesalahan memalsukan, mengubah atau mengusik pasport, dokumen perjalanan dalam negeri atau visa, dsb. PU(A) 325/2014.
  Seksyen 12A Kesalahan yang berhubungan dengan pemerolehan pasport, dsb., bagi orang lain PU(A) 165/2017.
  Seksyen 12B Membuat pasport palsu, dsb. PU(A) 165/2017.
   

Akta Pemegang Pajak Gadai 1972 [Akta 81]

 

 

PU(A) 385/2007.

  Seksyen 7 Menjalankan perniagaan sebagai pemegang pajak gadai tanpa lesen PU(A) 385/2007.
   

Kanun Keseksaan [Akta 574]

 

 
  Seksyen 125 Berperang melawan mana-mana negara yang bersekutu dengan Yang di-Pertuan Agong PU(A) 18/2002.
  Seksyen 125A Melindungi atau cuba melindungi mana-mana orang dalam Malaysia atau orang yang bermastautin di Negara asing yang berperang atau bermusuh dengan Yang di-Pertuan Agong PU(A) 18/2002.
  Seksyen 121 Memerangi atau percubaan untuk memerangi atau bersubahat memerangi Yang di-Pertuan Agong, Raja atau Yang di-Pertua Negeri PU(A) 14/2003.
  Seksyen 121A Kesalahan-kesalahan terhadap diri Yang di-Pertuan Agong, Raja atau Yang di-Pertua Negeri  
  Seksyen 121B Kesalahan-kesalahan terhadap kuasa Yang di-Pertuan Agong atau Raja atau Yang di-Pertua Negeri  
  Seksyen 121C Bersubahat dengan kesalahan-kesalahan di bawah seksyen 121A atau 121B  
  Seksyen 120B Hukuman komplot jenayah PU(A) 105/2007.
  Seksyen 130C Melakukan perbuatan pengganas PU(A) 105/2007.
  Seksyen 130D Memberikan alat kepada kumpulan pengganas PU(A) 105/2007.
  Seksyen 130E Merekrut orang untuk menjadi anggota kumpulan pengganas atau untuk mengambil bahagian dalam perbuatan pengganas PU(A) 105/2007.
  Seksyen 130F Memberikan latihan dan arahan kepada kumpulan pengganas dan orang yang melakukan perbuatan pengganas PU(A) 105/2007.
  Seksyen 130G Menghasut, menggalakkan atau mendapatkan harta untuk melakukan perbuatan pengganas PU(A) 105/2007.
  Seksyen 130H Menyediakan kemudahan bagi menyokong perbuatan pengganas PU(A) 105/2007.
  Seksyen 130I Mengarahkan aktiviti kumpulan pengganas PU(A) 105/2007.
  Seksyen 130J Mendapatkan atau memberi sokongan kepada kumpulan pengganas atau untuk melakukan perbuatan pengganas PU(A) 105/2007.
  Seksyen 130K Melindungi orang yang melakukan perbuatan pengganas PU(A) 105/2007.
  Seksyen 130L Komplot jenayah PU(A) 105/2007.
  Seksyen 130M Peninggalan yang disengajakan untuk memberi maklumat berhubungan dengan perbuatan pengganas PU(A) 105/2007.
  Seksyen 130N Menyediakan atau mengumpulkan harta untuk perbuatan pengganas PU(A) 105/2007.
  Seksyen 130O Menyediakan perkhidmatan untuk tujuan keganasan PU(A) 105/2007.
  Seksyen 130P Mengatur untuk pengekalan atau kawalan harta pengganas PU(A) 105/2007.
  Seksyen 130Q Berurusan dengan harta pengganas PU(A) 105/2007.
  Seksyen 130R Peninggalan yang disengajakan untuk memberi maklumat mengenai harta pengganas PU(A) 105/2007.
  Seksyen 130S Peninggalan yang disengajakan untuk memberi maklumat mengenai kesalahan pembiayaan keganasan PU(A) 105/2007.
  Seksyen 130V Anggota suatu kumpulan jenayah terancang PU(A) 325/2014.
  Seksyen 130W Membantu suatu kumpulan jenayah terancang PU(A) 325/2014.
  Seksyen 161 Pekhidmat awam menerima suapan, selain saraan sah di sisi undang-undang, berkenaan dengan sesuatu perbuatan rasmi  
  Seksyen 162 Mengambil suapan untuk, dengan cara rasuah atau yang menyalahi undang-undang, mempengaruhi pekhidmat awam  
  Seksyen 163 Mengambil suapan, untuk menggunakan pengaruh peribadi dengan pekhidmat awam  
  Seksyen 164 Persubahatan oleh pekhidmat awam mengenai kesalahan di bawah seksyen 163  
  Seksyen 165 Pekhidmat awam memperoleh apa-apa benda berharga, tanpa balasan, daripada orang yang ada kena-mengena dalam apa-apa prosiding atau urusan yang dilakukan oleh pekhidmat awam itu  
  Seksyen 207 Tuntutan secara fraud bagi harta untuk mengelakkan penyitaannya sebagai pelucuthakan atau bagi melaksanakan sesuatu dekri  
  Seksyen 213 Mengambil hadiah, dsb., bagi melindungi pesalah daripada hukuman  
  Seksyen 214 Menawarkan hadiah atau pemulangan harta sebagai balasan kerana melindungi pesalah  
  Seksyen 215 Mengambil hadiah untuk menolong mendapatkan balik harta curi, dsb.  
  Seksyen 216A Melindungi perompak atau kumpulan perompak, dsb.  
  Seksyen 217 Pekhidmat awam mengingkari arahan undang-undang dengan niat untuk menyelamatkan seseorang daripada hukuman, atau harta daripada pelucuthakan  
  Seksyen 218 Pekhidmat awam membuat rekod atau tulisan yang tidak betul dengan niat untuk menyelamatkan seseorang daripada hukuman, atau harta daripada pelucuthakan  
  Seksyen 300 Bunuh PU(A) 14/2003.
  Seksyen 322 Dengan sengaja menyebabkan cedera parah PU(A) 102/2007.
  Seksyen 326 Dengan sengaja menyebabkan cedera parah dengan menggunakan senjata atau lain-lain benda yang merbahaya PU(A) 102/2007.
  Seksyen 327 Dengan sengaja menyebabkan kecederaan untuk memeras harta atau bagi memaksa sesuatu perbuatan yang menyalahi undang-undang  
  Seksyen 329 Dengan sengaja menyebabkan kecederaan parah bagi memeras harta, atau bagi memaksa sesuatu perbuatan yang menyalahi undang-undang  
  Seksyen 330 Dengan sengaja menyebabkan kecederaan bagi memeras pengakuan bersalah atau bagi memaksa supaya harta dipulangkan  
  Seksyen 331 Dengan sengaja menyebabkan cedera parah bagi memeras pengakuan bersalah atau bagi memaksa supaya harta dipulangkan  
  Seksyen 333 Dengan sengaja menyebabkan cedera parah bagi menakutkan penjawat awam daripada menjalankan kewajipannya PU(A) 102/2007.
  Seksyen 335 Menyebabkan cedera parah atas bangkitan marah PU(A) 102/2007.
  Seksyen 338 Menyebabkan cedera parah dengan perbuatan yang membahayakan nyawa atau keselamatan diri orang lain PU(A) 102/2007.
  Seksyen 347 Pengurungan salah bagi maksud memeras harta atau bagi memaksa sesuatu perbuatan yang menyalahi undang-undang  
  Seksyen 348 Pengurungan salah bagi maksud memeras pengakuan bersalah atau memaksa supaya harta dipulangkan  
  Seksyen 360 Mencolek dari Malaysia PU(A) 102/2007.
  Seksyen 361 Mencolek dari penjagaan yang sah di sisi undang-undang PU(A) 102/2007.
  Seksyen 363 Penculikan  
  Seksyen 364 Menculik atau melarikan untuk membunuh  
  Seksyen 365 Menculik atau melarikan dengan niat untuk mengurung seseorang secara rahsia dan dengan salah  
  Seksyen 366 Menculik atau melarikan seseorang wanita bagi memaksanya berkahwin, dsb.  
  Seksyen 367 Menculik atau melarikan untuk menyebabkan seseorang cedera parah, menjadi abdi, dsb.  
  Seksyen 368 Menyembunyikan atau mengurung dengan salah seseorang yang diculik  
  Seksyen 369 Menculik atau melarikan kanak-kanak berumur di bawah umur sepuluh tahun dengan niat untuk mencuri harta alih dari tubuh kanak-kanak itu  
  Seksyen 370 Membeli atau memberikan mana-mana orang sebagai abdi  
  Seksyen 371 Berniaga abdi secara lazim  
  Seksyen 372 Mengeksploitasi mana-mana orang bagi maksud pelacuran PU(A) 339/2004.
  Seksyen 372A Orang yang hidup atas hasil atau perdagangan pelacuran  
  Seksyen 372B Mensolisit pelanggan bagi maksud pelacuran  
  Seksyen 373 Sekatan rumah pelacuran  
    (Dibatalkan) PU(A) 339/2004.
  Seksyen 374 Kerja paksa yang menyalahi undang-undang PU(A) 18/2002.
  Seksyen 374A Pengambilan tebusan PU(A) 105/2007.
  Seksyen 379 Pencurian  
  Seksyen 379A Pencurian kenderaan motor  
  Seksyen 380 Pencurian dalam rumah kediaman, dsb.  
  Seksyen 381 Pencurian oleh kerani atau pekhidmat harta milik majikannya  
  Seksyen 382 Pencurian setelah dibuat persiapan bagi menyebabkan kematian atau cedera dengan tujuan melakukan pencurian itu  
  Seksyen 384 Pemerasan  
  Seksyen 385 Menyebabkan seseorang berasa takut akan kecederaan untuk melakukan pemerasan  
  Seksyen 386 Pemerasan dengan menyebabkan seseorang berasa takut akan kematian atau kecederaan parah  
  Seksyen 387 Menyebabkan seseorang berasa takut akan kematian atau kecederaan parah untuk melakukan pemerasan  
  Seksyen 388 Pemerasan dengan cara mengugut hendak menuduh yang seseorang telah melakukan kesalahan yang boleh dihukum bunuh, atau penjara, dsb. PU(A) 327/2009.
  Seksyen 389 Menyebabkan seseorang berasa takut akan tuduhan kesalahan, untuk melakukan pemerasan  
  Seksyen 392 Perompakan  
  Seksyen 394 Dengan sengaja menyebabkan kecederaan dalam melakukan perompakan  
  Seksyen 395 Perompakan berkumpulan  
  Seksyen 396 Perompakan berkumpulan dengan pembunuhan  
  Seksyen 399 Membuat persiapan bagi melakukan perompakan berkumpulan  
  Seksyen 400 Menjadi anggota kumpulan perompak  
  Seksyen 402 Berhimpun bagi tujuan melakukan perompakan berkumpulan  
  Seksyen 403 Pelesapan curang harta  
  Seksyen 404 Pelesapan curang harta yang dimiliki oleh simati pada masa kematiannya  
  Seksyen 405 Pecah amanah jenayah PU(A) 327/2009.
  Seksyen 406 Pecah amanah jenayah  
  Seksyen 407 Pecah amanah jenayah oleh pembawa, dsb.  
  Seksyen 408 Pecah amanah jenayah oleh kerani atau pekhidmat  
  Seksyen 409 Pecah amanah jenayah oleh pekhidmat awam, atau oleh jurubank, saudagar atau ejen  
  Seksyen 411 Dengan curang menerima harta curi  
  Seksyen 412 Dengan curang menerima harta yang dicuri semasa melakukan perompakan berkumpulan  
  Seksyen 413 Berniaga harta curi secara lazim  
  Seksyen 414 Menolong menyembunyikan harta curi  
  Seksyen 415 Penipuan  
  Seksyen 416 Penipuan dengan penyamaran  
  Seksyen 418 Menipu dengan pengetahuan bahawa kerugian salah boleh berlaku kepada seseorang yang perlindungan kepentingannya adalah tanggungjawab pesalah  
  Seksyen 420 Menipu dan dengan curang mendorong penyerahan harta  
  Seksyen 421 Dengan curang atau fraud mengalihkan atau menyembunyikan harta untuk mengelakkan pembahagian antara pemiutang  
  Seksyen 422 Dengan curang atau fraud menghalang hutang atau tuntutan yang kena dibayar kepada pesalah daripada didapati oleh pemiutangnya  
  Seksyen 423 Curang atau Fraud dalam penyempurnaan surat ikatan pindah milik yang mengandungi kenyataan palsu mengenai balasan PU(A) 339/2004.
  Seksyen 424 Dengan curang atau fraud mengalihkan atau menyembunyikan balasan  
  Seksyen 465 Pemalsuan  
  Seksyen 466 Pemalsuan sesuatu rekod Mahkamah, atau Daftar Kelahiran awam, dsb. PU(A) 339/2004.
  Seksyen 467 Pemalsuan ke atas cagaran berharga atau wasiat  
  Seksyen 468 Pemalsuan bagi tujuan penipuan  
  Seksyen 469 Pemalsuan bagi maksud hendak merosakkan reputasi mana-mana orang PU(A) 327/2009.
  Seksyen 471 Menggunakan dokumen palsu sebagai yang asal PU(A) 339/2004.
  Seksyen 472 Membuat atau memiliki meterai, plet lancung, dsb., dengan niat untuk melakukan pemalsuan yang boleh dihukum di bawah seksyen 467  
  Seksyen 473 Membuat atau memiliki meterai, plet lancung, dsb., dengan niat untuk melakukan pemalsuan yang boleh dihukum selainnya  
  Seksyen 474 Memiliki cagaran berharga atau wasiat yang diketahui adalah palsu, dengan niat untuk menggunakannya sebagai yang asal  
  Seksyen 475 Melancungkan alat atau tanda yang digunakan bagi mengesahkan dokumen yang diperihalkan di bawah seksyen 467, atau memiliki bahan bertanda yang lancung  
  Seksyen 476 Melancungkan alat atau tanda yang digunakan bagi mengesahkan dokumen selain yang diperihalkan dalam seksyen 467 atau memiliki bahan bertanda yang lancung  
  Seksyen 477 Membatalkan, memusnahkan, dsb., sesuatu wasiat secara fraud  
  Seksyen 477A Pemalsuan akaun  
  Seksyen 489A Pemalsuan atau pemelancungan mata wang kertas atau nota bank  
  Seksyen 489B Menggunakan sebagai tulen mata wang kertas atau nota bank yang palsu atau yang telah dilancungkan PU(A) 14/2003.
  Seksyen 489C Pemilikan mata wang kertas atau nota bank palsu atau lancung  
  Seksyen 489D Membuat atau memiliki alat atau benda untuk memalsukan atau melancungkan mata wang kertas atau nota bank PU(A) 14/2003.
  Seksyen 506 Hukuman bagi kesalahan menakutkan secara jenayah PU(A) 165/2017.
  Seksyen 507 Menakutkan secara jenayah dengan komunikasi tanpa nama PU(A) 165/2017.
   

Akta Cukai Jualan 1972 [Akta 64]

 

 

PU(A) 143/2014.

  Seksyen 43 Kegagalan untuk patuh dengan notis, dsb.  
  Seksyen 43A Pengelakkan cukai jualan  
   

Akta Cukai Perkhidmatan 1975 [Akta 151]

 

 

PU(A) 143/2014.

  Seksyen 29 Kegagalan untuk patuh dengan notis, dsb.  
  Seksyen 32 Pengelakkan cukai perkhidmatan  
   

Akta Perdagangan Strategik 2010 [Akta 708]

 

 

PU(A) 144/2012.

  Seksyen 9 Eksport, pemindahan dan transit barang strategik dan barang tidak tersenarai PU(A) 144/2012.
  Seksyen 10 Pemberian bantuan teknikal PU(A) 144/2012.
  Seksyen 11 Pembrokeran barang strategik PU(A) 144/2012.
  Seksyen 12 Transaksi yang melibatkan barang tidak tersenarai dn aktiviti terhad PU(A) 144/2012.
  Seksyen 18 Penggunaan permit tanpa kebenaran PU(A) 144/2012.
  Seksyen 21 Penggantungan permit atau pendaftaran apabila hilang kelayakan PU(A) 144/2012.
  Seksyen 23 Pengendorsan pada permit PU(A) 144/2012.
  Seksyen 24 Penyenggaraan dokumen dan daftar PU(A) 144/2012.
  Seksyen 33 Kuasa menggeledah pengangkutan PU(A) 144/2012.
  Seksyen 40 Kesalahan berkenaan dengan maklumat PU(A) 144/2012.
  Seksyen 46 Halangan pegawai diberi kuasa PU(A) 144/2012.
  Seksyen 51 Notis bagi penzahiran maklumat PU(A) 144/2012.
   

Peraturan-Peraturan Perdagangan Strategik (Resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu) 2010 [PU(A) 481/2010]

 

 

PU(A) 144/2012.

  Peraturan 3 Pelaksanaan resolusi ketakcambahan senjata pemusnah besar-besaran Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PU(A) 144/2012.
   

Akta Perihal Dagangan 2011 [Akta 730]

 

 

PU(A) 294/2014.

  Seksyen 5 Larangan perihal dagangan palsu  
  Seksyen 8 Larangan perihal dagangan palsu berhubung dengan cap dagangan  
   

Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 [Akta 716]

 

 

PU(A) 294/2014.

  Seksyen 60 Memburu, dsb., hidupan liar yang dilindungi tanpa lesen  
  Seksyen 61 Memburu, dsb., hidupan liar yang dilindungi yang tidak matang tanpa lesen  
  Seksyen 62 Memburu, dsb., hidupan liar betina yang dilindungi tanpa lesen  
  Seksyen 63 Menjalankan urusan berniaga, dsb., tanpa lesen  
  Seksyen 64 Memungut sarang burung tanpa lesen  
  Seksyen 65 Mengimport, dsb., hidupan liar yang dilindungi tanpa lesen  
  Seksyen 66 Mengendalikan zoo, dsb., tanpa permit  
  Seksyen 68 Memburu, dsb., hidupan liar yang dilindungi sepenuhnya tanpa permit khas  
  Seksyen 69 Memburu, dsb., hidupan liar yang dilindungi sepenuhnya yang tidak matang tanpa permit khas  
  Seksyen 70 Memburu, dsb., hidupan liar betina yang dilindungi sepenuhnya tanpa permit khas  
  Seksyen 71 Mengimport, dsb., hidupan liar yang dilindungi sepenuhnya tanpa permit khas  
  Seksyen 72 Menggunakan, dsb., hidupan liar yang dilindungi sepenuhnya tanpa permit khas  
  Seksyen 76 Memburu, dsb., hidupan liar dalam rizab atau kawasan perlindungan hidupan liar  
  Seksyen 77 Memburu hidupan liar pada masa yang dilarang  
  Seksyen 78 Memburu hidupan liar yang dilindungi pada musim tutup  
  Seksyen 79 Memburu hidupan liar dengan racun, dsb.  
  Seksyen 80 Memburu hidupan liar dengan senjata atau perangkap selain yang ditetapkan  
  Seksyen 81 Memburu, dsb., hidupan liar dalam jarak empat ratus meter dari jenut  
  Seksyen 85 Mengganggu jenut atau kawasan sekitarnya  
  Seksyen 87 Benda yang mengandungi terbitan hidupan liar yang dilindungi sepenuhnya  
  Seksyen 117 Spesies yang dikawal  
  Seksyen 119 Larangan terhadap aktiviti penghibridan  
  Seksyen 120 Pembelian hidupan liar yang dilindungi, dsb., oleh orang selain peniaga berlesen, dsb.  
   

*Nota - Perihalan ringkas kesalahan di dalam Jadual ini hanyalah untuk rujukan sahaja.

 

Telah dikemaskini dengan pindaan terbaru oleh [PU(A) 423/2017]

The AMLATFPUAA provides for the offence of money laundering, the measures to be taken for the prevention of money laundering and terrorism financing offences, investigation powers and the forfeiture of property involved in or derived from money laundering and terrorism financing offences, as well as terrorist property, proceeds of an unlawful activity and instrumentalities of an offence. The First Schedule of the AMLATFPUAA contains a list of the reporting institutions under the AMLATFPUAA i.e. financial institutions and designated non-financial businesses and professions which are required to perform certain obligations which are designed to prevent money laundering and terrorism financing offences. The Second Schedule of the AMLATFPUAA lists serious offences from various legislation, which if committed, are likely to result in a person benefitting or deriving proceeds from the offence.

The AMLATFPUAA promotes a collaborative and multi-agency approach by setting out the powers and functions of:

a. the competent authority which is responsible to oversee the performance of obligations by the reporting institutions, facilitate the enforcement of the AMLATFPUAA and co-operate with the foreign financial intelligence units;
b. enforcement agencies which are responsible to investigate the offences under the AMLATFPUAA; and
c. supervisory and regulatory authorities which are responsible to facilitate in the implementation of the AMLATFPUAA.

The Minister of Finance has appointed BNM as the competent authority under the AMLATFPUAA. The Financial Intelligence and Enforcement Department of BNM is responsible to perform BNM's functions as the competent authority under the AMLATFPUAA

Incorporating Latest Amendments:

PU(A) 423/2017
cif : 2 Jan 2018
gazetted: 28 Dec 2017