Cetak       Kongsi


Penerbitan

Laporan Kestabilan Kewangan dan Sistem Pembayaran 2018

Ref No: 03/19/06

EMBARGO: Tidak boleh dicetak atau disiarkan sebelum jam 1700, Rabu 27 Mac 2019

Semua dokumen di sini adalah dalam format PDF (Portable Document Format).

Perisian Adobe™ Acrobat™ Reader™ diperlukan untuk membaca dokumen-dokumen ini. Perisian tersebut boleh diperolehi secara percuma dari laman web Adobe™. [Dapatkannya]

Sekiranya anda sudah mempuyai perisian tersebut, pilih salah satu daripada yang berikut:

Buku Lengkap [PDF 1.2M]
Kandungan
Perutusan Gabenor
Sorotan Penting
Ringkasan Eksekutif

 

Bab 1: Perkembangan Risiko dan Penilaian Kestabilan Kewangan pada Tahun 2018

Bab 2: Pembangunan Sektor Kewangan

Bab 3: Rangka Kerja Pengawalseliaan dan Penyeliaan

Bab 4: Amalan Pasaran dan Pemerkasaan Pengguna

Bab 5: Sistem Pembayaran dan Penyelesaian


Tambahan [PDF 160K]
Kandungan
Perangkaan Utama Kewangan dan Sistem Pembayaran

Sistem Kewangan
A.1 Penunjuk Kekukuhan Kewangan Utama
A.2 Sektor Isi Rumah: Pinjaman Terjejas Kasar dan Delinkuen Kasar bagi Sistem Perbankan dan Institusi Kewangan Bukan Bank
A.3 Sektor Perniagaan: Pinjaman Terjejas dan Pinjaman Delinkuen Kasar Sistem Perbankan
A.4 Penunjuk Kewangan Utama: Sektor Perbankan Islam dan Takaful

Sistem Perbankan
A.5 Sistem Perbankan: Pendapatan dan Perbelanjaan
A.6 Bank Perdagangan: Pendapatan dan Perbelanjaan
A.7 Bank Pelaburan: Pendapatan dan Perbelanjaan
A.8 Sistem Perbankan Islam: Pendapatan dan Perbelanjaan
A.9 Sistem Perbankan: Rangkaian dan Tenaga Kerja
A.10 Bank Perdagangan: Komitmen dan Kontingensi
A.11 Bank Pelaburan: Komitmen dan Kontingensi

Sektor Insurans dan Takaful
A.12 Insurans Hayat: Pendapatan dan Perbelanjaan
A.13 Insurans Am: Pengunderaitan dan Hasil Operasi
A.14 Takaful Keluarga: Pendapatan dan Perbelanjaan
A.15 Takaful Am: Pengunderaitan dan Hasil Operasi

Institusi Kewangan Pembangunan
A.16 Institusi Kewangan Pembangunan: Sumber dan Kegunaan Dana
A.17 Institusi Kewangan Pembangunan di bawah AIKP: Sumber dan Kegunaan Dana
A.18 Institusi Kewangan Pembangunan: Pembiayaan Mengikut Sektor Ekonomi
A.19 Institusi Kewangan Pembangunan di bawah AIKP: Pembiayaan Mengikut Sektor Ekonomi
A.20 Institusi Kewangan Pembangunan: Data Terpilih

Perniagaan Perkhidmatan Wang
A.21 Jumlah Kiriman Wang Keluar dan Masuk

Sistem Pembayaran dan Penyelesaian
A.22 Penunjuk Pembayaran Asas
A.23 Instrumen Pembayaran Bukan Tunai: Jumlah Urus Niaga
A.24 Instrumen Pembayaran Bukan Tunai: Nilai Urus Niaga
A.25 Sistem Pembayaran: Jumlah dan Nilai Urus Niaga
A.26 Urus Niaga Pembayaran dan Sekuriti Melalui RENTAS
A.27 Saluran Pembayaran: Jumlah dan Nilai Urus Niaga
A.28 Urus Niaga Pembayaran Mengikut Saluran
A.29 Pengeluaran Wang Tunai Melalui ATM di Malaysia
A.30 Bilangan Terminal Pindahan Dana Elektronik Semasa Jualan (Electronic Funds Transfer at Point-of-Sale)
A.31 Bilangan Kad dan Pengguna Instrumen Pembayaran dan Saluran Pembayaran
A.32 Bilangan Peserta dan Pengeluar Instrumen

Glosari, Akronim dan Singkatan

Kumpulan Data Rajah untuk Laporan Kestabilan Kewangan dan Sistem Pembayaran 2018

© Bank Negara Malaysia, 2019. Semua hakcipta terpelihara.