Print       Share


About the Bank

The Shariah Advisory Council of Bank Negara Malaysia (the SAC) 182nd Meeting


The Shariah Advisory Council (SAC) ruled that the practice of collaterising deposits and investment accounts to secure a financing obligation is permissible. The account can be utilised by Islamic financial institutions (IFIs) (as pledgee) with the consent of customers (as pledgor), subject to the following conditions:

  1. Customers are allowed to choose any type of account, including deposit or investment account as collateral against the payment of financing obligation; and
  2. The financial obligation or liability owed by the customer to the IFI does not arise from a loan (qard) contract.

Please refer attachment for more information.


MPS memutuskan bahawa amalan pencagaran akaun deposit atau pelaburan terhadap obligasi hutang pembiayaan adalah dibenarkan. Dalam hal ini, akaun sebagai aset cagaran (marhun) tersebut boleh digunakan oleh institusi kewangan Islam (IKI) sebagai penerima cagaran (murtahin) dengan keizinan pelanggan sebagai pencagar (rahin) tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

  1. Pelanggan  diberi pilihan untuk mencagarkan mana-mana akaun  sama ada yang berbentuk deposit atau pelaburan sebagai cagaran terhadap obligasi hutang pembiayaan; dan
  2. Obligasi yang ditanggung oleh pelanggan bukan terhasil daripada kontrak pinjaman (qard).

Sila lihat lampiran di sini untuk maklumat lanjut.