Print       Share


About the Bank

The Shariah Advisory Council of Bank Negara Malaysia (the SAC) 194th and 195th Meeting


The Shariah Advisory Coucil (SAC) of Bank Negara Malaysia at its 194th meeting on 25 June 2019 and its 195th meeting on 31 July 2019 resolved that the ar-rahnu product structure offered by Islamic financial institutions (IFIs) through the combination of qard (loan), rahn (pledge), wadi`ah (safekeeping) and ujrah (fee) does not fulfil the Shariah requirements in Rahn Policy Document due to the following:

  • The interconditionality and interdependency between the loan contract and the elements of pledge, safekeeping and fee in the product structure gives rise to the issues of qard jarra naf`an (loan that benefits the lender) and bai` wa salaf (combination of sales contract with a loan) which are prohibited in Shariah. In the ar-rahnu structure, each contract will not take effect without the other contracts. For instance, the loan will only be provided with the condition that customers safekeep their gold with the Islamic financial institution (IFI) where a safekeeping fee is charged. Such structure where the safekeeping fee charged is connected to the loan provided indirectly raises the issue of qard jarra naf`an; and
  • The combination between the pledge and the loan contract in the ar-rahnu structure for the purpose of profit generation is not in line with the objective of both contracts (muqtada ‘aqd) in which the former is for pledging while the latter is for charity.

The SAC at its 195th meeting ruled the following:

  • The SAC ruling decided at the 194th meeting on 25 June 2019 regarding prohibition of ar-rahnu based on the above structure will take effect on 1 February 2020;
  • IFIs are temporarily allowed to apply the views of their respective Shariah Committee on the ar-rahnu product structure up until the date of the SAC ruling comes into effect; and
  • Any new and outstanding ar-rahnu financing including the income generated before the above SAC ruling takes effect is allowed to continue until the maturity of the financing, based on the previous decision of the respective Shariah Committee of IFIs.

Please refer attachment for more information.

 


Keputusan Mesyuarat Majlis Penasihat Shariah (MPS) ke-194 dan ke-195

Majlis Penasihat Shariah (MPS) Bank Negara Malaysia pada mesyuarat ke-194 bertarikh 25 Jun 2019 dan mesyuarat ke-195 bertarikh 31 Julai 2019 telah memutuskan bahawa struktur semasa produk ar-rahnu yang ditawarkan oleh institusi kewangan Islam (IKI) berasaskan gabungan kontrak qard (pinjaman), rahn (cagaran), wadi`ah (simpanan) dan ujrah (upah simpan) tidak memenuhi keperluan Syariah yang ditetapkan dalam Dokumen Polisi (PD) Rahn berdasarkan hujah-hujah berikut:

  • Keberkaitan dan kebergantungan kontrak, rahn, wadi`ah dan ujrah dengan kontrak qard dalam struktur produk ini menimbulkan isu qard jarra naf`an (pinjaman yang menjana manfaat kepada pemberi pinjam) dan bai` wa salaf (gabungan kontrak jual beli dan pinjaman) yang tidak dibenarkan Syarak. Dalam struktur produk ini, salah satu kontrak tidak akan efektif tanpa kewujudan kontrak lain. Sebagai contoh, qard hanya diberikan dengan syarat pelanggan menyimpan emas dan membayar upah simpanan emas tersebut. Hal ini secara tidak langsung mewujudkan keberkaitan antara qard dan caj upah simpan yang membawa kepada isu qard jarra naf’an; dan
  • Kombinasi rahn dan qard dalam produk ar-rahnu bagi menjana keuntungan tidak menepati objektif kontrak (muqtada `aqdrahn dan qard memandangkan objektif asal kedua-dua kontrak adalah untuk cagaran dan kebajikan (charity).

MPS pada mesyuarat ke-195 turut memutuskan perkara-perkara berikut:

  • Tarikh kuatkuasa keputusan MPS pada mesyuarat ke-194 bertarikh 25 Jun 2019 berhubung produk ar-rahnu yang menggunakan struktur di atas adalah pada 1 Februari 2020;
  • IKI dibenarkan secara sementara menggunapakai pandangan Jawatankuasa Syariah (JKS) masing-masing berkenaan produk ar-rahnu sehingga tarikh keputusan MPS berkuatkuasa; dan
  • Pembiayaan ar-rahnu yang berdasarkan keputusan terdahulu JKS IKI yang masih tertunggak dan sebarang penawaran baru sebelum tarikh berkuatkuasa keputusan MPS termasuk pendapatan yang diperoleh daripada portfolio tersebut, boleh diteruskan sehingga ianya matang.

Sila lihat lampiran di sini untuk maklumat lanjut.