Print       Share


About the Bank

The Shariah Advisory Council of Bank Negara Malaysia (the SAC) 190th Meeting


The Shariah Advisory Council (SAC) of Bank Negara Malaysia at its 190th on 26 February 2019 has made a ruling that the proposed collateralised commodity murabahah product using scripless financial asset as collateral which incorporates the concept of tawarruq (commodity murabahah) and rahn (pledge) is allowed subject to the following requirements:

  1. Change in the collateral (marhun) registration from the pledgor (rahin) to the pledgee (murtahin) does not constitute an actual transfer of ownership as it only involves the transfer of legal title while the beneficial rights remain with the pledgor;
  2. The pledgor still assumes all liabilities of the collateral and is entitled to the benefits arising from the collateral;
  3. The pledgee has no right to sell the collateral to a third party except for the purpose of liquidating the asset in the event of default;
  4. The pledgee has no right to pledge the collateral to a third party except with the consent of the pledgor; and
  5. The pledgee is obliged to return the collateral to the pledgor upon settlement of the debt arising from the commodity murabahah transaction.

 

Please refer attachment for more information

 


 

Keputusan Mesyuarat Majlis Penasihat Shariah (MPS) Bank Negara Malaysia ke-190

 

Majlis Penasihat Shariah (MPS) Bank Negara Malaysia pada mesyuarat ke-190 bertarikh 26 Februari 2019 telah memutuskan bahawa cadangan produk murabahah komoditi bercagar yang menggunakan aset kewangan tanpa skrip sebagai aset cagaran yang merangkumi konsep tawarruq (murabahah komoditi) dan rahn (cagaran) adalah dibenarkan berdasarkan kepada syarat berikut:

  1. Pertukaran pendaftaran aset cagaran (marhun) daripada penggadai (rahin) kepada pemegang gadaian (murtahin) bukanlah pemindahan hak milik sebenar kerana ia hanya melibatkan pemindahan hak perundangan (legal title) semata-mata sedangkan hak benefisial masih kekal di tangan penggadai;
  2. Penggadai masih lagi menanggung kesemua liabiliti berhubung aset cagaran dan berhak mendapat ganjaran yang terhasil daripada aset cagaran tersebut;
  3. Pemegang gadaian tidak berhak untuk menjual aset cagaran kepada pihak ketiga kecuali bagi tujuan pencairan aset apabila berlakunya kemungkiran;
  4. Pemegang gadaian tidak berhak untuk mencagarkan aset cagaran kepada pihak ketiga kecuali dengan izin penggadai; dan
  5. Pemegang gadaian mempunyai kewajipan untuk memulangkan semula aset cagaran kepada penggadai apabila semua hutang murabahah komoditi telah dilunaskan.

 

Sila lihat lampiran disini untuk maklumat lanjut.